Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00081 005867 13604523 na godz. na dobę w sumie
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego - ebook/pdf
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 56
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326965715 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja opisuje zasady wdrażania i realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Broszura zawiera listy kontrolne zadań dyrektora oraz nauczycieli związane z wdrażaniem podstawy oraz zasady i harmonogram monitorowania jej realizacji. Ponadto materiał zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wzory dokumentów do wykorzystania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Polecamy nasze pozostałe publikacje: Wanda Pakulniewicz, Małgorzata Celuch NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO • Zasady i harmonogram wdrażania • Warunki i sposób realizacji • Zadania dyrektora i nauczycieli • Monitorowanie realizacji podstawy programowej P R O F E S J O N A L N E P U B L I K A C J E D L A S Z K Ó Ł I P L A C Ó W E K O Ś W I A T O W Y C H Dostępne pod adresem: http://fabrykawiedzy.com 0 1 1 O O U Cena brutto 39,90 zł UOO110 Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego.indd 1 21.06.2017 12:17:12 Nowa podstawa programowa kształceNia ogólNego • zasady i harmonogram wdrażania • warunki i sposób realizacji • zadania dyrektora i nauczycieli • monitorowanie realizacji podstawy programowej UOO 110.indd 1 21.06.2017 06:59 Autor: Małgorzata Celuch, Wanda Pakulniewicz Redaktor publikacji Agnieszka Stebelska Menedżer produktu: Paulina Krzyżanowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Projekt graficzny okładki: Piotr Fedorczyk Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Magdalena Huta Druk: Miller Druk Skład i łamanie: Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-6571-5 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiąza- nia nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z po- wyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego” wskazówek, przykładów, infor- macji itp. do konkretnych przypadków. UOO 110.indd 2 21.06.2017 06:59 Spis treści spis treści Wstęp .........................................................................................................................5 Nowa definicja podstawy programowej ....................................................................7 Główne założenia nowej podstawy programowej .....................................................9 Harmonogram wdrażania nowej podstawy programowej ......................................11 Zadania dyrektora związane z wdrażaniem nowej podstawy ..................................15 Podręczniki do nowej podstawy programowej ........................................................29 Wdrażanie nowej podstawy programowej – zadania dyrektora i nauczycieli .........31 Lista kontrolna – zadania dyrektora ...............................................................31 Lista kontrolna – zadania nauczyciela ............................................................34 Nowa podstawa programowa w praktyce – pytania i odpowiedzi ..........................38 Monitorowanie realizacji podstawy programowej przez nauczycieli i dyrektora ....................................................................................46 Zadania dyrektora ..........................................................................................47 Narzędzia kontroli ..........................................................................................48 10 sposobów naprawczych ............................................................................50 Podstawa prawna .....................................................................................................54 UOO 110.indd 3 3 21.06.2017 06:59 UOO 110.indd 4 21.06.2017 06:59 wstęp Reforma oświaty wniosła liczne zmiany w przepisach, nową strukturę szkolnictwa, nowe wymagania. Zmiany będą wprowadzane sukcesywnie co powoduje, że w okresie przejściowym obowiązywać będą jeszcze nie- które dotychczasowe rozporządzenia oraz wejdą w życie nowe. Dyrek- torzy szkół mają wyjątkowo trudne zadanie, bowiem muszą pogodzić „dwa światy”. Jedną z nowych regulacji jest nowa podstawa programowa. Ekspert przedstawia najważniejsze informacje dotyczące nowej podstawy programowej, harmonogramu wdrażania, bezpłatnych podręczników i materiałów dla uczniów oraz zadania dyrektora w związku ze zmianami w tym zakresie. W publikacji znajdują się ponadto listy kontrolne – dla dyrektora i nauczycieli z obowiązkami do wypełnienia oraz szczegółowy harmonogram monitorowania realizacji podstawy programowej w szkole. Uzupełnieniem materiału są odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości, związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej. Poruszony temat dotyczy też szkół niepublicznych. UOO 110.indd 5 5 21.06.2017 06:59 UOO 110.indd 6 21.06.2017 06:59 Nowa defiNicja podstawy programowej Podstawa programowa zyskała nową definicję. Zgodnie z art. 4 pkt 24 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przez podstawę progra- mową wychowania przedszkolnego lub podstawę programową kształcenia ogólnego należy rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględniane odpowiednio w pro- gramach wychowania przedszkolnego, programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych. Natomiast o programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego mówi art. 4 pkt 26 ustawy – rozszerzono zakres zadań o treści wycho- wawczo-profilaktyczne dla szkoły i uwzględniono zajęcia do realizacji z wychowawcą. Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podsta- wy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym UOO 110.indd 7 7 21.06.2017 06:59 lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej będzie obowiązywało od 1 września 2017 r. Rozporządzenie określa nową podstawę programową dla publicznych szkół i placówek, tj.: 1) wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkol- nych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przed- szkolnego – załącznik nr 1 do rozporządzenia, 2) kształcenia ogólnego dla publicznych szkół: a) szkoły podstawowej – załącznik nr 2 do rozporządzenia, b) szkoły podstawowej – dla uczniów z niepełnosprawnością inte- lektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – załącznik nr 3 do rozporządzenia, 3) branżowej szkoły I stopnia – załącznik nr 4 do rozporządzenia, 4) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy – załącznik nr 5 do roz- porządzenia, 5) szkoły policealnej – załącznik nr 6 do rozporządzenia. Nową podstawę programową wychowania przedszkolnego stosuje się także do prowadzenia wychowania przedszkolnego w ośrodkach umoż- liwiających dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną z niepełno- sprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych oraz przed- szkola niepubliczne są zobowiązane stosować podstawę programową okreś- loną dla szkół publicznych (przedszkoli publicznych). Terminy wdrażania nowej podstawy programowej – jak w szkołach (przedszkolach) publicznych. 8 UOO 110.indd 8 21.06.2017 06:59 Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego główNe założeNia Nowej podstawy programowej Nową podstawę programową cechuje: 1) powrót do spiralnego układu treści nauczania, tj. powtarzanie i utrwa- lanie materiału na kolejnych, wyższych etapach nauczania, 2) ocenianie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły poprzez szer- sze uwzględnienie zadań wychowawczo-profilaktycznych, 3) zastąpienie integracji przedmiotowej korelacją przedmiotową w ramach przedmiotów humanistycznych oraz przedmiotów przy- rodniczych i ścisłych począwszy od kl. V szkoły podstawowej, 4) nauczanie przedmiotowe od klasy V, 5) wzmocnienie edukacji w zakresie języków obcych nowożytnych po przez system zapewniający uczniom nieprzerwaną i systematyczną naukę pierwszego języka obcego przez 12 (13) lat, naukę drugiego języka obcego przez 6 (7) lat, 6) możliwość kształcenia dwujęzycznego – począwszy od klasy VII szkoły podstawowej, z kontynuacją w szkołach ponadpodstawowych, 7) szersze uwzględnienie w podstawie programowej technologii infor- macyjno-komunikacyjnych (TIK) na poszczególnych przedmiotach celem jeszcze lepszego kształcenia kompetencji i umiejętności cyfro- wych uczniów, 8) wprowadzenie nauki programowania, począwszy od edukacji wczesno- szkolnej, UOO 110.indd 9 9 21.06.2017 06:59
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: