Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00306 006247 14087066 na godz. na dobę w sumie
Nowa ustawa o pracownikach samorządowych. 37 praktycznych wskazówek - ebook/pdf
Nowa ustawa o pracownikach samorządowych. 37 praktycznych wskazówek - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 118
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7572-937-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nowa ustawa o pracownikach samorządowych wprowadziła wiele nowych rozwiązań, zupełnie odmiennych od dotychczas obowiązujących. Przepisami ustawy m.in. zniesiono mianowanie jako podstawę nawiązania stosunku pracy, uregulowano zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych, wprowadzono obowiązkową służbę przygotowawczą dla nowozatrudnionych urzędników. Jak, przy braku orzecznictwa, poprawnie interpretować nowe przepisy?

Zaufaj doświadczeniu i wiedzy naszych autorów!

Publikacja składa się z porad znakomitych ekspertów, prawników specjalizujących się w prawie administracyjnym.

Wszystko w jednym miejscu

Zamów ebook „Nowa ustawa o pracownikach samorządowych. 37 praktycznych wskazówek” już dziś, a otrzymasz:

Nasza publikacja została przygotowana w taki sposób, abyś jak najszybciej odnalazł istotne dla Ciebie informacje. E-book „Nowa ustawa o pracownikach samorządowych. 37 praktycznych wskazówek” został podzielony na działy tematyczne, m.in.: zatrudnianie, czas pracy, wynagradzanie. Wystarczy kliknąć w link w spisie treści, który odniesiecie do jednej z 37 praktycznych wskazówek.

Nie czekaj!

Zamów raport „Nowa ustawa o pracownikach samorządowych. 37 praktycznych wskazówek”!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kierownik Grupy Wydawniczej 5DIDá5\EDUVNL Wydawca 3LRWU*DZURĔVNL Redaktor (PLOLD.DPLĔVND Redaktor merytoryczny .DPLO6XUDZVNL Korekta =HVSyá ISBN 978-83-7572-937-5 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2009 :\GDZQLFWZR:LHG]DL3UDNW\NDVS]RR :DUV]DZDXOàRWHZVNDD www.wip.pl tel. 0 22 518 29 29, faks 0 22 617 60 10 6NáDGLáDPDQLH 5DVWHUVWXGLR 05-071 Sulejówek, ul. Konopnickiej 46, tel. 0 603 59 59 71 35$ 2:1, 6$025=þ 2:, SPIS TREŚCI USTAWA Z 21 LISTOPADA 2008 R. O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rezygnacja z mianowania jako podstawy nawiązania stosunku pracy Uregulowanie kwestii kompetencji pracodawców samorządowych w zakresie stosunków pracy Cudzoziemiec może zostać urzędnikiem Sekretarz w każdej jednostce samorządu terytorialnego Możliwość zatrudniania doradców i asystentów Nabór pracowników – według elastyczniejszych zasad Zmiany w czasie pracy i doprecyzowanie w zakresie niektórych składników wynagrodzenia Kwestie związane z niektórymi składnikami wynagrodzenia i podróżami służbowymi – uregulowano w ustawie Dla nowo zatrudnionych urzędników – obowiązkowa służba przygotowawcza Zmiana przepisów dotyczących oceny pracy i oświadczenia dla osób powołanych 9. 10. 11. Uprawnienia i obowiązki pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 12. 13. Zmiana w zakresie wymagań kwalifikacyjnych Konieczne zabezpieczenie środków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 1. 2. Jedno rozporządzenie dla pracowników samorządowych zatrudnionych we wszystkich jednostkach Niektóre zapisy są nowością… ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW NOWEJ USTAWY O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH – W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 1. ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 11 11 11 12 12 13 15 16 18 19 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Zatrudnienie na zastępstwo osoby po raz pierwszy podejmującej pracę w jednostce samorządu terytorialnego Zatrudnienie pracownika niepedagogicznego szkoły na podstawie umowy na okres próbny Podstawa prawna nawiązania stosunku pracy z dyrektorem jednostki organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego Konieczność przeprowadzenia naboru w przypadku zamiaru nawiązania stosunku pracy z osobą dotychczas zatrudnioną na zastępstwo Zatrudnienie u pracodawcy samorządowego na stanowisku kierownika pracownika dotychczas pełniącego obowiązki kierownika Przekształcenie z mocy nowej ustawy stosunku pracy sekretarza z powołania na umowny stosunek pracy a konieczność sporządzania nowej umowy i informacji o warunkach zatrudnienia Klauzula o możliwości wypowiedzenia umowy terminowej pracownika samorządowego Określanie w umowie o pracę pracownika samorządowego ilości godzin nadliczbowych i ponadwymiarowych www.portalkadrowy.pl 35$ 2:1, 6$025=þ 2:, 2. NABÓR, PRZENIESIENIE I WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA PRACOWNIKÓW I PRACOWNIKOM SAMORZĄDOWYM 9. Konkurs na stanowisko referenta u pracodawcy samorządowego a możliwość przeniesienia na to stanowisko innego pracownika 10. Wymagania kwalifikacyjne dla zajmowania kierowniczego stanowiska urzędniczego określone w ustawie a wymagania wynikające z rozporządzenia 11. Wymagania stawiane na stanowisku urzędniczym a pojęcie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z tymi wymaganiami 12. Nabór na urzędnicze stanowisko w jednostce samorządowej 13. a sposób potwierdzania niekaralności kandydata Zakaz przynależności do partii sekretarza jednostki samorządu terytorialnego w świetle przepisów nowej ustawy o pracownikach samorządowych 14. Możliwość prowadzenia przez sekretarza gminy działalności gospodarczej na terenie innej gminy 15. Metody i techniki stosowane przy przeprowadzaniu naboru 16. u pracodawcy samorządowego Powierzenie obowiązków sekretarza gminy pracownikowi urzędu gminy (kierownikowi referatu oświaty), będącym jednocześnie nauczycielem szkoły prowadzonej przez gminę 3. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA 17. Zatrudnianie strażników straży miejskiej a służba przygotowawcza i szkolenie podstawowe 4. CZAS PRACY 18. 19. 20. 21. Rekompensowanie pracownikom urzędu stanu cywilnego pracy nadliczbowej świadczonej w soboty Skrócony system czasu pracy dla pracownika samorządowego Szkolenie odbywane przez pracownika samorządowego w dniu wolnym od pracy a forma rekompensaty Zasady rekompensowania pracy nadliczbowej pracownikom samorządowym 5. OCENA OKRESOWA 22. Ocena okresowa pracownika samorządowego w przypadku przejścia części zakładu pracy na nowego pracodawcę 6. WYNAGRODZENIE, DODATKI I NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 23. Dodatek specjalny dla pracowników samorządowych 24. 3-letni okres prowadzenia działalności gospodarczej jako wymóg zatrudnienia na kierowniczym stanowisku urzędniczym a staż pracy wpływający na uprawnienia pracownicze 25. Wpływ udokumentowania pracy na roli w trakcie trwającego zatrudnienia na prawo do nagrody jubileuszowej 26. Okres nauki w szkole zawodowej oraz odbywania służby wojskowej a staż pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej pracownika samorządowego 27. Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych a prawo do nagrody jubileuszowej 21 21 22 23 24 25 27 27 29 32 32 33 33 33 34 36 38 38 39 39 40 41 43 44 2 www.portalkadrowy.pl www.portalkadrowy.pl 28. Okres odbywania stażu a nabycie prawa do dodatku stażowego dla pracownika samorządowego 30. 29. Dostarczenie w okresie wypowiedzenia świadectwa pracy z poprzedniego zakładu a prawo do nagrody jubileuszowej Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem jednostki budżetowej pobierającym emeryturę a prawo do nagrody jubileuszowej Sposób obliczenia nagrody jubileuszowej pracownika, który przed nabyciem do niej prawa przebywa na kilkumiesięcznym zwolnieniu lekarskim 31. 5. REGULAMINY WYNAGRADZANIA 32. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych po 1 kwietnia 2009 r. w przypadku niedostosowania postanowień regulaminu wynagradzania do nowego stanu prawnego 33. Ustalenie zasad wynagradzania u pracodawcy samorządowego 34. 35. 36. w świetle nowych przepisów Tryb wprowadzenia regulaminów pracy i wynagradzania u pracodawcy samorządowego, u którego nie działają związki zawodowe Tryb wprowadzania regulaminu wynagradzania pracowników ośrodka pomocy społecznej Zasady przyznawania nagród dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania 6. UPRAWNIENIA EMERYTALNE PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO 37. Uprawnienie pracownika samorządowego do wcześniejszej emerytury USTAWA Z 21 LISTOPADA 2008 R. O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z 18 MARCA 2009 R. W SPRAWIE WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 3 35$ 2:1, 6$025=þ 2:, 45 46 47 48 51 51 52 54 54 55 57 57 60 81 www.portalkadrowy.pl 35$ 2:1, 6$025=þ 2:, Ustawa z 21 listopada 2008 r. RSUDFRZQLNDFKVDPRU]ąGRZ\FK ±QDMZDĪQLHMV]H]PLDQ\ 2GVW\F]QLDURERZLą]XMHQRZDXVWDZDRSUDFRZQLNDFKVDPR- U]ąGRZ\FK 0LPR ĪH VSRUą F]ĊĞü UR]ZLą]DĔ SU]HQLHVLRQR Z ]DVDG]LH QLH]PLHQLRQ\FK ] RERZLą]XMąFHM XVWDZ\ ZLHOH VLĊ WDNĪH ]PLHQLáR =UH]\JQRZDQRPLQ]PLDQRZDQLDMDNRSRGVWDZ\QDZLą]DQLDVWRVXQNX SUDF\ZSURZDG]RQRQRZHVWDQRZLVNDGRUDGFyZLDV\VWHQWyZRUD]RER- ZLą]NRZąVáXĪEĊSU]\JRWRZDZF]ąGODQRZR]DWUXGQLRQ\FKXU]ĊGQLNyZ 5H]\JQDFMD]PLDQRZDQLDMDNRSRGVWDZ\ QDZLą]DQLDVWRVXQNXSUDF\ 3U]HSLV\QRZHMXVWDZ\RSUDFRZQLNDFKVDPRU]ąGRZ\FKQLHSU]HZLGXMąPLDQRZDQLDMDNR SRGVWDZ\QDZLą]DQLDVWRVXQNXSUDF\3R]RVWDZLDMąMHGQRF]HĞQLHPRĪOLZRĞüZ\ERUXLQQHM SRGVWDZ\SUDZQHMGRQDZLą]DQLDVWRVXQNXSUDF\QLĪXPRZDRSUDFĊ]SUDFRZQLNLHP ]DWUXGQLRQ\PQDVWDQRZLVNXXU]ĊGQLF]\P RGR]DVDG\SUDFRZQLNVDPRU]ąGRZ\MHVW ]DWUXGQLDQ\QDSRGVWDZLH D Z\ERUX ZXU]ĊG]LHPDUV]DáNRZVNLPPDUV]DáHNZRMHZyG]WZDZLFHPDUV]DáHNRUD]SR]RVWDOL F]áRQNRZLH]DU]ąGXZRMHZyG]WZDMHĪHOLVWDWXWZRMHZyG]WZDWDNVWDQRZL ZVWDURVWZLHSRZLDWRZ\PVWDURVWDZLFHVWDURVWDRUD]SR]RVWDOLF]áRQNRZLH]DU]ąGX SRZLDWX±MHĪHOLVWDWXWSRZLDWXWDNVWDQRZL ZXU]ĊG]LHJPLQ\ZyMW EXUPLVWU]SUH]\GHQWPLDVWD  Z]ZLą]NDFKMHGQRVWHNVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJRSU]HZRGQLF]ąF\]DU]ąGX]ZLą]NX LSR]RVWDOLF]áRQNRZLH]DU]ąGXMHĪHOLVWDWXW]ZLą]NXWDNVWDQRZL E SRZRáDQLD]DVWĊSFDZyMWD EXUPLVWU]DSUH]\GHQWDPLDVWD VNDUEQLNJPLQ\VNDUEQLN SRZLDWXVNDUEQLNZRMHZyG]WZD F XPRZ\RSUDFĊSR]RVWDOLSUDFRZQLF\VDPRU]ąGRZL 5H]\JQDFMD]]DWUXGQLHQLDSU]H]PLDQRZDQLHX]DVDGQLRQDE\áD]E\WPDáąUROąPLDQRZDQLD Z ]DWUXGQLHQLX SUDFRZQLNyZ VDPRU]ąGRZ\FK GRW\FKF]DV PLDQRZDQLH SUDFRZQLNyZ VDPRU]ąGRZ\FKRGE\ZDáRVLĊW\ONRZJPLQLH 8UHJXORZDQLHNZHVWLLNRPSHWHQFMLSUDFRGDZFyZ VDPRU]ąGRZ\FKZ]DNUHVLHVWRVXQNyZSUDF\ 8VWDZD]OLVWRSDGDUUHJXOXMHNZHVWLH]ZLą]DQH]NRPSHWHQFMDPLSUDFRGDZFyZ VDPRU]ąGRZ\FKZVWRVXQNXGRSUDFRZQLNyZ1RZHSU]HSLV\MHGQR]QDF]QLHZVND]XMą NWyU\SUDFRGDZFDVDPRU]ąGRZ\ZVWRVXQNXGRMDNLFKSUDFRZQLNyZVDPRU]ąGRZ\FKPD NRPSHWHQFMHSUDFRGDZF\ D ZyMW EXUPLVWU]SUH]\GHQWPLDVWD ZREHF]DVWĊSF\ZyMWD EXUPLVWU]DSUH]\GHQWD PLDVWD VHNUHWDU]DJPLQ\VNDUEQLNDJPLQ\RUD]NLHURZQLNyZJPLQQ\FKMHGQRVWHN RUJDQL]DF\MQ\FK E SU]HZRGQLF]ąF\]JURPDG]HQLD]ZLą]NXMHGQRVWHNVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJR±ZREHF F]áRQNyZ]DU]ąGXWHJR]ZLą]NX 4 www.portalkadrowy.pl www.portalkadrowy.pl 35$ 2:1, 6$025=þ 2:, F ZyMW EXUPLVWU] SUH]\GHQW PLDVWD VWDURVWD PDUV]DáHN ZRMHZyG]WZD Z XU]ĊG]LH MHGQRVWNLVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJRZREHFSR]RVWDá\FKSUDFRZQLNyZXU]ĊGXRUD] ZREHFNLHURZQLNyZVDPRU]ąGRZ\FKMHGQRVWHNRUJDQL]DF\MQ\FKLQQ\FKQLĪZ\PLHQLRQH ZSNWDLE G NLHURZQLNMHGQRVWNLRUJDQL]DF\MQHM±]DLQQHQLĪZ\PLHQLRQHZSNWD±FMHGQRVWNL XG]R]LHPLHFPRĪH]RVWDüXU]ĊGQLNLHP 1RZH UHJXODFMH XPRĪOLZLDMą UyZQLHĪ ]DWUXGQLHQLH Z VDPRU]ąG]LH QD VWDQRZLVNX XU]ĊGQLF]\PRVyEQLHSRVLDGDMąF\FKRE\ZDWHOVWZDSROVNLHJR2VREDWDNDPRĪH]RVWDü ]DWUXGQLRQDZ\áąF]QLHQDWDNLPVWDQRZLVNXQDNWyU\PZ\NRQ\ZDQDSUDFDQLHSROHJD QD EH]SRĞUHGQLP OXE SRĞUHGQLP XG]LDOH Z Z\NRQ\ZDQLX ZáDG]\ SXEOLF]QHM L IXQNFML PDMąF\FKQDFHOXRFKURQĊJHQHUDOQ\FKLQWHUHVyZSDĔVWZD 3RQDGWR QD VWDQRZLVNDFK NLHURZQLF]\FK L DGPLQLVWUDF\MQ\FK PRJą E\ü UyZQLHĪ ]DWUXGQLDQHRVRE\EH]VWDĪXSUDF\ZDGPLQLVWUDFMLVDPRU]ąGRZHMDOH]GRĞZLDGF]HQLHP ZSURZDG]HQLXG]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HMRFKDUDNWHU]H]JRGQ\P]Z\PDJDQLDPLQD GDQ\PVWDQRZLVNX8PRĪOLZLHQLH]DWUXGQLHQLDZVDPRU]ąG]LHQDVWDQRZLVNDFKNLHURZ QLF]\FKLDGPLQLVWUDF\MQ\FKRVyEEH]RGSRZLHGQLHJRVWDĪXSUDF\PDQDFHOX]DFKĊFHQLH GR SUDF\ Z MHGQRVWNDFK VDPRU]ąGRZ\FK RVyE ] GRĞZLDGF]HQLHP PHQHGĪHUVNLP OXE EL]QHVRZ\P 6HNUHWDU]ZNDĪGHMMHGQRVWFHVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJR 1RZD XVWDZD ZSURZDG]D RERZLą]HN ]DWUXGQLDQLD VHNUHWDU]D Z NDĪGHM MHGQRVWFH VDPRU]ąGX WHU\WRULDOQHJR 6HNUHWDU] EH]SRĞUHGQLR SRGOHJD NLHURZQLNRZL MHGQRVWNL 1D VWDQRZLVNX W\P PRĪH E\ü ]DWUXGQLRQD RVRED NWyUD SRVLDGD FR QDMPQLHM OHWQL VWDĪZMHGQRVWNDFKVDPRU]ąGRZ\FKZW\PFRQDMPQLHMOHWQLVWDĪQDNLHURZQLF]\P VWDQRZLVNXXU]ĊGQLF]\P3RQDGWRVHNUHWDU]QLHPDSUDZDWZRU]HQLDSDUWLLSROLW\F]Q\FK DQLXF]HVWQLF]HQLDZQLFK2]QDF]DWRĪHRVRED]DMPXMąFDVWDQRZLVNRVHNUHWDU]DPXVL ]áRĪ\ü OHJLW\PDFMĊ SDUW\MQą UyZQLHĪ Z SU]\SDGNX JG\ SU]\QDOHĪDáD GR SDUWLL SU]HG REMĊFLHPVWDQRZLVNDVHNUHWDU]D =JRGQLH]QRZ\PLUHJXODFMDPLNLHURZQLNXU]ĊGXPRĪHXSRZDĪQLüVHNUHWDU]DGRZ\NR Q\ZDQLDZMHJRLPLHQLX]DGDĔZV]F]HJyOQRĞFLZ]DNUHVLHRUJDQL]DFMLSUDF\XU]ĊGXRUD] ]DU]ąG]DQLD]DVREDPLOXG]NLPL 0RĪOLZRĞü]DWUXGQLDQLDGRUDGFyZLDV\VWHQWyZ 3U]HSLV\XVWDZ\ZSURZDG]DMąQRZHVWDQRZLVNDGRUDGFyZLDV\VWHQWyZ2VRE\WHVą ]DWUXGQLDQH QD SRGVWDZLH XPRZ\ R SUDFĊ QD F]DV SHáQLHQLD IXQNFML SU]H] NLHURZQLND MHGQRVWNL]PRĪOLZRĞFLąZF]HĞQLHMV]HJRUR]ZLą]DQLDXPRZ\]DW\JRGQLRZ\PZ\SR ZLHG]HQLHP 1RZHUR]SRU]ąG]HQLHZVSUDZLHZ\QDJUDG]DQLDSUDFRZQLNyZVDPRU]ąGRZ\FKVWDQRZL ĪHVWDQRZLVNRGRUDGF\PRĪH]DMPRZDüRVREDNWyUDSRVLDGDZ\NV]WDáFHQLHZ\ĪV]HRUD] OHWQLVWDĪSUDF\QDWRPLDVWDV\VWHQWHPPRĪHE\üRVRED]Z\NV]WDáFHQLHPĞUHGQLP QLHSRVLDGDMąFDGRĞZLDGF]HQLD 5 www.portalkadrowy.pl 35$ 2:1, 6$025=þ 2:, :$ĩ1( 6WDQRZLVNDGRUDGFyZLDV\VWHQWyZPDMąE\ü]OLNZLGRZDQH 1DG]LHĔSU]\JRWRZ\ZDQLDWHMSXEOLNDFMLZ6HMPLH]QDMGXMHVLĊSURMHNWSLHUZV]HM QRZHOL]DFMLXVWDZ\]OLVWRSDGDURSUDFRZQLNDFKVDPRU]ąGRZ\FK=JRGQLH ]SURMHNWHPPD]RVWDüXFK\ORQ\DUWXVWSNWRUD]DUWREHFQHMXVWDZ\ DW\PVDP\PVWDQRZLVNDGRUDGFyZLDV\VWHQWyZ]QLNQą]MHGQRVWHNVDPRU]ąGX WHU\WRULDOQHJR ]\P MHVW SRG\NWRZDQD WD ]PLDQD 0D RQD SU]HGH ZV]\VWNLP ]DSRELHF SRGQRV]HQLX NRV]WyZ IXQNFMRQRZDQLD DGPLQLVWUDFML VDPRU]ąGRZHM RUD] ]DSRELHFWZRU]HQLXJDELQHWyZSROLW\F]Q\FKZMHGQRVWNDFKVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJR LX]DOHĪQLHQLXRUJDQXZ\NRQDZF]HJRMHGQRVWHNVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJRRGSDUWLL SROLW\F]Q\FK 1DEyUSUDFRZQLNyZ±ZHGáXJHODVW\F]QLHMV]\FK]DVDG :HGáXJQRZ\FKSU]HSLVyZZSU]\SDGNXQLHREVDG]RQ\FKVWDQRZLVNSUDF\MHGQRVWND VDPRU]ąGXZSLHUZV]HMNROHMQRĞFLPRĪH]DJRVSRGDURZDüZáDVQHNDGU\SUDFRZQLF]H QSSRSU]H]SU]HQLHVLHQLHSUDFRZQLNDQDLQQHVWDQRZLVNR=QLHVLRQ\]RVWDáRERZLą]HN SXEOLF]QHJR RJáDV]DQLD GDQ\FK NDQG\GDWyZ NWyU]\ VSHáQLDMą Z\PDJDQLD IRUPDOQH ]DZDUWH Z RJáRV]HQLX R QDERU]H RUD] VNUyFRQR F]DV QD VNáDGDQLH GRNXPHQWyZ ± ] PLQLPDOQLH GR PLQLPDOQLH GQL 3RQDGWR ± ]JRGQLH ] QRZ\PL UHJXODFMDPL ± SU]HSURZDG]HQLH QDERUX QLH MHVW Z\PDJDQH Z SU]\SDGNX ]DWUXGQLHQLD RVRE\ QD ]DVWĊSVWZRZ]ZLą]NX]XVSUDZLHGOLZLRQąQLHREHFQRĞFLąSUDFRZQLNDVDPRU]ąGRZHJR =PLDQ\ZF]DVLHSUDF\LGRSUHF\]RZDQLHZ]DNUHVLH QLHNWyU\FKVNáDGQLNyZZ\QDJURG]HQLD : VWRVXQNX GR SUDFRZQLNyZ VDPRU]ąGRZ\FK QRZH SU]HSLV\ ZSURZDG]DMą RNUHV UR]OLF]HQLRZ\QLHSU]HNUDF]DMąF\W\JRGQL3RQDGWRSUDFRZQLNVDPRU]ąGRZ\ZV\WX DFML ]DLVWQLHQLD Z\MąWNRZHM SRWU]HE\ Z MHGQRVWFH PRĪH ]RVWDü ]RERZLą]DQ\ GR SUDF\ ZJRG]LQDFKQDGOLF]ERZ\FKZW\PUyZQLHĪZSRU]HQRFQHMRUD]ZQLHG]LHOHLĞZLĊWD =D SUDFĊ Z JRG]LQDFK QDGOLF]ERZ\FK SUDFRZQLN VDPRU]ąGRZ\ PD SUDZR ± ZHGáXJ ZáDVQHJRZ\ERUX±GRZ\QDJURG]HQLDOXEF]DVXZROQHJRZW\PVDP\PZ\PLDU]H:DUWR SRGNUHĞOLüĪH ZSU]\SDGNXZ\ERUXZ\QDJURG]HQLD±SUDFRZQLNVDPRU]ąGRZ\PDSUDZRMHG\QLH GRZ\QDJURG]HQLDEH]GRGDWNyZ]DSUDFĊZJRG]LQDFKQDGOLF]ERZ\FKRNWyU\FK PRZDZ.RGHNVLHSUDF\ ZUD]LHZ\ERUXF]DVXZROQHJR±PRĪHRQ]RVWDüXG]LHORQ\ZRNUHVLHEH]SRĞUHGQLR SRSU]HG]DMąF\P XUORS Z\SRF]\QNRZ\ OXE SR MHJR ]DNRĔF]HQLX QDZHW Z LQQ\P RNUHVLHUR]OLF]HQLRZ\PQLĪZNWyU\PPLDáDPLHMVFHSUDFDZJRG]LQDFKQDGOLF]ER Z\FK  .ZHVWLH]ZLą]DQH]QLHNWyU\PLVNáDGQLNDPLZ\QDJURG]HQLD LSRGUyĪDPLVáXĪERZ\PLXUHJXORZDQRZXVWDZLH R JUXGQLD U Z NZHVWLDFK GRW\F]ąF\FK PLQ QDJUyG MXELOHXV]RZ\FK RUD] GRGDWNX ]D Z\VáXJĊ ODW SU]HSLV\ SRSU]HGQLHM XVWDZ\ RGZRá\ZDá\ VLĊ GR SU]HSLVyZ 6 www.portalkadrowy.pl www.portalkadrowy.pl 35$ 2:1, 6$025=þ 2:, XVWDZ\RSUDFRZQLNDFKXU]ĊGyZSDĔVWZRZ\FK:QRZHMXVWDZLH]DVDG\SU]\]QDZDQLD W\FKVNáDGQLNyZZ\QDJURG]HQLDRNUHĞORQRZSURVW8UHJXORZDQRWDNĪH]DVDG\UR]OLF]DQLD NRV]WyZSRGUyĪ\VáXĪERZ\FKUH]\JQXMąF]RGZRáDĔGRLQQ\FKXVWDZ ODQRZR]DWUXGQLRQ\FKXU]ĊGQLNyZ ±RERZLą]NRZDVáXĪEDSU]\JRWRZDZF]D 2ERZLą]HN VáXĪE\ SU]\JRWRZDZF]HM ]JRGQLH ] QRZ\PL SU]HSLVDPL GRW\F]\ RVyE QRZR ]DWUXGQLDQ\FK QD VWDQRZLVNDFK XU]ĊGQLF]\FK 6áXĪED SU]\JRWRZDZF]D WUZD QLH GáXĪHM QLĪ PLHVLąFH L NRĔF]\ VLĊ HJ]DPLQHP HF\]MĊ Z VSUDZLH VNLHURZDQLD GR VáXĪE\ SU]\JRWRZDZF]HM L MHM ]DNUHVX SRGHMPXMH NLHURZQLN MHGQRVWNL Z NWyUHM SUDFRZQLNMHVW]DWUXGQLRQ\:V]F]HJyOQ\FKSU]\SDGNDFKQDXPRW\ZRZDQ\ZQLRVHN RVRE\NLHUXMąFHMNRPyUNąRUJDQL]DF\MQąZNWyUHM]DWUXGQLRQ\MHVWQRZ\SUDFRZQLN JG\ ZLHG]D OXE XPLHMĊWQRĞFL SUDFRZQLND XPRĪOLZLDMą PX QDOHĪ\WH Z\NRQ\ZDQLH RERZLą]NyZVáXĪERZ\FK NLHURZQLNMHGQRVWNLPRĪH]ZROQLüSUDFRZQLND]RERZLą]NX RGE\FLDVáXĪE\SU]\JRWRZDZF]HM3RQDGWRNLHURZQLNMHGQRVWNLX]\VNDáXSRZDĪQLHQLHGR Z\GDQLDDNWXQRUPDW\ZQHJRRFKDUDNWHU]HZHZQĊWU]Q\P ]DU]ąG]HQLD RNUHĞODMąFHJR V]F]HJyáRZ\VSRVyESU]HSURZDG]DQLDVáXĪE\SU]\JRWRZDZF]HMLRUJDQL]RZDQLDZW\P ]DNUHVLHHJ]DPLQX 2VRE\SRGHMPXMąFHSUDFĊQDVWDQRZLVNXXU]ĊGQLF]\P ZW\PNLHURZQLF]\PVWDQRZLVNX XU]ĊGQLF]\P SRUD]SLHUZV]\PRJąE\ü]DWUXGQLDQHZ\áąF]QLHQDSRGVWDZLHXPRZ\ R SUDFĊ QD F]DV RNUHĞORQ\ QLH GáXĪV]\ QLĪ PLHVLĊF\ ] PRĪOLZRĞFLą ZF]HĞQLHMV]HJR UR]ZLą]DQLDVWRVXQNXSUDF\]DW\JRGQLRZ\PZ\SRZLHG]HQLHP 2VREąSRGHMPXMąFąSUDFĊSRUD]SLHUZV]\MHVWRVREDNWyUD D QLHE\áDZF]HĞQLHM]DWUXGQLRQDQDF]DVQLHRNUHĞORQ\OXEQDF]DVRNUHĞORQ\GáXĪV]\ QLĪPLHVLĊF\Z XU]ĊGDFK PDUV]DáNRZVNLFK RUD] ZRMHZyG]NLFK VDPRU]ąGRZ\FK MHGQRVWNDFK RUJDQL]DF\MQ\FK VWDURVWZDFKSRZLDWRZ\FKRUD]SRZLDWRZ\FKMHGQRVWNDFKRUJDQL]DF\MQ\FK XU]ĊGDFK JPLQ MHGQRVWNDFK SRPRFQLF]\FK JPLQ RUD] JPLQQ\FK MHGQRVWNDFK L]DNáDGDFKEXGĪHWRZ\FK ELXUDFK LFKRGSRZLHGQLNDFK ]ZLą]NyZMHGQRVWHNVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJRRUD] ]DNáDGyZEXGĪHWRZ\FKXWZRU]RQ\FKSU]H]WH]ZLą]NL ELXUDFK LFKRGSRZLHGQLNDFK MHGQRVWHNDGPLQLVWUDF\MQ\FKMHGQRVWHNVDPRU]ąGX WHU\WRULDOQHJRRUD] E QLHRGE\áDVáXĪE\SU]\JRWRZDZF]HM]DNRĔF]RQHMHJ]DPLQHP]Z\QLNLHPSR]\W\ZQ\P =PLDQDSU]HSLVyZGRW\F]ąF\FKRFHQ\SUDF\ LRĞZLDGF]HQLDGODRVyESRZRáDQ\FK :QRZHMXVWDZLH]UH]\JQRZDQR]SU]HSLVyZGRW\F]ąF\FKRFHQRNUHVRZ\FKL]ZLą]DQ\FK ]HVNáDGDQLHPRĞZLDGF]HĔPDMąWNRZ\FKZVWRVXQNXGRRVyE]DWUXGQLDQ\FKQDSRGVWDZLH 7 www.portalkadrowy.pl 35$ 2:1, 6$025=þ 2:, SRZRáDQLD:VWRVXQNXGRWHMJUXS\SUDFRZQLNyZVDPRU]ąGRZ\FKNZHVWLHWHXUHJXORZDQH ]RVWDá\ZXVWDZDFKXVWURMRZ\FK 8SUDZQLHQLDLRERZLą]NLSUDFRZQLNyZ ]DWUXGQLRQ\FKQDVWDQRZLVNDFKXU]ĊGQLF]\FK 1RZH SU]HSLV\ UHJXOXMą NZHVWLH GRW\F]ąFH XSUDZQLHĔ SUDFRZQLNyZ VDPRU]ąGRZ\FK ]DWUXGQLRQ\FK QD SRGVWDZLH XPRZ\ R SUDFĊ QD VWDQRZLVNDFK XU]ĊGQLF]\FK Z W\P NLHURZQLF]\FKVWDQRZLVNDFKXU]ĊGQLF]\FK]ZLą]DQ\FK]H]PLDQąVWRVXQNXSUDF\ SU]HQLHVLHQLHPQDLQQHVWDQRZLVNR SRZLHU]HQLHPZ\NRQ\ZDQLDLQQ\FK]DGDĔVáXĪERZ\FKRUD] SU]HQLHVLHQLHPZZ\QLNXUHRUJDQL]DFMLMHGQRVWNL 3UDFRZQLNDVDPRU]ąGRZHJR]DWUXGQLRQHJRQDVWDQRZLVNXXU]ĊGQLF]\PPRĪQDSU]HQLHĞü QDLQQHVWDQRZLVNRW\ONRZWHG\JG\MHVWWRX]DVDGQLRQHSRWU]HEDPLXU]ĊGXDGRLQQHJR SUDFRGDZF\±W\ONR]DMHJR]JRGąOXEQDMHJRZQLRVHN RSUDFRZQLNyZW\FKPDMąWDNĪH ]DVWRVRZDQLHV]F]HJyOQHU\JRU\±SRGOHJDMąRQLRFHQRPRNUHVRZ\PNWyUHQLHPRJą E\üSU]HSURZDG]DQHF]ĊĞFLHMQLĪFRPLHVLĊF\3RQDGWRNZHVWLH]ZLą]DQH]RFHQLDQLHP SUDFRZQLNyZVDPRU]ąGRZ\FK]DWUXGQLRQ\FKQDVWDQRZLVNDFKXU]ĊGQLF]\FKSU]HND]DQR GRUHJXODFMLSUDFRGDZFRPZ]DU]ąG]HQLX =PLDQDZ]DNUHVLHZ\PDJDĔNZDOL¿NDF\MQ\FK =PLHQLRQR XUHJXORZDQLD GRW\F]ąFH Z\PDJDĔ NZDOL¿NDF\MQ\FK QD SRV]F]HJyOQ\FK VWDQRZLVNDFKSUDF\RUD]]DVDGZ\QDJUDG]DQLDSUDFRZQLNyZVDPRU]ąGRZ\FK:\ND]VWD QRZLVNMHVWRNUHĞORQ\ZUR]SRU]ąG]HQLX5DG\0LQLVWUyZ1DWRPLDVWNLHURZQLNMHGQRVWNL ZUHJXODPLQLHZ\QDJUDG]DQLDZUDPDFKSRVLDGDQ\FKZáDVQ\FKĞURGNyZ¿QDQVRZ\FK PRĪHXVWDOLüV]F]HJyáRZ\VSRVyELZDUXQNLZ\QDJUDG]DQLDZW\PSU]\]QDZDQLDQDJUyG L SUHPLL RUD] HZHQWXDOQLH ZSURZDG]Lü V]F]HJyáRZH Z\PDJDQLD NZDOL¿NDF\MQH GOD SUDFRZQLNyZ]DWUXGQLRQ\FKQDSRGVWDZLHXPRZ\RSUDFĊ .RQLHF]QH]DEH]SLHF]HQLHĞURGNyZQD SRGQRV]HQLHNZDOL¿NDFML]DZRGRZ\FK :QRZHMUHJXODFMLQDáRĪRQRQDSUDFRGDZFyZRERZLą]HNSODQRZDQLDĞURGNyZQDSRNU\FLH NRV]WyZ V]NROHĔ SUDFRZQLNyZ VDPRU]ąGRZ\FK =JRGQLH ] QRZą XVWDZą V]NROHQLD SUDFRZQLNyZVDPRU]ąGRZ\FKVąMHGQ\P]LFKSRGVWDZRZ\FKXSUDZQLHĔ § Podstawa prawna XVWDZD ] OLVWRSDGD U R SUDFRZQLNDFK VDPRU]ąGRZ\FK ]8 QU SR] $XWRU$JQLHV]ND.RVLDU] 8 www.portalkadrowy.pl www.portalkadrowy.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowa ustawa o pracownikach samorządowych. 37 praktycznych wskazówek
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: