Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00397 006890 18478626 na godz. na dobę w sumie
Nowe emerytury. Obowiązki pracodawcy po zmianach od 1 października 2017 - ebook/pdf
Nowe emerytury. Obowiązki pracodawcy po zmianach od 1 października 2017 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365887290 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja przedstawia najważniejsze zmiany w powszechnym systemie emerytalnym obowiązujące od 1 października 2017 r. Obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn pociąga za sobą wiele zmian dla pracodawców m.in. zmiana sposobu obliczania ochrony przedemerytalnej. Zmiany obejmą również pracowników sfery budżetowej, a także sędziów sądów powszechnych, sędziów Sądu Najwyższego oraz prokuratorów. W związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017r. warunki do przyznania emerytury spełni dodatkowo duża grupa osób (według szacunków – ponad 300 tys.). To osoby, które w myśl obecnych regulacji nie mogłyby jeszcze uzyskać tego świadczenia. Będzie wiązało się to również z dodatkowym obciążeniem płatników składek zatrudniających takie osoby. Płatnicy ci – już w miesiącach poprzedzających wejście w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny – będą musieli pomóc ubezpieczonym przy ubieganiu się o emeryturę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

i. najważniejSZe Zmiany w powSZechnym SyStemie emerytalnym Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy emerytalnej polegają na obniżeniu stażu wymaganego od kobiet do uzyskania najniższej emerytury, a także na wydłużeniu możliwości otrzymania emerytury nauczycielskiej. Niekorzystną zmianą jest likwidacja prawa do skorzystania z emerytury częściowej. 1. powrót do poprzedniego wieku emerytalnego Najważniejszą regulacją zawartą w nowelizacji ustawy emerytalnej jest obniżenie wieku emerytalnego. Wiek ten jest podwyższany sukcesywnie od 1 stycznia 2013 r. dla kobiet urodzonych po 31 grudnia 1952 r. oraz dla mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r. – według zasady, że dla urodzonych w każdym kolejnym kwar- tale jest on wyższy o 1 miesiąc. Przykładowo dla osób, które kończyły powszechny wiek emerytalny w IV kwartale 2016 r., wiek ten wynosił 61 lat dla kobiet (urodzo- nych w IV kwartale 1955 r.) oraz 66 lat dla mężczyzn (urodzonych w IV kwartale 1950 r.). Docelowo powszechny wiek emerytalny miał wynosić 67 lat dla obu płci. Od 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny zostanie obniżony do wieku, który obowiązywał przed 1 stycznia 2013 r., tj. do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. W takim wieku będą mogły przechodzić na emeryturę zarówno oso- by, które nowy, obniżony wiek emerytalny ukończą po wejściu w życie nowych regu- lacji, jak i osoby, które obniżony wiek ukończyły (lub ukończą) przed 1 października 2017 r., a więc w okresie, gdy obowiązywał podwyższony wiek. Jeśli nie mają przy- znanej emerytury z tytułu ukończenia podwyższonego wieku (w szczególności dla- tego, że dotychczas go nie ukończyły), będą mogły uzyskać emeryturę z tytułu ukoń- czenia wieku emerytalnego obniżonego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. ZUS przyzna im wtedy to świadczenie od miesiąca zgłoszenia wniosku, nie wcze- śniej niż od 1 października 2017 r. Od 1 października 2017 r. ZUS będzie również przyznawał emeryturę z urzędu tym osobom, które ukończyły wiek emerytalny i pobierają rentę z tytułu niezdolno- ści do pracy. Zasada ta nie będzie jednak dotyczyła rencistów, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji (1 października 2017 r.) będą już mieli ustalone prawo do okre- sowej renty z tytułu niezdolności do pracy (nie mając prawa do emerytury). Osoby te zachowają uprawnienia do tego świadczenia do dnia osiągnięcia „podwyższonego” wieku emerytalnego obowiązującego obecnie w zależności od roku i kwartału, w którym się urodzili, chyba że przed tym dniem utracą prawo do renty, np. w związ- ku z ustaniem niezdolności do pracy lub zgłoszeniem wniosku o emeryturę. Taki wniosek mogą zgłosić po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego, aż do końca 6 miesiąca, w którym ukończą podwyższony wiek emerytalny, obowiązujący przed 1 października 2017 r. Przykład Irena P. urodziła się w styczniu 1957 r. Podwyższony wiek emerytalny wynoszący dla kobiet urodzonych w I kwartale 1957 r. 61 lat i 5 miesięcy ukończyłaby w czerwcu 2018 r. W związku z wejściem w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny dla wszystkich kobiet do 60 lat, będzie mogła ubiegać się o emeryturę już w październiku 2017 r. Wymagany wiek ukończy bowiem w styczniu 2017 r. Jeśli z wnioskiem o emeryturę wystąpi w paź- dzierniku 2017 r., ZUS przyzna jej świadczenie od dnia wejścia w życie ustawy obniżają- cej wiek emerytalny. Jeśli zaś wniosek zgłosi później, przyznanie nastąpi od miesiąca zgłoszenia tego wniosku. Przykład Roman B. urodził się 20 grudnia 1952 r. Od 1 sierpnia 2013 r. jest uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy przyznanej do dnia ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego, który dla mężczyzn urodzonych w IV kwartale 1952 r. wynosi 66 lat i 8 miesięcy, tj. do 20 sierpnia 2018 r. W związku z wejściem w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny nie straci prawa do renty po ukończeniu 65 lat w grudniu 2017 r. Wraz z osiągnięciem tego wieku będzie mógł natomiast zgłosić wniosek o emeryturę. 2. kobiety wcześniej przeliczą emeryturę ze środkami z oFe Kobiety, które przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego, po ukończeniu po- wszechnego wieku emerytalnego, razem z emeryturą z I filaru, mogą nabyć prawo do okresowej emerytury kapitałowej (z II filaru) na okres do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzny urodzonego w tym samym roku i kwartale. Świadczenie to przysługuje im wówczas, gdy kwota środków zewidencjo- nowanych na subkoncie w ZUS równa jest co najmniej 20-krotności dodatku pielę- gnacyjnego. W związku z obniżeniem wieku emerytalnego, od 1 października 2017 r. kobiety będą nabywały prawo do okresowej emerytury kapitałowej już po ukończeniu 60 lat. Nowo przyznane świadczenie będzie im przysługiwało do ukończenia obniżo- nego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn (65 lat). Wejście w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny nie skróci okresu uprawnień do okresowej emerytury kapitałowej tym kobietom, które prawo do tego świadczenia 7 uzyskały lub uzyskają w czasie obowiązywania podwyższonego wieku emerytalnego (przewidzianego dla mężczyzny urodzonego w tym samym roku i kwartale). Kobiety zachowają prawo do emerytury do czasu ukończenia wieku, chyba że wcześniej pra- wo to wygaśnie z innych powodów (np. w wyniku wyczerpania środków na subkon- cie). Wtedy środki pozostające jeszcze na subkoncie zasilą emeryturę z I filaru, która zostanie na nowo obliczona z uwzględnieniem aktualnej kwoty składek emerytalnych oraz nowej wartości średniego dalszego trwania życia (ustalonej dla wieku „męskie- go”). Ustawa obniżająca wiek emerytalny przewiduje jednak dla tych kobiet możli- wość wcześniejszego przeliczenia emerytury z FUS (z tzw. I filaru). Przykład Anna K., urodzona 15 grudnia 1955 r., w dniu 15 grudnia 2016 r. ukończyła obecnie obowiązujący podwyższo ny wiek emerytalny, wynoszący dla kobiet urodzonych w IV kwartale 1955 r. 61 lat. Po ukończeniu tego wieku przyznano jej prawo do eme- rytury z FUS oraz do okresowej emerytury kapitałowej. Pomimo wejścia w życie usta- wy obniżającej powszechny wiek emerytalny od 1 października 2017 r. prawo do emerytury z II filaru będzie jej przysługiwało do czasu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn urodzonych w IV kwartale 1955 r., wynoszącego 67 lat (tj. do 14 grudnia 2022 r.). Niezależnie jednak od tego, po ukoń- czeniu 65 lat (15 grudnia 2020 r.), a przed ukończeniem 67 lat, będzie mogła ubie- gać się o przeliczenie emerytury z FUS z uwzględnieniem środków zgromadzonych na subkoncie oraz nowych składek emerytalnych zewidencjonowanych na koncie po przyznaniu emerytury, a także przy zastosowaniu średniego dalszego trwania życia właściwego dla jej aktualnego wieku. Od dnia dokonania tego przeliczenia utraci pra- wo do okresowej emerytury kapitałowej. 3. koniec emerytury częściowej Ustawa obniżająca wiek emerytalny przewiduje likwidację emerytury częściowej przysługującej osobom z długim stażem ubezpieczeniowym, które ukończyły 62 lata (kobieta) i 65 lat (mężczyzna), a nie osiągnęły jeszcze podwyższonego wie- ku emerytalnego. W praktyce świadczenie to mogą obecnie uzyskać mężczyźni po ukończeniu wieku 65 lat. W związku z tym, że ustawa z 16 listopada 2016 r. obniży dla nich powszechny wiek emerytalny właśnie do 65 lat, ustawodawca uznał za zbędne utrzymywanie w systemie emerytalnym świadczenia z takim samym warun- kiem wieku. Nowe przepisy gwarantują uzyskanie emerytury częściowej przez tych mężczyzn, którzy warunki do jej przyznania spełnią przed wejściem w życie ustawy, nawet jeśli 8 wniosek o to świadczenie zgłoszą później. Uprawnienia zachowają też oczywiście ci, którym już przyznano emeryturę częściową (lub uzyskają to świadczenie przed wej- ściem w życie omawianej nowelizacji). Będą oni mogli pobierać emeryturę częściową aż do czasu przejścia na pełną emeryturę. 4. inne zmiany korzystne dla uprawnionych Ustawa przywracająca wiek emerytalny (obowiązujący przed 1 stycznia 2013 r.) wprowadzi również wiele innych rozwiązań związanych z obniżeniem powszechnego wieku emerytalnego. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim: ■■ zagwarantowanie uprawnień do emerytur pomostowych, nauczycielskich świad- czeń kompensacyjnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych do czasu ukończenia obecnie obowiązującego podwyższonego wieku emerytalnego, ■■ przedłużenie do 31 sierpnia 2018 r. możliwości ubiegania się o emeryturę nauczy- cielską przysługującą bez względu na wiek na podstawie Karty Nauczyciela, ■■ przywrócenie dla wszystkich kobiet wymogu posiadania co najmniej 20-letniego okresu składkowego i nieskładkowego (zamiast obecnie obowiązującego odpo- wiednio podwyższonego wieku), ■■ skrócenie okresu opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne przez wójta, bur- mistrza i prezydenta miasta za kobiety pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekunów, ■■ zagwarantowanie ochrony przedemerytalnej do czasu ukończenia odpowiednio podwyższonego wieku emerytalnego. ii. obniżenie wieku emerytalnego dla pracowników SFery budżetowej Przypomnijmy, że powszechny wiek emerytalny obejmuje wszystkie grupy zawodo- we pozostające w systemie ubezpieczeń społecznych, w tym również pracowników sfery budżetowej. Wiek ten jest podwyższany sukcesywnie od 1 stycznia 2013 r. dla kobiet urodzonych po 31 grudnia 1952 r. oraz mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r. – według zasady, że dla urodzonych w każdym kolejnym kwartale jest on wyższy o 1 miesiąc. Docelowo wiek ten miał wynosi 67 lat dla wszystkich – zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W związku z wejściem w życie nowelizacji z 16 listopada 2016 r. od 1 październi- ka 2017 r. powszechny wiek emerytalny będzie wynosił ponownie 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Na zmianach skorzystają nie tylko te osoby, które obniżony wiek emerytalny ukończą po wejściu w życie nowych regulacji. Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w nowelizacji z 16 listopada 2016 r. – możliwość wcześniej- 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowe emerytury. Obowiązki pracodawcy po zmianach od 1 października 2017
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: