Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00103 006300 20005582 na godz. na dobę w sumie
Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku - ebook/pdf
Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 440
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3226-3299-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> konstytucyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-16%), audiobook).

„Kodeks postępowania administracyjnego stanowi swoisty „drogowskaz” dla działań administracji podejmowanych wobec obywateli i jednocześnie jest gwarantem praw jednostki w sferze prawa administracyjnego. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, wynikająca z ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, ma na celu przyspieszenie postępowania administracyjnego oraz jego uproszczenie, a także uporządkowanie sposobu oraz zasad nakładania kar administracyjnych. Niniejsza publikacja odnosi się do założeń nowelizacji, przedstawiając zmiany przepisów, które w jej wyniku nastąpiły. Monografia składa się z czterech części. Autorzy pierwszej z nich skoncentrowali się na zagadnieniach związanych z zasadami procedury administracyjnej, które do tej pory nie zostały expressis verbis wyrażone w przepisach, niemniej były w praktyce stosowane przez organy administracji publicznej.

W części drugiej zaprezentowano wybrane nowe instytucje procesowe regulowane w Kodeksie postępowania administracyjnego, takie jak: ponaglenie, mediacja, posiedzenie w trybie współdziałania, milczące załatwienie sprawy czy postępowanie uproszczone.

Część trzecia dotyczy zmian w zakresie postępowania odwoławczego. Odniesiono się w niej do: zasady dwuinstancyjności, postępowania dowodowego prowadzonego przez organ drugoinstancyjny, decyzji kasacyjnej oraz omówiono nowe instytucje, tj. instytucję zrzeczenia się prawa do odwołania oraz sprzeciw od decyzji kasacyjnej.

Czwarta część publikacji traktuje o karach administracyjnych oraz europejskiej współpracy administracyjnej. Należy zauważyć, że mimo tak dużego zakresu nowelizacji procedury administracyjnej regulowanej w Kodeksie postępowania administracyjnego, nie jest ona kompleksowa, czego wyrazem są dalsze prace nad tym aktem normatywnym, wynikające z Druku nr 1499 Sejmu VIII kadencji w zakresie umorzenia zawieszonego postępowania administracyjnego (dodanie w art. 105 § 3 k.p.a.).

Niniejsza monografia stanowi próbę przedstawienia problematyki wybranych instytucji procesowych w znowelizowanym Kodeksie postępowania administracyjnego. Poglądy i tezy prezentowane w pracy wyrażają stanowisko poszczególnych autorów.” (Przedmowa)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

„Przedstawiony zbiór opracowań dotyczy niezwykle ważnego problemu naukowego oraz istotnego zjawiska społecznego, jakim są wprowadzone zmiany w zakresie szeroko pojętej działalności administracji w sferze stosowania prawa, dostarczając jednocześnie nowej wiedzy o tym zjawisku. (…) Problematyka nowych insty- tucji procesowych wprowadzonych do Kodeksu postę- powania administracyjnego została w recenzowanym opracowaniu zaprezentowana w sposób bardzo szeroki i niemal kompletny (pominięto nieistotne naukowo zmiany). Na problem postanowiono spojrzeć w sposób kompleksowy i spójny i niewątpliwie duża jest tu rola redakcji naukowej”. Z recenzji dr. hab. Roberta Suwaja, prof. nadzw. Politechniki Warszawskiej Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku pod redakcją Anny Gronkiewicz i Agnieszki Ziółkowskiej N o w e i j n s t y t u c e p r o c e s o w e w p o s t ę p o w a n u a d m n s t r a c y n y m j i i i i w ś w e t l e n o w e i i z d n a 7 k w e t n a 2 0 1 7 r o k u i l i z a c j i K o d e k s u p o s t ę p o w a n a a d m n s t r a c y n e g o i i j i Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku Anny Gronkiewicz i Agnieszki Ziółkowskiej pod redakcją Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ● 2017 Redaktor serii: Prawo Andrzej Matan Recenzent Robert Suwaj Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa  Wprowadzenie Anna Gronkiewicz Nowelizacja  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  –  uwagi  wprowadzające Zasady postępowania administracyjnego Sandra Sekuła ‑Barańska Rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści normy prawnej na korzyść  strony Tomasz Kosicki Zasada  in dubio pro libertate  w  świetle  nowelizacji  Kodeksu  postę‑ powania administracyjnego Jakub Bryła, Paweł Szala Zasada równego traktowania w postępowaniu administracyjnym Magdalena Strożek ‑Kucharska, Klaudia Grochol Ugoda administracyjna w świetle nowelizacji Kodeksu postępowa‑ nia administracyjnego z 2017 roku  Alicja Drozd, Szymon Kittner Zasada bezstronności w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania  administracyjnego Jerzy Oppeln ‑Bronikowski Sytuacja prawna jednostki w kontekście proponowanych zmian za‑ sad  ogólnych  Kodeksu  postępowania  administracyjnego,  ze  szcze‑ gólnym uwzględnieniem przepisów art. 7a oraz art. 81a k.p.a.  9 13 17 33 49 61 75 97 113 6 Spis treści Ewa Śladkowska Wskazanie  niespełnionych  przesłanek  do wydania  decyzji zgodnej  z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.) Nowe instytucje procesowe w Kodeksie postępowania administracyjnego Bartosz Gliwiński Ponaglenie  w  systemie  administracyjnoprawnych  środków  zaskar‑ żenia  Katarzyna Surmiak Mediacja jako nowa instytucja w procedurze administracyjnej Agnieszka Kocot ‑Łaszczyca, Grzegorz Łaszczyca Dopuszczalność  mediacji  w  ogólnym  postępowaniu  administracyj‑ nym Tomasz Diduch, Paweł Milion Usprawnienie  współdziałania  organów  na  przykładzie  instytucji  posiedzenia w trybie współdziałania z art. 106a k.p.a. Szymon Łajszczak Posiedzenie w trybie współdziałania – uwagi krytyczne na tle praw‑ noporównawczym Anna Gronkiewicz Milczące  załatwienie  sprawy  jako  nowa  instytucja  postępowania  administracyjnego Paulina Zadykowicz Instytucja administracyjnego postępowania uproszczonego w świe‑ tle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego Maciej Pleban Prognozowane  praktyczne  aspekty  administracyjnego  postępowa‑ nia uproszczonego Zmiany w procedurze odwoławczej w postępowaniu administracyjnym Emilia Biel, Tomasz Mizioch Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego w świetle usta‑ wy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępo‑ wania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw 127 147 163 179 193 213 223 243 257 271 Spis treści 7 Agnieszka Ciesielska Wniosek  o  przeprowadzenie  przez  organ  odwoławczy  postępo‑ wania  wyjaśniającego  w  zakresie  niezbędnym  do  rozstrzygnięcia  sprawy Piotr Boczkowski Zrzeczenie  się  prawa  do  wniesienia  odwołania  od  decyzji  admini‑ stracyjnej  Agnieszka Ziółkowska Decyzja  kasacyjna  powodująca  przekazanie  sprawy  do  ponowne‑ go  rozpatrzenia  organowi  I  instancji  (art.  138  § 2  k.p.a.  i  art.  138  § 2a k.p.a.) w nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego  z dnia 7 kwietnia 2017 roku Sylwia Łazuk Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej Kary administracyjne i europejska współpraca Mateusz Strączek Kary  administracyjne  –  analiza  prawnoporównawcza  stanu  praw‑ nego  sprzed  i  po  nowelizacji  Kodeksu  postępowania  administra‑ cyjnego z 2017 roku Lucyna Staniszewska Dostosowanie administracyjnych kar pieniężnych do wymogów de‑ mokratycznego państwa prawnego Dawid Gregorczyk Administracyjne kary pieniężne w nowelizacji Kodeksu postępowa‑ nia administracyjnego Dominik Styczyński Tryb europejskiej współpracy administracyjnej jako nowa instytucja  prawna w znowelizowanym Kodeksie postępowania administracyj‑ nego Zakończenie Bibliografia Noty o Autorach 287 299 313 333 345 361 377 391 405 407 435 Wykaz skrótów Akty prawne Konstytucja RP –  Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  2  kwietnia  1997 r. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm. EKPCz        –  Konwencja  o  ochronie  praw  człowieka  i  podstawowych  wolności  z  dnia  4  listopada  1950  r.  Dz.U.  1993,  nr  61,  poz. 284 ze zm. TFUE         –  Traktat  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej  z  dnia  30 kwietnia 2004 r. Dz.U. 2004, nr 90, poz. 864/2. EKDA         –  Decyzja w sprawie Kodeksu Dobrej Praktyki Administra‑ cyjnej z dnia 29 września 2011 r. Dz.U. UE C. 285. r.p.a.          –  rozporządzenie  Prezydenta  Rzeczypospolitej  z  dnia  22  marca  1928  r.  o  postępowaniu  administracyjnym.  Dz.U. 1928, nr 36, poz 341. d.k.p.a.         –  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego. Dz.U. nr 30, poz. 168.  k.p.a.          –  ustawa  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  –  Kodeks  postępowa‑ nia  administracyjnego.  Tekst  jedn.  Dz.U.  2016,  poz.  23  ze zm. k.c.            –  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Tekst  jedn. Dz.U. 2017, poz. 459, 933, 1132. k.p.c.          –  ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowa‑ nia cywilnego. Tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 1822 ze zm. u.p.e.a.        –  ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzeku‑ cyjnym w administracji. Tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 599  ze zm.  k.k.           –  ustawa  z  dnia  6  czerwca  1997  r.  –  Kodeks  karny.  Tekst  jedn. Dz.U. 2016, poz. 1137 ze zm. 10 Wykaz skrótów k.p.k.   –  ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.  Tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 1749 ze zm. o.p.     –  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Tekst  jedn. Dz.U. 2017, poz. 201. p.f.     –  ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Tekst  jedn. Dz.U. 2016, poz. 2142 ze zm. p.u.s.a.  –  ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów admini‑ stracyjnych. Tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 1066 ze zm.  p.p.s.a.  –  ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed  sądami administracyjnymi. Tekst. jedn. Dz.U. 2016, poz. 718 ze zm. u.p.z.p.  –  ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa‑ niu przestrzennym. Tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 778 ze zm. u.p.     –  ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody.  Dz.U.  2004, nr 92, poz. 880.  p.sz.w.  –  ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.  Tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 1842 ze zm.  u.o.i.f.  –  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finanso‑ wymi. Tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 1636.  u.o.p.w. –  ustawa  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  ofercie  publicznej  i  warunkach  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego  systemu  obrotu  oraz  o  spółkach  publicznych.  Tekst  jedn.  Dz.U.  2016, poz. 1639. u.o.k.k.  –  ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsu‑ mentów. Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 229. u.u.i.ś.  –  ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tekst  jedn. Dz.U. 2016, poz. 353 ze zm. u.o.p.   –  ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim. Dz.U.  2012, poz. 161 ze zm. jedn. Dz.U. 2017, poz. 657. u.e.l.    –  ustawa  z  dnia  24  września  2010  r.  o  ewidencji  ludności.  Tekst  p.g.g.   –  ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.  Tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 1131 ze zm. u.k.a.s.  –  ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skar‑ bowej. Dz.U. 2016, poz. 1947 ze zm. Wykaz skrótów Inne 11 ADR    – Alternative Dispute Resolution CBOSA  – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych EFTA    – Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu ETPCz   – Europejski Trybunał Praw Człowieka GDDKiA – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad MSWiA  – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji NSA     – Naczelny Sąd Administracyjny OECD    – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju PRL     – Polska Rzeczpospolita Ludowa RP      – Rzeczpospolita Polska SA       – sąd apelacyjny SKO     – samorządowe kolegium odwoławcze SN      – Sąd Najwyższy TK      – Trybunał Konstytucyjny UE       – Unia Europejska WSA    – wojewódzki sąd administracyjny WUG    – Wyższy Urząd Górniczy Przedmowa Kodeks postępowania administracyjnego stanowi swoisty „drogowskaz”  dla  działań  administracji  podejmowanych  wobec  obywateli  i  jednocześnie  jest gwarantem praw jednostki w sferze prawa administracyjnego. Noweli‑ zacja Kodeksu postępowania administracyjnego, wynikająca z ustawy z dnia  7  kwietnia  2017  r.  o  zmianie  ustawy  –  Kodeks  postępowania  administra‑ cyjnego oraz niektórych innych ustaw, ma na celu przyspieszenie postępo‑ wania  administracyjnego  oraz  jego  uproszczenie,  a  także  uporządkowanie  sposobu oraz zasad nakładania kar administracyjnych.  Niniejsza  publikacja  odnosi  się  do  założeń  nowelizacji,  przedstawiając  zmiany  przepisów,  które  w  jej  wyniku  nastąpiły.  Monografia  składa  się  z czterech części. Autorzy pierwszej z nich skoncentrowali się na zagadnie‑ niach związanych z zasadami procedury administracyjnej, które do tej pory  nie zostały expressis verbis wyrażone w przepisach, niemniej były w praktyce  stosowane przez organy administracji publicznej.  W  części  drugiej  zaprezentowano  wybrane  nowe  instytucje  procesowe  regulowane  w  Kodeksie  postępowania  administracyjnego,  takie  jak:  pona‑ glenie, mediacja, posiedzenie w trybie współdziałania, milczące załatwienie  sprawy czy postępowanie uproszczone. Część  trzecia  dotyczy  zmian  w  zakresie  postępowania  odwoławczego.  Odniesiono się w niej do: zasady dwuinstancyjności, postępowania dowodo‑ wego prowadzonego przez organ drugoinstancyjny, decyzji kasacyjnej oraz  omówiono nowe instytucje, tj. instytucję zrzeczenia się prawa do odwołania  oraz sprzeciw od decyzji kasacyjnej. Czwarta  część  publikacji  traktuje  o  karach  administracyjnych  oraz  eu‑ ropejskiej współpracy administracyjnej.  Należy  zauważyć,  że  mimo  tak  dużego  zakresu  nowelizacji  procedury  administracyjnej regulowanej w Kodeksie postępowania administracyjnego,  nie jest ona kompleksowa, czego wyrazem są dalsze prace nad tym aktem  normatywnym,  wynikające  z  Druku  nr  1499  Sejmu  VIII  kadencji  w  zakre‑ 14 Przedmowa sie  umorzenia  zawieszonego  postępowania  administracyjnego  (dodanie  w art. 105 § 3 k.p.a.). Niniejsza  monografia  stanowi  próbę  przedstawienia  problematyki  wy‑ branych  instytucji  procesowych  w  znowelizowanym  Kodeksie  postępowa‑ nia administracyjnego. Poglądy i tezy prezentowane w pracy wyrażają sta‑ nowisko poszczególnych autorów.  Redaktorki Redaktor: Barbara Todos ‑Burny Projektant okładki: Magdalena Starzyk Łamanie: Alicja Załęcka Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3298-7 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3299-4 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 -007 Katowice www. wydawnictwo.us.edu.pl e ‑mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie  I.  Ark.  druk.  27,5.  Ark.  wyd.  31,0.  Papier offset. kl. III, 90 g          Cena 38 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88‑100 Inowrocław „Przedstawiony zbiór opracowań dotyczy niezwykle ważnego problemu naukowego oraz istotnego zjawiska społecznego, jakim są wprowadzone zmiany w zakresie szeroko pojętej działalności administracji w sferze stosowania prawa, dostarczając jednocześnie nowej wiedzy o tym zjawisku. (…) Problematyka nowych insty- tucji procesowych wprowadzonych do Kodeksu postę- powania administracyjnego została w recenzowanym opracowaniu zaprezentowana w sposób bardzo szeroki i niemal kompletny (pominięto nieistotne naukowo zmiany). Na problem postanowiono spojrzeć w sposób kompleksowy i spójny i niewątpliwie duża jest tu rola redakcji naukowej”. Z recenzji dr. hab. Roberta Suwaja, prof. nadzw. Politechniki Warszawskiej Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku pod redakcją Anny Gronkiewicz i Agnieszki Ziółkowskiej N o w e i j n s t y t u c e p r o c e s o w e w p o s t ę p o w a n u a d m n s t r a c y n y m j i i i i i z d n a 7 k w e t n a 2 0 1 7 r o k u i i w ś w e t l e n o w e l i z a c j i K o d e k s u p o s t ę p o w a n a a d m n s t r a c y n e g o j i i i
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: