Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00652 006823 20581741 na godz. na dobę w sumie
Nowe perspektywy rynku pracy - ebook/pdf
Nowe perspektywy rynku pracy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: EBOOKOWO Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3785-9803-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-26%), audiobook).

Książka, którą oddajemy w ręce Czytelników jest zbiorem dziewięciu artykułów napisanych na podstawie referatów omawianych podczas konferencji Nowe perspektywy rynku pracy zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Spółkę Akademicką Wiseplace sp. z o.o. w terminie 24-27.10.2016r. 
Do monografii pokonferencyjnej mogą sięgnąć zarówno przedstawiciele środowisk akademickich, jak i praktycy na co dzień zajmujący się problematyką aktywizacji rynku pracy, czy gospodarowaniem czynnikiem ludzkim w organizacjach, a także studenci oraz wszyscy zainteresowani omawianą problematyką. 
Teksty w głównej mierze wprost odnoszą się do problematyki rynku pracy. Procesy zachodzące na współczesnym rynku pracy następują dynamicznie i są wielowymiarowe – wyraźnie akcentują to Autorzy swoich testów. 
Jednakże formuła konferencji – oprócz referatów związanych stricte z rynkiem pracy umożliwiała także zgłaszanie wystąpień dotyczących funkcjonowania człowieka w środowisku pracy. Stąd obecność w monografii artykułów dotyczących mobbingu i kultury organizacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NOWE PERSPEKTYWY RYNKU PRACY NOWE PERSPEKTYWY RYNKU PRACY Praca zbiorowa pod redakcją Rafała Mustera © Copyright by Olgierd Abramski, Aleksandra Czerniawska, Urszula Król, Agnieszka Krzemień, Ewelina Markowska, Dorota Nowalska-Kapuścik, Natalia Starzykowska, Olga Tytko, Małgorzata Wesołowska e-bookowo 2017 Recenzja książki: dr hab. Małgorzata Dobrowolska, profesor Politechniki Śląskiej Grafika na okładce: shutterstock Projekt okładki: e-bookowo ISBN e-book 978-83-7859-803-9 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2017 4 Spis treści Wstęp 7 Dorota Nowalska-Kapuścik Lokalne przedsiębiorstwa wobec wyzwań globalnego rynku. Przykład woj. śląskiego 13 Ewelina Markowska Bezrobocie w okresie spowolnienia gospodarczego, a wpływy budżetowe gmin z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych Małgorzata Wesołowska Sytuacja polskiego i czeskiego rynku pracy na tle krajów Unii Europejskiej Natalia Starzykowska Ignite the Spark of Education – ways for effective education to employment transition 27 43 57 Olga Tytko Zjawisko likwidowaniai tworzenia miejsc pracy w perspektywie zmian na rynku pracy 67 Olgierd Abramski Zatrudnienie cudzoziemców jako determinant rynku pracy w Polsce w XXI wieku – wybrane problemy instytucjonalne i społeczne w ujęciu teoretycznym 83 Urszula Król Instrumenty przeciwdziałania bezrobociu wykorzystywane w Radomiu w celu rozwoju gminy i zwiększenia poziomu przedsiębiorczości jej mieszkańców Agnieszka Krzemień Mobbing jako przykład patologii na rynku pracy 137 153 Aleksandra Czerniawska Kultury organizacyjne, jako narzędzie w rękach menedżerów do realizacji celów organizacji poprzez ukierunkowane zarządzanie ludźmi 173 5 6 Wstęp Książka, którą oddajemy w ręce Czytelników jest zbiorem dzie- więciu artykułów napisanych na podstawie referatów omawianych podczas konferencji Nowe perspektywy rynku pracy zorganizo- wanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Spółkę Akade- micką Wiseplace sp. z o.o. w terminie 24-27.10.2016r. Do monografii pokonferencyjnej mogą sięgnąć zarówno przed- stawiciele środowisk akademickich, jak i praktycy na co dzień zaj- mujący się problematyką aktywizacji rynku pracy, czy gospoda- rowaniem czynnikiem ludzkim w organizacjach, a także studenci oraz wszyscy zainteresowani omawianą problematyką. Teksty w głównej mierze wprost odnoszą się do problematyki rynku pracy. Procesy zachodzące na współczesnym rynku pracy następują dynamicznie i są wielowymiarowe – wyraźnie akcentują to Autorzy swoich testów. Jednakże formuła konferencji – oprócz referatów związanych stricte z rynkiem pracy umożliwiała także zgłaszanie wystąpień dotyczących funkcjonowania człowieka w środowisku pracy. Stąd obecność w monografii artykułów dotyczących mobbingu i kul- tury organizacji. Monografię otwiera tekst Doroty Nowalskiej-Kapuścik pt.: Lokalne przedsiębiorstwa wobec wyzwań globalnego rynku. Przy- kład województwa śląskiego. W artykule tym Autorka podjęła się rozważań wokół próby zweryfikowania wpływu procesów globa- lizacyjnych na funkcjonowanie przedsiębiorstw działających na obszarze województwa śląskiego. Przedstawiono wyniki badań podmiotów gospodarczych, których dobór do próby badawczej 7 został zróżnicowany ze względu na specyfikę prowadzonej działal- ności. Badania miały odpowiedzieć na zasadnicze pytania o przy- jętą strategię rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem kierunku ekspansji, określenie kluczowych czynników sukcesu oraz wska- zanie opinii na temat pozytywnych i negatywnych implikacji po- stępującej globalizacji. W kolejnym artykule – autorstwa Eweliny Markowskiej pt.: Bez- robocie w okresie spowolnienia gospodarczego a wpływy budżetowe gmin z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych poruszono problem wpływu dynamiki wzrostu gospodarczego na poziom za- trudnienia, jak i zmiany następujące w tym obszarze zmiany. Stopa bezrobocia jest jednym z najważniejszych mierników, charaktery- zujących kondycję gospodarki. Bezrobocie, które jest immanentną cechą gospodarki rynkowej w konsekwencji oddziałuje na wpływy budżetowe gmin, w tym zwłaszcza tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W tekście przedstawiono wpływ bezrobocia w okresie spowolnienia gospodarczego na dochody budżetowe gmin z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Z kolei Małgorzata Wesołowska w tekście Sytuacja polskiego i czeskiego rynku pracy na tle krajów Unii Europejskiej swoje roz- ważania koncentruje wokół porównania sytuacji rynku pracy w Polsce oraz Republice Czeskiej w latach 2000-2015 wraz z od- niesieniem osiąganych przez te kraje wartości do średniej Unii Europejskiej. Autorka posłużyła się analizą głównych wskaźników makroekonomicznych, charakteryzujących rynek pracy, tj. bez- robocie w całej populacji, bezrobocie wśród młodych, wysokość minimalnego wynagrodzenia, wydatki państwa na politykę rynku pracy. Pomimo bliskości geograficznej i historycznej, kraje te osią- gnęły inne wartości przytoczonych wskaźników, różne były też przyczyny kształtowania się sytuacji na rynku pracy. W monografii znalazł się także anglojęzyczny tekst autorstwa 8 Natalii Starzykowskiej pt.: Ignite the Spark of Education – ways for effective education to employment transition. Jedną z przyczyn bezrobocia wśród osób młodych jest niedopasowanie systemu edukacji do realiów rynku pracy. Problem ze znalezieniem pracy przez absolwentów wchodzących na rynek pracy jest o tyle niebez- pieczny, że może implikować nie tylko przerodzeniem się w bez- robocie trwałe, ale także bezczynność zawodowa u młodych osób może prowadzić konfliktu z prawem. Malejący udział młodych na rynku pracy jest zdecydowanie niekorzystny dla systemów eme- rytalnych. W artykule akcentuje się konieczność dopasowania umiejętności zdobywanych w trakcie procesu kształcenia do wy- magań rynku pracy oraz wspieranie wyborów młodzieży dotyczą- cych decyzji z zakresu edukacji. Artykuł ma charakter aplikacyjny i przedstawia różne sugestie, których praktyczna implementacja mogłaby wpłynąć na zwiększenie wskaźników aktywności zawo- dowej u młodych osób. Olga Tytko w artykule Zjawisko likwidowania i tworzenia miejsc pracy w perspektywie zmian na rynku pracy dokonała próby uka- zania, jak zjawiska społeczne takie jak pogłębiająca się multikul- turowość, oraz coraz częstsze współwystępowanie w przedsiębior- stwach ludzi zróżnicowanych wiekowo wpływają na pojawianie się i znikanie wybranych zawodów. Autorka skoncentrowała się także na omówieniu malejącej roli wykształcenia formalnego na współ- czesnym rynku pracy. Niewątpliwie na znaczeniu i popularności zyskują zawody oparte na nowoczesnych technologiach. Potencjał ludzki coraz częściej będzie zastępowany przez coraz bardziej za- awansowane technologicznie maszyny w procesie wytwarzania. Implikacje tego zjawiska są wielowymiarowe – ale w zasadniczej kwestii koncentrują się na zmianach w strukturze zawodowej, część zawodów i specjalności traci na znaczeniu lub znika, po- wstają inne profesje. Autorka podjęła się też próby opisu wpływu 9 postępujących zmian technologicznych na rynku pracy na zarzą- dzanie zasobami ludzkimi. Z kolei Olgierd Abramski w artykule pt.: Zatrudnienie cudzo- ziemców jako determinant rynku pracy w Polsce w XXI wieku – wy- brane problemy instytucjonalne i społeczne w ujęciu teoretycznym zauważa, że procesy gospodarcze i demograficzne, obserwowane w krajach Unii Europejskiej na początku XXI stulecia oraz kon- gruentna do nich nowa fala migracji zewnętrznych, determinują uelastycznienie rynku pracy, który musi uwzględniać zatrudnienie cudzoziemskiej siły roboczej. Opisano problematykę związaną z legalizacją zatrudnienia pracowników przez polskich praco- dawców oraz dokonano analizy społecznych skutków nielegalnego podejmowania przez nich pracy na terenie RP. Równolegle pojawia się kwestia ochrony i opodatkowania wynagrodzeń, warunków zatrudnienia oraz świadczeń socjalnych dla cudzoziemców. Pa- ralelnie wyłania się kwestia mentalnego przygotowania społe- czeństwa polskiego do rozszerzania zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Autor stawia także pytania o dylematy sytuacji na rynku pracy w razie powrotu obywateli polskich zatrudnionych dotych- czas poza granicami kraju, a w dłuższej perspektywie trzeba też rozważyć skutki zatrudnienia cudzoziemców w aspekcie zwięk- szenia wydajności polskiego systemu emerytalnego oraz wsparcia społecznego. Natomiast Urszula Król w tekście Instrumenty przeciwdziałania bezrobociu wykorzystywane w Radomiu w  celu rozwoju gminy i zwiększenia poziomu przedsiębiorczości jej mieszkańców koncen- truje się na problemie wysokiego bezrobocia w Radomiu. Niski po- ziom zatrudnienia oddziałuje na praktycznie wszystkie sfery życia mieszkańców Radomia poprzez negatywne skutki bezrobocia. W artykule wskazano owe negatywne skutki oraz teoretyczne możliwości ich przeciwdziałania. Następnie przedstawione zostały 10 instytucje oraz instrumenty, którymi mogą się  władze samorzą- dowe posługiwać w celu oddziaływania na lokalny rynek pracy. Poddano analizie realnie funkcjonujące w Radomiu programy in- strumenty, które w ostatnich latach były realizowane i efekty jakie przyniosły. Ostatni element artykułu na wartość aplikacyjną i sta- nowi przedstawienie prognoz i  rekomendacji zgodnych ze Stra- tegią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 wraz z analizą SWOT. Agnieszka Krzemień w artykule Mobbing jako przykład patologii na rynku pracy ukazuje przyczyny, skutki oraz działalność na rzecz prewencji i wali z tym rodzajem przemocy spotykanym w miejscu pracy. Autorka zauważa, że każdy może zostać ofiarą mobbingu, jednak młode osoby, rozpoczynające dopiero karierę zawodową, ze względu na swój brak doświadczenia czy obecną sytuację na rynku pracy, są szczególnie zagrożone. Doświadczanie przez pra- cowników mobbingu pociąga za sobą duże koszty – psycholo- giczne, społeczne i ekonomiczne. Dlatego kwestia świadomości społecznej wydaje się być kluczowa, a wciąż jest ona niewystar- czająca. W artykule podjęto próbę oceny poziomu świadomości zjawiska mobbingu wśród studentów piątego roku Akademii Gór- niczo – Hutniczej w Krakowie na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w okresie od marca do maja 2012 r. Tom pokonferencyjny zamyka tekst autorstwa Aleksandra Czerniawskiej zatytułowany Kultury organizacyjne, jako narzędzie w rękach menedżerów do realizacji celów organizacji poprzez ukie- runkowane zarządzanie ludźmi. W artykule zwrócono uwagę, że postrzeganie organizacji w otoczeniu zewnętrznym warunkowane jest tym, w jaki sposób kształtowane i pielęgnowane jest ich oto- czenie wewnętrzne. Otoczenie wewnętrzne wypełniają strategie, wartości, normy oraz zasoby, za które odpowiadają menedżerowie zarządzający organizacjami. Aby zapobiec dysharmonii pomiędzy 11 poszczególnymi elementami otoczenia wewnętrznego, jedno- cześnie utrzymując spójność wewnętrzną w tym spójność w ro- zumieniu organizacji przez pracowników warto pamiętać o roli, jaką pełni kultura organizacyjna. Jest to możliwe do osiągnięcie tylko wówczas, gdy nadaje się kulturze organizacyjnej taką samą ważność i taki sam priorytet, jak w przypadku strategii, finansów i innych aspektów podstawowych dla funkcjonowania organizacji. Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na istotę znaczenia kultury organizacyjnej, co osiągnięto poprzez zobrazowanie tych kwestii przy użyciu dwóch narzędzi. Od założeń teoretycznych do- tyczących kultury organizacyjnej do wyników badań przeprowa- dzonych przez Autorkę oraz ich interpretację. Artykuł składa się z dwóch części. Część pierwsza traktuje o kulturach, ich elemen- tach składowych, wzajemnych oddziaływaniach poszczególnych czynników. Część druga, poparta badaniami przeprowadzonymi przez autorkę, poświęcona jest modelom kultur organizacyjnych oraz roli menedżerów w ich kształtowaniu. Podziękowania należą się Organizatorom Konferencji – Panu Doktorowi Grzegorzowi Liborowi oraz Pani Doktor Dorocie Ka- puścik-Nowalskiej, ale przede wszystkim Autorom, bez Ich pracy i zaangażowania nie moglibyśmy przekazać niniejszej publikacji wszystkim zainteresowanym problematyką rynku pracy. Szcze- gólne podziękowania należą się także Pani Profesor Małgorzacie Dobrowolskiej, która podjęła się recenzji niniejszego tomu po- konferencyjnego. Niewątpliwie Jej uwagi – także te polemiczne i życzliwa krytyka o charakterze konstruktywnym zaowocowały, że teksty, do których sięgną Czytelnicy będą jeszcze bardziej inte- resujące. Rafał Muster 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowe perspektywy rynku pracy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: