Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00206 007175 13461819 na godz. na dobę w sumie
Nowe problemy prawa i polityki penitencjarnej - ebook/pdf
Nowe problemy prawa i polityki penitencjarnej - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 233
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2438-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zbiór artykułów ukazujących kierunki rozwoju współczesnej polityki penitencjarnej i nowe problemy związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności, które w Polsce pojawiły się w związku z przemianami ustrojowymi ostatnich 25 lat, a w świecie – w związku z dążeniem do jak najszerszego uwzględniania praw człowieka w postępowaniu ze skazanymi. Politykę penitencjarną przedstawiono jako wiedzę należącą do szeroko pojętej humanistyki i czerpiącą z niej inspiracje, ponieważ ostatnio w literaturze pojawia się tendencja do identyfikowania polityki penitencjarnej z dogmatyką i doktryną prawa karnego wykonawczego, co ogranicza jej zakres przedmiotowy do jurydycznych aspektów wykonania kary.

Autorzy zwracają uwagę na przesłanki aksjologiczne, procesy społeczne, zmiany kulturowe i rozwiązania praktyczne, które sankcjonują normy prawa karnego wykonawczego oraz zasady postępowania ze skazanymi.

Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej został powołany do życia w październiku 1962 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego z inicjatywy Profesora Stanisława Walczaka. Był to pierwszy w Polsce ośrodek naukowo-badawczy zajmujący się problematyką więziennictwa, usytuowany w strukturach uniwersyteckich. W ten sposób spełnił się postulat wielu pokoleń penitencjarystów, którzy od połowy XIX wieku usilnie zabiegali o nadanie tej dziedzinie wiedzy rangi samodzielnej dyscypliny naukowej oraz wprowadzenie jej do grona nauk humanistycznych i programów kształcenia akademickiego. Niespełna trzy lata później Zakład o tej samej nazwie został erygowany na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, również staraniem Profesora Stanisława Walczaka, który był nie tylko jego kierownikiem, lecz także nauczycielem i patronem wykształconej na wyższych uczelniach generacji penitencjarystów.

W 1972 roku Zakład wszedł w skład nowo powołanego wtedy w Uniwersytecie Warszawskim Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, gdzie po dziś dzień jego pracownicy kontynuują rozpoczęte przed 50 laty dzieło.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WstŒp W 2012 roku minŒ‡o 50 lat od utworzenia w strukturach akademickich pierwszego w Polsce Zak‡adu Prawa i Polityki Penitencjarnej. Przez wiele lat by‡ on usytuowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie wchodzi w sk‡ad Instytutu Profilaktyki Spo‡ecznej i Resocjalizacji. Z tej okazji jego pracownicy przygotowali cykl publikacji, których celem jest prezentacja naukowego dorobku Zak‡adu i perspektyw rozwojowych nauk penitencjarnych. Cykl ten otworzy‡a publikacja poœwiŒ- cona pamiŒci twórcy zak‡adu, Profesora Stanis‡awa Walczaka, i przeprowa- dzonym pod jego patronatem reformom wiŒziennictwa polskiego w latach 1957–1969. Nale¿„ do nich tak¿e ksi„¿ki Profesor Stanis‡aw Walczak promotor reform wiŒziennictwa polskiego w latach 1957–1969 pod red. Micha‡a Porowskiego i Macieja Tygielskiego oraz Micha‡a Porowskiego Dzieje wiŒziennictwa polskie- go w piœmiennictwie i dokumentach. W przygotowaniu natomiast s„ dwie dalsze pozycje: Poczet polskich penitencjarystów oraz opracowanie i edycja z·róde‡ do historii wiŒziennictwa europejskiego, które w literaturze polskiej s„ zazwyczaj albo w ogóle pomijane, albo relacjonowane na podstawie zapo¿yczeæ z wczeœniejszych opracowaæ autorskich wraz z przypisywan„ im w nich interpretacj„. Ksi„¿ka ta jest zbiorem artyku‡ów, których autorzy postawili sobie za cel ukazanie kierunków rozwojowych wspó‡czesnej polityki penitencjarnej i nowych problemów zwi„zanych z wykonaniem kary pozbawienia wolnoœci, które w Polsce pojawi‡y siŒ w zwi„zku z przemianami ustrojowymi ostatnich 25 lat, a w œwiecie w zwi„zku z d„¿eniem do oparcia postŒpowania ze skaza- nymi na zrŒbie praw cz‡owieka. Problematyka ta zosta‡a przedstawiona z punktu widzenia dyscyplin naukowych zintegrowanych z polityk„ peniten- cjarn„ jako wiedz„ nale¿„c„ do szeroko pojŒtej humanistyki i czerpi„c„ z niej inspiracje. Spojrzenie to wydaje nam siŒ o tyle konieczne, ¿e ostatnio w litera- turze pojawia siŒ tendencja do zidentyfikowania polityki penitencjarnej z dogmatyk„ i doktryn„ prawa karnego wykonawczego, co musi ograniczaæ jej zakres przedmiotowy do jurydycznych aspektów wykonania kary. Jerzy 10 WstŒp Œliwowski pisze wprost, ¿e polityka penitencjarna Ð[...] dotyczy prawid‡owego funkcjonowania przepisów i ju¿ obowi„zuj„cych, a tak¿e norm przysz‡oœciowych”1. instytucji UjŒcie zaprezentowane w tym zbiorze jest prób„ zwrócenia uwagi na przes‡anki aksjologiczne, procesy spo‡eczne, zmiany kulturowe i rozwi„zania praktyczne, które stanowi„ racjŒ norm prawa karnego wykonawczego i zasad postŒpowania ze skazanymi. Micha‡ Porowski 1 J. Œliwowski, Kodeks karny wykonawczy. Wykonanie kary pozbawienia wolnoœci, Warszawa 1970, s. 41. Podobn„ myœl znajdujemy we wstŒpie do: J. i G. Koreccy, Polska bibliografia penitencjarna. Lata 1970–2009, red. S. Lelental, Warszawa 2011.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowe problemy prawa i polityki penitencjarnej
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: