Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00066 008314 20965709 na godz. na dobę w sumie
Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont – komentarz do zmian - ebook/pdf
Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont – komentarz do zmian - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65947-43-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie opublikowane 13 października 2017 r. nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). Zastępuje ono rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r.

Zakres regulacji obejmuje wiele zmian dostosowawczych do zmienionych przepisów ustaw i rozporządzeń oraz o charakterze technicznym i porządkującym. Zmiany objęły zarówno treść samego rozporządzenia, jak i poszczególnych załączników. Z nowości należy w szczególności wymienić wprowadzenie:

· obowiązku sporządzania bilansu budżetu państwa,

· informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Ponadto w nowym rozporządzeniu wykaz kont dla budżetu państwa został rozszerzony o cztery nowe konta, a dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – o jedno konto.

W Poradniku omówiono wszystkie zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem:

· w szczególnych zasadach rachunkowości,

· w planach kont,

· w sprawozdawczości finansowej.

Kierownicy jednostek muszą dokonać aktualizacji swoich polityk rachunkowości z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

poleca e-book noWe rozPorzĄdzenie W SPraWie raCHUnkoWoŚCi oraz PLanÓW kont – komentarz do zmian stan prawny styczeń 2018 r. JAN CHARYTONIUK - - 7 3 4 7 4 9 5 6 3 8 8 7 9 - - Spis treści Rozporządzenie Ministra Rozwoju i finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ........................................................................................... . 5 Rozdział.1..Przepisy.ogólne........................................................................................................... . 5 Rozdział.2..Szczególne.zasady.rachunkowości.dla.budżetów.i.jednostek................................. . 7 Rozdział.3..Szczególne.zasady.rachunkowości.dla.placówek..................................................... .12 Rozdział.4..Plany.kont................................................................................................................... .12 Rozdział.5..Sprawozdawczość.finansowa..................................................................................... .15 Rozdział.6..Przepisy.przejściowe.i.końcowe................................................................................. .20 Załączniki.do.rozporządzenia Załącznik nr 1. Plan kont dla budżetu państwa ..................................................................................... 21 Załącznik nr 2. Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego ...................................... 26 Załącznik nr 3. Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych ....... 40 Załącznik nr 4. Plan kont dla placówek ................................................................................................ 89 Załącznik nr 5. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego .................... 95 Załącznik nr 6. Bilans placówki ........................................................................................................... 97 Załącznik nr 7. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego ............................... 98 Załącznik nr 8. Bilans budżetu państwa ............................................................................................... 100 Załącznik nr 9. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego ....................................... 101 Załącznik nr 10. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego .................................................................. 103 Załącznik nr 11. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego ....................................................................................................... 104 Załącznik nr 12. Informacja dodatkowa .................................................................................................. 106 2 styczeń 2018 r. Jan Charytoniuk autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej, w tym ok. 20 opracowań do „PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej”, opartych na praktycznych doświadczeniach wyniesionych z pracy w instytucjach kontrolnych (aktualnie w RIO) i na stanowisku głównego księgowego Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont – komentarz do zmian Wstęp Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek sa­ morządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów bud­ żetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek bud­ żetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) jest kolejnym rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Nowe. rozporządzenie.od.1.stycznia.2018.r..zastąpiło.rozporządzenie.Ministra.Fi- nansów.z.5.lipca.2010.r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz pla­ nów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 760). Zakres spraw uregulowanych przywołanymi rozporządzeniami jest taki sam, przy czym zakres spraw wymienionych w tytule rozporządzenia z 13 września 2017 r. może suge­ rować, że rozporządzenie to reguluje całość spraw dotyczących rachunkowości podmiotów wymienionych w jego tytule. W.Poradniku.omówiono.zakres.zmian.wprowadzonych.nowym.rozporzą- dzeniem w szczególnych zasadach rachunkowości, w planach kont oraz w sprawo­ zdawczości finansowej. Przy omawianiu poszczególnych planów kont zwrócono również uwagę na zagadnienia wynikające ze specyfiki poszczególnych jedno­ stek, które powinny być uwzględnione w polityce rachunkowości i w zakładowych planach kont. styczeń 2018 r. 3 Wstęp Zakres.nowych.regulacji wprowadzonych nowym rozporządzeniem obejmuje wiele zmian dostosowawczych do zmienionych przepisów ustaw i rozporządzeń oraz o charakterze technicznym i porządkującym. Zmiany objęły zarówno treść samego rozporządzenia, jak i poszczególnych załączników zawierających plany kont oraz wzory poszczególnych części sprawozdania finansowego. Z nowości należy w szczególności wymienić wprowadzenie: ●● obowiązku.sporządzania.bilansu.budżetu.państwa, ●● do sprawozdań finansowych jednostek budżetowych oraz samorządowych za­ kładów budżetowych informacji dodatkowej. W nowym rozporządzeniu wykaz.kont.dla.budżetu.państwa.został.rozsze- rzony.o.cztery.nowe.konta,.a.dla.jednostek.budżetowych.i.samorządowych. zakładów.budżetowych.–.o.jedno.konto. Wykaz kont i ich opis w planie kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz w planie kont dla placówek jest nadal taki sam jak w rozporządzeniu poprzedzającym. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i ma po raz pierwszy zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych za 2018 r. Sprawozdania finansowe za rok 2017 sporządza się na dotychczasowych zasadach. Zmiany wpro­ wadzone do rozporządzenia oraz zmiany zasad funkcjonowania kont określonych w załącznikach do nowego rozporządzenia powinny być uwzględnione w politykach rachunkowości jednostek. A zatem kierownicy jednostek muszą dokonać.aktuali- zacji.swoich.polityk.rachunkowości.z.mocą.obowiązującą.od.1.stycznia.2018.r. 4 styczeń 2018 r. Przepisy ogólne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 13 października 2017 r. – pozycja 1911) Uwaga! Zmiany w treści poszczególnych przepisów oraz w opisach kont w planach kont dla poszczególnych podmiotów, wprowadzone komentowanym rozporządzeniem, w porównaniu z rozporządzeniem Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r., zaznaczono pochyłą czcionką. Na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §.1. [Przedmiot.rozporządzenia]* Rozporządzenie określa szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont dla: 1) budżetu państwa; 2) budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 3) jednostek budżetowych; 4) samorządowych zakładów budżetowych; 5) państwowych funduszy celowych; 6) państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. §.2..[Definicje] Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1)..ustawie.o.rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachun­ kowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089); 2)..jednostce – rozumie się przez to jednostkę budżetową i samorządowy zakład budżetowy (w § 2 pkt 3 było: „jednostki o których mowa w § 1 pkt 3 i 4”); 3)..placówce.–.rozumie.się.przez.to.państwową jednostkę budżetową mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w § 2 pkt 3 było: „o której mowa w § 1 pkt 6”); 4) jednostce nadrzędnej – rozumie się przez to jednostkę obsługującą organ będący dysponentem części budżetowej, który nadzoruje jednostkę budżetową lub któremu podlega ta jednostka; * [Przypisy w nawiasach kwadratowych pochodzą od redakcji] styczeń 2018 r. 5 Przepisy ogólne 5)..środkach.trwałych – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 usta­ wy o rachunkowości, w tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki. Komentarz: Z regulacji przyjętych w §.1 nowego rozporządzenia wynika, że ich zakres oraz wy­ kaz podmiotów, do których to rozporządzenie jest adresowane, są dokładnie takie same jak w § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Pol­ skiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 760), zwanego dalej „rozporządzeniem poprzedzającym”. Zmianie ule­ gło jedynie brzmienie pkt 6, w którym doprecyzowano, że jednostki budżetowe mające siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej są państwowymi jednostkami budżetowymi. W §.2 przyjęto z rozporządzenia poprzedzającego brzmienie pkt 1 i 6. W omawianym rozpo­ rządzeniu pominięto pkt 2 w brzmieniu „2) ustawie o finansach publicznych – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” oraz dodano definicję jednostki nadrzędnej (pkt 4), a także zrezygnowano w przypadku definicji jednostki i placówki z odnie­ sień do wykazu podmiotów zamieszczonego w § 1. Jeśli chodzi o definicję pojęcia „środki trwałe”, to zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z 29 września 2994 r. o rachunkowości rozumie się przez to, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdat- ne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, c) ulepszenia w obcych środkach trwałych, d) inwentarz żywy. Środki trwałe oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 4. Tu trzeba podkreślić, że istotną grupę środków trwałych w ewidencji urzędów gmin oraz samorządowych jednostek budżetowych sprawujących zarząd nad drogami publicznymi sta­ nowią drogi zaliczane do dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Do rozstrzygnięcia pozostaje problem, czy powiatowe drogi publiczne spełniają wymogi pozwalające zaliczyć je do środków trwałych jednostki. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych określa, że drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie tej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określo­ nymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych (art. 1). Przywołana ustawa stanowi, że drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, a drogi wojewódzkie, powiatowe i gmin­ ne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Oznacza to spełnienie kryterium własności, ale w definicji środków trwałych określonej w przywołanym 6 styczeń 2018 r. Szczególne zasady rachunkowości dla budżetów i jednostek przepisie uor jednym z warunków pozwalających na zaliczenie składnika aktywów trwałych do środków trwałych jest przeznaczenie tego środka na potrzeby jednostki, a wykonywanie przez samorządowe jednostki budżetowe zadań w zakresie utrzymania i modernizacji dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich nie jest równoznaczne z przeznaczeniem tych dróg na potrzeby tych jednostek. W związku z tym, że w informacji dodatkowej sporządzanej na formularzu sta­ nowiącym załącznik nr 12 do nowego rozporządzenia zaleca się wykazywać aktualną wartość rynkową środków trwałych, należałoby rozstrzygnąć tryb postępowania w odniesieniu do wyce­ ny dróg publicznych będących własnością jednostek samorządu terytorialnego. Szczególne zasady rachunkowości dla budżetów i jednostek Rozdział 2 §.3..[Ustalenie.nadwyżki.lub.deficytu.budżetu.państwa.i.budżetu.środków.europejskich] Ustalenie nadwyżki lub deficytu budżetu państwa oraz nadwyżki lub deficytu budżetu środ­ ków europejskich następuje na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznie (kasowo) zrealizowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów i wydatków budżetu państwa oraz na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznie (kasowo) zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu środków europejskich. §.4. [Pozycje.ujmowane.w.księgach.rachunkowych] Państwowe jednostki budżetowe ujmują w księgach rachunkowych: 1) podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa i wydatki budżetu państwa faktycznie (kasowo) zrealizowane na rachunkach bankowych dochodów lub wydatków budżetowych w danym roku budżetowym, 2) wydatki budżetu środków europejskich faktycznie (kasowo) zrealizowane lub zrealizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie zleceń płatności w danym roku budżetowym – z uwzględnieniem okresu przejściowego określonego w odrębnych przepisach (w § 4 zdanie to występowało na końcu 1 i 2 punktu). §.5..[Ustalenie.nadwyżki.lub.deficytu.budżetów.JST] W celu ustalenia nadwyżki lub deficytu budżetów jednostek samorządu terytorialnego ope­ racje dotyczące ich dochodów i wydatków są ujmowane w księgach rachunkowych na odręb­ nych kontach księgowych w zakresie faktycznie (kasowo) zrealizowanych wpływów i wydat­ ków dokonanych na bankowych rachunkach budżetów oraz rachunkach bieżących dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych, z wyjątkiem operacji szczególnych określo­ nych w odrębnych przepisach. §.6. [Wycena.nieodpłatnie.otrzymanych.środków.trwałych] Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie (w § 6 ust. 1 było: „otrzyma­ ne nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu”) mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. styczeń 2018 r. 7 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetów i jednostek §.7..[Zasady.umorzenia.lub.amortyzacji.środków.trwałych.oraz.wartości.niematerial- nych.i.prawnych] 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Ustalając zasady umarzania lub amortyzacji, jednostka może przyjąć stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku docho­ dowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, z późn.zm.) albo stawki określone przez jednostkę nadrzędną (w § 6 ust. 2 było: „dysponenta części budżetowej”) albo zarząd jednostki samorządu terytorialnego. 2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, mogą być umarzane: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno­wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; 6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o war­ tości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lute- go 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (w § 6 ust. 3 pkt 6 było: „w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnym”), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 ich wartości w momencie oddania do używania. 3. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 4. Jednostki zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych mogą umarzać i amor­ tyzować środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku, natomiast jednostki rozliczające podatek dochodowy od osób prawnych za inne okresy niż okre­ sy miesięczne – jednorazowo za dany okres. UWAGA ZMIANY! 5. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe pod­ legają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktuali­ zacji są odnoszone na fundusz. §.8. [Inwentaryzacja.nieruchomości.i.zapasów.wojennych] 1. Inwentaryzacja nieruchomości powinna zapewnić porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją odpowiednio gminnego, powiatowego i wojewódzkiego za­ sobu nieruchomości. 2. Zapasy wojenne podlegają inwentaryzacji według zasad określonych przez kierownika jednostki obsługującej organ będący dysponentem części budżetowej. §.9..[Przychody.urzędu.JST] Do przychodów urzędu jednostki samorządu terytorialnego zalicza się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych. 8 styczeń 2018 r. Szczególne zasady rachunkowości dla budżetów i jednostek §.10..[Odpisy.aktualizujące.wartość.należności] 1. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości (w § 8 ust. 1 było: „zgodnie z ustawą o rachunkowości, z zastrzeżeniem ust. 2–4”). 2. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetów: państwa, środków europejskich i jednostek samorządu terytorialnego (w § 8 ust. 2 było: „rozchodów budżetu”) zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych. 3. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie 4. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilan­ ustaw obciążają fundusze. sowy. §.11. [Odsetki.od.należności.i.zobowiązań] Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. §.12. [Należności.i.zobowiązania.w.walutach.obcych] Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. §.13..[Wycena.aktywów.w.przypadku.likwidacji.jednostki] Jednostki postawione w stan likwidacji wyceniają aktywa według zasad określonych dla jed­ nostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy o likwidacji jednostki stanowią inaczej. §.14..[Bierne.rozliczenia.międzyokresowe.kosztów] Jednostki nie dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obo­ wiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Komentarz: Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostek w komentowanym roz­ porządzeniu są przedstawione w § 3–14, a w poprzednim rozporządzeniu zasady te były okre­ ślone w § 3–9a, przy czym treść tych regulacji nie została zmieniona. W nowym rozporządzeniu brzmienie: ●● § 3 i 5 jest takie same jak w rozporządzeniu poprzedzającym, ●● § 6 to przeredagowany dotychczasowy przepis § 7 ust. 1, ●● § 7 prawie w całości pokrywa się z przepisami § 7 ust. 2–5 i § 9 ust. 1 rozporządzenia po­ przedzającego, ●● § 8 jest takie same jak przepisów § 7 ust. 6 i 7, ●● § 9 pokrywa się z treścią § 7 z rozporządzenia poprzedzającego, ●● § 10 odpowiada przeredagowanym regulacjom zawartym w dotychczasowych przepisach § 8, ●● § 11, 12, 13 i 14 nie uległo zmianie w porównaniu z przepisami § 8 ust. 5, § 8 ust. 6, § 9 ust. 2 i § 9a z rozporządzenia poprzedzającego. Nowe rozporządzenie określa, że w celu ustalenia nadwyżki lub deficytu budżetów jed­ nostek samorządu terytorialnego operacje dotyczące ich dochodów i wydatków są ujmowane styczeń 2018 r. 9 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetów i jednostek w księgach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznie (kasowo) zrealizowanych wpływów i wydatków dokonanych na bankowych rachunkach budżetów oraz rachunkach bieżących dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych, z wyjąt­ kiem operacji szczególnych określonych w odrębnych przepisach (§.5). Do operacji szczegól­ nych określonych w odrębnych przepisach należy zaliczyć operacje wynikające z ustawy z 13 li­ stopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, takie jak: ●● środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpły­ wach z podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień przekazane z centralnego ra­ chunku bieżącego budżetu państwa na rachunki budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego w terminie do 10 stycznia roku następnego w kwocie stanowiącej różnicę mię­ dzy kwotą z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, który wpłynął na rachunek urzędu skarbowego w grudniu, a kwotą zaliczki przekazanej w grudniu, ●● otrzymana w grudniu rata części oświatowej subwencji ogólnej należna za styczeń następne­ go roku budżetowego, ●● otrzymana w grudniu dotacja celowa należna za styczeń następnego roku na realizację zadań wykonywanych przez straże i inspekcje, o których jest mowa w ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, która jest przekazywana w miesiącu poprzedzającym, w związ­ ku z art. 90 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. o Państwowej Straży Pożarnej stanowiącym, że uposażenie i dodatki do uposażenia o charakterze stałym są płatne miesięcznie z góry w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który przysługuje uposażenie. Poza tym zasada kasowego wykonania dochodów nie obejmuje również przypisanych do zwrotu otrzymanych dotacji celowych, które zostały zwrócone do 31 stycznia następującego po roku budżetowym (załącznik nr 39 do rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej) oraz przekazanych przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w styczniu następnego roku budżetowego dochodów podatkowych pobieranych przez te urzędy na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. W ustawie z 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zdefiniowano, że dodatnia różnica między dochodami publicznymi a wydatkami publicznymi, ustalona dla okresu rozliczeniowe­ go, stanowi nadwyżkę sektora finansów publicznych, zaś ujemna różnica jest deficytem sektora finansów publicznych (art. 7 ust. 1). Ustawa o finansach publicznych określa, że różnica mię­ dzy dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorzą­ du terytorialnego (art. 217). Jednak w jednostkach, w których organ stanowiący określił wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, wynik wykonania budżetu za dany rok jest ustalany z udziałem niewykonanych wydatków budżetu przewidzianych do realizacji w następnym roku budżetowym w ramach planu niewygasających wydatków. Z planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącego załącznik nr 2 do komentowanego rozporządzenia można wywnioskować, że wynik wykonania budżetu stanowi w takim przy­ padku różnicę między dochodami wykonanymi w danym roku budżetowym a sumą wydatków wykonanych w danym roku budżetowym oraz wydatków niewykonanych, których realizacja następuje w następnym roku budżetowym, w terminach określonych w uchwale podjętej przez organ stanowiący, ale nie dłuższych niż do 30 czerwca. Kategoria niewykonanych wydatków 10 styczeń 2018 r. Szczególne zasady rachunkowości dla budżetów i jednostek w uofp nie występuje. W ustawie tej nie ma regulacji pozwalających na uwzględnienie w wyni­ ku budżetu jednostki samorządu terytorialnego niewykonanych w danym roku wydatków bud­ żetowych, objętych wykazem wydatków niewygasających. Choć konstrukcja §.7 zasadniczo nie uległa zmianie, to w tym zakresie nastąpiły istotne zmiany wprowadzone ustawą z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodo­ wym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zry­ czałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycz­ ne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175). Od.1.stycznia.2018.r..limit.wartości.środków.trwałych.albo. wartości. niematerialnych. i. prawnych,. umożliwiający. jednorazowe. zaliczenie. wydatków. na.ich.nabycie.do.kosztów.uzyskania.przychodów,.wzrasta.z.kwoty.3500.zł.do.10.000.zł. Automatyczne przyjęcie w polityce rachunkowości samorządowych jednostek budżetowej za­ sady, że jednorazowo umarza się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł, oznacza zmiany w strukturze wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegające na zwiększeniu wydatków, z uwagi na klasyfikowanie tego typu za­ kupów w paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Zwiększenie wydatków bieżą­ cych ma negatywny wpływ na wysokość wskaźnika określonego w art. 243 uofp i w związku z tym może stanowić przeszkodę przy uchwalaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym, że regulacje dotyczące jednorazowego umarzania określone w § 7 ust. 2 nie mają charakteru obligatoryjnego, zarząd jednostki samorządu terytorialnego może w zasadach rachunkowości określić dla jednostek budżetowych niższy limit wartości pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo niż limit wartości określony w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Nie ma natomiast żadnych przeciwwskazań, aby podwyższony do 10 000 zł limit wartości tych składników aktywów trwa­ łych stosować do jednorazowego umarzania w samorządowych zakładach budżetowych. Podobnie jak w rozporządzeniu poprzedzającym, aktualne rozporządzenie stanowi, że do przychodów urzędu jednostki samorządu terytorialnego zalicza się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych (§.9). Przychodami są dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które na podstawie ustaw lub umów zawieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego mogą być realizowane wyłącznie w formie wpłat na rachunki budżetu. Tego typu dochody nie są ujęte w planach innych jednostek budżetowych i z tego względu stanowią przychody urzędu jednos­ tki samorządu terytorialnego. Należy podkreślić, że przychodami urzędu z omawianego tytułu mogą być wyłącznie dochody budżetu zaliczane do wykonania planu dochodów budżetowych za dany rok, które można pogrupować w następujący sposób: ●● dochody budżetu kasowo zrealizowane w danym roku budżetowym, ●● dochody budżetu kasowo zrealizowane w poprzednim roku, ale zaliczane do dochodów roku bieżącego (część oświatowa subwencji ogólnej i dotacje celowe przekazane w grudniu roku poprzedniego za styczeń roku budżetowego), ●● dochody budżetu kasowo zrealizowane w następnym roku budżetowym, ale zaliczone do dochodów wykonanych bieżącego roku budżetowego (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i dochody pobierane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe przekazane w styczniu następnego roku za bieżący rok budżetowy). styczeń 2018 r. 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont – komentarz do zmian
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: