Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00321 008233 11001949 na godz. na dobę w sumie
Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym - ebook/pdf
Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 192
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7990-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja poświęcona problematyce zakazów dowodowych, a w szczególności ich wpływu na możliwość dokonania prawdziwych ustaleń faktycznych i realizacji standardów rzetelnego procesu karnego stanowi owoc obrad podczas Konferencji organizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego, w ramach corocznych spotkań naukowych nazwanych Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe. Książka pomyślana jest jako tematyczna całość, nie jest to zatem zbiór wystąpień prokonferencyjnych.

Monografia stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytania o granice w dokonywaniu ustaleń faktycznych i ich wpływu na rzetelność procesu karnego oraz możliwość poznania prawdy materialnej. Walorem opracowania jest wielopłaszczyznowa prezentacja kwestii dotyczących modelu zakazów dowodowych. Zagadnienie to omawiane jest z perspektywy ogólnej nauki o prawie, dogmatyki prawa konstytucyjnego oraz dogmatyki prawa karnego procesowego. Interesujące spojrzenie przynosi też analiza tytułowej problematyki dokonana przez przedstawicieli tzw. praktyki stosowania prawa.

Publikacja omawia następujące zagadnienia:

Publikacja adresowana jest do znawców tematu, karnistów, przedstawicieli zawodów prawniczych (adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, prokuratorzy), studentów i nauczycieli akademickich oraz do wszystkich, którzy chcą  pogłębić swoją wiedzę z zakresu procesu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Nowe spojrzeNie Na model zakazów dowodowych w procesie karNym Redaktorzy JeRzy SkoRupka anna DRozD Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JERZY SKORUPKA, ANNA DROZD • NOWE SPOJRZENIE NA MODEL ZAKAZÓW DOWODOWYCH W PROCESIE KARNYM Polecamy nasze publikacje w serii Monografie Prawnicze: M. Czerwińska, P. Czarnecki (red.) KATALOG DOWODÓW W POSTĘPOWANIU KARNYM J. Skorupka, A. Drozd (red.) NOWE SPOJRZENIE NA MODEL ZAKAZÓW DOWODOWYCH W PROCESIE KARNYM Ł. Cora Zatrzymanie osoby w polskim procesie karnym E. Hryniewicz-Lach KARA KRYMINALNA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP J. Konikowska-Kuczyńska WYKONYWANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W SYSTEMIE TERAPEUTYCZNYM WOBEC SKAZANYCH UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH www.ksiegarnia.beck.pl NOWE SPOJRZENIE NA MODEL ZAKAZÓW DOWODOWYCH W PROCESIE KARNYM Redaktorzy JERZY SKORUPKA ANNA DROZD WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja: prof. UG dr hab. Krzysztof Woźniewski Wydanie publikacji jest współfinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7989-0 ISBN e-book 978-83-255-7990-6 Spis treści Przedmowa   .................................................................................................................  Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Wykaz literatury   ........................................................................................................  Rozdział I. Beweisverbote und Verfassungsrecht   ..............................................  § 1.  Der Einfluss des Grundgesetzes auf das Strafprozessrecht ..................  § 2.  Zur verfassungsrechtlichen Dimension des Beweisrechts ....................  I.  Die Garantie der Menschenwürde (Art. 1.1 GG) .........................  II.  Die verfassungsrechtliche Bewertung von Gesetzesverstößen ....  Rozdział II. Zakazy dowodowe a prawo konstytucyjne   ...................................  § 1.  Wpływ ustawy zasadniczej na postępowanie karne ..............................  § 2.  O konstytucyjnoprawnym wymiarze prawa dowodowego...................  I.  Gwarancja godności ludzkiej (art. 1 ust. 1 GG) ...........................  II.  Prawnokonstytucyjne wartościowanie naruszeń ustawy ..........          Rozdział III. Model zakazów dowodowych z perspektywy Konwencji i orzecznictwa ETPCz   ........................................................................................  § 1.  Zakaz dowodowy w procesie karnym a dopuszczalność dowodów   w orzecznictwie ETPCz – ustalenia terminologiczne ............................  § 2.  Konwencyjne zakazy dowodowe sensu stricto ........................................  § 3.  Konwencyjne zakazy dowodowe sensu largo ...........................................  § 4.  Czy obowiązuje konwencyjny zakaz dowodowego wykorzystania   protokołu wyjaśnień podejrzanego złożonych w postępowaniu  przygotowawczym, zanim podejrzany uzyskał możliwość   skonsultowania się z obrońcą? ...................................................................  § 5.  Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział IV. Zarys problematyki systemu zakazów dowodowych w procesie niemieckim   ......................................................................................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Zakazy dowodowe na tle podstawowych założeń konstrukcyjnych   procesu niemieckiego ..................................................................................  I.  Zakazy dowodowe a zasady procesowe .........................................  II.  Systematyka zakazów dowodowych ..............................................      VII IX XV 1 1 4 6 7 10 10 14 15 16 20 20 23 29 38 40 42 42 43 43 45 V Spis treści § 3.  Podstawowe teorie zakazów dowodowych w procesie niemieckim ....  § 4.  Pozostałe uwarunkowania dopuszczalności dowodów .........................  Rozdział V. Model zakazów dowodowych de lege lata w polskim procesie karnym   ..................................................................................................................  § 1.  Zakazy dowodzenia określonych faktów (tezy dowodowej) .................  § 2.  Zakazy dowodzenia za pomocą określonego dowodu ...........................  § 3.  Zakazy stosowania niedopuszczalnych metod dowodzenia .................  § 4.  Zakazy wykorzystania dowodów przeprowadzonych w procesie   karnym ...........................................................................................................  Rozdział VI. Model zakazów dowodowych z perspektywy orzecznictwa SN oraz sądów powszechnych   ................................................  Rozdział VII. Zakazy dowodowe – czy potrzebne są zmiany?   ........................  § 1.  Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.  Ocena ujęcia zakazów dowodowych w KPK ...........................................  § 3.  Modyfikacja istniejących zakazów............................................................  I.  Tajemnica adwokacka i radcowska ................................................  II.  Tajemnica obejmująca informacje o klauzuli tajności „tajne”   lub „ściśle tajne” ................................................................................  III.  Tajemnica dziennikarska .................................................................  § 4.  Zakazy dowodowe de lege ferenda .............................................................          I.  Zakaz wykorzystania materiałów uzyskanych w toku   czynności operacyjno-rozpoznawczych ........................................  II.  Zakaz stosowania podstępu ............................................................  § 5.  Skutki naruszenia zakazu dowodowego ..................................................    Rozdział VIII. Zakazy dowodowe w ujęciu dyrektywalnym – zarys  problematyki   .......................................................................................................  Rozdział IX. Bezwzględny zakaz dowodowy uchylania tajemnicy adwokackiej oraz niedopuszczalność stosowania czynności poszukiwawczo-dowodowych w kancelarii adwokackiej   ..........................  Rozdział X. Pomiędzy względnością a bezwględnością zakazów dowodowych – uwagi na tle relacji pomiędzy tajemnicą zawodową a obrończą   ..........  § 1. Wprowadzenie.................................................................................................  § 2. Adwokat jak duchowny i mediator ..............................................................  § 3. Wnioski końcowe............................................................................................  Rozdział XI. Pozaprocesowa aktywność obrońcy w świetle nowego modelu postępowania karnego   .......................................................................  Indeks rzeczowy  .........................................................................................................  VI 48 52 61 75 77 79 80 85 95 95 95 96 96 101 103 104 104 108 108 110 126 139 139 142 147 154 161 Przedmowa W dniu 13.4.2015 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu  Wrocławskiego już po raz trzeci odbyły się Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe. To  cykliczne wydarzenie naukowe ma już swoje trwałe miejsce w kalendarzu spotkań przed- stawicieli nauki oraz praktyki prawa, stanowiąc wielopłaszczyznowe i interdyscyplinar- ne forum nie tylko samej wymiany poglądów, ale również wyznaczania nowych kierun- ków interpretacji wokół tych zagadnień karnoprocesowych, które stanowią przedmiot   obrad. Tegoroczna edycja Wrocławskich Seminariów Karnoprocesowych została zatytułowa- na: „Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych”, stąd też – zgodnie z utrwaloną for- mułą tych spotkań – tematyką przedstawionych referatów wprowadzających, a następnie  inspirujących, a momentami burzliwych z uwagi na możliwość wielu odmiennych inter- pretacji ważkich problemów w tym zakresie – była próba zakreślenia przez uczestników  konferencji granic zakazów dowodowych i ich wpływu na możliwość dokonania trafnych  ustaleń faktycznych w perspektywie nowego paradygmatu procesu karnego przy jednocze- snym zachowaniu standardów rzetelnego procesu karnego. Naukowa dyskusja – dla której  przyczynkiem były wystąpienia prelegentów – dotyczyła zarówno znaczenia modelu zaka- zów dowodowych de lege lata i de lege ferenda, konstytucyjnych podstaw zakazów dowo- dowych, a także modelu zakazów dowodowych z perspektywy konwencyjnej oraz orzecz- nictwa ETPCz, modelu zakazów dowodowych z perspektywy SN i sądów powszechnych  oraz modelu zakazów dowodowych w perspektywie prawnoporównawczej – a szczególny  akcent został położony na niemiecki porządek prawny. Prezentowana publikacja zawiera zarówno wystąpienia przedstawione w trakcie  konferencji, jak również referaty przedstawicieli nauki, których inspiracją był udział  w Seminarium i dostrzeżenie najciekawszych aspektów związanych z tematyką zaka- zów dowodowych w procesie karnym. Całość prezentowanych artykułów stanowi pró- bę udzielenia odpowiedzi na pytania o granice w dokonywaniu ustaleń faktycznych i ich  wpływu na rzetelność procesu karnego oraz możliwość poznania prawdy materialnej –  na które ustawodawca nie odpowiada wszakże w sposób jednoznaczny, zaś czytelnik –  zważając na przedstawioną argumentację ogólnej nauki o prawie, dogmatyki prawa kon- stytucyjnego oraz dogmatyki prawa karnego procesowego – dokonać może własnego  osądu. Walorem monografii jest bowiem wielopłaszczyznowa prezentacja kwestii doty- czących modelu zakazów dowodowych i legalności działań uczestników procesu karne- go, szczególnie zaś profesjonalnych pełnomocników, podejmujących się obrony w procesie   karnym. Serdecznie zapraszamy do lektury, wyrażając nadzieję, iż niniejsza publikacja zostanie  doceniona na rynku publikacji prawniczych jako pozycja wartościowa zarówno dla przed- VII Przedmowa stawicieli doktryny, ale również praktyki stosowania prawa, a jednocześnie – że stanowi  ona zaproszenie do udziału w kolejnych spotkaniach w ramach Wrocławskich Seminariów  Karnoprocesowych. Wrocław, grudzień 2015 Prof. Jerzy Skorupka Mgr Anna Drozd VIII Wykaz skrótów 1. Akty prawne Dyrektywa  ..........................  dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE  z 22.10.2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w po- stępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europej- skiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinfor- mowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do  porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsular- nymi w czasie pozbawienia wolności (Dz.Urz. UE L Nr 294,  s. 1 i n.) Dyrektywa retencyjna  .......  dyrektywa 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  z 15.3.2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub  przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie  dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnie- niem publicznych sieci łączności oraz zmieniająca Dyrektywę  2002/58/WE (Dz.Urz. UE L Nr 105, s. 54) EU GRCh  ............................ EU Grundrechtecharta (UE – Karta Praw Podstawowych) GG  ....................................... Grundgesetz (Ustawa Zasadnicza) KEA  .....................................  obwieszczenie Naczelnej Rady Adwokackiej z 14.12.2011 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki  Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Zasad Etyki  Adwokackiej). Na podstawie uchwały Nr 52/2011 Naczelnej  Rady Adwokackiej z 19.11.2011 r. ogłasza się jednolity  tekst Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu  (Kodeks Etyki Adwokackiej) uchwalony przez Naczelną Radę  Adwokacką 10.10.1998 r. (uchwała Nr 2/XVIII/98) ze zmia- nami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej  Nr 32/2005 z 19.11.2005 r. oraz uchwałami Naczelnej Rady  Adwokackiej Nr 33/2011–54/2011 z 19.11.2011 r. KK  ........................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88,  poz. 553 ze zm.) KKS  ......................................  ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 186 ze zm.) KKW  ...................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.  z 1997 r. Nr 90, poz. 557 ze zm.) IX Wykaz skrótów Konstytucja RP  ..................  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U.  z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Konwencja, (EMRK)  .........  Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych  Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze  zm.), (Die Europäische Menschenrechtskonvention) KPA  .....................................  ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) KPK  .....................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U.  z 1997 r. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPK z 1928 r.  ......................  rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 19.3.1928 r.  – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1928 r. Nr 33,  poz. 313 ze zm.) KPK z 1969 r.  ......................  ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U.  z 1969 r. Nr 13, poz. 96 ze zm.) KPSW  ..................................  ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach  o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) OchrZdrPsychU  ................  ustawa z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego  (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.) PrAdw  .................................  ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U.  z 2015 r. poz. 615 ze zm.) RPrU ....................................  ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2015 r.  poz. 507 ze zm.) StPO  .................................... Strafprozessordnung (Kodeks postępowania karnego) ŚwiadKorU  .........................  ustawy z 25.6.1997 r. o świadku koronnym (t.j. Dz.U. z 2014 r.  poz. 1801) ZmKPK  ...............................  ustawa z 27.9.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowa- nia karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r.  poz. 1247) 2. Organy i instytucje ABW  ....................................  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego BGH  .................................... Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs  (Trybunał  Federalny) BVerfG  ................................  Der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Federalny  Sąd Konstytucyjny) CBŚP  ....................................  Centralne Biuro Śledcze Policji CIA  ......................................  Central Intelligence Agency (Centralna Agencja Wywiadowcza) ETPCz  .................................  Europejski Trybunał Praw Człowieka NIK  ......................................  Najwyższa Izba Kontroli OLG  .....................................  in Oberlandesgericht (wyższy sąd krajowy) X Wykaz skrótów SA  ........................................  Sąd Apelacyjny SKW  ....................................  Służba Kontrwywiadu Wojskowego SN  ........................................  Sąd Najwyższy TK  ........................................  Trybunał Konstytucyjny UMCS ..................................  Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej 3. Czasopisma i publikatory Ann. UMCS  ........................  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin Biul. SAKa ...........................  Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach CPKiNP  ..............................  Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw DJT  ......................................  Der Deutsche Juristentag EPS .......................................  Europejski Przegląd Sądowy GA  .......................................  Das Goltdammer’s Archiv für Strafrecht GLJ  ....................................... Das German Law Journal GS  ........................................ Gazeta Sądowa GSP  ......................................  Gdańskie Studia Prawnicze GSP–Prz.Orz.  .....................  Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa IN  .........................................  Ius Novum JA  .........................................  Die Juristische Arbeitsblätter Jur.  ........................................  Jurysta – Magazyn Prawniczy JuS  ........................................  Die Juristische Schulung JZ ..........................................  Die JuristenZeitung KSP  ......................................  Krakowskie Studia Prawnicze KZS  ......................................  Krakowskie Zeszyty Sądowe MDR  ....................................  Die Monatsschrift für Deutsches Recht MoP  .....................................  Monitor Polski NJW  .....................................  Die Neue Juristische Wochenschrift NP  ........................................  Nowe Prawo NStZ  ....................................  Die Neue Zeitschrift für Strafrecht OAW Biul. SA  ....................  Orzecznictwo Apelacji Wrocławskiej, biuletyn Sądu Apela- cyjnego we Wrocławiu OSASz  .................................  Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Szczecinie OSNKW  ..............................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa (do  1993 r.) OSN Prok. i Pr.  ...................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Na- czelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytu-  cyjnego, dodatek do Prokuratury i Prawa OSNwSK  .............................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych XI Wykaz skrótów OSP  ......................................  Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA  ...............................  Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK ZU  ..............................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy ÖA  .......................................  Österreichisches Anwaltsblatt Pal.  .......................................  Palestra PiP  .......................................  Państwo i Prawo PP  .........................................  Problemy Praworządności PPK  ......................................  Problemy Prawa Karnego Prok. i Pr.  ............................  Prokuratura i Prawo Prz.Sejm.  .............................  Przegląd Sejmowy PS  .........................................  Przegląd Sądowy R.Pr.  .....................................  Radca Prawny RPEiS  ...................................  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rz.  ........................................  Rzeczpospolita SP  .........................................  Studia Prawnicze StV  .......................................  Der Strafverteidiger WPP  ....................................  Wojskowy Przegląd Prawniczy WSS  .....................................  Wrocławskie Studia Sądowe ZNUJ PNP  ..........................  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z nauk  politycznych ZNURz  ................................  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria praw- nicza. Prawo I ZStW  ...................................  Die Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 4. Inne skróty arg.  .......................................  argumentum art.  ........................................  artykuł Aufl.  .....................................  Auflage(n) (wydanie) bd.  ........................................  brak danych BGHSt.  ................................  Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen  BvR  ......................................  Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts (orzeczenie  Federalnego Sądu Konstytucyjnego) cyt.  .......................................  cytowany (-a, -e) cz.  .........................................  część dec.  ......................................  decyzja Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw Dz.Urz.  ................................  Dziennik Urzędowy ENA  .....................................  Europejski Nakaz Aresztowania etc. ........................................  et cetera XII Wykaz skrótów GPS  ......................................  Global Positioning System Hrsg.  ....................................  Herausgeber  ibd.  .......................................  ibidem (tamże) i.S.d.  .....................................  im Sinne der/des ( w sensie) itd.  ........................................  i tak dalej itp.  ........................................  i tym podobne m.in.  ....................................  między innymi n.  ..........................................  następny (-a, -e) Nb  ........................................  numer boczny np.  ........................................  na przykład Nr  .........................................  numer  orz.  .......................................  orzeczenie pkt  ........................................  punkt por.  .......................................  porównaj post.  .....................................  postanowienie  poz.  ......................................  pozycja r.  ...........................................  rok Rn.  .......................................  Randnummer (numer boczny) RP  ........................................  Rzeczpospolita Polska s.  ...........................................  strona StR  .......................................  Strafrecht t.  ...........................................  tom t.j.  .........................................  tekst jednolity tj.  ..........................................  to jest tzn.  .......................................  to znaczy tzw.  .......................................  tak zwany (-a, -e) uchw.  ...................................  uchwała UE  ........................................  Unia Europejska  ust.  .......................................  ustęp usw.  ......................................  und so weiter (itd.) vgl.  .......................................  vergleiche (porównaj)  vol.  ....................................... volume v.  ...........................................  versus (przeciwko) WE  .......................................  Wspólnota Europejska wyr.  ......................................  wyrok w zw. z  .................................  w związku z z.  ...........................................  zeszyt ze zm.  ..................................  ze zmianami zob.  ......................................  zobacz XIII Wykaz literatury Alsberg M., Nüse K.-H., Meyer K., Beweisantrag, Köln 2013 Ambos K., Beweisverwertungsverbote, Berlin 2010 Amelung K., Grundfragen der Verwertungsverbote bei beweissichernden Haussuchungen  im Strafverfahren, NJW 1991 Amelung K., Informationsbeherrschungsrechte im Strafprozeß. Dogmatische Grundlagen  individualrechtlicher Beweisverbote, Berlin 1990 Amelung K., Prinzipien strafprozessualer Beweisverwertungsverbote, Berlin 2011 Amelung K., Zasady rządzące zakazami wykorzystania dowodów, w: P. Hofmański,  K. Zgryzek (red.), Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwo- ści. Księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała, Katowice 2003 Amelung K., Zum Streit über die Grundlagen der Lehre von den Beweisverwertungsverboten,  w: B. Schünemann, H. Achenbach, W. Bottke (red.), Festschrift für Claus Roxin, Berlin  2001 Arnold R., European Constitutionalism and Criminal Procedure, w: Ayşe Nuhoğlu, M. Sinan Altunç, Cerem Zeynep Pirim (red.), Prof. Dr. Feridun Yenisey’e Armağan, Festschrift für  Feridun Yenisey, Cilt I, Istanbul 2014 Arnold R., L’État de droit comme fondement du constitutionnalisme européen, Revue fra- nçaise de droit constitutionnel, numéro spécial, 25 ans de droit constitutionnel, no. 100  (Décembre 2014) Arnold R., Substanzielle und funktionelle Effizienz des Grundrechtsschutzes im europäi- schen Konstitutionalismus, w: M.-E. Geis, M. Winkler, Chr. Bickenbach (red.), Von der  Kultur der Verfassung. Festschrift für Friedhelm Hufen, München 2015 Artymiak G., Klejnowska M., Kłak Cz.P., Rogalski M., Sobolewski M., Sowiński P.K., Proces  Artymiak G. (red.), Zasada prawdy materialnej: materiały z konferencji Krasiczyn  karny. Część ogólna, Warszawa 2012 15–16 października 2006 r., Kraków 2006 Ast S., The Gäfgen Judgment of the European Court of Human Rights: On the Consequences  of the Threat of Torture for Criminal Proceedings, GLJ 2010, vol. 11, Nr 12 Avril Y., La responsabilite de l’advocat, Paris 1981 Baj A., Zakaz dowodowy dotyczący duchownego w procesie karnym, Jur. 2010, Nr 1 Barczak-Oplustil A., w: W. Wróbel (red.), Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz,  Kraków 2015 Bator A., Granice instrumentalizacji instytucji prawnych w procesie karnym. Uwagi z per- spektywy teorii prawa, w: D. Gruszecka, J. Skorupka (red.), Granice procesu karnego.  Legalność działań uczestników postępowania, Warszawa 2015 XV Wykaz literatury 1903 Bator A., Ingerencja prawoznawstwa a rozumienie kompetencji w szczegółowych naukach  prawnych, w: W. Jedlecka (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Kompetencja ze  stanowiska teorii i filozofii prawa, Wrocław 2004 Beling E., Die Beweisverbote als Grenzen der Wahrheitserforschung im Strafprozeß, Breslau  Beulke W., Hypothetische Kausalverläufe im Strafverfahren bei rechtswidrigem Vorgehen  von Ermittlungsorganen, ZStW 1991, Nr 103 Beulke W., Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsverbote im Spannungsfeld zwischen  den Garantien des Rechtsstaats und der effektiven Bekämpfung von Kriminalität und  Terrorismus, Jura 2008 Beulke W., Strafprozessrecht, Heidelberg 2012 Bieńkowska B., Kruszyński P., Kulesza C., Piszczek P. (red.), Wykład prawa karnego proce- sowego, Białystok 1998 Błaszyk M., Woźniak A., Podsłuch operacyjny a kontradyktoryjne postępowanie karne,  w: M. Jackowski (red.), Nowoczesne środki techniczne służące pozyskiwaniu informa- cji (nagranie, podsłuch, monitoring, GPS-tracking) w polskim systemie prawa, Poznań  2015 Bockemühl J., Private Ermittlungen im Strafprozeß. Ein Beitrag zu der Lehre von den  Beweisverboten, Baden-Baden 1966 Bojańczyk A., Czy zakaz przesłuchania w charakterze świadka obrońcy co do faktów, o któ- rych się dowiedział, udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę, obejmuje także  obrońcę zagranicznego, Pal. 2013, z. 5–6 Bojańczyk A., Dowód prywatny w postępowaniu karnym w perspektywie prawnoporów- nawczej, Warszawa 2011 Bojańczyk A., Jaki jest zakres nowego zakazu dowodowego obejmującego dowody uzyska- ne za pomocą czynu zabronionego?, Pal. 2014, z. 10 Boratyńska K.T., Procesowe konsekwencje wyjścia organów postępowania poza grani- ce legalności czynności w nim podejmowanych, w: D. Gruszecka, J. Skorupka (red.),  Granice procesu karnego. Legalność działań uczestników postępowania, Warsza-  wa 2015 Brodzisz Z., Zakazy dowodowe związane z ochroną tajemnicy dziennikarskiej w polskiej  i niemieckiej procedurze karnej, Prok. i Pr. 2012, Nr 5 Brönhaber B., Privatisierung des Ermittlungsverfahrens im Strafprozess, GA 2010 Buchała K., Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–116 k.k., t. 1, Kraków  Bucoń G., Dopuszczalność „opinii prywatnej” w procesie karnym, PiP 2009, Nr 3 Budyn-Kulik M., Kozłowska-Kalisz P., Kulik M., Mozgawa M., Kodeks karny. Praktyczny  komentarz, Kraków 2006 Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984 Cieślak M., W sprawie tajemnicy zawodowej adwokata, Pal. 1964, Nr 3 Cieślak M., Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, t. 1, Warszawa 1955 Cieślak M., Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa 1995, w: S. Waltoś (red.),  M. Cieślak, Dzieła wybrane, t. I, Kraków 2011 1998 XVI Wykaz literatury Czepita S., Czynności konwencjonalne i formalne w prawie a proces prawotwórczy i rola  Trybunału Konstytucyjnego, PiP 2014, Nr 12 Czepita S., Formalizacja i konwencjonalizacja, w: S. Czepita (red.), Formalizacja i konwen- cjonalizacja działań w prawie, Szczecin 2006 Czepita S., Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa, Szczecin 1996 Czerwiński M., Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej adwokata a uzasadniony in- teres społeczny, Pal. 2013, Nr 11–12 Dalakouras T., Beweisverbote bezüglich der Achtung der Intimsphäre, Berlin 1988 Daszkiewicz W., Glosa do wyr. z 20.1.1975, II KR 243/74, OSPiKA 1978, Nr 7–8 Daszkiewicz W., Prawo karne procesowe. Zagadnienia ogólne, Bydgoszcz 2001 Daszkiewicz W., Proces karny. Część ogólna, Warszawa–Poznań 1996 Daszkiewicz W., Swoboda wypowiedzi jako przesłanka ważności dowodu w procesie kar- Dąbrowska-Kardas M., Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej Kodeksu karne- Dąbrowski S., Pietrzykowski J., Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz,  Dencker F., Verwertungsverbote im Strafprozeß, Köln 1977 Doda Z., Gaberle A., Dowody w procesie karnym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego.  Komentarz, t. 1, Warszawa 1995 Doda Z., Grajewski J., Węzłowe problemy postępowania karnego w świetle orzecznictwa  Sądu Najwyższego za lata 1991–1994, cz. I, PS 1995, Nr 5 Dose C., Übermittlung und Verfahrensübergreifende Verwendung von Zufallserkenntnissen,  Drajewicz D., Procesowa kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych – wnioski de  Dudel B., Das Widerspruchserfordernis bei Beweisverwertungsverboten, Baden-Baden  nym, PiP 1979, z. 8–9 go, Warszawa 2012 Warszawa 1997 Berlin 2013 1999 lege ferenda, IN 2009, Nr 3 nym, Warszawa 2008 Dudka K., Kontrola korespondencji i podsłuch w polskim procesie karnym, Lublin 1998 Eichstaedt K., Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym w polskim prawie kar- Eisenberg U., Beweisrecht der StPO, München 2015 Flasiński S., Stępień T., Z problematyki przesłuchania oskarżonego w warunkach wyłącza- jących swobodę wypowiedzi, PP 1985, Nr 6 Gaberle A., Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka, Warszawa 2010 Gaberle A., Patologia społeczna, Warszawa 1993 Gardocka T., Procesowe pozbawienie wolności a Konstytucja RP, w: P. Hofmański (red.),  Węzłowe problemy procesu karnego, Warszawa 2010 Gerecka-Żołyńska A., Glosa do uchw. SN z 22.11.2002 r., I KZP 26/02, OSP 2004, Nr 1 Girdwoyń P., Zarys kryminalistycznej taktyki obrony, Kraków 2004 Gizbert-Studnicki T., Normy celowościowe a reguły konstytutywne w prawie, w: A. Bodnar,  J.J Wiatr, J. Wróblewski (red.), Prawo i polityka. Księga pamiątkowa ku czci profesora  Kazimierza Opałka, Warszawa 1988 XVII Wykaz literatury Gizbert-Studnicki T., Grabowski A., Normy programowe w Konstytucji, w: J. Trzciński (red.),  Charakter i struktura norm Konstytucji, Warszawa 1997 Gostyński Z., Tajemnica dziennikarska a obowiązek składania zeznań w procesie karnym,  Warszawa 1997 Gössel K.H.,  Die  Unterscheidung  zwischen  absoluten  und  relativen  Beweis- verwertungsverboten als neper Ausgangspunkt einer Lehre von den Beweisverboten im  Strafprozeß, in: U. Ebert, P. Rieß, C. Roxin, E. Wahle (Hrsg.), Festschrift für Ernst-Walter  Hanack zum 70. Geburtstag am 30. August 1999, Berlin–New York 1999 Gössel K.H., Strafverfahrensrecht, Sttuttgart 1977 Graf J.P., w: J.P. Graf (red.), BeckOK StPO, BGHSt Graffin N., The Legal consequences of Ill-treating Detainees held for Police Questioning in  Breach of Article 3 ECHR, European Journal of Current Legal Issues 2014, vol. 20, Nr 2 Grajewski J., Paprzycki L. (red.), S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz,  t. I, Warszawa 2013 Grawe S., Die strafprozessuale Zuffalsverwendung, Tübingen 2008 Gropp W., Verwertbarkeit eigenmächtig aufgezeichneter (Telefon-) Gespräche – Der Fall  Schenk und die Lehre von den Beweisverboten, StV 1989 Gruszecka D., Dowody, w: J. Skorupka (red.), Z. Brodzisz, D. Gruszecka, I. Haÿduk-Hawrylak,  W. Jasiński, J. Kosonoga, B. Nita-Światłowska, K. Nowicki, Z. Pachowicz, R. Ponikowski,  W. Posnow, J. Skorupka, S. Szołucha, A. Światłowski, D. Świecki, Kodeks postępowania  karnego. Komentarz, Warszawa 2015 Grünwald G., Beweisverbote und Verwertungsverbote im Strafverfahren, JZ 1996 Grünwald G., Das Beweisrecht der Strafprozessordnung, Baden-Baden 1993 Grünwald G., Das Beweisrecht der Strafprozessordnung, Baden-Baden 1997 Grzegorczyk T., w: T. Grzegorczyk, A. Gubiński, Prawo wykroczeń, Warszawa 1996 Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym.  Komentarz, Warszawa 2008 Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014 Grzęda E., Procesowe i konstytucyjne aspekty stosowania podsłuchu procesowego w kon- taktach między obrońcą a mandantem, w: M. Jackowski (red.), Nowoczesne środki  techniczne służące pozyskiwaniu informacji (nagranie, podsłuch, monitoring, GPS- tracking) w polskim systemie prawa, Poznań 2015 Guzik A., Prawnokarne aspekty ochrony tajemnicy, CPKiNP 2000, Nr 1 Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 2005 Hassemer W., Matussek K., Das Opfer als Verfolger. Ermittlungen des Verletzten im  Strafverfahren, Frankfurt am Main 1996 Haucke P., in: Löwe-Rosenberg, Die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz:  StPO Band 3: § 94–111p Heintschel-Heinegg B.,  Beweisverwertungsverbot  von  Verfassungs  wegen  –  Die  Liechtenstein-Affäre vor dem BVerfG, JA 2011 Hoc S., Podmioty uprawnione do zwalniania z tajemnicy państwowej w postępowaniu  karnym, IN 2007, Nr 1 Hofmański P., Zabłocki S., Bezwzględne zakazy korzystania ze źródła i środka dowodowego,  w: Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa 2011 XVIII Wykaz literatury Hofmański P. (red.), Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego, t. I, Komentarz  do art. 1–296, Warszawa 2011 Horoszowski P., Nazwa i pojęcie „dowodu” w teorii i praktyce prawa sądowego, PiP 1956,  Hufen F., Staatsrecht II. Grundrechte, 3. Aufl., München 2011 Jagiełłowicz Ł., Dowody nielegalne w kontradyktoryjnym procesie karnym, w: P. Wiliński  (red.), Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, Warszawa 2013 Jahn M., Ausforschung einer Beschuldigten durch Wahrsagerin in der Untersuchungshaft  – BGHSt 44, 129, JuS 2000, z. 5 Jahn M., Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsverbote im Spannungsfeld zwischen  den Garantien des Rechtsstaates und der effektiven Bekämpfung von Kriminalität und  Terrorismus. Gutachten zum 67, DJT 2008 Jahoda E., Zur frage der altweltlichen Verschwiegenheitspflicht, ÖA 1973, Nr 5 Janusz-Pohl B., O konstrukcji niedopuszczalności czynności karnoprocesowej, RPEiS 2014,  z. 10 z. 4 Janusz-Pohl B., O wyroku nieistniejącym w procesie karnym, PiP 2013, z. 12 Janusz-Pohl B., Przyczynek do rozważań o formalnym i konwencjonalnym charakterze  procesu karnego, IN 2014 nego, IN 2014, z. 4 skie), PiP 2011, z. 5 dardy strasburskie, EPS 2015, Nr 1 PiP 2011, z. 5 skich, Prok. i Pr. 2015, Nr 7–8 Janusz-Pohl B., Rozważania o formalnym i konwencjonalnym charakterze procesu kar- Jasiński W., Dopuszczalność dowodów uzyskanych w wyniku tortur (standardy strasbur- Jasiński W., Dowodowe czynności wykrywcze a ingerencja w prawo do prywatności – stan- Jasiński W., Karnoprocesowa dopuszczalność dowodów uzyskanych w wyniku tortur,  Jasiński W., Prawo do nieobciążania się w procesie karnym w świetle standardów strasbur- Jasiński W., Zakaz przeprowadzenia i wykorzystania w procesie karnym dowodu uzyska- nego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego (art. 168a KPK),  w: P. Wiliński (red.), Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r.  Przewodnik po zmianach, Warszawa 2015 Jaśkiewicz J., Poznanie faktów w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2014 Jäger Ch., Beweisverwertung und Beweisverwertungsverbote im Strafprozess, München  2003 nego, R.Pr. 2004 Joerden J. C., Verbotene Vernehmungsmethoden i.S.d. § 136 a StPO, JuS 1993 Jurzyk M., Ochrona spowiedzi w postępowaniu dowodowym a prawa penitenta i duchow- Kaftal A., Glosa do wyr. SN z 21.10.1966 r., III Kr 122/66, OSPiKA 1967 Kaftal A., Niektóre zagadnienia nieważności czynności procesowej, PiP 1967, z. 7 Kaftal A., Niektóre zagadnienia prawa dowodowego w świetle k.p.k. z 1969, PiP 1970, z. 1 Kaftal A., Procesowe zagadnienia tajemnicy adwokackiej, Pal. 1970, Nr 1 Kaftal A., W sprawie zwolnienia adwokata od zachowania tajemnicy zawodowej, Pal. 1965,  Nr 7–8 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowe spojrzenie na model zakazów dowodowych w procesie karnym
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: