Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00201 003789 18786729 na godz. na dobę w sumie
Nowe trendy i zjawiska w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski i Unii Europejskiej - ebook/pdf
Nowe trendy i zjawiska w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski i Unii Europejskiej - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-89113-78-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W przestrzeni społeczno-gospodarczej nieustannie mają miejsce nowe zjawiska. Kształtują one warunki funkcjonowania organizacji biznesowych i publicznych oraz wpływają na jakość życia obywateli. Wspomniana przestrzeń nie może być ograniczana tylko do granic terytorialnych kraju, gdyż sukcesywnie ulega znacznemu rozszerzeniu. O jej kształcie decydują chociażby zobowiązania podjęte w ramach tworzonych unii gospodarczych. Analizując nowe trendy i zjawiska w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, nie sposób ich więc nie rozpatrywać w kontekście Unii Europejskiej czy zjawisk ekonomicznych zlokalizowanych na innych kontynentach, za to silnie determinujących rozwój gospodarczy pojmowany jako proces powiększania wolumenu produkcji dóbr i usług, które zaspokajają ludzkie potrzeby.
W nowej rzeczywistości istotną rolę spełniają także polityki społeczne, kształtujące działalność państwa, samorządów terytorialnych, mającą na celu poprawę bytu różnych grup obywateli i zmierzającą do zaspokojenia ich potrzeb, niwelującą nierówności społeczne i zapewniającą sprawne i efektywne funkcjonowanie społeczeństw.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO W EUROPEJSKIEJ PERSPEKTYWIE NOWE TRENDY I ZJAWISKA W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM  POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ Redakcja Krzysztof Luks Izabela Seredocha ELBLĄSKA UCZELNIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA Elbląg 2015 Recenzenci Dr hab. Andrzej Kozłowski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, prof. UPH Dr hab. Lech Nieżurawski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, prof. WSB Dr hab. Piotr Walentynowicz, Uniwersytet Gdański, prof. UG Dr Henryk Horbaczewski, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna Skład i łamanie Oficyna Wydawnicza Edytor.org Lidia Ciecierska Korekta Zofia Ciecierska Wydawca Elbląska uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna Ul. Lotnicza 2, 82–300 Elbląg Tel. 55 239 38 02 fax 55 239 38 01 www:euh-e.edu.pl © Copyright by Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbląg 2015 ISBN 978-83-89113-63-4 druk ISBN 978-83-89113-78-8 on-line pdf Druk i oprawa Totem.com.pl Sp. z o.o. i Sp. k. SPIS TREŚCI Wstęp  CZĘŚĆ I. POLITYKI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO Michał Litwiński Nierówności społeczne jako determinanta rozwoju społeczno-gospodar- czego w Unii Europejskiej hubert kołodziejski Polityka rozwoju transportu miejskiego w Unii Europejskiej 7 15 39 beata bieńkowska Główne założenia polityki transportowej i ich aplikacja w regionach – przykład województwa śląskiego 53 Małgorzata Madej Ewaluacja projektów finansowanych ze środków UE na rzecz mniejszości romskiej oraz propozycje dalszych działań. Wyniki badań 73 justyna suska Issues of equity release market in Great Britain and Spain 87 tatyana Lipai Роль общественного мнения в развитии социально-трудовых отно- шений 99 CZEŚĆ II. ROZWÓJ SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH I REGIONÓW nataLia sławińska, jarosław Świdyński Zastosowanie marketingu w strategii rozwoju samorządu terytorialnego 107 paweł gaLiński Wydajność fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w gmi- nach 127 daMian dunajko Wpływ procesów integracyjnych z UE na rozwój przedsiębiorczości w wo- jewództwie podlaskim na terenach wiejskich 143 4 Spis treści Marcin burchacz, witoLd kuszewski Subregion Zalewu Wiślanego jako potencjalny obszar współpracy trans- granicznej 153 agnieszka MaLkowska (Nie)trwałość struktury współpracy transgranicznej w Euroregionie Pome- rania 163 angeLika nikołajewna kochan Проблемы формирования финансово-инвестиционного потенциала муниципальных образований (на примере городского округа «Город Калининград») 179 wiktoria borisowna gorbunowa Методический подход к формированию туристско-рекреационного по- тенциала региона 195 CZEŚĆ III. USPRAWNIANIE POLSKIEJ ADMINISTRACJI Miłosz kaczyński Wpływ akcesji Polski do UE na informatyzację sądownictwa powszech- nego 209 izabeLa seredocha Zjawisko korupcji w Polsce i sposoby jej zwalczania 233 CZEŚĆ IV. PROBLEMY ROZWOJU GOSPODARCZEGO jacek pełszyński Umiędzynarodowienie działalności polskich przedsiębiorstw jako deter- minanta rozwoju lokalnego oraz regionalnego 253 nataLia przybyLska Współpraca na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych 271 waLdeMar gajda, krzysztof szewczak Zmiany w zarządzaniu środkami trwałymi w przedsiębiorstwach 287 Maja ŻychLewicz Rola konsumenta w rozwoju i realizacji koncepcji społecznej odpowiedzial- ności przedsiębiorstw 301 andrzej MichaLik Fundusz udziałowy sposobem partycypacji członków w stabilizacji gospo- darki finansowej spółdzielni 315 Spis treści 5 CZĘŚĆ V. ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA wojciech janik, kaMiL gołębiewski Konflikty asymetryczne jako wyzwanie dla bezpieczeństwa współczesne- go świata karoL faLandys Obszary morskie jako jedna z domen Personnel Recovery wojciech janik Wybrane metody finansowania organizacji terrorystycznych Wykaz Autorów 333 355 375 399 WSTĘP W przestrzeni społeczno-gospodarczej nieustannie mają miej- sce nowe zjawiska. Kształtują one warunki funkcjonowania organizacji biznesowych i publicznych oraz wpływają na jakość życia obywateli. Wspomniana przestrzeń nie może być ograniczana tylko do granic tery- torialnych kraju, gdyż sukcesywnie ulega znacznemu rozszerzeniu. O jej kształcie decydują chociażby zobowiązania podjęte w ramach tworzo- nych unii gospodarczych. Analizując nowe trendy i zjawiska w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, nie sposób ich więc nie rozpatrywać w kontekście Unii Europejskiej czy zjawisk ekonomicznych zlokalizowa- nych na innych kontynentach, za to silnie determinujących rozwój go- spodarczy pojmowany jako proces powiększania wolumenu produkcji dóbr i usług, które zaspokajają ludzkie potrzeby. W nowej rzeczywistości istotną rolę spełniają także polityki społecz- ne, kształtujące działalność państwa, samorządów terytorialnych, mającą na celu poprawę bytu różnych grup obywateli i zmierzającą do zaspo- kojenia ich potrzeb, niwelującą nierówności społeczne i zapewniającą sprawne i efektywne funkcjonowanie społeczeństw. Tym właśnie za- gadnieniom została poświęcona pierwsza część niniejszej monografii. Zawiera ona rozważania na temat wpływu nierówności dochodowych na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Przeprowadzona przez Michała Litwińskiego analiza pozwala stwierdzić, że wpływ nierówno- ści na rozwój społeczno-gospodarczy w Unii Europejskiej ma charakter negatywny. Wnioskowanie to jest spójne z poglądami przedstawionymi w literaturze przedmiotu, odnoszącymi się do kształtu związku między opisywanymi zmiennymi w krajach rozwiniętych. Z kolei Hubert Kołodziejski analizuje politykę rozwoju transportu miejskiego w Unii Europejskiej, podkreślając na wstępie, że polityka ta wskazuje kierunki rozwoju różnych podsystemów transportu w celu ra- cjonalnego i efektywnego zaspokojenia potrzeb transportowych. Obej- muje również transport miejski, który determinuje jakość życia na silnie zurbanizowanych obszarach. Autor omawia wytyczne zawarte w białych 8 Wstęp bsięgach oraz w innych dokumentach urzędowych UE, które w istotny sposób wpływają na rozwój i funkcjonowanie transportu miejskiego. Polityce transportowej województwa śląskiego poświęcone jest kolejne opracowanie. Jego Autorka, Beata Bieńkowska, zwraca uwagę na fakt, iż realizacja polityki transportowej na szczeblu regionalnym musi być skorelowana z działaniami zaplanowanymi na szczeblu krajowym, a zor- ganizowany system transportowy musi zapewniać sprawną komunikację na całym obszarze województwa. O ewaluacji projektów na rzecz mniejszości romskiej pisze Mał- gorzata Madej. Romowie bowiem, spośród mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce, najbardziej narażeni są na dys- kryminację. Dotyczy ona wielu dziedzin życia: mieszkalnictwa, edukacji, ochrony zdrowia, rynku pracy czy udziału w życiu publicznym. Z tego względu wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym Pol- ska, prowadzą specjalne programy wsparcia przeznaczone dla Romów. Autorka zajęła się ewaluacją takich projektów oraz sformułowała wnioski i rekomendacje dotyczące potencjalnych działań w nowej perspektywie finansowej przewidzianej na lata 2014–2020. Kolejny tekst, autorstwa Justyny Suskiej, został poświęcony proble- mom osób starszych, wynikającym z wadliwie funkcjonujących syste- mów emerytalnych i trudności z zapewnieniem środków na świadczenia emerytalne. Analizowanym przez Autorkę rozwiązaniem jest korzystanie z produktów equity release, pozwalających na wycofanie środków zaku- mulowanych w nieruchomości, bez konieczności jej opuszczania. Naj- większe doświadczenie w funkcjonowaniu rynku equity release w Europie mają dwa kraje: Wielka Brytania i Hiszpania. Opracowanie stanowi anali- zę porównawczą tych właśnie rynków. Pierwszą część monografii kończy opracowanie poświęcone roli opi- nii publicznej w kształtowaniu stosunków społecznych i rozwoju rynku pracy Tatyany Lipai. Część druga publikacji traktuje o problemach rozwoju samorządów terytorialnych i regionów lub subregionów. Pierwszy artykuł, pióra Natalii Sławińskiej i Jarosława Świdyńskiego, jest poświęcony nowym metodom zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego i wykorzystaniu marketingu terytorialnego w budowaniu przewagi konkurencyjnej gminy. Paweł Galiński podejmuje problematykę wydajności fiskalnej wpły- wów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w gminach w Polsce, i znaczenia tych środków w procesie realizowania wydatków w poszczególnych typach gmin, na tle ich samodzielności finansowej oraz uwarunkowań makroekonomicznych w Polsce w latach 1995–2013. Wstęp 9 Kolejne opracowanie zostało poświęcone wpływowi procesów integra- cyjnych w ramach Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich województwa podlaskiego. Analizą objęto łącznie 105 gmin. W tekście Marcina Burchacza i Witolda Kuszewskiego, poświęconym analizie potencjału naturalnego i społeczno-gospodarczego subregionu Zalewu Wiślanego, Czytelnik znajdzie prezentację możliwości współpra- cy transgranicznej i wskazanie czynników zapewniających dalszy rozwój tego subregionu zarówno po polskiej, jak i rosyjskiej stronie, z uwzględ- nieniem obopólnych korzyści. O współpracy transgranicznej traktuje też opracowanie Agnieszki Małkowskiej pt. (Nie)trwałość struktury współpra- cy transgranicznej w Euroregionie Pomerania. Autorka podejmuje w nim próbę sformułowania odpowiedzi na pytanie, dlaczego po 15 latach strona szwedzka wystąpiła z Euroregionu Pomerania. Przeprowadzone badania wykazały, że na osłabienie współpracy transgranicznej i nietrwa- łość struktury Euroregionu Pomerania wpływały m.in. nierówny dostęp do unijnych źródeł finansowania, niekorzystne położenie geograficzne, brak przywództwa, pojawienie się szansy w otoczeniu zewnętrznym, pozwalającej racjonalnie wykorzystać rentę położenia we współpracy z partnerem spoza ugrupowania, bariera językowa oraz brak woli współ- pracy. O tworzeniu potencjału finansowego i inwestycyjnego gmin na przykładzie Kaliningradu pisze Andżelika Kochan. Autorka formułuje szereg zaleceń w zakresie optymalizacji potencjału finansowego i inwe- stycyjnego gmin oraz maksymalizacji przychodów z budżetów lokalnych. Natomiast o metodycznym podejściu do tworzenia turystyczno-rekrea- cyjnego potencjału regionu traktuje opracowanie Wiktorii Gorbunowej. Autorka omawia model kształtowania takiego potencjału. Trzecia część monografii została poświęcona problemom uspraw- niania polskiej administracji. Składają się na nią dwa opracowania. Jedno, autorstwa Miłosza Kaczyńskiego, prezentuje wykorzystanie nowych tech- nologii w podnoszeniu sprawności funkcjonowania polskiego sądownic- twa powszechnego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Drugie natomiast podejmuje problem korupcji w Polsce, pokazuje mechanizmy i obszary jej powstawania i stanowi analizę działań przyjętych w rządo- wym programie zmierzających do ograniczenia tego zjawiska w Polsce. Czwarta część monografii została poświęcona problemom rozwo- ju gospodarczego. Rozpoczyna ją tekst Jacka Pełszyńskiego pt. Umię- dzynarodowienie działalności polskich przedsiębiorstw jako determinanta rozwoju lokalnego oraz regionalnego. Autor zauważa, że w poszerzaniu 10 Wstęp współpracy międzynarodowej oraz we wdrażaniu nowych rozwiązań strukturalnych wewnątrz organizacji należy dostrzegać istotne źródło podwyższania sprawności działania organizacji i uzyskiwania przewagi konkurencyjnej wobec innych przedsiębiorstw. Szczególną rolę w rozwoju gospodarki odgrywa branża nowych technologii będąca jedną z najbar- dziej innowacyjnych i otwartych na umiędzynarodowienie prowadzonej działalności. Natomiast Natalia Przybylska podjęła temat rozwoju inno- wacyjności przedsiębiorstw, wskazując na fakt, iż innowacyjność może być postrzegana przez pryzmat kultury biznesowej, która powinna przenikać wszystkie aspekty decyzji podejmowanych w praktyce gospodarczej. Au- torka omawia m.in. nowy model prowadzenia działalności innowacyjnej – otwarte innowacje, które uwzględniają konieczność nawiązywania sze- roko pojętej współpracy na rzecz stałego rozwoju przedsiębiorstw. O zmianach w zarządzaniu środkami trwałymi w przedsiębiorstwach piszą Waldemar Gajda i Krzysztof H. Szewczak, wskazując na aktualne trendy światowe w tym zarządzaniu oraz charakteryzując wdrożenia sys- temów w wytypowanych polskich przedsiębiorstwach. Artykuł zawiera także analizę bariery w zarządzaniu środkami trwałymi w polskich wa- runkach gospodarczych. Maja Żychlewicz analizuje rolę konsumenta w rozwoju i realiza- cji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Natomiast Andrzej Michalik podejmuje się oceny znaczenia funduszu udziałowe- go jako narzędzia istotnego w stabilizacji gospodarczej spółdzielczego przedsiębiorcy. Omawia rolę tego funduszu w nowych organizacjach spółdzielczych, takich jak spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredyto- we, banki spółdzielcze czy spółdzielnie socjalne. Czynnikami mającymi wpływ na kształtowanie polityk społecznych czy podejmowanie decyzji gospodarczych są konflikty zbrojne oraz inne zagrożenia dla bezpieczeństwa, stąd ostatni, piąty, rozdział monografii został poświęcony kwestiom bezpieczeństwa współczesnego świata. Wojciech Janik i Kamil Gołębiewski w opracowaniu pt. Konflikty asymetryczne jako wyzwanie dla bezpieczeństwa współczesnego świata, podkreślają, że dla utrzymania międzynarodowego ładu i pokoju istotne znaczenie ma fakt istnienia wielu nierozwiązanych sporów i konfliktów, przede wszystkim o charakterze wewnętrznym. Powodowane są one głównie przez czynniki religijne, kulturowe oraz etniczne. Często konflik- ty te przyczyniają się do wzrostu zagrożenia na arenie międzynarodowej i są źródłem powstania zagrożeń asymetrycznych. Specyficznym ich ro- dzajem jest wojna hybrydowa, która – w opinii Autorów – będzie coraz częstszym narzędziem rozwiązywania antagonizmów. Wstęp 11 Z kolei Karol Falandys podejmuje temat personnel recovery (odzyski- wania personelu) na obszarach morskich. Omawia konflikty o charakte- rze separatystycznym i etniczno-społecznym, będące przyczyną porwań i bezprawnej izolacji. Przestawia też zakres tego zjawiska na obszarach morskich w Polsce. W kolejnym tekście Wojciech Janik przeprowadza analizę źródeł oraz metod finansowania islamskiego terroryzmu. Autor podkreśla, że prze- ciwdziałanie finansowaniu terroryzmu jest bardzo istotne i wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury oraz ludności. Omawiana monografia ze względu na złożoną problematykę może stanowić ciekawą lekturę nie tylko dla przedstawicieli świata nauki, ale też dla osób zainteresowanych zachodzącymi w świecie zmianami, kształtu- jącymi pośrednio lub bezpośrednio jakość życia w Polsce. Opracowanie może też stanowić przydatne źródło wiedzy dla studentów administracji, zarządzania, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz innych kierunków. Izabela Seredocha
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowe trendy i zjawiska w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski i Unii Europejskiej
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: