Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00608 011423 10768483 na godz. na dobę w sumie
Nowe ujęcie dokumentu w polskim prawie prywatnym ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu w postaci elektronicznej - ebook/pdf
Nowe ujęcie dokumentu w polskim prawie prywatnym ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu w postaci elektronicznej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 267
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4031-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od wielu lat w obrocie gospodarczym podmioty posługują się dokumentami w postaci elektronicznej (zawierają umowy, korespondują, czy też przesyłają faktury). Dokument w postaci elektronicznej coraz częściej wypiera dotychczasowy tradycyjny dokument (np. e-protokół w postępowaniu cywilnym). Niniejsza monografia ma na celu przybliżenie problematyki dokumentu zarówno w postaci tradycyjnej, jak i przede wszystkim elektronicznej. Zagadnienie to omówiono w ujęciu dotychczasowych przepisów prawa materialnego oraz procesowego, przez wskazanie wielu problemów prawnych. Próbę ich rozwiązania przedstawiono, prezentując pogłębioną analizę przygotowanej przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego nowelizacji odnoszącej się do dokumentu.

Szczegółowo omówiono definicję dokumentu, problem dokumentu w postaci elektronicznej, m.in. umieszczonego w „chmurze obliczeniowej”, czy też jego multiplikowania, kwestię „oryginalności” dokumentu w postaci elektronicznej. Podjęto analizę nowego zjawiska, tj. składania oświadczeń przez ich sporządzanie na tablecie i własnoręczne podpisywanie (zagadnienie istnienia formy pisemnej oświadczenia woli w dokumencie w postaci elektronicznej). Zaproponowano nowe, nieznane dotychczas w polskim prawie instrumenty, jak dostęp do informacji w miejsce dokumentu, czy też wykorzystanie pieczęci elektronicznej.

Prezentowana praca jest pierwszą polską monografią podejmującą powyższą problematykę. Uwzględnia obecny stan prawny, projekty legislacyjne, a także wskazuje na nowe możliwości związane z wykorzystaniem cyfrowych  technologii w prawie zarówno materialnym, jak i proceduralnym. Opiera się m.in. na doświadczeniach związanych z wprowadzeniem elektronicznego postępowania upominawczego oraz e-protokołu. Jest to praca naukowa, ale odnosi się do praktycznego stosowania prawa. Jest przeznaczona dla wszystkich, którzy mają do czynienia z dokumentem w postaci elektronicznej

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE NOWE UJĘCIE DOKUMENTU W POLSKIM PRAWIE PRYWATNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DOKUMENTU W POSTACI ELEKTRONICZNEJ DARIUSZ  SZOSTEK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE DARIUSZ SZOSTEK • NOWE UJĘCIE DOKUMENTU W POLSKIM PRAWIE PRYWATNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DOKUMENTU W POSTACI ELEKTRONICZNEJ Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Andrzej Zieliński KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 6 Komentarze Kodeksowe Stanisław Włodyka (red.) PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH, t. 2, wyd. 2 System Prawa Handlowego Michał Grabowski USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH. KOMENTARZ Krótkie Komentarze Becka Andrzej Zieliński SPORZĄDZANIE ŚRODKÓW ZASKARŻENIA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM WRAZ Z WZORAMI PISM PROCESOWYCH, wyd. 2 Prawo Sądowe Lidia Bagińska SKARGA KASACYJNA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. KOMENTARZ ORAZ WZORY PISM PROCESOWYCH Prawo Sądowe www.sklep.beck.pl NOWE UJĘCIE DOKUMENTU W POLSKIM PRAWIE PRYWATNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DOKUMENTU W POSTACI ELEKTRONICZNEJ DARIUSZ SZOSTEK WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2012 Redaktor prowadzący: Wioleta Beczek © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4030-2 ISBN e-book 978-83-255-4031-9 Spis treści Wykaz skrótów ...................................................................................................... . Literatura .................................................................................................................. . Rozdział I. Pojęcie dokumentu .................................................................... . .§.1.. Dokument.w.znaczeniu.potocznym................................................ . .§.2.. Dokument.w.znaczeniu.prawa.prywatnego... Dotychczasowe.ujęcie........................................................................... . .§.3.. Cechy.dokumentu................................................................................... . . I.. Wyrażenie.treści.dokumentu.za.pomocą.pisma... Postać.dokumentu....................................................................... . . II.. Utrwalenie.treści.dokumentu................................................. . . III.. Podpis.jako.element.konstytutywny.dokumentu............ . .§.4.. Funkcje.dokumentu............................................................................... . .§.5.. Dokument.w.znaczeniu.prawa.prywatnego..Propozycja.. . nowego.ujęcia........................................................................................... . I.. Dostęp.do.informacji.w.miejsce.dokumentu.................... . 1.. Elektroniczny.dostęp.do.księgi.wieczystej.................. . . II.. Pojęcie.dokumentu.w.ujęciu.projektu.nowego.. Kodeksu.cywilnego.oraz.projektu.nowelizacji.. Kodeksu.cywilnego.i.innych.ustaw...................................... . . III.. Definicja.dokumentu.................................................................. . 1.. Informacja.jako.element.dokumentu............................. . a.. Pojęcie.informacji........................................................... . b.. Cechy.informacji............................................................. . c.. Dane.a.informacja........................................................... . 2.. Nośnik.jako.element.dokumentu.................................... . a.. Pojęcie.nośnika................................................................ . b.. Zapis.w.chmurze.obliczeniowej................................ . c.. Multiplikowanie.dokumentu.w.postaci. IX XI 1 1 4 7 7 15 20 23 26 26 29 34 35 43 43 48 49 52 52 56 elektronicznej.na.wielu.nośnikach.......................... . 58 d.. Problem.interoperacyjności.w.aspekcie.. nośnika,.na.którym.informacja.jest.zapisywana..... . . IV.. Pochodzenie.dokumentu.......................................................... . 61 65 V Spis treści . .. Technika.sporządzania,.utrwalania.dokumentu.oraz.. jego.udostępniania....................................................................... . 67 Rozdział II. Forma pisemna oświadczenia woli w dokumencie w postaci elektronicznej ........................................ . .§.1.. Wprowadzenie......................................................................................... . .§.2.. Forma.pisemna.oświadczenia.woli.w.postaci.. 77 77 elektronicznej........................................................................................... . 79 . . I.. Własnoręczny.podpis.na.czytniku.elektronicznym.. jako.element.formy.pisemnej................................................... . 83 II.. Funkcje.podpisu.własnoręcznego.a.podpis.własno-.. ręczny.składany.w.dokumencie.elektronicznym............. . . III.. Oryginał.podpisu.i.podpisywanego.dokumentu............. . . I.. Podpis.własnoręczny.w.dokumencie.w.postaci. 92 99 elektronicznej.jako.podpis.elektroniczny........................... . 105 .§.3.. Podsumowanie......................................................................................... . 109 Rozdział III. Dokument w postaci elektronicznej ........................... . 113 .§.1.. Dokument.elektroniczny.czy.dokument.w.postaci.. elektronicznej?......................................................................................... . 113 .§.2.. Pojęcie.dokumentu.elektronicznego.w.ustawie.. o.informatyzacji.działalności.podmiotów.realizujących.. zadania.publiczne................................................................................... . 125 .§.3.. Oryginał.dokumentu.w.postaci.elektronicznej..Jego. autentyczność.i.integralność.............................................................. . 132 .§.4.. Postać.dokumentu.elektronicznego................................................ . 142 .§.5.. Podział.dokumentu.w.postaci.elektronicznej.............................. . 146 Rozdział IV. Dowód z dokumentu w postaci elektronicznej w postępowaniu cywilnym ..................................................................... . 157 .§.1.. Dopuszczalność.dowodu.z.dokumentu.elektronicznego. w.postępowaniu.cywilnym................................................................. . 157 .§.2.. Wiarygodność.dokumentu.w.postaci.elektronicznej............... . 161 I.. Dokument.urzędowy.................................................................. . 164 II.. Poświadczony.za.zgodność.z.oryginałem.dokument. . . w.postaci.elektronicznej........................................................... . 169 .§.3.. Domniemania.prawne.mające.znaczenie.dla.wiarygodności. dokumentu.elektronicznego.wynikające.z.ustawy.. o.podpisie.elektronicznym.oraz.innych.ustaw............................ . 177 . I.. Domniemania.prawne.dotyczące.dokumentu.. w.postaci.elektronicznej.opatrzonego.bezpiecznym. podpisem.elektronicznym........................................................ . 179 I Spis treści . II.. Domniemania.prawne.dotyczące.dokumentu.. w.postaci.elektronicznej.znakowanego.czasem............... . 184 . III.. Domniemania.prawne.dotyczące.dokumentu.. w.postaci.elektronicznej.opatrzonego.„zwykłym”.. podpisem.elektronicznym........................................................ . 189 .§.4.. Koncepcja.poświadczania.dokumentu.w.postaci.. elektronicznej.pieczęcią.elektroniczną.......................................... . 190 . I.. Koncepcja.wykorzystania.pieczęci.elektronicznej.do. odpisów.z.nowej.księgi.wieczystej........................................ . 198 .§.5.. Postępowanie.dowodowe.z.dokumentem.elektronicznym. w.ujęciu.projektu.nowelizacji.KPC.................................................. . 203 . . I.. Dokument.elektroniczny.w.elektronicznym.. postępowaniu.upominawczym.............................................. . 214 II.. Dokument.w.postaci.elektronicznej.w.postępowaniu. arbitrażowym................................................................................. . 221 .§.6.. Dokumenty.w.postaci.elektronicznej.przy.rejestracji. spółki.z.ograniczoną.odpowiedzialnością.poprzez.system. teleinformatyczny.(tzw..S24).............................................................. . 226 Podsumowanie ...................................................................................................... . 237 Indeks rzeczowy .................................................................................................. . 241 II Wykaz skrótów 1. Akty prawne InfDziałU.........................ustawa.z.17.2.2005.r..o.informatyzacji.działalności.pod- miotów.realizujących.zadania.publiczne.(Dz.U..Nr.64,. poz..565.ze.zm.) KC......................................ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,. poz..93.ze.zm.) KK......................................ustawa. z. 6.6.1997. r.. –. Kodeks. karny. (Dz.U.. Nr. 88,. poz..553.ze.zm.) KPA....................................ustawa.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.admini- stracyjnego.(tekst.jedn..Dz.U..z.2000.r..Nr.98,.poz..1071. ze.zm.) KPC....................................ustawa.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywilne- go.(Dz.U..Nr.43,.poz..296.ze.zm.) KRSU.................................ustawa.z.20.8.1997.r..o.Krajowym.Rejestrze.Sądowym. (tekst.jedn..Dz.U..z.2007.r..Nr.168,.poz..1186.ze.zm.) KSH....................................ustawa.z.15.9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych. (Dz.U..Nr.94,.poz..1037.ze.zm.) KWU..................................ustawa.z.6.7.1982.r..o.księgach.wieczystych.i.hipotece. (tekst.jedn..Dz.U..z.2001.r..Nr.124,.poz..1361.ze.zm.) PodElektrU......................ustawa.z.18.9.2001.r..o.podpisie.elektronicznym.(Dz.U.. Nr.130,.poz..1450.ze.zm.) PrNot.................................ustawa.z.14.2.1991.r..–.Prawo.o.notariacie.(tekst.jedn.. Dz.U..z.2008.r..Nr.189,.poz..1158.ze.zm.). 2. Czasopisma KPP....................................Kwartalnik.Prawa.Prywatnego MoP...................................Monitor.Prawniczy NP......................................Nowe.Prawo OSNC................................Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.–.Izba.Cywilna OSP....................................Orzecznictwo.Sądów.Polskich OSPiKA.............................Orzecznictwo. Sądów. Polskich. i. Komisji. Arbitrażo- wych Pal.......................................Palestra PB.......................................Prawo.Bankowe IX Wykaz skrótów PiP......................................Państwo.i.Prawo PNUŚ.................................Prace. Naukowe. Uniwersytetu. Śląskiego. w. Katowi- cach PPH....................................Przegląd.Prawa.Handlowego PS........................................Przegląd.Sądowy PUG...................................Przegląd.Ustawodawstwa.Gospodarczego Rej......................................Rejent RPEiS.................................Ruch.Prawniczy,.Ekonomiczny.i.Socjologiczny SP........................................Studia.Prawnicze ZNUJ..................................Zeszyty.Naukowe.Uniwersytetu.Jagiellońskiego 3. Inne skróty art.......................................artykuł CIKW................................Centralna.Informacja.Ksiąg.Wieczystych cz........................................część Dz.U...................................Dziennik.Ustaw KKPC................................Komisja.Kodyfikacyjna.Prawa.Cywilnego KRS....................................Krajowy.Rejestr.Sądowy nast....................................następny.(-a,.-e) niepubl.............................niepublikowany Nr.......................................numer post....................................postanowienie poz.....................................pozycja red......................................redakcja SN.......................................Sąd.Najwyższy SN(7).................................Sąd.Najwyższy.w.składzie.7.sędziów t...........................................tom tekst.jedn.........................tekst.jednolity uchw..................................uchwała UNCITRAL......................Komisja.Narodów.Zjednoczonych.do.spraw.Międzyna- rodowego.Prawa.Handlowego ust......................................ustęp wyr.....................................wyrok z..........................................zeszyt ze.zm.................................ze.zmianami ZUS....................................Zakład.Ubezpieczeń.Społecznych X Literatura D. Adamski,.M. Kutyłowski,.Terminologia.ustawy.o.informatyzacji.–.niespój- ności.ciąg.dalszy,.Prawo.Mediów.Elektronicznych.2006,.Nr.4 M. Allerhand,.Kodeks.postępowania.cywilnego..Komentarz,.Lwów.1932 A. Ambroziewicz,.Podpis.elektroniczny.–.pojęcie.i.funkcje.w.obrocie, PS.2001,. Nr.1 J. Arsic,.International.Commercial.Arbitration.on.the.Internet:.Has.the.Future. Come.Too.Early?,.Journal.of.International.Arbitration,.September.1997,. no..3,.vol..14 Z. Banaszczyk.(red.),.Prace.z.prawa.prywatnego..Księga.pamiątkowa.ku.czci. Sędziego.Janusza.Pietrzykowskiego,.Warszawa.2000 M. Barczewski,.K. Grajewski,.J. Warylewski.(red.),.Prawne.problemy.wyko- rzystywania.nowych.technologii.w.administracji.publicznej.i.w.wymiarze. sprawiedliwości,.Warszawa.2009 J. Barta,.R. Markiewicz,.Internet.a.prawo, Kraków.1998 A.K. Bieliński,.Charakter.podpisu.w.polskim.prawie.cywilnym.materialnym. i.procesowym,.Warszawa.2007 Ch. Bierekoven,. Der. ertragsabschluß. via. Internet. im. internetionalen. Wirtschaftsverkehr,.Köln–Berlin–Bonn–München.2001 J. Błachut,.Dokument.jako.przedmiot.ochrony.prawnokarnej,.Warszawa.2011 Ł. Błaszczak,.K. Markiewicz,.E. Rudkowska-Ząbczyk.(red.),.Dowody.w.postę- powaniu.cywilnym,.Warszawa.2010 K. Borowicz,.Komentarz.do.ustawy.o.podpisie.elektronicznym,.Bielsko-Biała. 2001 W. Broniewicz,.Postępowanie.cywilne.w.zarysie,.Warszawa.1983 W. Broniewicz,.Postępowanie.cywilne.w.zarysie,.Warszawa.2005 G. Bröhl,.A. Tettenborn,.Das.neue.Recht.der.elektronischen.Signatur..Kom- mentierende.Darstellung.von.Signaturgesetz.und.Signaturverordnung, Köln. 2001 T. Burczyński,.Elektroniczna.wymiana.informacji.w.administracji.publicznej,. Wrocław.2011 M. Butkiewicz,.Internet.w.instytucjach.publicznych..Zagadnienia.prawne,. Warszawa.2006 O. Cachard,.Dispute.Settlement..International.Commercial.Arbitration,.5.9:. Electronic.Arbitration,.UNCTAD,.New.York–Genewa.2003 E.A. Caprioli,.La.loi.type.la.CNUDCI.sur.les.signatures.electroniques,.CCE. 2001,.Nr.12 R. Chmura,.Internetowe.akronimy.i.emotikony,.[w:].T. Zasępa.(red.),.Internet. –.fenomen.społeczeństwa.informacyjnego,.Częstochowa.2001 XI Literatura H. Ciapała,.B. Czech,.S. Dąbrowski,.T. Domińczyk,.H. Pietrzykowski,.Z. Strus,. M..Sychowicz,.A. Wypiórkiewicz,.Praktyczny.komentarz.z.orzecznictwem.. Kodeks.cywilny, t..I,.art..1–352,.Warszawa.2005 P. Cioch,.J. Nowińska,.Postępowanie.cywilne,.Warszawa.2007 R. Cisek,.J. Jezioro,.A. Wiebe,.Dobra.i.usługi.informacyjne.w.obrocie.gospo- darczym,.Warszawa.2005 K. Cornelius,.ertragabschluss.durch.autonomie.elektronice.Agenten,.MuR. 2002,.Nr.6 K. Czajkowska-Matosiuk,.Postępowanie.cywilne,.Warszawa.2011 S. Dalka,.Dowód.z.dokumentów.w.sądowym.postępowaniu.cywilnym,.Pal.. 1974,.Nr.8–9 J. Dąbrowa,.Znaczenie.domniemań.prawnych.w.procesie.cywilnym,.Wrocław– –Warszawa.1961 T. Demendecki,.[w:].A. Jakubecki.(red.),.Kodeks.postępowania.cywilnego,. Warszawa.2008 M. Denecka,.Księgi.wieczyste..Zasady.materialnoprawne,.Warszawa.2010 F. Dessemontet,.Arbitration.Arbitration.and.International.Distributorship. Agreements,.[w:].A. Nowicka.(red.),.Prawo.prywatne.czasu.przemian..Księga. dedykowana.Profesorowi.Stanisławowi.Sołtysińskiemu,.Poznań.2005 H. Dolecki,.Postępowanie.cywilne..Zarys.wykładu,.Warszawa.2007 H. Dolecki,.T. Wiśniewski.(red.),.Kodeks.postępowania.cywilnego,.Warszawa. 2011 B. Draniewicz,.Uwierzytelnianie.dokumentów.przez.pełnomocników.–.zmia- ny.w.procedurze.cywilnej,.MoP.2010,.Nr.10 E. Drozd,.Problematyka.formy.czynności.prawnych.na.tle.art..77.KC,.SP.1978,. Nr.38 E. Drozd,.Z.problematyki.zawarcia.umowy.w.formie.aktu.notarialnego,.Rej.. 1996,.z..4–5 Ł. Dyląg,.Dokument.a.dokument.elektroniczny.w.prawie.cywilnym.–.poję- cie.oraz.istota.desygnatu.(w.kontekście.projektu.nowelizacji.Kodeksu.cy- wilnego.i.Kodeksu.postępowania.cywilnego),.Kwartalnik.Naukowy.Prawo. Mediów.Elektronicznych.2010,.Nr.3 D. Einsele,.[w:] F.J. Säcker (red.), Münchener.Kommentar.zum.Bürgerlichen. Gesetzbuch,.München.2001,.Bd..1 T. Ereciński.(red.),.Komentarz.do.Kodeksu.postępowania.cywilnego..Część. pierwsza..Postępowanie.rozpoznawcze,.Warszawa.2001 T. Ereciński.(red.),.Komentarz.do.Kodeksu.postępowania.cywilnego,.t..2,. Warszawa.2002 T. Ereciński.(red.),.Kodeks.postępowania.cywilnego..Komentarz..Część.pierw- sza..Postępowanie.rozpoznawcze,.t..I,.Warszawa.2011 T. Ereciński,.Z.problematyki.dowodu.z.dokumentów.w.sądowym.postępo- waniu.cywilnym,.[w:].M. Jędrzejewska,.T. Ereciński.(red.),.Studia.z.prawa. postępowania.cywilnego..Księga.pamiątkowa.ku.czci.Zbigniewa.Resicha,. Warszawa.1985 P. Fajgielski,.Informacja.w.administracji.publicznej.–.prawne.aspekty.groma- dzenia,.udostępniania.i.ochrony,.Wrocław.2007 XII Literatura K. Flaga-Gieruszyńska,.[w:].A. Zieliński.(red.),.Kodeks.postępowania.cywil- nego..Komentarz,.Warszawa.2010 K. Flaga-Gieruszyńska,. Postępowanie. cywilne,. pytania,. kazusy,. tablice,. Warszawa.2010 J. Geis,.Elektronische.Unterschrift.–.Aspekte.der.Beweisqualität,.[w:].T. Hoeren,. U..Sieber.(red.),.Handbuch.Multimedia.Recht,.München.1999 P. Gilowski,.Data.pewna.a.forma.oświadczenia.woli.z.datą.pewną,.Rej..2001,. z..3 J. Gołaczyński.(red.),.Elektroniczne.postępowanie.upominawcze..Komentarz, Warszawa.2010 J. Gołaczyński.(red.),.Informatyzacja.postępowania.sądowego.w.prawie.pol- skim.i.wybranych.państw,.Warszawa.2009 J. Gołaczyński.(red.),.Prawne.i.ekonomiczne.aspekty.komunikacji.elektro- nicznej,.Warszawa.2003 J. Gołaczyński.(red.),.Prawo.umów.elektronicznych,.Warszawa.2006 J. Gołaczyński,.Propozycje.zmian.formy.czynności.prawnych.w.nowym. Kodeksie.cywilnym,.Rej..2008,.z..2 J. Gołaczyński.(red.),.Umowy.elektroniczne.w.obrocie.gospodarczym,.Warszawa. 2005 J. Gołaczyński.(red.),.Ustawa.o.świadczeniu.usług.drogą.elektroniczną,. Warszawa.2009 J. Gołaczyński,.S. Kotecka,.Kolejny.etap.informatyzacji.postępowania.cywilne- go..Uwagi.na.tle.projektu.zmian.ustawy.–.Kodeks.postępowania.cywilnego,. cz..1,.Kwartalnik.Naukowy.Prawo.Mediów.Elektronicznych.2010,.Nr.2 J. Gołaczyński,.S. Kotecka,.A. Zalesińska,.Protokół.w.postaci.zapisu.dźwięku. albo.obrazu.i.dźwięku.z.posiedzenia.jawnego.w.sprawach.cywilnych,.MoP. 2010,.Nr.19 J. Gołaczyński,.D. Szostek,.Czy.pieczęć.elektroniczna.ma.szansę.usprawnić. e-administrację?,.MoP.2009,.Nr.5 K. Górska,.Ewolucja.uregulowania.czynności.prawnych.w.prawie.polskim,. Rej..2008,.z..2 K. Górska,.O.formie.z.poświadczoną.datą.w.nowym.Kodeksie.cywilnym.–.uwa- gi.w.kontekście.obowiązującej.regulacji.prawnej,.Rej..2010,.z..3 K. Górska,.Zachowanie.zwykłej.formy.pisemnej.czynności.prawnych,.Warszawa. 2007 A. Haręża,.E. Prondota-Prandecka,.Fluktuacje.pojęcia.informacji.–.zarys.roz- ważań.penalnych,.[w:].L..Bogunia.(red.),.Nowa.kodyfikacja.prawa.karne- go,.t..19,.Wrocław.2006 W. Hefermehl,.[w:].M. Wolf (red.),.Bürgerliches.Gesetzbuch.mit.Einführungs- gesetz.und.Nebengesetzen,.Bd..1.Allgemeiner.Teil,.Stuttgart–Berlin–Köln– –Mainz.1997 R. Hill,.On-line.arbitration.On-line.Arbitration:.Issues.and.Solutions,.„Arbitration. International”,.April.1999,.http://www.umass.edu/dispute/hill.htm T. Hoeren,.U. Sieber.(red.),.Handbuch.Multimedia.Recht,.München.1999 H. Holzhauer,.Die.Eigenhändige.Unterschrift..Geschichte.und.Dogmatik.des. Schriftformerfordernisse.im.Deutsche.Recht,.Frankfurt.am.Mein.1973 XIII Literatura J. Jacyszyn,.Podpis.elektroniczny.w.praktyce.notarialnej,.Rej..2003,.z..12 J. Jacyszyn,.J. Przetocki,.A. Wittlin,.S. Zakrzewski,.Podpis.elektroniczny.. Komentarz.do.ustawy.z.18.9.2001.r.,.Warszawa.2002 J. Jacyszyn,.S. Zakrzewski,.Podpis.elektroniczny.jako.element.zabezpieczenia. danych.w.sieci.(część.druga),.Rej..2001,.z..11 A. Jakubecki.(red.),.Kodeks.postępowania.cywilnego,.Warszawa.2008 J. Janowski,.Elektroniczny.obrót.prawny,.Warszawa.2008 J. Janowski,.Informatyka.prawa,.Lublin.2011 J. Janowski,.Podpis.elektroniczny.w.obrocie.prawnym, Warszawa.2007 J. Janowski,.Technologia.informacyjna.dla.prawników.i.administratywistów.. Szanse.i.zagrożenia.elektronicznego.przetwarzania.danych.w.obrocie.praw- nym.i.działaniu.administracji,.Warszawa.2009 M. Jaślikowski,.[w:].Ł. Błaszczak,.K. Markiewicz,.E. Rudkowska-Ząbczyk. (red.),.Dowody.w.postępowaniu.cywilnym,.Warszawa.2010 A. Jędrzejewska,.Pisemna.forma.oświadczeń.woli.a.automatyzacja.obrotu.praw- nego,.PiP.1993,.z..1 J. Jodłowski,.Z. Resich,.J. Lapierre,.T. Misiuk-Jodłowska,.K. Waitz,.Postępowanie. cywilne,.Warszawa.2007 J. Jodłowski,.Z. Resich,.J. Lapierre,.T. Misiuk-Jodłowska,.K. Waitz,.Postępowanie. cywilne,.Warszawa.2009. B. Kaczmarek,.Dokument.elektroniczny.dowodem.w.procesie.cywilnym,. [w:].J. Gołaczyński.(red.),.Informatyzacja.postępowania.sądowego.i.admi- nistracji.publicznej,.Warszawa.2010 B. Kaczmarek,. Informatyzacja. postępowania. cywilnego. w. Niemczech,. [w:].J. Gołaczyński.(red.),.Informatyzacja.postępowania.sądowego.w.pra- wie.polskim.i.wybranych.państw,.Warszawa.2009 B. Kaczmarek,.Informatyzacja.postępowania.cywilnego.w.wybranych.pań- stwach,.[w:].J. Gołaczyński.(red.),.Informatyzacja.postępowania.sądowego. w.prawie.polskim.i.wybranych.państw,.Warszawa.2009 B. Kaczmarek,.Moc.dowodowa.dokumentu.elektronicznego.w.postępowaniu. cywilnym.–.polemika,.MoP.2008,.Nr.5 B. Kaczmarek,.Utopia.czy.realna.możliwość?.Przeszkody.na.drodze.do.sporzą- dzenia.aktu.notarialnego.w.formie.elektronicznej,.Rej..2009,.z..3 B. Kaczmarek-Templin,.E-dokument.dowodem.w.KPC.–.przegląd.obowiązu- jących.przepisów,.Na.wokandzie.2011,.Nr.1 B. Kaczmarek-Templin,.O.perspektywie.nowego.dokumentu.w.świetle.projek- towanych.zmian.Kodeksu.postępowania.cywilnego,.Kwartalnik.Naukowy. Prawo.Mediów.Elektronicznych.2010,.Nr.3 W. Kajkowski,.[w:].J.M. Kondek.(red.),.Postępowanie.cywilne..Orzecznictwo,. Warszawa.2008 M. Kamiński,. Sygnowanie. pism. procesowych. podpisem. elektronicz- nym.w.świetle.orzecznictwa.sądów.polskich,.[w:].J. Gołaczyński.(red.),. Informatyzacja. postępowania. sądowego. i. administracji. publicznej,. Warszawa.2010 M. Kamiński,.[w:].J. Rzymkowski,.M. Kamiński.(red.),.Podpis.elektroniczny,. Łódź.2002 XI Literatura B. Kaminski,. T. Henßler,. H.F. Kolaschnik,. A. Papathoma-Beatge. (red.),. Rechtshandbuch.E-Business..Rechtliche.Rahmenbedingungen.für.Geschäfte. im.Internet,.Neuwied,.Kriftel.2002 T. Karwowski,.Badania.przerobionych.dokumentów,.Warszawa.1977 J. Kaspryszyn,.Podpis.własnoręczny.jako.element.zwykłej.formy.pisemnej.czyn- ności.prawnych,.Warszawa.2007 R. Kaszubski,.A. Koniewicz,.Podpis.elektroniczny,.Glosa..Przegląd.Prawa. Gospodarczego.2001,.Nr.5 Z. Kegel,.Pojęcie.dokumentu.w.ustawie,.nauce.i.praktyce.prawnokarnej, Problemy.Kryminalistyki.1967,.Nr.65 D.L. Kidd.Jr.,.W.H. Daughtrey.Jr.,.Adapting.Contract.Law.to.Accommodate. Electronic. Contracts:. Overview. and. Suggestions,. Rutgers. Computer. .Technology.Law.Journal.2000,.Nr.26 G. Knapisz,.Słownik.polszczyzny.XI.wieku,.Wrocław.1971 J. Knapp,.Postępowanie.dowodowe,.Centralne.Zaoczne.Studium,.Katowice. 1965–1966 K. Knoppek,.Dokument.w.procesie.cywilnym, Poznań.1993 K. Knoppek,.Postępowanie.cywilne.w.pytaniach.i.odpowiedziach,.Warszawa. 2010 K. Knoppek,.Wydruk.komputerowy.jako.dowód.w.procesie.cywilnym,.PiP. 1993,.z..2 A. Koch,. Internet. Recht.. Praxishandbuch. mit. dem. neuen. Medien. und. Teledienstsrecht.Checklisten.und.Musterverträgen,.München–Wien.1998 W. Kocot,.Charakter.prawny.podpisu.elektronicznego, PPH.2002,.Nr.4 W. Kocot,.Wpływ.Internetu.na.prawo.umów,.Warszawa.2004 W. Kocot,. Zawieranie. umów. sprzedaży. według. Konwencji. Wiedeńskiej,. Warszawa.1998 K. Kołakowski,.[w:].K. Piasecki.(red.),.Kodeks.postępowania.cywilnego.. Komentarz.do.artykułów.1–366,.t..I,.Warszawa.2001 X. Konarski,.Komentarz.do.ustawy.o.świadczeniu.usług.drogą.elektroniczną,. Warszawa.2004 J.M. Kondek.(red.),.Postępowanie.cywilne..Orzecznictwo,.Warszawa.2008 D. Kot,.Dyrektywa.Unii.Europejskiej.o.handlu.elektronicznym.i.jej.implikacje. dla.prawa.cywilnego,.KPP.2001,.z..1 D. Kot,.Zawarcie.umowy.za.pomocą.środków.porozumiewania.się.na.odle- głość.(uwagi.na.tle.projektowanych.zmian.Kodeksu.cywilnego),.ZNUJ.2002,. z..80 S. Kotecka,. Dokument. elektroniczny. w. aktach. wykonawczych.. Prawne. aspekty.nowych.regulacji.w.obszarze.dokumentu.elektronicznego.–.cz..2,. Elektroniczna.Administracja.2007,.Nr.3 S. Kotecka,. Informatyzacja. postępowania. cywilnego. w. prawie. polskim,. [w:].J. Gołaczyński (red.),.Informatyzacja.postępowania.sądowego.w.pra- wie.polskim.i.wybranych.państw,.Warszawa.2009 S. Kotecka,.Informatyzacja.postępowania.cywilnego.w.Austrii,.[w:].J. Goła- czyński.(red.),.Informatyzacja.postępowania.sądowego.w.prawie.polskim. i.wybranych.państw,.Warszawa.2009 X Literatura S. Kotecka,.Prawne.aspekty.nowych.regulacji.w.zakresie.dokumentu.elektro- nicznego.–.cz..1,.Elektroniczna.Administracja.2007,.Nr.2 S. Kotecka,.Realne.problemy.z.wirtualnym.dokumentem,.Prawo.teleinforma- tyczne.2007,.Nr.1 S. Kotecka,.Zagadnienia.archiwizacji.elektronicznych.akt.sądowych.de.lege. lata,.Na.wokandzie.2011,.Nr.1 S. Kotecka,.Zmiany.w.postępowaniu.cywilnym.dotyczące.dokumentów.elek- tronicznych,.Kwartalnik.Naukowy.Prawo.Mediów.Elektronicznych.2011,. Nr.2 S. Kotecka,.B. Kaczmarek,.Ł. Goździaszek,.Wprowadzenie,.[w:].J. Gołaczyński. (red.),.Elektroniczne.postępowanie.upominawcze..Komentarz,.Warszawa. 2010 K. Kowalik-Bańczyk,.Sposoby.regulacji.handlu.elektronicznego.w.prawie. wspólnotowym.i.międzynarodowym,.Warszawa.2006 A. Koziczak,.Obraz.graficzny.podpisów.składanych.seryjnie,.[w:].T. Widło. (red.),.Wokół.problematyki.dokumentu..Księga.pamiątkowa.dedykowana. Profesorowi.Antoniemu.Felusiowi,.Katowice.2005 S. Kruszelnicki,.Kodeks.postępowania.cywilnego.z.komentarzem,.Poznań. 1938 S. Kurek-Kokocińska,.Informacja..Zagadnienia.teoretyczne.i.uwarunkowania. prawne.działalności.informacyjnej,.Łódź.2004 M. Kutyłowski,.Podpis.elektroniczny.osoby.prawnej.w.Republice.Czeskiej.. Koncepcja.prawna,.technologiczna.i.zastosowanie.gospodarcze,.[w:].J. Go- łaczyński.(red.),.Prawo.umów.elektronicznych,.Warszawa.2006 Z. Kwiatkowski,.Przeprowadzanie.dowodu.z.dokumentu.w.polskim.procesie. karnym,.[w:].T. Widło.(red.),.Wokół.problematyki.dokumentu..Księga.pamiąt- kowa.dedykowana.Profesorowi.Antoniemu.Felusiowi,.Katowice.2005 A. Lach,.Dowody.elektroniczne.w.procesie.karnym,.Toruń.2004 S. Lam.(red.),.Encyklopedyczny.słownik.wyrazów.obcych,.Warszawa.1939 H. Lehmann,.H. Hübner,.Allgemeiner.Teil.des.Bürgerlichen.Gesetzbuchs, Berlin.1966 M. Leśniak,.Powszechny.dostęp.do.przeglądania.księgi.wieczystej.prowadzonej. w.systemie.informatycznym.(nowej.księgi.wieczystej),.Kwartalnik.Naukowy. Prawo.Mediów.Elektronicznych.2010,.Nr.3 M. Leśniak,.[w:].J. Gołaczyński.(red.),.Umowy.elektroniczne.w.obrocie.go- spodarczym,.Warszawa.2005 W. Łukowski,.Nagrywanie.rozpraw.–.niebezpieczeństwo.czy.szansa?,.Iustitia.. Kwartalnik.Stowarzyszenia.Sędziów.Polskich.2010,.Nr.1 W. Łukowski,.[w:].J. Gołaczyński.(red.),.Elektroniczne.postępowanie.upomi- nawcze..Komentarz,.Warszawa.2010 P. Machnikowski,. Przepisy. dotyczące. czynności. prawnych. w. projekcie. Common.Frame.of.Reference.i.w.Principles.of.the.Existing.EC.Contract. Law.(cz..I),.Rej..2008,.z..4 P. Machnikowski,. Przepisy. dotyczące. czynności. prawnych. w. projekcie. Common.Frame.of.Reference.i.w.Principles.of.the.Existing.EC.Contract. Law.(cz..II),.Rej..2008,.z..5 XI Literatura P. Machnikowski,.Weksel.własny.in.blanco, Warszawa.2002 J. Machura-Szczęsna,.Sąd.cywilny.w.Polsce.i.Hiszpanii.–.analiza.porównawcza,. [w:].Ł..Bojarski (red.),.Sprawny.sąd..Zbiór.dobrych.praktyk..Część.druga,. Warszawa.2008 M. Maciejewski,.Prawo.informacji.–.zagadnienia.podstawowe,.[w:].W. Góralczyk. (red.),.Prawo.informacji..Prawo.do.informacji,.Warszawa.2006 M. Mankowska.(red.),.Kodeks.postępowania.cywilnego..Komentarz,.Warszawa. 2011 E. Marszałkowska-Krześ.(red.),.Postępowanie.cywilne,.Warszawa.2008 C. Martysz,.Dokumenty.elektroniczne.w.postępowaniu.administracyjnym,. [w:].G. Szpor (red.),. Prawne. problemy. informatyzacji. administracji,. Warszawa.2008 C. Martysz,. Ogłaszanie. aktów. normatywnych. w. formie. elektronicznej,. [w:].D. Szostek,.E-Administracja..Prawne.problemy.informatyzacji.admini- stracji,.Wrocław.2009 M. Messner,. Trudny. start. elektronicznej. gospodarki,. Gazeta. Prawna. z.10–11.4.2000.r.,.Nr.29.(332) W. Miszewski,.Proces.cywilny.w.zarysie,.cz..1,.Warszawa–Łódź.1946 J. Misztal-Konecka,.Pisma.procesowe.w.postępowaniu.cywilnym.wnoszo- ne.na.elektronicznych.nośnikach,.[w:].G. Tylec,.J. Misztal-Konecka.(red.),. Elektroniczne.aspekty.wymiaru.sprawiedliwości,.Bydgoszcz–Lublin.2009 A. Monarcha-Matlak,.Obowiązki.administracji.w.komunikacji.elektronicznej,. Warszawa.2008 L. Morawski,.Domniemania.a.dowody.prawnicze,.Toruń.1981 R. Morek,.Mediacja.i.arbitraż..Komentarz,.Warszawa.2006 P. Mertes,.V. Zeuner,.Digitale.Signatur.und.Signaturgesetz,.[w:].T. Hoeren,. U. Sieber.(red.),.Handbuch.Multimedia.Recht,.München.1999 L. Moskwa,.Oświadczenie.dorozumiane.a.swoboda.formy.czynności.prawnej,. RPEiS.1983,.z..1 P. Mostowik,.W. Żukowski,.Ustawa.o.języku.polskim..Komentarz,.Warszawa. 2001 M. Mucha,.Obowiązki.administracji.publicznej.w.sferze.dostępu.do.informa- cji,.Wrocław.2002 M.J. Naworski, Nagrywanie.rozpraw.w.sprawach.cywilnych.–.wybrane.aspek- ty.zagadnienia,.MoP.2011,.Nr.2 Ł. Neuman,.M. Świerczyński,.Podpis.elektroniczny.–.prawne.i.techniczne.ob- jaśnienie.pojęć, MoP.2001,.Nr.11 J. Niemi-Kiesilainen,.Civil.Procedure.in.Finland,.The.Netherlands.2007 L. Ogiegło,.W. Popiołek,.M. Szpunar.(red.),.Rozprawy.Prawnicze..Księga.pa- miątkowa.Profesora.Maksymiliana.Pazdana,.Kraków.2005 W.J. Olek,.Forma.pisemna.z.datą.pewną,.cz..I,.Rej..2008,.z..6 W.J. Olek,.Forma.pisemna.z.datą.pewną,.cz..II,.Rej..2008,.z..7–8 A. Oleszko,.Podpis.własnoręczny.jako.element.formalny.aktu.notarialnego. obejmującego.czynność.prawną,.cz..I,.Rej..2001,.z..6 B. Pankowska-Lier,.D. Pfaff,.Arbitraż.gospodarczy..Praktyka..Uznanie.i.wyko- nanie.wyroków..Dokumenty,.Warszawa.2000 XII Literatura M. Pazdan, Dobra.lub.zła.wiara.osoby.prawnej,.[w:].Studia.z.prawa.prywat- nego..Księga.pamiątkowa.ku.czci.prof..B..Lewaszkiewicz-Petrykowskiej,. Łódź.1997 M. Pazdan,.Język.kontraktu.–.jego.znaczenie.i.wyznaczenie,.Problemy.Prawne. Handlu.Zagranicznego.1988,.t..12 M. Pazdan,.Niektóre.konsekwencje.teorii.organów.osoby.prawnej,.PNUŚ.1969,. Nr.1 M. Pazdan,.Prawo.właściwe.do.oceny.zapisu.na.sąd.polubowny,.Rej..2003,. Nr.10 M. Pazdan,.[w:].Z. Radwański.(red.),.Prawo.cywilne.–.część.ogólna..System. Prawa.Prywatnego,.t..2,.Warszawa.2002 M. Pazdan,.Z.problematyki.dobrej.lub.złej.wiary.osoby.prawnej,.PNUŚ.1971,. Nr.21. B. Pękalski,.[w:].J. Gołaczyński.(red.),.Elektroniczne.postępowanie.upomi- nawcze..Komentarz,.Warszawa.2010 P. Pęcherzewski,. P. Skórniak,. Informatyzacja. postępowania. cywilnego. w.Wielkiej.Brytanii,.[w:].J. Gołaczyński.(red.),.Informatyzacja.postępowa- nia.sądowego.w.prawie.polskim.i.wybranych.państw,.Warszawa.2009 J. Poczobut,.Organizacje.promujące.rozwój.międzynarodowego.prawa.handlo- wego..Charakter.prawny,.cele,.struktura,.osiągnięcia..Na.przykładzie.UNCITRAL. i.MIH,.[w:].L. Ogiegło,.W. Popiołek,.M. Szpunar.(red.),.Rozprawy.Prawnicze.. Księga.pamiątkowa.Profesora.Maksymiliana.Pazdana,.Kraków.2005 K. Piasecki,.Kodeks.postępowania.cywilnego..Komentarz,.t..I,.Warszawa.2001 K. Piasecki,.Praktyka.dowodu.prima.facie.w.procesach.mankowych,.NP.1960,. Nr.1 K. Piasecki,.System.dowodów.i.postępowanie.dowodowe.w.sprawach.cywil- nych,.Warszawa.2010 R. Podpłoński,.P. Pobis,.Podpis.elektroniczny..Komentarz, Warszawa.2004 P. Podrecki,.Podział.i.rodzaje.umów.w.Internecie,.[w:].P. Podrecki.(red.), Prawo. Internetu, Warszawa.2004 K. Pietrzykowski.(red.),.Kodeks.cywilny,.t..I, Warszawa.2002 J. Piórkowska-Flieger,.Fałsz.dokumentu.w.polskim.prawie.karnym,.Kraków. 2004 J. Przetocki,.J. Urbanowicz,.A. Wittlin,.Czynności.elektroniczne.oraz.krypto- grafia.w.pracy.notariusza,.Rej..1999,.z..8 G. Rączka,.Ochrona.usługobiorcy.usług.elektronicznych,.Toruń.2007 Z. Radwański,.Elektroniczna.forma.czynności.prawnej, MoP.2001,.Nr.22 Z. Radwański,.Teoria.umów,.Warszawa.1977 Z. Radwański,.[w:] S. Grzybowski.(red.),.System.Prawa.Cywilnego,.Wrocław. 1985 Z. Radwański,.[w:].Z. Radwański.(red.),.Prawo.cywilne.–.część.ogólna..System. Prawa.Prywatnego, t..2,.Warszawa.2002 J. Rajski,.Tendencje.rozwoju.prawa.o.międzynarodowym.arbitrażu.handlowym. w.państwach.Europy.Środkowej,.[w:].Z. Banaszczyk.(red.),.Prace.z.prawa. prywatnego..Księga.pamiątkowa.ku.czci.Sędziego.Janusza.Pietrzykowskiego,. Warszawa.2000 XIII Literatura A. Redelbach,.Prawa.naturalne.i.prawa.człowieka,.wymiar.sprawiedliwości.. Polacy.wobec.Europejskiej.Konwencji.Praw.Człowieka,.Toruń.2000 Z. Resich,.System.prawa.procesowego.cywilnego,.Warszawa.1987 A. Roßnagel,. [w:]. M. Lehmann. (red.),. Electronic. Business. in. Europa.. Internationales,.europäisches.und.deutsches.Online-Recht,.München.2002 F. Rosengarten,.Podpis.i.jego.znaczenie.w.prawie.cywilnym,.Pal..1973,.Nr.11 E. Rudkowska-Ząbczyk,.Pisemne.czynności.procesowe.w.postępowaniu.cy- wilnym,.Warszawa.2008 E. Rudkowska-Ząbczyk,.Pisma.procesowe.wnoszone.w.postępowaniu.cywil- nym.na.elektronicznych.nośnikach.informatycznych,.MoP.2006,.Nr.16.(do- datek.–.Prawo.Mediów.Elektronicznych.Nr.5) E. Rudkowska-Ząbczyk,.[w:].E. Marszałkowska-Krześ.(red.),.Postępowanie. cywilne,.Warszawa.2008 S. Rudnicki,.Współczesne.problemy.formy.czynności.prawnych.w.świetle.ju- dykatury.niemieckiej,.MoP.1997,.Nr.7 J. Rzymowski,.M. Kamiński,.Podpis.elektroniczny..Ustawa..Komentarz..Akty. wykonawcze,.Łódź.2002 F.J. Säcker.(red.),.Münchener.Kommentar.zum.Bürgerlichen.Gesetzbuch,. München.2001,.Bd..1 M. Safjan,.[w:].K. Pietrzykowski.(red.),.Kodeks.cywilny..Komentarz,.t..I,. Warszawa.2002 R. Schmidt,.Dokument.prywatny.mający.moc.dokumentu.urzędowego.jako. podstawa.wydania.nakazu.zapłaty.w.postępowaniu.nakazowym.–.cz..I,.MoP. 2010,.Nr.8 K. Schmidt,.Wartość.archiwalna.dokumentów.elektronicznych,.[w:].G. Szpor. (red.),.Prawne.problemy.informatyzacji.administracji,.Warszawa.2008 L. Schreiber,.Digitale.Signaturen.im.Rechtsverkehr, Arbetspapiere.des.Hans. Bredow.Instytut.Nr.4,.Hamburg.1999 G. Sibiga,.Komunikacja.elektroniczna.w.Kodeksie.postępowania.administra- cyjnego..Komentarz,.Warszawa.2011 G. Sibiga,.Zmiany.w.Kodeksie.postępowania.administracyjnego..Kolejna.ewo- lucja.w.informatyzacji.postępowania.administracyjnego,.Czas.Informacji. 2010,.Nr.1 W. Siedlecki,.Postępowanie.cywilne.w.zarysie,.Warszawa.1972 W. Siedlecki,.Z. Świeboda,.Postępowanie.cywilne..Zarys.wykładu,.Warszawa. 2004 D. Sielicki,.Nowoczesne.metody.protokołowania.czynności.sądowych,.Acta. Universitatis.Wratislaviensis.No.2643,.Przegląd.Prawa.i.Administracji.2004,. Nr.61 M. Sienko,. [w:]. M. Manowska. (red.),. Kodeks. postępowania. cywilnego.. Komentarz,.Warszawa.2011 S. Skubisz,.Naśladownictwo.pisma.a.identyfikacja.autora, [w:].Z. Kegel.(red.),. Problematyka.dowodu.z.ekspertyzy.dokumentów,.t..I,.Wrocław.2002 J. Sondel,.Słownik.łacińsko-polski.dla.prawników.i.historyków, Kraków.1997 S. Stanisławska-Kloc,.Ł. Ptak,.Wybrane.skróty,.oznaczenia,.symbole.i.zwro- ty.używane.w.zakresie.własności.intelektualnej,.[w:].J. Barta,.A. Matlak. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowe ujęcie dokumentu w polskim prawie prywatnym ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu w postaci elektronicznej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: