Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00264 010055 18630065 na godz. na dobę w sumie
Nowe wymogi dotyczące opakowań odpadów opakowaniowych i poużytkowych - ebook/pdf
Nowe wymogi dotyczące opakowań odpadów opakowaniowych i poużytkowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 12
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2793-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wreszcie wiadomo, co dokładnie jest opakowaniem!
1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Doprecyzowała dość enigmatyczną definicję opakowania z dotychczasowej ustawy, która brzmiała: opakowaniem są także części opakowań i elementy pomocnicze połączone z opakowaniami i przeznaczone do tego samego celu co dane opakowanie.
Zgodnie z nową definicją: opakowanie to wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych.

Celem ustawy opakowaniowej jest m.in. zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Przewidziane są kary za niski poziom recyklingu, przedsiębiorcy będą zwolnieni z opłaty produktowej, a nowe dokumenty zastąpią stare. W celu szczegółowego zapoznania się z wymogami nowej ustawy wystarczy sięgnąć po specjalnie w tym celu przygotowany e-book. Tam każda zmiana została precyzyjnie opisana!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI • ROZWIĄZANIA • WYTYCZNE Nowe wymogi dotyczące opakowań odpadów opakowaniowych i poużytkowych aktualności prawne, interpretacje, ewidencje ISBN 978-83-269-2793-5 1 stycznia 2014 roku weszła w życie nowa ustawa o gospodarce opakowa- niami i odpadami opakowaniowymi. Jej celem jest m.in. zwiększenie po- ziomów odzysku i recyklingu odpa- dów opakowaniowych. Ostatnio w przepisach prawnych zmiana goni zmianę. A każda taka zmiana ozna- cza dla przedsiębiorców konieczność przystosowania swojej działalności do nowych wymogów. Na początku 2013 roku weszła w życie ustawa o odpadach, wprowadzając rewolucyjne zmiany do- tyczące gospodarki odpadami, a 1 stycz- nia 2014 roku obowiązują nowe prze- pisy dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Przepisy nowej ustawy o odpadach do- tyczyły praktycznie wszystkich przed- siębiorców, gdyż mało jest działalności gospodarczych, które nie generują po- wstawania odpadów. Podobnie też jest z przepisami nowej ustawy o opakowa- niach, bo przecież praktycznie każde przedsiębiorstwo wykorzystuje opa- kowania w codziennej pracy. Nie tylko pakuje w nie wytworzone produkty, ale także każde zamawiane komponenty lub materiały rzadko kiedy dostarczane są bez opakowania. Ponadto każde opakowanie pełni wiele funkcji, począwszy od tych marketingo- wych, poprzez ochronną, na transporto- wej skończywszy. Niestety po spełnie- niu swej pierwotnej funkcji opakowanie staje się odpadem opakowaniowym lub poużytkowym i podlega określonym wy- mogom w zakresie gospodarowania nimi. Ich liczba znacznie rośnie z roku na rok. W 2011 roku na polski rynek wprowa- dzono ponad 4,6 mln ton opakowań, przy czym ok. 25 masy opakowań pozostaje poza systemem, nie jest zgłaszanych do statystyk i pojawiają się fałszywe do- kumenty potwierdzające przetworze- nie odpadów opakowaniowych. Innym problemem jest to, że coraz więcej jest opakowań z tworzyw sztucznych, szkła, papieru i tektury oraz opakowań wielo- materiałowych, które stwarzają więcej problemów przy zagospodarowaniu. Przepisy są dostosowane do wymogów unijnych Polska jest zobowiązana do harmoni- zowania swoich przepisów prawnych z wymogami unijnymi. A w przypad- ku opakowań i odpadów opakowanio- wych są to wymogi dyrektywy 94/62/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 1994 r. w sprawie opako- wań i odpadów opakowaniowych, zwa- nej „dyrektywą opakowaniową”. niami i odpadami opakowaniowymi, tak aby zapobiegały negatywnemu wpływowi opakowań i odpadów opa- kowaniowych na środowisko. Ważne też, by zmniejszały niekorzystne dzia- łanie na środowisko bez ujemnych konsekwencji dla funkcjonowania rynku wewnętrznego i konkurencji w UE. Powinno być to osiągnięte przez zwiększenie wielokrotnego użytku opakowań oraz recyklingu i innych form odzysku odpadów opakowanio- wych, co doprowadziłoby do zmniej- szenia ilości ostatecznie unieszkodli- wianych odpadów. Postanowienia dyrektywy Przepisy dyrektywy nakazują zhar- monizowanie krajowych środków do- tyczących gospodarowania opakowa- W numerze: Przepisy są dostosowane do wymogów unijnych str. 1 Ustawa wprowadziła nowe rozwiązania str. 2 Prawa i obowiązki adresatów str. 3 ustawy Podmioty nieobjęte ustawą Nowa definicja opakowania str. 3 str. 4 Uszczelnienie systemu za- gospodarowania odpadów opakowaniowych str. 6 Nowe zasady współpracy z organizacją odzysku opa- kowań str. 7 Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających środki niebezpieczne w opakowa- niach i środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin str. 8 Terminy i wpis do rejestru str. 10 Obowiązki prowadzących jednostki handlowe – sprzedawców i dystrybutorów str. 11 Obowiązek przygotowywa- nia sprawozdań str. 11 Kary za nieprzestrzeganie przepisów str. 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowe wymogi dotyczące opakowań odpadów opakowaniowych i poużytkowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: