Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00091 011633 7966133 na godz. na dobę w sumie
Nowe zasady fakturowania w praktyce - ebook/pdf
Nowe zasady fakturowania w praktyce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 80
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64085-29-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Po zmianach w ustawie o VAT, które weszły w życie od 1 stycznia 2014 r., z wystawieniem faktury nie łączy się już – co do zasady – obowiązek podatkowy u sprzedawcy. Nie zmienia to jednak faktu, że dla nabywcy jej otrzymanie jest jednym z warunków odliczenia VAT naliczonego. Wszyscy podatnicy muszą też, oczywiście, przestrzegać zasad dotyczących sporządzania, przesyłania i przechowywania faktur. W niniejszej publikacji zwracamy uwagę m.in. na nowe terminy wystawiania dokumentów. Tłumaczymy też, jak poprawiać błędy, czyli jakie są reguły sporządzania faktur korygujących oraz not korygujących. Odwołujemy się do interpretacji indywidualnych oraz orzeczeń sądów administracyjnych – o ile zachowują aktualność w stanie prawnym obowiązującym od początku tego roku. Istotna część poradnika poświęcona jest fakturom elektronicznym zyskujących na popularności po zmianach, które w tej materii nastąpiły od 1 stycznia 2013 r. W przypadku e-faktur kluczowe jest zachowanie autentyczności ich pochodzenia, integralności oraz czytelności treści. Wyjaśnimy, jak to zagwarantować. Przypominamy też, jak należy przechowywać dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej. '

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BIBLIOTEKA Nowe zasady fakturowania w praktyce ● Prawidłowe sporządzanie, przesyłanie i przechowywanie faktur ● Nowe terminy wystawiania dokumentów ● Poprawianie błędów ● Sporządzanie faktur oraz not korygujących ● Nowe zasady wystawiania faktur elektronicznych ● Aktualne interpretacje podatkowe ● Najnowsze orzeczenia sądów BIBLIOTEKA Nowe zasady fakturowania w praktyce ● Prawidłowe sporządzanie, przesyłanie i przechowywanie faktur ● Nowe terminy wystawiania dokumentów ● Poprawianie błędów ● Sporządzanie faktur oraz not korygujących ● Nowe zasady wystawiania faktur elektronicznych ● Aktualne interpretacje podatkowe ● Najnowsze orzeczenia sądów Adres redakcji: (cid:30)(cid:29)(cid:28)(cid:30)(cid:27)(cid:26) Warszawa, ul. Okopowa (cid:11)(cid:10)/(cid:8)(cid:26), www.dziennik.pl, www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl Autor: Łukasz Zalewski Redaktor merytoryczny: Krzysztof Jedlak Redaktor prowadzący: Renata Krasowska(cid:28)Kłos Projekt graficzny okładki: Kinga Pisarczyk Korekta: Mirosława Jasińska(cid:28)Nowacka DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: (cid:30)‡(cid:28)‡(cid:30)(cid:10) Warszawa, ul. Batalionu Platerówek ‡, tel. (cid:26)(cid:26) (cid:26)(cid:29)(cid:26) (cid:30)(cid:10) (cid:26)(cid:8), (cid:26)(cid:26) (cid:8)Š(cid:29) ‡(cid:29) (cid:26)(cid:8), (cid:10)(cid:30)(cid:29) Š(cid:26)Š ŠŠŠ, e(cid:28)mail: bok‘infor.pl ’ Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie I/(cid:26)(cid:30)(cid:29)(cid:27), kwiecień (cid:26)(cid:30)(cid:29)(cid:27) r. ISBN —(cid:8)(cid:10)(cid:28)(cid:10)‡(cid:28)Š(cid:27)(cid:30)(cid:10)(cid:11)(cid:28)(cid:26)—(cid:28)(cid:29) Spis treści Wstęp ..................................................................................................................................(cid:11) Rozdział €. Podatnicy uprawnieni do wystawiania faktur ........................... (cid:8) Wystawienie faktury przez nabywcę š samofakturowanie .........................(cid:10) Dokumentacja wewnętrzna ...................................................................................(cid:10) Przechowywanie faktur ...........................................................................................— Rozdział „. Terminy wystawiania faktur ............................................................(cid:29)(cid:29) Terminy szczególne .................................................................................................(cid:29)(cid:29) Rozdział …. Elementy, które musi zawierać faktura ...................................... (cid:29)‡ Jakie dane na fakturze ............................................................................................ (cid:29)‡ Przypadki szczególne..............................................................................................(cid:29)(cid:27) Nowe środki transportu ......................................................................................... (cid:29)(cid:11) Zwolnienia zVAT ..................................................................................................... (cid:29)(cid:11) Faktury wystawiane wimieniu dłużnika ........................................................ (cid:29)(cid:11) Przedstawiciele podatkowi ...................................................................................(cid:29)Š Transakcja trójstronna ...........................................................................................(cid:29)Š Poprawianie błędów ................................................................................................(cid:29)Š Zniszczenie izaginięcie ......................................................................................... (cid:29)(cid:8) Dopuszczalne anulowanie .................................................................................... (cid:29)(cid:8) Rozdział Š. Rodzaje faktur .......................................................................................(cid:29)— Faktury korygujące ..................................................................................................(cid:29)— Nota korygująca........................................................................................................(cid:26)(cid:26) Faktury zaliczkowe ..................................................................................................(cid:26)‡ Faktura marża ...........................................................................................................(cid:26)(cid:27) Faktura mały podatnik ...........................................................................................(cid:26)(cid:27) Faktura š samofakturowanie ..............................................................................(cid:26)(cid:11) Faktury uproszczone ..............................................................................................(cid:26)(cid:11) Faktura VAT RR ........................................................................................................(cid:26)(cid:8) Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne š procedura uproszczona .......................................................................................(cid:26)(cid:10) Rozdział ‹. Wystawianie ikorygowanie faktur elektronicznych ............(cid:26)— Akceptacja domniemana .......................................................................................(cid:26)— Autentyczność iintegralność š faktury elektroniczne ipapierowe ........(cid:26)— Zgodnie zprawem UE ............................................................................................ ‡(cid:29) Korekta e(cid:28)faktur ....................................................................................................... ‡(cid:29) Przechowywanie e(cid:28)faktur ..................................................................................... ‡(cid:29) Rozdział ‘. Praktyczne przykłady Czy można wystawiać faktury wterminie (cid:8) dni ...........................................‡‡ Czy fakturę można wystawić wkolejnym miesiącu .....................................‡‡ ‡ Czy wolno przesyłać faktury e(cid:28)mailem ............................................................‡‡ Czy podatnik zwolniony musi sporządzać fakturę .......................................‡(cid:27) Czy faktury zakupowe pozwalają odliczyć VAT ..............................................‡(cid:27) Czy fakturę można sporządzić przed wykonaniem usługi .........................‡(cid:11) Czy potrzebne jest potwierdzenie odbioru korekty ......................................‡(cid:11) Czy e(cid:28)faktury muszą mieć określony format ..................................................‡(cid:11) Czy udzielenie rabatu po dokonaniu dostawy towarów obliguje podatnika do wystawienia faktury korygującej ............................‡Š Rozdział ’. Interpretacje podatkowe Faktury błędnie oznaczone wyrazami „metoda kasowa” trzeba skorygować ................................................................ ‡(cid:8) Fakturę dotyczącą czynności niedokonanych można anulować ..............‡(cid:10) Udzielenie (cid:29)(cid:30)(cid:30)© rabatu należy udokumentować fakturą korygującą ....‡— Faktury można przechowywać wdowolny sposób .......................................(cid:27)(cid:26) Prawo do odliczenia VAT przysługuje także wprzypadku faktur przesyłanych e(cid:28)mailem ......................................(cid:27)‡ Wwyjątkowych sytuacjach można anulować fakturę.................................(cid:27)(cid:11) Przy transakcjach partnerskich nie trzeba wystawiać faktury VAT ........(cid:27)Š Kopia dokumentu jako potwierdzenie odbioru .............................................(cid:27)(cid:8) Fałszerstwo nie jest podstawą do skorygowania faktur ..............................(cid:27)(cid:10) Rozdział “. Orzecznictwo Nie można uznać umowy cywilnoprawnej pomiędzy inwestorem, wykonawcą ipodwykonawcami za podstawę do dokonania korekty wystawionych faktur ................................................... (cid:11)(cid:29) Błędy na fakturach można korygować fakturami lub notami ..................(cid:11)(cid:26) Kopie faktur papierowych można przechowywać wformie elektronicznej .........................................................................................(cid:11)‡ Pusta faktura nie stanowi podstawy do odliczenia VAT .............................(cid:11)(cid:27) Rozdział ”. Wybrane akty prawne USTAWA zdnia (cid:29)(cid:29) marca (cid:26)(cid:30)(cid:30)(cid:27) r. opodatku od towarów iusług ªt.j. Dz.U. z(cid:26)(cid:30)(cid:29)(cid:29) r. Nr (cid:29)(cid:8)(cid:8), poz. (cid:29)(cid:30)(cid:11)(cid:27) z późn. zm.¬ š wyciąg ..............................(cid:11)(cid:8) ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów zdnia ‡ grudnia (cid:26)(cid:30)(cid:29)‡ r. wsprawie wystawiania faktur ªDz.U. z(cid:26)(cid:30)(cid:29)‡ r., poz. (cid:29)(cid:27)(cid:10)(cid:11)¬ ......................... (cid:8)(cid:8) (cid:27) Wstęp Po zmianach wustawie oVAT ªt.j. Dz.U. z(cid:26)(cid:30)(cid:29)(cid:29) r. Nr (cid:29)(cid:8)(cid:8), poz. (cid:29)(cid:30)(cid:11)(cid:27) zpóźn. zm.¬, które weszły wżycie od (cid:29) stycznia (cid:26)(cid:30)(cid:29)(cid:27) r., zwystawieniem faktury nie łączy się już š co do zasady š obowiązek podatkowy usprzedawcy ªpo(cid:28) wstawał najpóźniej (cid:8). dnia od wystawienia dokumentu; teraz następuje to zchwilą dokonania dostawy lub wykonania usługi¬. Nie zmienia to jednak faktu, że dla nabywcy jej otrzymanie jest jednym zwarunków odliczenia VAT naliczonego. Wszyscy podatnicy muszą też, oczywiście, przestrzegać zasad dotyczą(cid:28) cych sporządzania, przesyłania i przechowywania faktur. W niniejszej publikacji zwracamy uwagę m.in. na nowe terminy wystawiania doku(cid:28) mentów. Tłumaczymy też, jak poprawiać błędy, czyli jakie są reguły spo(cid:28) rządzania faktur korygujących oraz not korygujących. Odwołujemy się do interpretacji indywidualnych oraz orzeczeń sądów administracyjnych šoile zachowują aktualność wstanie prawnym obowiązującym od po(cid:28) czątku tego roku. Istotna część poradnika poświęcona jest fakturom elektronicznym zy(cid:28) skujących na popularności po zmianach, które wtej materii nastąpiły od (cid:29) stycznia (cid:26)(cid:30)(cid:29)‡ r. ªod (cid:29) stycznia (cid:26)(cid:30)(cid:29)(cid:27) r. odpowiednie regulacje zostały prze(cid:28) niesione zrozporządzeń do ustawy oVAT¬. Wprzypadku e(cid:28)faktur kluczo(cid:28) we jest zachowanie autentyczności ich pochodzenia, integralności oraz czytelności treści. Wyjaśnimy, jak to zagwarantować. Przypominamy też, jak należy przechowywać dokumenty wwersji papierowej ielektronicz(cid:28) nej. Nawiasem mówiąc, od (cid:29) stycznia (cid:26)(cid:30)(cid:29)(cid:27) r. wustawie oVAT zawarte są definicje faktury ifaktury elektronicznej ªwzwiązku zdostosowaniem krajowych przepisów do unijnej dyrektywy (cid:29)(cid:29)(cid:26)¬. Do końca (cid:26)(cid:30)(cid:29)‡ r. ich nie było š nie wpływało to jednak na rozliczenia iobowiązki podatników. (cid:11)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowe zasady fakturowania w praktyce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: