Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00211 003818 18767721 na godz. na dobę w sumie
Nowoczesne koncepcje zarządzania - ebook/pdf
Nowoczesne koncepcje zarządzania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-66165-29-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Nowoczesne koncepcje zarządzania to monografia zrealizowana jako pokłosie VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej GOSPODARKA – ZMIANY – ZARZĄDZANIE 2018. Tematyka monografii została wyraźnie ukierunkowana na problemy związane z ekonomicznymi aspektami zarzadzania, „zarzadzania zmianami”, z uwzględnieniem innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw i nowych wyzwań innowacyjnej przedsiębiorczości. Najważniejsze problemy, na które zwrócono uwagę, to zarzadzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym środowisku oraz społeczne aspekty jego funkcjonowania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Działalność nowoczesnych organizacji opiera się nie tylko na posiadanych za- sobach rzeczowych, finansowych, ludzkich i  informacyjnych, ale coraz częściej podstawą funkcjonowania dobrej organizacji jest posiadana wiedza i umiejętność wykorzystania jej na rynku. Zarządzanie nowoczesną organizacją ma za zadanie wskazanie możliwości kierunków rozwoju organizacji. Monografia ta to plon pracy badaczy, którzy zajmują się problemami zarządzania w organizacjach w ujęciu na- ukowym jak również część z nich w ujęciu praktycznym. Monografię rozpoczyna rozdział pierwszy autorstwa Andrzeja Chodyńskiego, gdzie zaprezentowano pogląd o wpływie podobieństwa kultur różnych krajów na kultury organizacyjne poszczególnych organizacji, a co za tym idzie – na zjawiska izomorfizmu organizacyjnego. Przedstawione zostały również zagadnienia dotyczą- ce organizacji m.in. zachowań naśladowczych, efektywności społecznej, wartości w organizacji czy też duchowości w kontekście wartości. Zbigniew Wierzbicki w  rozdziale drugim przedstawił proinnowacyjne kierun- ki zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Stwierdził on, że organizacja, aby myśleć o przyszłości, musi aktywnie włączać się w kreowanie innowacji. W rozdziale tym opi- sane zostały strategie i modele biznesowe przedsiębiorstw, znaczenie zarządzania pro- cesowego dla podejmowania wyzwań innowacyjnych. Autor zauważa również, że two- rzenie i wdrażanie innowacji wymaga innowacyjnych metod zarządzania operacyjnego i strategicznego, a więc innowacyjnej synergii zarządzania procesowego i projektowego jako warunku uzyskania przez przedsiębiorstwa zdolności do kreowania innowacji oraz kreatywnego podejścia do imitowania innowacji. Z kolei rozdział trzeci, dotyczący koncepcji budowania marki firmy rodzinnej na przy- kładzie Ciche International Trade Investment autorstwa Jana Klimka, Beaty Żelazko i Dia- ny Cichy, poświęcony został teoretycznym i praktycznym aspektom kształtowania marki firmy rodzinnej. Rozdział ten stanowi studium przypadku spółki Ciche International Trade Investment, działającej na rynku usług biznesowych, specjalizującej się w budowaniu pol- sko-chińskich relacji biznesowych. Wyjaśnione tutaj zostały pojęcia dotyczące marki przed- siębiorstwa rodzinnego oraz zagadnień dotyczących nazwiska jako dobrej marki. W rozdziale czwartym przedstawiona została teoretyczna analiza wybranych proble- mów klasteringu. Zaprezentowane zostały istotne kwestie związane z funkcjonowaniem klastra. Główną tezą postawioną przez Jolantę Staszewską jest stwierdzenie, że klastry są specyficznymi formami organizacji rynku i mogą zapewnić sukces jego uczestnikom. Znaczenie tej kwestii wynika z dążenia do podniesienia poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, także w układach międzynarodowych. W rozdziale tym przedstawione zostały m.in. pojęcia dotyczące klastrów, ich charakterystyka oraz efekty. Rozdział piąty koncentruje się wokół zagadnień wizerunku marki. Agnieszka Górka-Chowaniec oraz Olga Sójka stwierdzają, że marka postrzegana jako integralna 8 część produktu cechuje się ogromnym potencjałem w procesie istnienia wyrobu na da- nym rynku. Marka nie stanowi jedynie nazwy, sloganu czy znaku graficznego, stanowi również pewien potencjał wyposażony w ogromny zbiór funkcji i narzędzi, mających istotne znaczenie w procesach kreowania rynkowego sukcesu oferty danego przedsię- biorstwa. Autorki zaprezentowały pojęcia dotyczące istoty wizerunku marki, wybrane metody kształtowania wizerunku marki, a także wyniki badań własnych dotyczących wizerunku marki hotelu i lojalności klientów. W rozdziale szóstym Ewa Kempa przedstawiła komunikację jako skuteczny sposób przekazywania wiadomości pomiędzy pracownikami przedsiębiorstwa. Przedstawiona została tutaj komunikacja jako sposób na przekazywanie informacji w organizacji oraz sposoby komunikowania się w  przedsiębiorstwie, jak również zaprezentowany został wpływ umiejętnej komunikacji w przedsiębiorstwie na osiąganie konkurencyjności na rynku. Zwrócono uwagę na sprawne sposoby przesyłania informacji jedno- i dwukierun- kowych oraz wskazano na działania ułatwiające sposoby komunikacji. Katarzyna Olejniczak-Szuster i Katarzyna Łukasik, autorki rozdziału siódmego, przed- stawiły zagadnienia dotyczące kultury w organizacji. Zaprezentowana została tutaj etycz- na kultura w modelu odpowiedzialnego zarządzania w formie związków między kulturą a odpowiedzialnością oraz jej wpływ na funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa. Rozdział ósmy Rola kapitału ludzkiego w organizacjach pozarządowych na przykła- dzie Fundacji Mozaika autorstwa Izabeli Bagińskiej ma na celu podkreślenie roli kapita- łu ludzkiego w rozwoju organizacji pozarządowych. Przedstawiona została tutaj istota działalności organizacji pozarządowych w Polsce oraz zasoby ludzkie w organizacjach pozarządowych, a przede wszystkim to, jak ważne jest inwestowanie w zasoby ludzkie. Rozdział dziewiąty koncentruje się na przytoczeniu przykładów teorii opraco- wanych przez uznanych praktyków światowego biznesu w kontekście ich naukowej przydatności. Autorka Ewa Dudzic starała się odpowiedzieć na pytanie, czy teorie opracowane przez praktyków mogą być rozważaniami cennymi dla nauki i na ile mogą one stanowić podstawę dla poważnych opracowań naukowych. Budżet samorządowy jako prawno-finansowy instrument polityki na rzecz rów- ności został przedstawiony w rozdziale dziesiątym. Autorka Joanna Podgórska-Ryka- ła jako cel postawiła sobie wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy decyzjami politycznymi a jakością życia osoby konkretnej płci. W ostatnim rozdziale Obrót nieruchomościami w wybranych miastach w Polsce - ma- kroekonomiczne determinanty wielkości sprzedaży przedstawione zostały wartości doty- czące transakcji kupna nieruchomości oraz średnie ceny transakcyjne w wybranych mia- stach Polski. Autorki Elżbieta Stolarska i Małgorzata Okręglicka omówiły determinanty różnic cenowych nieruchomości. Przedstawiona została ogólna charakterystyka rynku nieruchomości w Polsce w latach 2013-2017 oraz wyniki badań własnych dotyczące obro- tu nieruchomościami w Olsztynie, Gorzowie Wielkopolskim i Rzeszowie. Zarządzanie nowoczesną organizacją
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowoczesne koncepcje zarządzania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: