Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00423 008953 20976291 na godz. na dobę w sumie
Nowoczesne metody zarządzania sprawami publicznymi w mieście - ebook/pdf
Nowoczesne metody zarządzania sprawami publicznymi w mieście - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 172
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8220-216-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

Zarządzanie sprawami publicznymi w mieście ma swoją specyfikę w porównaniu do procesów decyzyjnych zachodzących w organizacjach innych sektorów. Organizacje, którymi są miasta, działają nie dla zysku, ale w interesie publicznym, a decyzje podejmowane przez włodarzy miast znacząco oddziałują na system społeczno-gospodarczy. Otoczenie warunkujące te decyzje, jest obecnie dynamiczne, rodzi nowe wyzwania, w tym presję konkurencyjną. Stąd miasta, podobnie jak organizacje innych sektorów, poszukują nowych metod zarządzania dla sprawniejszego radzenia sobie ze zmieniającymi się uwarunkowaniami. Znajdują tu między innymi zastosowanie instrumenty wykorzystywane w sektorze przedsiębiorstw, które odpowiednio zaadaptowane do specyfiki organizacji, jaką jest miasto, mogą generować wartość publiczną. Tworzenie tej wartości, rozumiane jako naczelny cel funkcjonowania publicznej organizacji, powinno definiować dobór odpowiedniego instrumentarium. W monografii przedstawiono wybrane nowatorskie, współcześnie użyteczne metody zarządzania sprawami publicznymi w mieście. Z tego powodu książka ta, choć przede wszystkim adre­sowana do badaczy zainteresowanych zarządza­niem w miastach i ich rozwojem, może być też przydatna zarówno dla menedżerów publicznych gotowych na stosowanie nowatorskich rozwiązań w sferze zarządzania w mieście, jak i studentów kierunków związanych z zarządzaniem w miastach i organizacjach publicznych sfery samorządowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Magdalena Wiśniewska – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania Miastem i Regionem, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENT Janusz Kot REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk OPRACOWANIE REDAKCYJNE Zuzanna Hejniak SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR KOREKTA TECHNICZNA Leonora Gralka PROJEKT OKŁADKI Agencja Reklamowa efectoro.pl Zdjęcie wykorzystane na okładce: Stock Adobe, autorstwa Tomasza Warszewskiego © Copyright by Magdalena Wiśniewska, Łódź 2020 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.09834.20.0.M Ark. wyd. 12,0; ark. druk. 10,75 ISBN 978-83-8220-215-1 e-ISBN 978-83-8220-216-8 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. 42 665 58 63 Spis treści Wstęp  Rozdział 1 Zarządzanie w mieście  Wprowadzenie  1.1. Pojęcie i cele miasta  1.2. Specyfika zarządzania w organizacji publicznej  1.3. Ewolucja podejść w zarządzaniu publicznym. Od administrowania do wartości publicznej  Podsumowanie  Rozdział 2 Planowanie w mieście  Wprowadzenie  2.1. Istota planowania  2.2. Planowanie strategiczne  2.3. Zintegrowana analiza SWOT  2.4. Planowanie zintegrowane  2.5. Hierarchizacja celów. Macierz korelacji i analiza wielokryterialna  Podsumowanie  Rozdział 3 Zarządzanie projektami  Wprowadzenie  3.1. Istota projektu i uwarunkowania sprawnej realizacji  3.2. Zespół projektowy  3.3. Drzewo problemów i drzewo celów  Podsumowanie  Rozdział 4 Koncepcja stakeholders w zarządzaniu miastem  Wprowadzenie  4.1. Interesariusze miasta  4.2. Mapowanie interesariuszy  9 15 15 15 18 26 29 31 31 31 32 34 41 45 47 49 49 50 54 55 59 61 61 61 63 6 Spis treści 4.3. Upodmiotowienie mieszkańców  4.3.1. Budżet obywatelski  4.3.2. Panel obywatelski  4.3.3. Miejski hackathon  4.3.4. World café  4.4. Współpraca z organizacjami III sektora  4.5. Partnerstwo publiczno‑prywatne   4.6. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  4.6.1. Uwarunkowania współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  4.6.2. Związek jednostek samorządu terytorialnego   4.6.3. Porozumienie samorządowe  4.6.4. Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego   4.6.5. Centrum usług wspólnych   Podsumowanie  Rozdział 5 Marketing miasta  Wprowadzenie  5.1. Istota i cele marketingu miasta   5.2. Miejski marketing mix   5.3. Social media   Podsumowanie   Rozdział 6 Generowanie innowacji miejskich  Wprowadzenie   6.1. Potrzeby innowacyjne w mieście   6.2. Living Lab   6.3. Innowacyjne zamówienia publiczne   6.4. Foresight   6.5. Metoda delficka   6.6. Metoda scenariuszowa   6.7. Burza mózgów   6.8. Design thinking   Podsumowanie   Rozdział 7 Nowoczesne metody finansowe w zarządzaniu w mieście   Wprowadzenie   7.1. Potrzeba stosowania nowoczesnych metod finansowania zadań   7.2. Faktoring   7.3. Wykup wierzytelności   7.4. Forfaiting   65 65 68 70 72 74 80 84 84 85 86 87 87 89 91 91 91 93 98 99 101 101 101 102 106 110 112 114 115 116 118 119 119 119 120 121 122 7.5. Sekurytyzacja   7.6. Leasing komunalny   7.7. Obligacje komunalne   Podsumowanie   Rozdział 8 Nowoczesne metody kontroli w miastach   Wprowadzenie   8.1. Istota kontroli   8.2. Benchmarking   8.3. Obserwacja uczestnicząca   8.4. Badania fokusowe   8.5. Strategiczna Karta Wyników   8.6. Karta Wyników Wartości Publicznej, PVSC   Podsumowanie  Rozdział 9 Zarządzanie informacjami   Wprowadzenie   9.1. Rola zasobów informacyjnych w zarządzaniu   9.2. Open data   9.3. Big data   Podsumowanie   Zakończenie  Bibliografia   Spis tabel  Spis rysunków  Spis treści 7 122 123 124 125 127 127 127 128 134 134 135 138 142 143 143 143 145 149 150 153 157 169 171 Wstęp W ostatnich latach obserwowane jest niezwykłe tempo zmian w otoczeniu organi- zacji wszystkich sektorów. Muszą one dostosowywać swoje działanie do tych no- wych uwarunkowań i jednocześnie antycypować zmiany w przyszłości. Niezbędne jest stosowanie efektywnych metod zarządzania, rozumianych jako usystematyzo- wane postępowania, oparte na naukowych zasadach badawczych, mające na celu rozwiązywanie problemów zarządzania1. Miasta jako organizacje publiczne także podlegają wpływowi otoczenia. Są systemami otwartymi, a otoczenie jest dla nich źródłem zasileń i odbiorcą efektów ich aktywności. Działania podejmowane przez miasta silnie oddziałują na życie i funkcjonowanie ludzi, podmiotów gospodar- czych, organizacji publicznych i innych form aktywności społecznej ludzi, a także na środowisko naturalne. Odpowiedzialność publiczna za podejmowane działania wymaga sprawności i profesjonalizmu. Podejmowane decyzje muszą być skutecz- ne z  punktu widzenia założonych celów, ekonomiczne i  korzystne dla  różnych grup podmiotów. Miasta są wybierane przez ludzi i ich organizacje jako miejsce do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej od wieków. Ludzie zawsze wykazywali tendencję do koncentracji osadnictwa. To dążenie wiąże się z faktem, że lokalizowanie aktywności społecznej czy gospodarczej w  miastach przynosi szereg korzyści i przewag wobec terenów niezurbanizowanych2. Niższe są koszty prowadzenia działalności gospodarczej na  obszarze grupującym wiele podmio- tów, posiadającym wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą oraz stanowiącym duży, zróżnicowany i zwarty rynek zbytu. Bliskość ludzi i organizacji umożliwia spo- łeczny podział pracy, wzrost specjalizacji i kooperację między podmiotami. Ko- rzyści ekonomiczne wynikają z dostępu do szerokiego rynku pracy, na którym większa jest szansa pozyskania specjalistów, natomiast pracownicy mają większe możliwości rozwoju zawodowego; usługodawcy czy kooperanci odnoszą korzy- ści skali z uwagi na powiększony rynek odbiorców; ułatwiony jest przepływ infor- macji i idei, przyspieszony jest postęp techniczny3. Sprzyja temu także korzystanie 1 Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnic‑ two Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 39. 2 R. Domański, Geografia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 22–23. 3 N.  Buck, I.  Gordon, A.  Harding, I.  Turok (red.), Changing cities. Rethinking Competitiveness, Cohesion and Governance, Palgrave Macmillan, London 2005, s. 35. 10 Wstęp ze  wspólnej infrastruktury technicznej i  społecznej4. Korzyści z  działania na zwartym zurbanizowanym terenie rosną wraz z wielkością miasta, ale tylko do pewnego momentu5. Miasto w miarę rozwoju może stać się także źródłem zja- wisk niekorzystnych, o ile władze publiczne nie będą w stanie na czas podjąć od- powiednich interwencji i procesów dostosowawczych do zachodzących zmian6. Badacze miast wskazują szereg czynników, które obecnie warunkują ich roz- wój, w  tym o  charakterze społecznym, gospodarczym, infrastrukturalnym, jak i środowiskowo-przestrzennym7. Wśród wyzwań, które stoją przed współczesny- mi miastami, wymienić należy postępującą depopulację, dynamiczne procesy su- burbanizacji, postępujące starzenie się ludności, polaryzację gospodarczą8, a także zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu, potrzebę fizycznej i społecznej od- nowy tkanki miejskiej, bezpieczeństwo publiczne, napływ imigrantów, powierz- chowność relacji wynikającą z anonimowości w tak dużej zbiorowości, prowadzącą w rezultacie do braku poczucia tożsamości i przynależności do miejsca i w dalszej kolejności – do łatwości podjęcia decyzji o wyprowadzce. Zmaganie się z wyzwaniami wymaga posiadania odpowiednich kompetencji przez władze miasta. Podejmują one szereg decyzji, które wymagają odpowied- niego rozpoznania w obecnej i przyszłej sytuacji miasta i właściwego zrozumienia potrzeb wszystkich aktorów miasta tak, by oferować obecnym i  potencjalnym użytkownikom atrakcyjne miejsce do  życia i  prowadzenia działalności. Jest to utrudnione w warunkach dysponowania ograniczonymi zasobami finansowy- mi, dynamicznych zmian w otoczeniu, w tym także zmian w zakresie rodzajów, skali i strukturze zbiorowo wyrażanych potrzeb i wartości. Złożoność zależności, w jakich funkcjonuje miasto, powoduje konieczność uwzględnienia mnogości me- chanizmów i uwarunkowań w zarządzaniu w mieście. Dysponowanie odpowied- nimi metodami zarządzania daje szanse na optymalizację procesów rozwojowych. Ideą książki nie jest przegląd wszystkich obszarów zarządzania w mieście, ani w  ujęciu przedmiotowym, ani podmiotowym. Założeniem jest zwrócenie uwa- gi na  wybrane metody zarządzania, które zyskały lub zyskują na  popularności w Polsce i na świecie i być może umożliwią podniesienie sprawności zarządza- nia w miastach. Dokonano w tym celu przeglądu literatury polskiej i zagranicznej. Realizacja takich eksploracyjnych badań pozwoliła na wyłonienie zbioru zagad- nień, które w obliczu uwarunkowań, w jakich funkcjonują współczesne miasta, kształtują praktykę zarządzania w tych organizacjach, a są nimi sprawy następujące: 4 K. Kuciński, Geografia ekonomiczna, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1994, s. 90–92. 5 R. Domański, Geografia…, s. 24. 6 K. Kuciński, Geografia…, s. 92. 7 D. Stawasz, D. Sikora‑Fernandez, Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 30. 8 K. Janas, W. Jarczewski, R. Ryś, Ł. Sykała, Raport roboczy grupy eksperckiej kongresu polityki miejskiej ds. NOWEJ KRAJOWEJ POLITYKI MIEJSKIEJ, 2019, http://obserwatorium.miasta.pl/wp‑ content/uploads/2019/11/2019‑11‑07_KPM_NOWA_KRAJOWA_POLITYKA_MIEJSKA‑raport‑ro‑ boczy.pdf (dostęp: 15.02.2020). Wstęp 11 1. Uwzględnienie specyfiki miasta jako organizacji publicznej. Mimo po- dobieństw do  organizacji prywatnych miasta mają swoją charakterystykę i nie można wprost przełożyć metod z sektora przedsiębiorstw. Wymagają one adaptacji, a ich zastosowanie ma przede wszystkim na celu tworzenie wartości publicznej. 2. Sprawne planowanie uwzględniające wieloaspektowość uwarunkowań, w tym zależność od różnych interesariuszy, a także od planów, dokumen- tów, przepisów i procedur administracyjnych płynących z otoczenia miast, co wymaga odpowiednich metod analitycznych. 3. Dynamika otoczenia wymagająca efektywnej realizacji projektów, a  więc tymczasowych zorganizowanych działań realizowanych w  powołanych na ten użytek specjalnych zespołach, których nadrzędnym priorytetem jest osiągnięcie prawidłowo określonego celu, rozpoznanego na  bazie analizy występujących problemów do rozwiązania. 4. Włączenie w podejmowanie decyzji i realizację przedsięwzięć różnorodnych interesariuszy miasta. Miasta nie dysponują wystarczającymi zdolnościa- mi organizacyjnymi do wdrożenia rozwiązań odpowiadających na dynami- kę otoczenia i muszą korzystać w tym względzie z zasobów zewnętrznych, co przyczynia się do efektywności działania, której dodatkowo sprzyja upu- bliczniony proces komunikacji, jako podstawa demokratycznego podejmo- wania decyzji9. 5. Wykorzystanie w zarządzaniu miastem podejścia marketingowego w celu wy- kreowania produktu, jakim jest miasto i jego składowe, który będzie w stanie zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby jego użytkowników, przy zastosowaniu nowoczesnych technik komunikacji. 6. Umiejętność identyfikacji potrzeb innowacyjnych i  wykorzystanie nowo- czesnych metod w  kreowaniu innowacji miejskich, w  tym przewidywanie takowych potrzeb oraz ko-kreacja innowacji z użytkownikami wypracowy- wanych rozwiązań. 7. Wykorzystanie nowoczesnych metod finansowania zadań, co w obliczu ogra- niczeń w podejmowaniu zobowiązań przez miasta jest nieodzowne. 8. Zintegrowanie z planowaniem procesów i narzędzi kontroli, przy zoriento- waniu na nadrzędny cel: tworzenie wartości publicznej. 9. Nowoczesne podejście do zasobów informacyjnych, które przestają zamy- kać się w granicach organizacji. Nowoczesna organizacja czerpie informacje z wewnątrz i z zewnątrz, korzysta przy tym ze źródeł o niespotykanym dotąd charakterze – dużych wolumenów zróżnicowanej, bogatej treści, do których sama udostępnia zasoby. Powyżej wymienione kwestie znalazły swoje potwierdzenie w tematyce poru- szanej w  publikacjach związanych z  zarządzaniem we współczesnych miastach 9 J. Sroka, Deliberacja w instytucjach dialogu społecznego, „Prace Naukowe Akademii Ekono‑ micznej w Katowicach” 2008, s. 197–204. 12 Wstęp i tym samym ukształtowały ostateczną strukturę monografii. Składa się ona z dzie- więciu rozdziałów. W  rozdziale pierwszym skupiono  się na  specyfice zarządzania w  mieście. Zapre zentowano pojęcie miasta, a także cele jego funkcjonowania jako organiza- cji. Przedstawiono nowoczesne podejścia do zarządzania publicznego, co poprze- dzono analizą podobieństw i różnic organizacji publicznych i prywatnych. W rozdziale drugim omówiono wybrane metody z zakresu pierwszej z funkcji zarządzania: planowania. Autorka przedstawiła podstawy zarządzania strategicz- nego, omówiła nowoczesne, zintegrowane podejście do analizy SWOT, a następnie zarysowała problematykę planowania zintegrowanego, które jest wymogiem za- rządzania we współczesnych miastach. Przedstawiła także użyteczne metody hierarchizacji celów, co jest nieuniknione, gdy organizacja musi odłożyć w czasie realizację niektórych zadań z uwagi na ograniczenia zasobów (np. finansowych). W rozdziale trzecim omówione zostało zarządzanie projektami, które stają się nieodłącznym elementem zarządzania sprawami publicznymi w  mieście. Dzia- ła ono bowiem w  zmiennym otoczeniu, które wymaga realizacji zamkniętych w czasie przedsięwzięć. Autorka zdecydowała się na prezentację wybranych za- gadnień, których dobór podyktowany był wnioskami z dostępnych badań na te- mat najważniejszych czynników sukcesu realizacji projektów w  jednostkach samorządowych. Tematyka czwartego rozdziału odnosi się do koncepcji stakeholders w zarządza- niu. Po wstępnym omówieniu tego podejścia przedstawiono metody zarządzania z nim powiązane. Omówiono metody współzarządzania z udziałem najważniej- szych grup interesariuszy miasta. Przedmiotem rozważań w rozdziale piątym jest marketing miasta. Dokonano prezentacji instrumentów marketingowych, a  szczególną uwagę skierowano  na media społecznościowe. Nowoczesne miasta dostosowują się do zmieniających się uwarunkowań funk- cjonowania, w  tym potrzeb użytkowników, co  wymaga realizacji przedsięwzięć innowacyjnych. Stąd też w  rozdziale szóstym przedstawiono metody pozwala- jące na opracowanie nowatorskich usług publicznych, w tym przy współudziale użytkowników. Ograniczenia finansowe realizacji zadań przez miasta leżą u podstaw rozważań w rozdziale siódmym. Tutaj autorka zaprezentowała nowoczesne metody pozy- skiwania dodatkowego kapitału w kontekście ustawowych ograniczeń zaciągania zobowiązań. W rozdziale ósmym przedstawione zostały metody odnoszące się do działań kontrolnych. Dobór metod jest spójny ze współczesnymi trendami w zarządzaniu publicznym. Rozdział dziewiąty poświęcony został zasobom informacyjnym w nowoczesnym ujęciu. Autorka po krótkiej prezentacji roli zasobów informacyjnych w zarządzaniu organizacją przedstawia dwa najistotniejsze trendy w  podejściu do  korzystania z zasobów informacyjnych. Pierwszy dotyczy sposobu dysponowania nimi, a więc Wstęp 13 otwieranie danych (open data), drugi dotyczy charakterystyki wykorzystywanych współcześnie informacji, których ilość rośnie, osiąga niespotykane dotąd wolumi- ny, a struktura formatów i treści jest trudna w strukturyzacji (big data), co jedno- cześnie idzie w parze z ich bogactwem i przydatnością w podejmowaniu decyzji. Ograniczeniem niniejszej monografii jest zdolność ujęcia w jednym opraco- waniu wszystkich stosowanych współcześnie metod zarządzania w miastach, przy jednoczesnym dogłębnym przeanalizowaniu każdego z zagadnień. Przy tych ogra- niczeniach autorka postanowiła podejść do  tak postawionego wyzwania meto- dą selekcji. Rezultatem dokonanego doboru jest prezentacja metod stosowanych od  relatywnie niedługiego czasu, a  korespondujących z  wymogami współczes- nych  czasów. Takie podejście powoduje jednocześnie, że niezbędne są dalsze, systematyczne poszukiwania nowatorskich rozwiązań i w konsekwencji prezen- tacja ich potencjalnym zainteresowanym zarządzaniem w mieście w dzisiejszych uwarunkowaniach. Monografia adresowana jest głównie do badaczy zainteresowanych rozwojem miast. Może być także przydatna dla menedżerów publicznych gotowych na sto- sowanie nowatorskich rozwiązań w sferze zarządzania w mieście, jak i studentów kierunków związanych z zarządzaniem w miastach i organizacjach publicznych sfery samorządowej. Rozdział 1 Zarządzanie w mieście Wprowadzenie Niniejszy rozdział ma na celu przybliżenie specyfiki miasta jako organizacji pu- blicznej. Miasto posiada swoją charakterystykę, która czyni je organizacją od- mienną od  organizacji gospodarczych. Odmienność ta zaznacza  się zarówno w aspektach formalno-prawnych, narzuconych ograniczeniach funkcjonowania, uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych procesów zarządzania oraz skali i złożoności oddziaływania podejmowanych decyzji. Zrozumienie tej odmienno- ści pozwala na właściwe formułowanie misji, wizji i celów strategicznych, a także dobór narzędzi zarządzania. W rozdziale tym przybliżono także dotychczas sto- sowane podejścia do zarządzania publicznego. Pozwala to na lepsze zrozumienie obecnych trendów i uwarunkowań leżących u ich podstaw. Za szczególnie waż- ną należy uznać koncepcję wartości publicznej jako popularną obecnie w litera- turze na świecie. Umożliwia ona dokonywanie właściwych wyborów stosowanych metod wypracowanych w ramach koncepcji wcześniejszych. 1.1. Pojęcie i cele miasta Miasto jest rozumiane w sposób niejednorodny. Zgodnie z Encyklopedią PWN mia- sto można rozumieć jako: „skupisko ludzkie, przeciwstawiane wsi, charakteryzu- jące się zagęszczoną zabudową, zróżnicowaną strukturą społeczną mieszkańców, utrzymujących się w większości z zajęć nierolniczych – handlu, rzemiosła, prze- mysłu, usług”1. Miasto jest zatem ukształtowanym na przestrzeni czasu wytworem 1 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/miasto;3940400.html (dostęp: 18.10.2018). 16 Nowoczesne metody zarządzania sprawami publicznymi w mieście społeczno-ekonomicznym procesów cywilizacyjnych sprowadzających się do po- działu społecznego pracy, koncentracji osadnictwa i takiego kształtowania zależ- ności przestrzenno-społeczno-gospodarczych, które umożliwiają społeczeństwu zaspokajanie zbiorowych i jednostkowych potrzeb. Do wyróżnienia miast z przestrzeni i przeciwstawienia go wsi można posłu- żyć się kryteriami: ludnościowym, użytkowania terenów i charakteru zabudowy, administracyjno-prawnym2. Delimitacja miasta zgodnie z kryterium ludnościo- wym sprowadza się do ich wyróżnienia na tle obszarów wiejskich przez stopień koncentracji ludności i jej struktury zawodowej. Teren miejski cechuje się dużą gę- stością zaludnienia i koncentracją pozarolniczych miejsc pracy. Za OECD przyj- muje się, że obszar miejski to obszar, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 150 lub więcej osób/km23. Miasta wyróżnia także sposób użytkowania terenów i  ro- dzaj zabudowy. Obszar  miejski jest intensywniej zagospodarowany z  punktu widzenia zabudowy, która ma też większą liczbę kondygnacji jak i zasobów in- frastrukturalnych, niezbędnych z  punktu widzenia potrzeb skupionej na  tym obszarze ludności. Przyjmując kryterium administracyjne, zgodnie z  polski- mi przepisami prawnymi, miastem jest jednostka osadnicza o przewadze zwar- tej zabudowy i funkcjach nierolniczych posiadająca prawa miejskie, bądź status miasta nadany w trybie określonym przepisami4. Prawa miejskie nadaje Rada Mi- nistrów w drodze rozporządzenia w sposób uwzględniający infrastrukturę spo- łeczną i techniczną oraz układ urbanistyczny i charakter zabudowy5. Mieszkańcy mogą zgodnie z przepisami prawa oddziaływać na zamieszkiwa- ne  miasto w  zakresie przyjętych w  Polsce rozwiązań systemowych. Możliwość decydowania mieszkańców wyodrębnionego administracyjnie terytorium o zbio- rowo wyrażanych potrzebach daje instytucja samorządu terytorialnego, której podstawową jednostką jest w  Polsce gmina, pozostałymi szczeblami są powiat i województwo. Miasta w Polsce mogą stanowić w rozumieniu administracyjnym gminę miejską, gminę na prawach powiatu lub wchodzić jako jednostka osadni- cza posiadająca prawa miejskie w skład gminy miejsko-wiejskiej, zazwyczaj stano- wiąc jej ośrodek centralny. Samorząd terytorialny na poziomie gminy został wprowadzony ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którą gmina jest wspólno- tą samorządową tworzoną przez mieszkańców, a do zakresu jej działania „należą zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone przez prawo na rzecz in- nych podmiotów” 6. 2 P. Bury, T. Markowski, J. Regulski, Podstawy ekonomiki miasta, Fundacja Rozwoju Przedsię‑ biorczości w Łodzi, Łódź 1993, s. 15–16. 3 Obszary wiejskie w Polsce, GUS, Warszawa, Olsztyn 2011, s. 58, 4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficz‑ nych, Dz.U. Nr 166, poz. 1612, art. 2. 5 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95 z późn. zm, art. 4. 6 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6 ust. 1.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowoczesne metody zarządzania sprawami publicznymi w mieście
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: