Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00187 005547 13861590 na godz. na dobę w sumie
Nowy leksykon profesjologiczny - ebook/pdf
Nowy leksykon profesjologiczny - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 224
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3656-8264-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia pracy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nowy leksykon profesjologiczny zawiera 651 haseł i ma służyć przede
wszystkim członkom PTP jako „wspólny język” w porozumiewaniu
się między
sobą; pracownikom naukowo-dydaktycznym z innych dziedzin wiedzy
np. psychologom, pedagogom, socjologom do orientowania się w tym,
czym jest i czym istotnie różni się profesjologia od innych nauk; nauczycielom
szkół podstawowych i średnich, realizującym zadania dotyczące niemal
zapomnianej preorientacji i orientacji zawodowej; pracownikom poradni
psychologiczno-
pedagogicznych oraz urzędom pracy i doradztwa zawodowego
dla dorosłych, jak również rodzicom, posiadającym dzieci interesujące
się wyborem dziedziny życia zawodowego, poziomu kwalifikacji zawodowych,
zawodu i szkoły zawodowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WPROWADZENIE Minęło 30 lat od daty, kiedy po raz pierwszy ukazał się termin „profesjo- logia” w pracy popularno naukowej K. Czar nec kiego (Profesjologia w zarysie. Zarys nauki o rozwoju zawodowym człowieka, Warszawa 1986). Pojęcie to pojawiło się ponownie w 1996 roku, w pracy pod tytułem Profesjologia w za- rysie. K. Czarneckiego i S. Karasia, Radom 1996. W 2005 roku ukazało się ha- sło – „PROFESJOLOGIA”, opracowane przez K. Czarneckiego i P. Kowolika w  Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku pod red. prof. dr. hab. Tadeusza Pilcha (tom IV, ss. 935-940), a w 2010 roku ukazała się samodzielna, posze- rzana wersja pracy, autorstwa Kazimierza M. Czarneckiego: Profesjologia. Nauka o zawodowym rozwoju człowieka, Sosnowiec 2010. Można więc są- dzić, że termin „profesjologia” zaistniał już na stałe w literaturze naukowej oraz w świadomości osób zainteresowanych zawodowym rozwojem człowie- ka (dzieci, młodzieży, dorosłych). Istotnym wydarzeniem dla nowo rodzącej się dyscypliny naukowej było powołanie Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego z  siedzibą władz w Zielonej Górze (Uniwersytet Zielonogórski) i wpisanie dnia 14.01.2007 r. do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń pod numerem: KRS 0000275732, oraz wybór prof. dr. hab. Bogusława Pietrulewicza na pierwszego prezesa PTP; przyjęcie i zatwierdzenie statutu PTP i powoływa- nie jego oddziałów terenowych. Ważnym wydarzeniem w  rozwoju profesjologii jako nauki było opra- cowanie i  wydanie pierwszej wersji leksykonu, która zwierała 578 haseł, opracowanych przez ten sam zespół pracowników naukowo-dydaktycznych (Kazimierz M. Czarnecki, Bogusław Pietrulewicz (red.), Leksykon profesjolo- giczny, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2010. Autorzy haseł pierwszego Leksykonu oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego doszli do wniosku, że niezbędny jest podręczny zbiór zdefiniowanych i  objaśnionych terminów profesjologicznych z  wyraźnym powiększeniem ich liczby, przetłumaczeniem na dwa języki obce (chodzi o same terminy): język angielski i język rosyjski oraz krótkie streszczenia zawartości treściowej całego Nowego leksykonu profesjologicznego w trzech językach obcych: angielskim, rosyjskim i niemieckim. Gromadzenie brakujących (w pierwszym wydaniu leksykonu) haseł i ukazujących się haseł zajęło autorom sześć lat (2011-2016). Powstała więc nowa wersja leksykonu, w której hasła zostały przetłumaczone na język an- gielski i język rosyjski przez przysięgłych tłumaczy tych języków. Nowy leksykon profesjologiczny zawiera 651 haseł i  ma służyć przede wszystkim członkom PTP jako „wspólny język” w porozu miewaniu się mię- dzy sobą; pracownikom naukowo-dydaktycznym z  innych dziedzin wie- dzy np. psychologom, pedagogom, socjologom do orientowania się w tym, czym jest i czym istotnie różni się profesjologia od innych nauk; nauczycie- lom szkół podstawowych i średnich, realizującym zadania dotyczące niemal zapomnianej preorientacji i  orientacji zawodowej; pracownikom poradni psychologicz no-pedagogicznych oraz urzędom pracy i doradztwa zawodo- wego dla dorosłych, jak również rodzicom, posiadającym dzieci interesujące się wyborem dziedziny życia zawodowego, poziomu kwalifikacji zawodo- wych, zawodu i szkoły zawodowej. Redaktorzy Nowego leksykonu profesjologicznego składają serdeczne po- dziękowanie Panu prof. nadzw. dr. hab. Czesławowi Plewce za merytoryczne uwagi i sugestie dotyczące niektórych haseł oraz pozytywną rekomendację do druku Nowego leksykonu profesjologicznego. Autorzy haseł profesjologicznych proszą zainteresowane osoby o  kry- tyczne, lecz konstruktywne uwagi o treści Nowego leksykonu profesjologicz- nego, przede wszystkim o zgłaszanie brakujących i nowych haseł do jego po- szerzonego, nowego przygotowania i wydania (K.M.C., B.P., P.K.). Katowice – Zielona Góra, styczeń 2017 r. 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowy leksykon profesjologiczny
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: