Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00467 010189 17906488 na godz. na dobę w sumie
Nurt radykalny wśród społeczności muzułmańskich w wybranych państwach Unii Europejskiej - ebook/pdf
Nurt radykalny wśród społeczności muzułmańskich w wybranych państwach Unii Europejskiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 275
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 9788323533061 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże >> polityka
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Książka poświęcona jest analizie fundamentalizmu muzułmańskiego w Europie. Przedstawiono w niej uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące sytuację muzułmanów europejskich. Wyjaśnienie roli islamu w życiu muzułmańskich społeczności było punktem wyjścia do rozważań nad antagonizmami społeczno-kulturowymi między muzułmanami a Europejczykami oraz nad przyczynami radykalizacji niektórych wyznawców religii Proroka. Celem pracy było także przeanalizowanie sposobu działania i funkcjonowania organizacji fundamentalistycznych oraz grup terrorystycznych w Europie Zachodniej, inspirowanych ideologią globalnego dżihadu. Przedstawiono również wpływ nurtu radykalnego na polskich muzułmanów oraz na poziom zagrożenia Polski atakiem terrorystycznym.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przedmowa Obecność wyznawców islamu w państwach europejskich oraz ich wpływ na prze- strzeń publiczną implikują nowe wyzwania dla państw członkowskich Unii Euro- pejskiej: od integracji tej licznej i odmiennej mniejszości, przez potrzebę rozwią- zania antagonizmów społeczno-kulturowych, aż po powstrzymywanie działalności organizacji fundamentalistycznych i ekstremistycznych. Nie zawsze przyjęte roz- wiązania problemów są akceptowane przez rodowitych mieszkańców Europy, dla których islam w przeważającej mierze wciąż kojarzy się z odmiennością, niebez- pieczeństwem, przemocą i konfrontacją. Media podsycają to postrzeganie, ukazując społeczności muzułmańskie jako zagrożenie dla rozwoju społeczeństwa obywatel- skiego, gospodarki oraz bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Wzbudza to obawy Europejczyków o przyszłość kontynentu. Obecność 25 mln muzułmanów w państwach członkowskich UE oraz ich znaczący wzrost demograficzny zmuszają władze państw europejskich oraz ich obywateli do przeanalizowania na nowo miej- sca religii w życiu polityczno-społecznym oraz powrotu do judeochrześcijańskich korzeni. Strach przed ekspansją muzułmanów i powstaniem Eurabii dodatkowo podsyca negatywne, antymuzułmańskie nastroje. To wszystko sprzyja rozwojowi islamofobii, która swoje apogeum osiąga w momencie ataku terrorystycznego. Fakt, że terrorystami okazują się przeciętni, nieprzykuwający uwagi otoczenia muzułma- nie, prowadzi do coraz powszechniejszego porównywania wszystkich wyznawców islamu do terrorystów, wrogów demokracji i wyzyskiwaczy żyjących ze świadczeń socjalnych. Celem niniejszej pracy jest przeanalizowanie wpływu obecności diaspory mu- zułmańskiej w Europie, a w szczególności jej nurtu radykalnego, na politykę inte- gracyjną i bezpieczeństwo państw europejskich. W tym celu analizie poddano dzia- łalność muzułmańskich ruchów fundamentalistycznych i ekstremistycznych wśród europejskich społeczności muzułmańskich. Poniższa analiza służyła udowodnieniu tezy, że nurt radykalny – jakkolwiek marginalny wśród europejskich społeczno- ści muzułmańskich – wywiera negatywny wpływ nie tylko na bezpieczeństwo we- wnętrzne i zewnętrzne państw UE, lecz również na ich sytuację społeczno-politycz- ną oraz na postrzeganie i traktowanie mniejszości muzułmańskiej jako zagrożenia dla rozwoju Europy. Fundamentalną kwestią było zdefiniowanie pojęcia „nurt radykalny”. Przyjęto, że stanowią go muzułmańskie organizacje kierujące się ideologią fundamentalizmu muzułmańskiego. Ich celem jest budowa państwa opartego na prawie muzułmań- skim (szariacie), co oznacza podporządkowanie islamowi wszystkich dziedzin ży- cia. Nurt radykalny podzieliłam na dwie grupy: polityczne organizacje fundamen- Przedmowa 11 talistyczne oraz muzułmańskie grupy zbrojne (zwane grupami terrorystycznymi). Kryterium podziału był charakter działania oraz sposoby urzeczywistnienia celów. Podczas gdy organizacje fundamentalistyczne postulują użycie środków pokojo- wych, grupy terrorystyczne głoszą konieczność prowadzenia zbrojnego dżihadu inspirowanego ideologią Al-Kaidy. W związku z tym pojęcie „fundamentalisty” opisuje osobę wyznającą ideologię fundamentalizmu muzułmańskiego nienawołu- jącego do prowadzenia zbrojnego dżihadu. Pojęcie „ekstremista” zaś zostało zare- zerwowane dla członków grup ekstremistycznych dopuszczających stosowanie siły i przemocy w celu urzeczywistnienia zakładanych celów. Termin „ekstremista” jest używany zamiennie z pojęciami: terrorysta, radykalny lub skrajny fundamentalista, dżihadysta1. Ze względu na naukowy charakter pracy zrezygnowałam z pojęć „is- lamista” na rzecz określenia „fundamentalista”, „islamizm” na rzecz „fundamen- talizmu” oraz z przymiotnika „islamski” na rzecz „muzułmański”. Przymiotnika „islamski” użyto jedynie w nazwach przyjętych w literaturze przedmiotu. Analizę rozprawy ograniczyłam do wybranych państw zachodnioeuropejskich, a mianowicie do Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Belgii, Ho- landii, Danii i Szwecji. Kryterium doboru tych państw była ich przynależność do Unii Europejskiej, posiadanie na swym terytorium znacznej diaspory muzułmańskiej oraz powojenny charakter imigracji. Napływ muzułmanów do Europy Zachodniej miał miejsce przede wszystkim po II wojnie światowej i był uwarunkowany roz- padem kolonii oraz potrzebą posiadania taniej siły roboczej. Część imigrantów to uchodźcy przybyli z rejonów ogarniętych konfliktami zbrojnymi. Ponadto wszyst- kie te państwa miały zbliżone problemy w integracji tamtejszych muzułmanów z miejscowym społeczeństwem. Praca obejmuje okres od lat 50. XX w., kiedy to do Europy zaczęli masowo napływać muzułmanie, do czasów współczesnych, czyli do grudnia 2010 r. Jak dotąd problematyka ekstremizmu muzułmańskiego w Europie nie była przedmiotem szerszej naukowej refleksji w polskiej literaturze przedmiotu. Rów- nież żadna publikacja zagraniczna nie traktuje problemu w sposób zaproponowany przeze mnie, większość z nich bowiem ogranicza się jedynie do przedstawiania odrębnych aspektów tej problematyki. Dlatego też w pracy wykorzystałam opraco- wania dotyczące fundamentalizmu muzułmańskiego, sytuacji mniejszości muzuł- mańskiej w Europie oraz działalności organizacji terrorystycznych. Praca ma na celu zapełnienie luki w polskiej literaturze naukowej poświęconej ekstremizmowi muzułmańskiemu w Europie. Powstanie książki było możliwe dzięki przeprowadzeniu kwerendy w zagranicz- nych bibliotekach uniwersyteckich: w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Wartościo- wymi księgozbiorami w literaturze przedmiotu dysponują biblioteki w Moguncji, 1 Zrezygnowałam z określenia ekstremistów jako bojowników (fighters, militants), bojowni- ków o wolność (freedom fighters), uzbrojonych (gunmen), rebeliantów (rebels), działaczy (ac- tivists) i partyzantów (guerilleros). Określanie ekstremistów jako członków organizacji bojowej i partyzanckiej jest moim zdaniem nieadekwatne, gdyż terroryści w Europie nie prowadzą działań zbrojnych z regularną armią, lecz jedynie działalność stricte terrorystyczną. 12 Wiesbaden i Konstancji oraz w London School of Economics w Londynie, z któ- rych korzystałam. Przedmowa Praca ta nie powstałaby bez pomocy wielu osób. Słowa szczególnego uznania należą się mojemu promotorowi profesorowi Stanisławowi Parzymiesowi, którego rady i spostrzeżenia w znaczącym stopniu wpłynęły na ostateczny kształt pracy. Pragnę również podziękować uczestnikom seminarium doktorskiego, których suge- stie wzbogaciły treść rozprawy. Istotne również było wsparcie moich rodziców, sio- stry Marty oraz grona bliskich mi osób, które podtrzymywały moją pasję badawczą. Pragnę szczególnie podziękować dr Kindze Redłowskiej, Ani Grygiel-Tomaszew- skiej, Ewie Krzaczek, Adzie i Dorocie Kafarze, Małgorzacie Czubak, Agnieszce Ragin, Martynie Kazubek, Magdzie Zawadewicz oraz Marcinowi Sidwińskiemu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nurt radykalny wśród społeczności muzułmańskich w wybranych państwach Unii Europejskiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: