Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00076 006245 20270901 na godz. na dobę w sumie
OEE. Podejście praktyczne - ebook/pdf
OEE. Podejście praktyczne - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-952188-2-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja >> praca zawodowa
Porównaj ceny (książka, ebook (-32%), audiobook).

'OEE - Podejście praktyczne' to pierwsza pozycja na polskim rynku wydawniczym opisująca OEE w tak przystępny sposób. Autorzy dzielą się z czytelnikiem swoim doświadczeniem i pozwalają szybko poznać zasady rządzące tym wskaźnikiem. Liczne przykłady obliczeń pozwalają na zrozumienie zależności miedzy dostępnością, produktywnością oraz Jakością.

Pozycja obowiązkowa dla każdego inżyniera, lidera, jakościowca oraz kierownika obszaru lub managera strumienia wartości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

OEE PODEJŚCIE PRAKTYCZNE ADAM PISZCZEK, JACEK KUKIZ ISBN 978-83-952188-2-8 Copyright © Adam Piszczek, Jacek Kukiz Warszawa 2020 Wydanie I Wydawca: LeanCert Sp. z o.o. www.leancert.pl Spis treści Wstęp ................................................................................................... 6 1. Miejsce OEE w lean ........................................................................ 8 2. Wprowadzenie do OEE ................................................................. 10 2.1. Czym jest OEE.................................................................................................10 2.2. Obliczanie OEE w produkcji dyskretnej.......................................................13 2.3. Obliczanie OEE w produkcji procesowej .....................................................18 3. Co jakość, planowanie i HR mają wspólnego z OEE? ................ 20 3.1. OEE a jakość ...................................................................................................20 3.2. OEE a planowanie ..........................................................................................26 3.3. OEE a HR .........................................................................................................32 4. OEE – budowa wskaźnika i metody liczenia.............................. 38 4.1. OEE a TEEP/utilization ................................................................................. 40 4.2. OEE bez przezbrojeń .....................................................................................41 4.3. OEE z przezbrojeniami i bez TEEP/utilization ............................................ 41 5. TEEP ............................................................................................... 42 5.1. Jak oblicza się TEEP? ......................................................................................45 5.2. Zapomnij o TEEP i utilization ...................................................................... 46 6. Pułapki obliczeń OEE w przykładach ......................................... 47 6.1. Dla pojedynczej maszyny ..............................................................................47 6.2. Przykład 1. 0EE = 100 .................................................................................48 6.3. Przykład 2. OEE = 95 ...................................................................................50 6.4. Przykład 3. OEE = 83 ...................................................................................53 6.5. Przykład 4. OEE = 55 ...................................................................................56 6.6. Zależność między OEE oraz utilization .......................................................58 7. Jak obliczyć OEE dla obszaru ....................................................... 59 7.1. Przykład 1. OEE jako wartość minimalna ....................................................62 7.2. Przykład 2. OEE jako średnia arytmetyczna ...............................................62 7.3. Przykład 3. OEE jako średnia ważona..........................................................63 7.4. Przykład 4. Przypadek szczególny i standardowy....................................64 7.5. Przykład 5. OEE dla procesów dyskretnych ................................................66 8. OEE dla obszaru – rekomendacja ............................................... 70 8.1. Przykład 1. OEE jako wartość minimalna ....................................................70 8.2. Przykład 2. OEE jako wartość średnia arytmetyczna .............................72 8.3. Przykład 3. OEE jako wartość średnia ważona czasu pracy ...................73 8.4. Przykład 4. OEE jako wartość średnia ważona liczby wyprodukowanych części ...........................................................................75 9. Jak obliczyć OEE dla procesu? ..................................................... 76 9.1. Przykład 1. OEE dla procesu szeregowego .................................................77 9.2. Przykład 2. OEE dla procesu równoległego ................................................80 9.3. Przykład 3. OEE dla wąskiego gardła ...........................................................84 10. Czy można liczyć OEE dla wielu procesów? ............................. 89 11. Jak obliczyć OEE dla zakładu? ................................................... 93 12. OEE a wąskie gardła ................................................................... 96 12.1. Przykład 1. Brak wąskiego gardła ..............................................................97 12.2. Przykład 2. Gdzie jest wąskie gardło? ........................................................99 12.3. Przykład 3. Doskonalenie maszyny niebędącej wąskim gardłem ...... 100 12.4. Przykład 4. Zdolność równa zapotrzebowaniu klienta ........................ 101 12.5. Przykład 5. Zdolność większa od zapotrzebowania klienta ................ 102 12.6. Przykład 6. Przewidywanie przyszłości .................................................. 103 Strona 4|125 OEE – PODEJŚCIE PRAKTYCZNE Adam Piszczek, Jacek Kukiz Spis treści 13. Praca z wąskim gardłem – zyskaj 90 do 270 minut! ............. 104 13.1. Przykład 1. Zyskujesz 90 minut ............................................................... 105 13.2. Przykład 2. Zyskujesz 180 minut ............................................................. 108 13.3. Przykład 3. Zyskujesz 270 minut ............................................................. 110 14. Co jeszcze musisz brać pod uwagę? ....................................... 112 15. Manipulowanie wskaźnikiem ................................................. 114 15.1. Przykład 1. Podnosisz OEE ze 100 na 117 ....................................... 117 15.2. Przykład 2. Podnosisz OEE z 54 na 86 .............................................. 119 15.3. Manipulowanie OEE dla obszaru ............................................................ 121 16. Podsumowanie ......................................................................... 123 Strona 5|125 Wstęp W tej książce chcemy przekazać wiedzę praktyczną. Taką, która przyda Ci się w codziennej pracy. To nie jest podręcznik akademicki! Przedstawiamy w niej spojrzenie utworzone wskutek wielu lat pracy w obszarach produkcyjnych, korzystając z doświadczeń nabytych w róż- nych firmach, w których mieliśmy okazję pracować – zarówno w Polsce, jak i za granicą. Staramy się opisać wszystkie zagadnienia prostym, potocznym języ- kiem, którym posługujemy się w codziennej pracy. Wychodzimy z zało- żenia, że przede wszystkim ma być to język zrozumiały oraz taki, który ułatwi Ci komunikację z innymi pracownikami zajmującymi się działa- niem na rzecz poprawy OEE. Nie chcemy przedstawiać punktu widzenia konsultantów lean ani używać argumentów firm wdrażających oprogramowanie wspierające wyliczanie i  nadzorowanie OEE. Naszym zamiarem jest pokazanie, jak pracować i rozumieć OEE w sposób, który Tobie przyniesie największą korzyść. Chcemy w tym opracowaniu przedstawić kilka podstawowych zagadnień, które czasem nie są tak oczywiste, jak można by sądzić. Zachęcimy Cię do spojrzenia na OEE w Twojej organizacji od strony praktycznej i z użyciem pomiarów manualnych1. I uwierz! Warto się nad tym zastanowić, gdyż 1 Istnieje wiele sposobów pomiaru automatycznego, w którym komputer od razu podaje wynik. Tym się nie będziemy zajmować, jako że chcemy przekazać Ci wie- dzę w takiej formie, abyś zrozumiał(a) zasadę pracy z OEE. Wstęp czasem nawet wiodące firmy OEM nie zawsze prawidłowo stosują (rozu- mieją?) ten wskaźnik. Zawsze kwestionuj stan obecny! W tej książce nie zajmujemy się sposobami automatycznego pomiaru OEE, ale koncentrujemy się na pomiarze manualnym. Jest to związane z kilkoma aspektami: • Sposób obliczeń OEE zaprezentowany w książce może być zastoso- wany nawet przez operatora na stanowisku pracy – poprzez wykorzy- stanie podstawowych informacji, które są w jego posiadaniu. • Pomiar automatyczny dokonywany jest często bez ingerencji czło- wieka, przez co ogranicza interakcję pracownika z maszyną i utrud- nia zrozumienie przyczyny problemu. • Aby móc świadomie korzystać z pomiarów automatycznych, musisz zrozumieć, co się kryje za liczbami. Musisz umieć je interpretować. Zaletą pomiaru automatycznego jest możliwość bezpośredniego groma- dzenia danych na temat mikroprzestojów czy spadku wydajności wciąż pracującej maszyny. Gdy musisz dokonać pomiaru ręcznie, taka opcja jest trudna do zastosowania przez operatora. Jednak uważamy, że pracę nad poprawą wyników OEE należy zacząć od poznania tego wskaźni- ka i obliczania go bezpośrednio przez pracowników. Na pomiary au- tomatyczne zawsze znajdzie się czas, zwłaszcza kiedy będziesz walczyć o wzrost OEE nie z poziomu 45 czy 60 , lecz zapragniesz poprawić OEE będące na poziomie 85–87 . Strona 7|125 1 Miejsce OEE w lean Lean to działania mające na celu wyeliminowanie marnotrawstwa z procesu. Chcesz czy nie, marnotrawstwo jest ukryte w każdym pro- cesie realizowanym w  każdej firmie. Należy sobie tylko uświadomić, gdzie i w jakiej postaci ono występuje. W przypadku pracy z maszynami wskaźnik OEE pokazuje, jak wiele marnotrawstwa znajduje się w proce- sie opartym na pracy urządzeń. Mając umiejętność nazwania i zidentyfikowania marnotrawstwa, o wie- le łatwiej będzie je ograniczyć lub nawet wyeliminować. Dogłębna zna- jomość zagadnień związanych z OEE pozwala na zrozumienie, w jaki sposób można zwiększyć efektywność procesów maszynowych, często bez ponoszenia ogromnych kosztów inwestycyjnych. Zawsze należy skupiać się na identyfikowaniu marnotrawstw i ich eliminowaniu. Typy marnotrawstwa, które wpływają na straty dostępności maszyn, przedstawia rysunek 1. 1. Miejsce OEE w lean a i n e z d ą z r u y c a r p s a z C Czas całkowity (480 min na zmianę) Planowany czas produkcji pomniejszony o przestoje Czas pracy netto pomniejszony o utratę wydajności Czas produktywny pomniejszony o straty jakości 7 marnotrawstw Wpływ na OEE 1 2 3 Awarie Ustawienie i korekty Przezbrojenia 4 Czas uruchamiania 5 6 Małe zakłócenia Utrata jakości Straty dostępności Straty wydajności 7 Odpady i poprawki Straty jakości Rysunek 1. Wpływ marnotrawstw na straty OEE Strona 9|125 3 Co jakość, planowanie i HR mają wspólnego z OEE? 3.1. OEE a jakość Problemy jakościowe, wynikające ze złego stanu technicznego maszy- ny lub spowodowane niewłaściwymi ustawieniami urządzenia, mogą w znaczący sposób wpływać na obniżenie wskaźnika OEE. Jak wynika z przedstawionych wcześniej wzorów, wskaźnik ten jest obliczany jako stosunek liczby rzeczywiście wyprodukowanych, dobrych części do zaplanowanej do wyprodukowania całkowitej liczby. Liczba części do- brych, wyprodukowanych w zaplanowanym czasie, będzie się zmniej- szać z powodu występowania braków jakościowych, tym samym czas pracy maszyny poświęcony na produkowanie wadliwych elementów musisz uznać za stracony. Jeżeli zaplanowane zostało wyprodukowanie 1000 sztuk wyrobów, ale w trakcie kontroli okazało się, że 200 z nich jest wadliwych, to wskaźnik OEE wyniesie 80 (zakładając, że nie wystąpiły żadne inne zakłócenia związane z funkcjonowaniem maszyny). OEE = planowana ilość wyrobów – ilość wadliwych wyrobów planowana ilość wyrobów 3. Co jakość, planowanie i HR mają wspólnego z OEE? W naszym przykładzie: 1000 OEE = . 200 szt − 1000 szt . szt . × 100 = 80 Jeżeli chcesz uzyskać wiarygodny wynik OEE dla maszyny, to za brak jakościowy musisz uznać również części, które możesz naprawiać, ale w zaplanowanym czasie są traktowane jako wadliwe, do poprawy. Po naprawie będą traktowane jako części dobre, jednak w stosunku do zaplanowanych na godzinę, zmianę lub dzień liczby wyrobów gotowych części te przestają być dostępne. Oczekiwanie na naprawę może cho- ciażby opóźnić wysyłkę wyrobów do klienta, co spowoduje konieczność wyprodukowania dodatkowej, nieplanowanej wcześniej, liczby wyro- bów. Odbędzie się to zapewne kosztem innych planów produkcyjnych i zazwyczaj w trybie „gaszenia pożaru”. I jeszcze jedna istotna uwaga: wadliwe wyroby, które nie zostaną wy- kryte lub zatrzymane, lecz będą przekazane do następnego procesu, zapewne spowodują tam straty OEE! Dodatkowo wada jakościowa bę- dzie najprawdopodobniej przypisana innej maszynie, a to oznacza, że poszukiwania przyczyny źródłowej będą prowadzone w niewłaściwym miejscu. Linia obróbki mechanicznej zgłosiła problem łamania się na- rzędzi podczas gwintowania wstępnie odlewanych otworów. Okazało się, że element formy odlewniczej kształtujący otwór do gwintowania został wykonany w niewłaściwej tolerancji wymiarowej, a podczas kontroli jakościowej sprawdzana była jedynie głębokość, a nie średnica otworu. Przeoczenie tego problemu spowodowało zatrzymanie 80 maszyn i poważne obniżenie OEE dla linii obróbki. Obsługa linii obróbki bezsku- tecznie, przez kilka godzin, poszukiwała u siebie przyczyny problemu. [Adam] Strona 21|125 4 OEE – budowa wskaźnika i metody liczenia To, co jest wspólne we wszystkich podejściach, to elementy składowe pierwszego poziomu, czyli: OEE = A × P × Q DOSTĘPNOŚĆ (availability) WYDAJNOŚĆ (performance) JAKOŚĆ (quality) Ciekawostka: Zwykle przy omawianiu OEE zainteresowa- ni posługują się określeniem „dostępność, wydajność, ja- kość”, ale tak naprawdę chodzi o współczynnik dostępności, współczynnik wydajności oraz współczynnik jakości. Wyni- ka to z tego, że każdą z tych składowych oblicza się poprzez działanie matematyczne, a nie otrzymuje jako prostą daną. W sytuacjach codziennych nie trzeba być aż tak dokładnym w nazewnictwie. 4. OEE – budowa wskaźnika i metody liczenia . i ą c ś o k a j i j i ą c ś o n a d y w z j ć ś o n a d y W a n y z s a m a n p ę t s o d o k y t l ż a w e n o p i , m e t n e m e e l ę c a r p i a w i l ż o m u ! ę g a w u ć ó r w Z m y z s w r e p i t s e J ć ś o n p ę t s o D E E O z y c a r p r a z s b O , m e t l n e m e e m g u r d i t s e J i m y z s w r e p w ą n a w o r e o f y n y z s a m j e n p ę t s o d z e b ż a w e n o p i , m e t n e m e e l i j c k u d o r p z e b z a r o i m c e z r t t s e J ć ś o k a J . ć ś o n p ę t s o d u k o r k o k y t l ż a w e n o p i j , c ą u k u d o r p z s e u j t s y z r o k y w i c ś o w i l ż o m a m e n i y t a r t S E E O y t a r t S i j c ś o n a d y w y t a r t S i c ś o k a j e n a w o n a p e n i l j e o t s e z r P e n a w o n a P l y w a r p a n e n a w o n a P l y w r e z r p i a n a w o n a p r a z s b O l . i c ś o k a j y n e c o ć ś o k a J j ć ś o n a d y W ć ś o n p ę t s o D s a z C s a z C y n a w o n a p l j y n y c a r e p o s a z C y n p ę t s o d l ) o g e w o d a g y r b o r e t z c u m e t s y s a d . p n ( u s e r k o b u l a n d , n a m z h c ó w d , y n a m z j i i i e n d e j o d ę s i i ć s o n d o e ż o m y n p ę t s o d s a z C : a g a w U Rysunek 4. Elementy składowe OEE Strona 39|125 16 Podsumowanie Przedstawiliśmy w tej książce swoje spojrzenie na temat OEE. Nie chce- my, żeby było ono traktowane jako wyrocznia i jedyne słuszne podej- ście do tej kwestii. To, co opisaliśmy, wynika z naszego operacyjnego doświadczenia i wielu prób i porażek, z których staraliśmy się wyciągać wnioski. Jeżeli publikacja ta skłoniła Cię do ponownego przyglądnięcia się OEE w Twoim miejscu pracy i zainspirowała do działania, bardzo nas to cie- szy. Jeżeli czujesz niedosyt, podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami i wątpliwościami, przesyłając e-mail na adres jacek@kanban.pl. Spróbu- jemy je przeanalizować i znaleźć odpowiedź. Najważniejsze jest, aby się nie zrażać niepowodzeniami – tylko wy- trwałość może doprowadzić Cię do celu. Nie zniechęcaj się, jeżeli nie uzyskasz od razu pożądanego efektu. Czasami trzeba się nieco cofnąć i spojrzeć na swoje działania z dystansu – możesz wtedy lepiej dostrzec, gdzie popełniasz błędy. I nie obawiaj się pytać! Nikt (również my) nie jest nieomylny i zawsze warto skorzystać z doświadczenia innych. Życzymy powodzenia w działaniach prowadzących do zwiększenia OEE w Twoim zakładzie! Adam i Jacek ADAM PISZCZEK Znajomość zagadnień związanych z Lean Manufac- turing zdobył pracując w Toyocie. Zarządzał za- kładami produkcyjnymi i koordynował pracę wie- lu zakładów w organizacjach międzynarodowych. Prowadził szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników produkcyjnych i biurowych. Współ- tworzył standardy treningowe i dokumentację szkoleniową. Jako kon- sultant współpracował z firmami doradczymi z Polski, Niemiec, Wiel- kiej Brytanii i Austrii przy realizacji projektów optymalizacyjnych i wdrożeniowych. JACEK KUKIZ Wieloletni praktyk procesów doskonalenia w fir- mach produkcyjnych i usługowych z Polski, Nie- miec, Szwecji, Finlandii i Chin. Doświadczenie zdobył pracując ponad 15 lat w firmach z  branży motoryzacyjnej oraz w  przemyśle ciężkim i  lotni- czym. Swoją wiedzę z powodzeniem wykorzystywał jako konsultant oraz projektant gier biznesowych z zakresu łańcucha dostaw oraz Lean Management. Zarządzał działami: zakupów, logistyki, planowania produkcji, magazynami oraz odpowiadał za całość łańcu- cha dostaw wraz z logistyką wewnętrzną. TERAZ MOŻESZ MIEĆ SWOJEGO FIRMOWEGO E-BOOKA [Dla Trenerów i Firm Szkoleniowych oferta specjalna!] • 150 stron wiedzy na temat LEAN • Doskonałe wsparcie Twojej komórki LEAN i pracowników • Pełna personalizacja okładki pod Twoją firmę • Twoja Indywidualna treść na okładce • Strona na treść dla pracowników, np. od Dyrektora zakładu • Dodatkowa strona na treść dla pracowników, np. od Dyrektora HR • Specjalna cena na książkę drukowaną (wersja rozszerzona) Napisz: kontakt@leancert.pl NARZĘDZIA LEAN – PODEJŚCIE PRAKTYCZNE KSIĄŻKA DRUKOWANA I E-BOOK [Dla Trenerów i Firm Szkoleniowych oferta specjalna!] • 260 stron wiedzy na temat LEAN • Pomoże Ci w codziennej pracy. • To co ją wyróżnia: • praktyczny opis narzędzi na podstawie rzeczywistych wdrożeń • pierwsza książka wspierająca działy HR i HR Business Partner • kody QR umożliwiające dotarcie do dodatkowych materiałów • gry LEAN, do samodzielnego wykorzystania Napisz: kontakt@leancert.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

OEE. Podejście praktyczne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: