Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00457 007801 20970500 na godz. na dobę w sumie
O biznesie w internecie. Wszystko co chcielibyście wiedzieć, ale baliście się zapytać - książka
O biznesie w internecie. Wszystko co chcielibyście wiedzieć, ale baliście się zapytać - książka
Autor: , , , , , Liczba stron: 240
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7119-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak z powodzeniem prowadzić e-biznes i nie zgubić się w możliwościach, które daje internet?

Coraz więcej kupujemy i sprzedajemy przez internet - polski rynek e-commerce wyceniany jest już na ok. 21,5 mld złotych*. Jednak na co dzień nie zastanawiamy się, jak to wszystko działa ani jak jest regulowane przez prawo. Dopiero gdy chcemy stworzyć własny startup czy sprzedawać coś w internecie, pojawiają się pierwsze pytania. Na część z nich odpowiemy sobie już na etapie planowania biznesu, ale część zaskoczy nas dopiero wtedy, gdy rozpoczniemy działalność. Dlatego warto jak najwcześniej poznać specyfikę i reguły prowadzenia e-biznesu.

Niniejsza książka w praktyczny sposób opisuje różne aspekty działalności w internecie. Autorzy przyglądają się zarówno startupom, jak i e-biznesowi w ogóle. Wspólnie z Czytelnikami zastanawiają się nad promowaniem firmy w sieci oraz płynącymi z tego korzyściami. Omawiają też specyfikę sprzedaży i obsługi klienta w świecie wirtualnym. Poruszają tematy, o których często zapominamy lub wręcz nie uświadamiamy sobie ich istnienia, a przecież kwestie prawne oraz bezpieczeństwo i przepływ pieniędzy są kluczowe dla każdego e-biznesu. Krótkie teksty w formie pytań i odpowiedzi omawiają wszystkie kluczowe obszary, szczególnie interesujące dla osób chcących prowadzić działalność w internecie. Odpowiedzi na pytania, których do tej pory nie mieliście komu zadać!

* dane na 2012 rok według szacunków SMB, Kelkoo, Forrester Research

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE¥CI ROZDZIAà 1. STARTUP — TWORZENIE NOWEGO BIZNESU Jak budowaü startup — najpierw Polska czy od razu caáy Ğwiat? Czy to prawda, Īe biznes internetowy szybko zaczyna przynosiü zyski? Czy potrzeba duĪych nakáadów finansowych, aby osiągnąü sukces w e-biznesie? Czy to prawda, Īe áatwiej i przyjemniej prowadziü wáasny biznes, niĪ pracowaü na etacie? Czy polskie startupy odnoszą sukcesy na Ğwiecie? Czy pomysá rzeczywiĞcie jest najwaĪniejszy i trzeba byü pierwszym, by osiągnąü sukces? JeĞli mój biznes doskonale funkcjonuje offline, to czy opáaca siĊ inwestowaü w sprzedaĪ online? Czy moĪna zainteresowaü zagranicznego inwestora polskim startupem? Czy to prawda, Īe prowadzenie sklepu internetowego wymaga stosunkowo niewiele pracy i nakáadów finansowych? Jaką opiniĊ ma e-commerce, czy w ogóle jest postrzegany jako powaĪna dziaáalnoĞü? 9 11 15 18 20 22 24 28 32 34 36 Poleć książkęKup książkę 4 | O B I Z N E S I E W I N T E R N E C I E ROZDZIAà 2. PROWADZENIE E-BIZNESU Czy jeĞli moja firma ma stronĊ WWW, to znaczy, Īe jest e-biznesem? Mówi siĊ, Īe wiele biznesów internetowych prowadzą studenci, nierzadko w domach czy akademikach. Czy to prawda? Czy bez znajomoĞci w internetowych Ğrodowiskach biznesowych moĪna coĞ osiągnąü w e-biznesie? Czy mogĊ kusiü klientów czymĞ poza ceną? Jak waĪny jest interfejs sklepu internetowego? Co bardziej siĊ opáaca — wspóápraca i dzielenie siĊ sukcesem czy samodzielne budowanie marki? Czy koniecznie trzeba stworzyü nową potrzebĊ na rynku (i zaspokoiü ją), by osiągnąü sukces? Jak duĪych nakáadów wymaga prowadzenie biznesu online? Czy uzaleĪnienie swojego biznesu od innego produktu jest báĊdem? Co mogą nam powiedzieü statystyki odwiedzin strony? Jak badaü zachowania uĪytkowników na stronie, czyli testy A/B Co naleĪy umieszczaü na landing page? Na co zwróciü uwagĊ przy projektowaniu kluczowego elementu strony — wyszukiwarki? Na co warto zwróciü uwagĊ przy tworzeniu zdjĊü produktowych? ROZDZIAà 3. PROMOCJA Ile trzeba zainwestowaü w reklamĊ, Īeby wypromowaü swój biznes w internecie? Nawet dobry produkt sam siĊ nie sprzeda — jak pomóc mu zaistnieü? Czy warto bywaü na branĪowych eventach, czy lepiej skupiü siĊ na prowadzeniu firmy? 39 41 46 48 51 56 60 64 66 69 72 74 77 80 83 87 89 93 97 Poleć książkęKup książkę S P I S T R E ¥ C I | 5 Jak istotne jest pierwsze miejsce w Google’u? To koniecznoĞü czy mit? Jak byü obecnym w social mediach i czy jest to trudne? Czy prowadząc stronĊ lub bloga, moĪna dobrze zarabiaü na reklamach? 99 101 104 Czy przeceny są skutecznym Ğrodkiem do rozreklamowania sklepu lub marki? 107 Czy promocja moĪe odbywaü siĊ wyáącznie w internecie? 111 Czy dziaáalnoĞü w social mediach ma sens, jeĞli prowadzi siĊ firmĊ w modelu B2B? Media raz wynoszą na piedestaá, a innym razem szukają sensacji — czy to oznacza, Īe bardziej opáaca siĊ ich unikaü? Co zrobiü, jeĞli nie mam zbyt wielkich funduszy na poszczególne zlecenia (grafikĊ, wykonanie strony itp.)? Czy opáacenie wypozycjonowania strony jest dobrym i bezpiecznym sposobem na SEO? Czy dziaáania na Facebooku są jedynie wizerunkowe, czy mogą teĪ realnie wpáywaü na sprzedaĪ? Na co warto zwróciü uwagĊ przy dziaáaniach SEM? Jakie są korzyĞci z uĪywania systemów monitorujących media, dziaáania SEO, SEM? ROZDZIAà 4. SPRZEDAĩ I OBSàUGA KLIENTA Co oferują branĪowe media spoáecznoĞciowe i czy warto ich uĪywaü? Czy warto korzystaü z systemów do zarządzania relacjami z klientami? Czy rezygnacja z „tradycyjnego” supportu i przeniesienie obsáugi na social media moĪe siĊ sprawdziü? Czy warto inwestowaü w support wielojĊzyczny i native speakerów? Czy opáaca siĊ tworzyü program partnerski? 115 118 122 125 129 133 136 141 143 146 148 150 153 Poleć książkęKup książkę 6 | O B I Z N E S I E W I N T E R N E C I E Czy zasada „klient ma zawsze racjĊ” obowiązuje w kaĪdym przypadku? Czy warto zatrudniü sprzedawców w firmie internetowej? ROZDZIAà 5. PàATNOĝCI ELEKTRONICZNE Czy do páatnoĞci w internecie potrzebna jest karta kredytowa? 156 158 161 163 Czy jest moĪliwe, by ktoĞ poznaá login i hasáo do mojego konta bankowego, gdy bĊdĊ páaciü przez internet? 165 Czy prawdą jest, Īe jeĞli chcĊ zapáaciü kartą w internecie, musi to byü karta kredytowa? Czy przelew internetowy natychmiast dociera do odbiorcy? Czy sklep internetowy przechowuje dane mojej karty kredytowej? Czy to prawda, Īe páatnoĞci przelewami są szybsze i wygodniejsze od páatnoĞci kartami? Czy konto agregowane jest legalne? Czy to prawda, Īe przyjmowanie páatnoĞci na swojej stronie internetowej jest nielegalne? Czy w Polsce moĪna przyjmowaü páatnoĞci jednym klikniĊciem? Czy to prawda, Īe páatnoĞci cykliczne nie dziaáają w Polsce? Czy istotnie w Polsce mamy wyĪsze ceny i marĪe (np. za usáugi páatnicze) niĪ na Zachodzie? ROZDZIAà 6. BEZPIECZEēSTWO Czy páatnoĞü za pobraniem jest najbezpieczniejsza? Czy kradzieĪ karty kredytowej oznacza, Īe konto moĪe zostaü wyczyszczone? Czy odzyskanie pieniĊdzy jest zawsze tak samo káopotliwe, niezaleĪnie od sposobu páatnoĞci? Czy podawanie danych karty przez telefon jest niebezpieczne? 168 170 172 173 175 178 181 183 185 187 189 190 193 195 Poleć książkęKup książkę S P I S T R E ¥ C I | 7 Jak waĪny jest certyfikat SSL? Po co analizowaü swoje transakcje i kiedy umieĞciü je na blackliĞcie? Czy zabezpieczenie 3-D Secure nie jest zbyt problematyczne? ROZDZIAà 7. URZĄDZENIA MOBILNE Czy warto dopasowaü stronĊ sklepu do urządzeĔ mobilnych? Czy aplikacja napisana na Androida/iOS bĊdzie dziaáaáa na wszystkich urządzeniach mobilnych? 198 200 202 205 207 210 W jaki sposób przenieĞü swój e-biznes do mobile business — aplikacja czy strona mobilna? 212 Jak moĪna przyjmowaü páatnoĞci w aplikacjach mobilnych? Czy to prawda, Īe przyjmowanie páatnoĞci przelewem jest niemoĪliwe na urządzeniach mobilnych? ROZDZIAà 8. PRAWO Czy mogĊ wykorzystaü na swojej stronie zdjĊcie znalezione w internecie? Co to jest znak towarowy i w jaki sposób go zarejestrowaü? Co muszĊ zrobiü, aby prowadziü sprzedaĪ na Allegro? Czy zaáoĪenie firmy w tzw. raju podatkowym moĪe pomóc obejĞü prawo? 215 217 219 221 224 226 229 Czy firmy zarejestrowane w rajach podatkowych powinny budziü podejrzliwoĞü? 231 Co naleĪy zrobiü, aby zorganizowaü loteriĊ promocyjną? 233 Czy moĪna sprzedawaü okreĞlony towar w poszczególnych krajach? Jakie prawo wtedy obowiązuje? Co i kiedy powinien zrobiü klient — podpisaü umowĊ czy zaakceptowaü regulamin? W jakich sytuacjach dziaáalnoĞü moĪe byü ograniczona przez ochronĊ patentową? 235 237 239 Poleć książkęKup książkę 8 | O B I Z N E S I E W I N T E R N E C I E Poleć książkęKup książkę ROZDZIA’ 3. PROMOCJA Poleć książkęKup książkę 8 8 | O B I Z N E S I E W I N T E R N E C I E Poleć książkęKup książkę Ile trzeba zainwestowaÊ w reklamÚ, ĝeby wypromowaÊ swój biznes w internecie? MoĪna przeznaczyü nawet caákiem pokaĨny budĪet na reklamĊ i nie wypromowaü produktu (chociaĪby dobierając nieodpowiednie media internetowe do promowanej marki), a moĪna zrobiü to sku- tecznie, mając znacznie mniejsze fundusze. Krótko mówiąc: ani duĪe pieniądze nie gwarantują sukcesu w internecie, ani niski budĪet kampanii promocyjnej nie musi oznaczaü poraĪki marketingowej. Jak wiĊc zabraü siĊ do reklamy w sieci? Po pierwsze musimy siĊ zastanowiü: x do kogo kierujemy swój produkt czy usáugĊ (czy prowadzimy dziaáalnoĞü B2B, czy B2C); x kiedy chcemy reklamowaü swój produkt (moĪe w najbliĪszym czasie bĊdzie miaáo miejsce jakieĞ wydarzenie lub ĞwiĊto zwią- zane z naszą branĪą?); x gdzie chcemy promowaü produkt (czy skupimy siĊ tylko na internecie, czy moĪe zdecydujemy siĊ na kampaniĊ cross- mediową?); x kto moĪe nam pomóc w promocji (moĪe warto nawiązaü part- nerstwo z inną firmą i podjąü wspólne dziaáania promocyjne, nawiązaü wspóápracĊ z blogerem, z celebrytą itd.); x jaki ma byü zasiĊg kampanii (zasiĊg mediów tematycznych, w których moĪe pojawiü siĊ wzmianka o produkcie, zasiĊg geo- graficzny); x jaki jest cel promocji (nie kaĪde dziaáanie promocyjne, czyli nie kaĪda wydana na promocjĊ záotówka, musi mieü na celu zwiĊkszenie sprzedaĪy); x jaki jest budĪet promocji; Poleć książkęKup książkę 9 0 | O B I Z N E S I E W I N T E R N E C I E x jakie posiadamy zasoby ludzkie, które bĊdą przygotowywaáy i realizowaáy kampaniĊ, oraz jakimi narzĊdziami dysponujemy (czy w caáoĞci przygotowuje ją dziaá marketingu i PR firmy, czy korzystamy z agencji marketingowej, PR-owej, domów medio- wych itp.). Dopiero uzbrojeni w tĊ wiedzĊ moĪemy siĊ zastanowiü, jak wy- promowaü swój produkt. PamiĊtajmy, Īe nie wszystkie kanaáy komunikacji marketingo- wej są dobre dla danego produktu. To, Īe za kilkanaĞcie tysiĊcy záotych wykupimy emisjĊ banerów reklamowych na popularnych portalach, nie musi oznaczaü sukcesu naszej promocji. Wystarczy, Īe produkt kompletnie nie trafi w zainteresowania czytelników tego portalu, reklama bĊdzie záej jakoĞci, dobierzemy nieodpowiednie call to action (lub zupeánie je pominiemy) albo baner skieruje uĪyt- kowników na stronĊ, na której nie bĊdą wiedzieli, co dalej zrobiü (w efekcie opuszczą ją tak szybko, jak siĊ na niej pojawią). DuĪo waĪniejsze od wysokoĞci budĪetu jest dobranie odpo- wiednich kanaáów i form promocji do produktu czy usáugi. Musimy siĊ zastanowiü, gdzie odbiorcy promocji mogą szukaü informacji o naszej ofercie, oraz sprawdziü, jak i gdzie reklamuje siĊ konku- rencja (oceniajmy ją jednak krytycznie — nie wszystko, co robi, jest warte kopiowania). MoĪe bĊdziemy siĊ reklamowaü w mediach branĪowych, porównywarkach cenowych, na blogach tematycznych, w wyszukiwarce Google, w social mediach, a moĪe w katalogach internetowych. W ramach kaĪdego z tych kanaáów komunikacji mo- Īemy prowadziü wiele dziaáaĔ marketingowych i/lub PR-owych. CzĊĞü z nich jest bezpáatna lub niskobudĪetowa (SEO, e-mail mar- keting, wpisy do katalogów internetowych, komunikaty prasowe, social media). Koszty niektórych dziaáaĔ czĊsto zaleĪą od zasiĊgu kampanii oraz konkretnych mediów (SEM, wspóápraca z blogerami, porównywarki cenowe). OczywiĞcie czasem warto zainwestowaü Poleć książkęKup książkę P R O M O C J A | 9 1 wiĊkszy budĪet w dziaáania promocyjne (reklamy displayowe, part- nerstwo i sponsoring wydarzeĔ, publikacje artykuáów sponsoro- wanych). WaĪne, by nasze dziaáania nie ograniczyáy siĊ do prostego wykupienia reklam. Przygotujmy listĊ interesujących dla naszej marki form komunikacji; przyjrzyjmy siĊ, co w kaĪdej z nich moĪemy zrobiü i jak wypromowaü produkt. PamiĊtajmy, by tam, gdzie to moĪliwe, dziaáania marketingowe i PR-owe wspieraáy siĊ wzajemnie. JeĞli dysponujemy niewielkim budĪetem, pomyĞlmy o wspóápra- cy partnerskiej lub barterowej z mediami czy inną firmą. W ramach takiej promocji moĪna wzajemnie promowaü swoje produkty np. poprzez wspólną komunikacjĊ e-mail marketingową, komunikaty prasowe, artykuáy w mediach, komunikacjĊ w social mediach czy wpisy na swoich blogach. Przykïad Firma PayLane w taki sposób przygotowaáa promocjĊ z dwoma swoimi klientami: Nexto.pl i Sotrender. Pojawiáy siĊ wspólne komunikaty w mediach, na profilach spoáecznoĞciowych, blogach, opublikowano artykuáy w mediach, odbiorcy newsletterów otrzy- mali wiadomoĞci. Firmy mają czĊsto róĪne moĪliwoĞci promocyjne, które mogą siĊ Ğwietnie uzupeániaü. Jedna moĪe mieü np. dobre kontakty z me- diami czy blogerami, druga — caákiem pokaĨną bazĊ newsletterową, prowadziü aktywne dziaáania w social mediach czy na branĪowych blogach. W ramach wspólnych dziaáaĔ moĪna siĊ skutecznie uzu- peániaü i przy okazji zyskaü dodatkowych klientów, fanów czy part- nerów biznesowych. WaĪne, by dziaáania koĔczyáy siĊ sytuacją ty- pu win-win. Na potwierdzenie tej tezy i zachĊtĊ do podejmowania wspólnych dziaáaĔ moĪna dodaü, Īe takĪe duzi gracze wykorzystują wspólną promocjĊ i dziaáania niskobudĪetowe. Idealnym przykáa- dem jest wspóápraca z blogerami, którą prowadziáy takie marki jak Intel, Nikon i BMW (wiĊcej na temat tych przykáadów oraz samej Poleć książkęKup książkę 9 2 | O B I Z N E S I E W I N T E R N E C I E wspóápracy z blogerami pisaáa Natalia Hatalska w swoim CaseBooku Dziaáania reklamowe w blogosferze). Dla takich korporacji wydatki na dziaáania promocyjne we wspóápracy z blogerami są jedynie nie- wielkim procentem w budĪecie dziaáaĔ promocyjnych, a jednak wspomniane marki doceniáy wartoĞü takiej wspóápracy. Poleć książkęKup książkę P R O M O C J A | 9 3 Nawet dobry produkt sam siÚ nie sprzeda — jak pomóc mu zaistnieÊ? WyobraĨmy sobie, Īe stworzyliĞmy idealny produkt. Innowacyjny pomysá, dobrze napisany kod, zadbaliĞmy o wysoki poziom designu oraz uĪytecznoĞü strony. JesteĞmy z niego dumni. Teraz moĪemy usiąĞü i czekaü, aĪ wszyscy zaczną o nim mówiü i — co za tym idzie — kupowaü go. Tak wiĊc siadamy wygodnie w fotelu, káadziemy nogi na stole i czekamy... czekamy... czekamy i co? Nie skontakto- waáy siĊ z nami Īadne media? Nie pojawiáy siĊ zamówienia od ty- siĊcy klientów? Nie widaü wzrostu liczby wizyt na stronie? Nikt nie dopytuje siĊ o szczegóáy naszego idealnego produktu? Niestety, jeĞli nie zadbamy o komunikacjĊ i promocjĊ, nasz dobry projekt moĪe zachwyciü co najwyĪej nas samych. Aby Ğwiat dowiedziaá siĊ o tym, co stworzyliĞmy, musimy go o poinformowaü. Istnieje niewielka szansa, Īe sam siĊ zorientuje. OczywiĞcie nie oznacza to, Īe musimy wydaü majątek na promocjĊ. Wystarczy, Īe bĊdziemy duĪo mówiü - Ewangelizacja JesteĞmy ewangelistami swojego produktu. Musimy mieü siáĊ, ochotĊ i energiĊ, by opowiadaü o swoim produkcie — niestety nikt nas w tym nie wyrĊczy. To my reprezentujemy swój produkt, edu- kujemy przyszáych klientów, partnerów biznesowych, branĪĊ. Jest ku temu wiele okazji. Bywajmy na eventach branĪowych: konferen- cjach, targach, barcampach (aktualną bazĊ wydarzeĔ znajdziemy np. na stronie Eventcookie — http://eventcookie.pl/). PomyĞlmy, czy nie warto wziąü udziaáu w konkursie dla startupów. W ciągu roku odbywa siĊ ich caákiem sporo w róĪnych miastach — są to zarówno niezaleĪne wydarzenia (np. Startup Weekend, Startup Poleć książkęKup książkę 9 4 | O B I Z N E S I E W I N T E R N E C I E Pirates, Startup Fest), jak i czĊĞci innych eventów (np. podczas konferencji E-nnovation czy InternetBeta). Nie tylko branĪa do- wie siĊ o naszym projekcie, ale i otrzymamy feedback od mento- rów i jury — a to jest bezcenne. CzĊsto podczas eventów (nie tylko startupowych) jest miejsce na prezentacjĊ máodych pomysáów na scenie, jednak nie mniej waĪne są rozmowy kuluarowe. PamiĊ- tajmy, Īe biznes to rozmowa, biznes to ludzie. Takĝe w internecie Nie zapominajmy oczywiĞcie o internecie — tu takĪe toczą siĊ setki rozmów i dyskusji. Poszukajmy grup dyskusyjnych związanych z na- szym produktem na portalach spoáecznoĞciowych (pamiĊtaj o Lin- kedIn, GoldenLine czy Xing) i forach internetowych. Przedstawmy swój produkt, poproĞmy o feedback, dyskutujmy z ekspertami i influencerami. PamiĊtajmy, Īe marketing szeptany jest bardzo skuteczną formą promocji. Byü moĪe ktoĞ prowadzi bloga eksperc- kiego z obszaru tematycznego, w którym siĊ poruszamy, i nasze rozwiązanie okaĪe siĊ ciekawą inspiracją do napisania artykuáu. JeĞli sami czujemy siĊ ekspertami — zaáóĪmy wáasny blog. To dobre miejsce do edukacji spoáecznoĞci internetowej. Stanie siĊ medium, w którym pozwolimy sobie na wiĊkszą swobodĊ wypowiedzi. Blog jest takĪe skutecznym narzĊdziem dziaáaĔ SEO i pomoĪe w wypo- zycjonowaniu produktu. SEO PamiĊtajmy o zoptymalizowaniu strony produktu pod SEO, tak by wyszukiwarki mogáy áatwiej ją odnaleĨü i przypisaü do konkretnych zapytaĔ internautów. Absolutna podstawa to dobranie odpowiednich sáów kluczowych, tytuáów, opisów. Zadbajmy równieĪ o backlinki — tu mamy do dyspozycji m.in. katalogi internetowe, w których moĪna umieszczaü opisy biznesu i strony. Nie zapomnijmy takĪe Poleć książkęKup książkę P R O M O C J A | 9 5 o dziaáaniach PR. Umieszczajmy linki do swojej strony w komuni- katach oraz artykuáach goĞcinnych. Wprawdzie nie wszystkie serwisy zostawią je w opublikowanym tekĞcie (niektóre wrĊcz umyĞlnie usuwają odnoĞniki), ale postarajmy siĊ, by zostaá przynajmniej je- den link. JeĞli pojawi siĊ w serwisie o wysokim PageRanku, wpáynie to na pozycjĊ naszej strony w wyszukiwarce internetowej. Pokolenie obrazu WspominaliĞmy juĪ, Īe jeden obraz jest wart wiĊcej niĪ tysiąc sáów. Na tym jednak jego rola siĊ nie koĔczy — obraz po prostu duĪo sku- teczniej przyciąga uwagĊ. Wielu uĪytkowników internetu nie czyta szczegóáowo informacji, tylko je skanuje. Dlatego wolą, by przeka- zywaü im informacje w formie obrazu — zdjĊcia, grafiki czy wideo. Stąd ogromna popularnoĞü infografik oraz portalu YouTube. JeĞli posiadamy wartoĞciowe dane, to zamiast przygotowywaü raport albo dáugi komunikat, przedstawmy je w formie infografiki. JeĞli lubimy dziaáania niestandardowe oraz filmy, moĪemy przygotowaü wideo viralowe i umieĞciü je w sieci. JeĞli „zaskoczy”, uĪytkownicy sami bĊdą je sobie przekazywaü. Polecanie I jeszcze jedna istotna rzecz, o której warto wspomnieü. UmoĪliwiajmy uĪytkownikom áatwe dzielenie siĊ informacją o naszym produkcie oraz polecanie go innym. Co to oznacza? UmieĞümy na stronie pro- duktu przyciski pozwalające na polubienie i Ğledzenie aktywnoĞci naszego e-biznesu. Podobnie zróbmy na blogu — niech polecanie poszczególnych treĞci sprowadza siĊ do pojedynczego klikniĊcia. Przyciski pozwolą na szybkie podzielenie siĊ informacją ze spoáecz- noĞcią internetową, a takĪe pokaĪą, ilu osobom spodobaá siĊ tekst. Poleć książkęKup książkę 9 6 | O B I Z N E S I E W I N T E R N E C I E Nagradzajmy osoby, które polecą nasz biznes innym osobom lub firmom. Przygotujmy program partnerski lub polecający. Uzy- skamy przejrzysty system takiego nagradzania, a w efekcie zdobĊ- dziemy nowych klientów. OczywiĞcie, bĊdziemy musieli podzieliü siĊ zyskiem, jednak dziĊki temu szybciej zbudujemy bazĊ klientów. O tym, jak przygotowaü taki program, piszemy w podrozdziale „Czy opáaca siĊ tworzyü program partnerski”. Poleć książkęKup książkę P R O M O C J A | 9 7 Czy warto bywaÊ na branĝowych eventach, czy lepiej skupiÊ siÚ na prowadzeniu firmy? Jest co najmniej kilka szkóá, jeĞli chodzi o pojawianie siĊ na bran- Īowych eventach. Znajdziemy osoby mówiące o tym, Īe eventy są kompletną stratą czasu, i osoby, które uwaĪają, Īe bez nich nie da siĊ rozwinąü biznesu. Są teĪ oczywiĞcie tacy, którzy mówią, Īe warto to rozsądnie podzieliü. Pojawiaü siĊ trzeba tam, gdzie moĪna spotkaü klientów lub potencjalnych partnerów biznesowych, a za- pomnieü o tych wydarzeniach, które najprawdopodobniej nie wniosą nic nowego do prowadzonej przez nas dziaáalnoĞci. Choü wszystkim tym stanowiskom trudno odmówiü argumentów przemawiających na ich korzyĞü, najbardziej racjonalna wydaje siĊ teza mówiąca, Īe eventy to tylko swoisty dodatek do tego, co robimy na co dzieĔ. Czasem moĪe siĊ okazaü ciekawym sposobem na zaistnienie w gáowach ludzi z pewnych krĊgów, jednak to wciąĪ dodatek, bez którego moĪna siĊ obejĞü i rozwinąü biznes na duĪą skalĊ. Znajdziemy wiele przykáadów firm, które siĊ rozwinĊáy bez by- wania na konferencjach. Podobnie znajdziemy wiele przykáadów firm, które dziĊki takim wydarzeniom zaistniaáy w ĞwiadomoĞci klientów i staáy siĊ tym, czym chciaáy siĊ staü. Nie ma wiĊc prostej recepty. MoĪe poza jedną... w biznesie internetowym najwaĪniejsze jest zbudowanie moĪliwie najlepszego produktu. Produktu, który bĊdzie poĪądany przez uĪytkowników. Bez tego nawet najlepsze wystąpienie na konferencji nic nam nie da. Dobre sprzedanie siebie samego moĪe wpáynąü na wzrost zainte- resowania nami. MoĪe skutkowaü ciekawymi ofertami pracy. Jednak to stosunek uĪytkowników do naszego produktu powinien byü najwaĪniejszy, a nie stosunek do nas. NajwaĪniejsze powinno byü stworzenie usáugi, z której uĪytkownicy bĊdą chcieli korzystaü. Poleć książkęKup książkę 9 8 | O B I Z N E S I E W I N T E R N E C I E Dopiero mając Ğwietny produkt, moĪemy (ale nie musimy) je- chaü na konferencjĊ i próbowaü na niej dobrze sprzedaü siebie i swój biznes. NajwaĪniejsze przy tym jest to, Īe eventy branĪowe są jedną (ale nie jedyną, czasami teĪ nie najlepszą) z moĪliwych dróg dotarcia do ludzi, na których nam zaleĪy. Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

O biznesie w internecie. Wszystko co chcielibyście wiedzieć, ale baliście się zapytać
Autor:
, , , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: