Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00341 007247 15916361 na godz. na dobę w sumie
O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej - ebook/pdf
O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 820
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3179-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> filologia polska
Porównaj ceny (książka, ebook (-7%), audiobook).

Tom stanowi zbiór studiów ofiarowanych Profesor Irenie Sosze z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej. Prezentowane studia, tematycznie dość szerokie, w całości wpisują się w rozległe zainteresowania Jubilatki i są świadectwem bogactwa Jej osiągnięć naukowych oraz uznania humanistów – bibliotekoznawców, literaturoznawców, bibliologów, historyków książki i prasy. Podstawowe dla paradygmatu współczesnej kultury zagadnienia czytelnictwa, zajmujące w dorobku naukowym Profesor Ireny Sochy jedno z ważniejszych miejsc, stanowią obszerny i cenny fragment zgromadzonych w publikacji materiałów. Wiele artykułów obejmuje perspektywę rozwoju badań dotyczących realiów współczesnego bibliotekarstwa i kultury czytelniczej. Nie brakuje też historycznych i teoretycznych zagadnień z zakresu bibliologii, piśmiennictwa dla młodego odbiorcy, literatury i kultury, przede wszystkim w kontekście historycznym, niezbędnym w opisie mechanizmów współczesnego rynku książki, nadal pozostającej jednym z najważniejszych komponentów życia medialnego.

Ze Słowa wstępnego

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

O e t o s i e k s i ą ż k i etosie książki Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej O etosie książki etosie książki Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej pod redakcją Teresy Wilkoń Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2017 Redaktor serii: Nauka o Książce i Bibliotece Teresa Wilkoń Recenzent Krystyna Kossakowska ‑Jarosz Komitet organizacyjny Olimpia Gogolin Małgorzata Gwadera Hanna Langer Marta Nadolna Profesor Irenie Sosze Przyjaciele, Współpracownicy i Uczniowie Słowo wstępne Tom stanowi zbiór studiów ofiarowanych Profesor Irenie Sosze z okazji pięćdzie‑ sięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej. Tytułowy etos, związane z nim wartości i normy moralne obecne w wytworach kultury i w wielu dziedzinach współczesnej humanistyki, często towarzyszące przedstawionym tu refleksjom, wskazują jedno‑ znaczne odczytanie intencji uczonych, którzy swoim udziałem zechcieli dać wyraz niezwykłej atencji, jaką powszechnie darzona jest Pani Profesor. To hołd złożony Jubilatce w uznaniu dla Jej wybitnych zasług naukowych i dydaktycznych, wyraz podziwu i podziękowania za życzliwość i nieustającą troskę o współpracowników i uczniów, którym nigdy nie szczędziła czasu, cennych rad, dobrego słowa i przy‑ jaznej uwagi. Prezentowane studia, tematycznie dość szerokie, w całości wpisują się w rozle‑ głe zainteresowania Profesor Ireny Sochy i są świadectwem bogactwa Jej osiągnięć naukowych oraz uznania humanistów – bibliotekoznawców, literaturoznawców, bibliologów, historyków książki i prasy. Podstawowe dla paradygmatu współczes‑ nej kultury zagadnienia czytelnictwa, zajmujące w dorobku naukowym Jubilatki jedno z ważniejszych miejsc, stanowią obszerny i cenny fragment zgromadzonych w publikacji materiałów. Wiele artykułów odzwierciedla perspektywę rozwoju ba‑ dań dotyczących realiów bibliotekarstwa i  kultury czytelniczej. Nie brakuje też historycznych i teoretycznych zagadnień z zakresu bibliologii, piśmiennictwa dla młodego odbiorcy, literatury i kultury, przede wszystkim w kontekście historycz‑ nym, niezbędnym w opisie mechanizmów dzisiejszego rynku książki, pozostają‑ cej jednym z najważniejszych komponentów życia medialnego. 8 Słowo wstępne Wszystkim Autorom pragnę serdecznie podziękować za przyjęcie zaprosze‑ nia do udziału w tym zaszczytnym przedsięwzięciu oraz za czas i trud włożony w przygotowanie publikacji. W Ich imieniu oraz w imieniu Uczniów, Koleżanek i Kolegów z Instytutu Bi‑ bliotekoznawstwa i  Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego składam Pani Profesor Irenie Sosze serdeczne gratulacje i dziękuję za Jej obecność z nami, za profesjonalną i niestrudzoną pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną, za op‑ tymizm i radość, które wnosi do naszego życia akademickiego, za wartości, których jest niedoścignionym wzorem i najlepszą orędowniczką. Z okazji jubileuszu życzę Pani Profesor prawdziwej satysfakcji z dalszych osiągnięć naukowo ‑badawczych, z opieki nad kolejnymi doktorantami, zdrowia, sił i energii do pomnażania dobra, którego wszyscy dzięki Jej wielkiemu sercu nieustannie doświadczamy. Teresa Wilkoń Spis treści 7 9 19 31 Słowo wstępne (Teresa Wilkoń) Profesor Irena Socha. Szkic biograficzny (Teresa Wilkoń) Bibliografia publikacji Profesor Ireny Sochy (Hanna Langer) Aleksander Wilkoń Klasztor św. Franciszka w Fiesole Biblioteki i książki Helena Synowiec O roli bibliotek w upowszechnianiu kultury i gwary regionu śląskiego (na wybranych przykładach) Księgozbiór rajcy i aptekarza Pawła Soldadiniego. Przyczynek do dziejów kultury intelektualnej mieszczaństwa krakowskiego pierwszej połowy XVIII wieku 35 49 Maria Juda 67 Małgorzata Komza Książki -nagrody. Dzieje i funkcje 87 Maria Pidłypczak -Majerowicz Księgozbiory bazylianów od XVI do XVIII wieku Antoni Krawczyk 99 Studia nad książkami przemieszczonymi z Europy do ZSRR po II wojnie światowej 124 Hanna Tadeusiewicz 132 Zasługi lekarzy dla organizacji bibliotek prywatnych i publicznych w Polsce Jacek Rodzeń Ilustracja aparatury naukowej w polskojęzycznej książce chemicznej w XIX wieku Kobiety – miłośniczki książek znane i nieznane. Przyczynek do badań bibliofilstwa polskiego (XV–XIX wiek) Z dziejów księgozbiorów i zainteresowań czytelniczych ziemian polskich na dawnych południowo -wschodnich Kresach w XIX i na początku XX wieku Leonard Ogierman Drukarze i nakładcy z Bazylei w inkunabułach z Biblioteki Jasnogórskiej w Częstochowie Księgozbiór Johanna Ephraima Scheibla i fragment jego kolekcji matematycznej w Bibliotece Śląskiej w Katowicach Helena Drège (1888–1956). Przyczynek do dziejów bibliotekarstwa dwudziestolecia międzywojennego Udostępnianie książek elektronicznych w polskich bibliotekach publicznych w świetle badań ankietowych Jerzy Reizes -Dzieduszycki Działalność kolekcjonerska i bibliofilska przedstawicieli arystokracji i ziemiaństwa polskiego przełomu XVIII i XIX wieku. Działyńscy, Dzieduszyccy, Baworowscy Architektura biblioteczna na łamach czasopisma „Bibliotekarz” w latach trzydziestych XX wieku 147 Bożena Koredczuk 160 Edward Różycki 175 189 Weronika Pawłowicz 223 Agnieszka Gołda 242 Agnieszka Łakomy 258 270 Beata Żołędowska -Król 279 Zdzisław Gębołyś 295 Viktor Kauder. Szkic do portretu Sergiusz Czarzasty Resortowa Sieć biblioteczna Sił Zbrojnych RP. Przełom 2014 i 2015 roku Zagadnienia czytelnictwa 307 Mariola Jarczykowa Wypowiedzi do czytelnika w siedemnastowiecznych księgach rękopiśmiennych Edycja bibliofilska – sprzymierzeńcem czytelnictwa „Przegląd Księgarski” jako źródło informacji o czytelnictwie w dwudziestoleciu międzywojennym (na przykładzie roczników 1930–1939) Jolanta Dzieniakowska O czasopismach szkolnych w urzędowych dziennikach kuratoryjnych okresu II Rzeczypospolitej Stanisława Kurek -Kokocińska Współczesne działania wokół czytania Oferta Księgarni Ludowej Kaspra Wojnara w Krakowie w świetle katalogów z 1908 i 1914 roku Retoryka kultury robotniczej w powojennej Łodzi na łamach pierwszego rocznika „Głosu Robotniczego”, z 1945 roku 321 Maria Kocójowa 339 Monika Olczak -Kardas 354 367 382 Aleksandra Lubczyńska 400 Małgorzata Pietrzak 412 Anna Dymmel 425 Barbara Pytlos 434 Grażyna Wrona 447 Zbigniew Żmigrodzki Czytelnictwo w kryzysie 450 Bogumiła Warząchowska 468 Czytelnicy XXI wieku. Lektury studentów w epoce sieci (w świetle sondażu) Seniorzy – specjalna kategoria czytelników. Na przykładzie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu „Prasa dalej rozpowszechnia te prawdy, popularyzuje je i tym sposobem kraj cały staje się uczestnikiem wiedzy”. Dziewiętnastowieczne dyskusje wokół popularyzacji nauki Promocja prasy i książki na łamach miesięcznika „Akcja Katolicka na Śląsku” Joanna Kamińska Czytelnik – klient – prosument. Przemiany profilu użytkownika wyzwaniem dla bibliotek Korespondencja Zdzisława Hierowskiego i Tadeusza Różewicza (1959–1967) Czy w inwokacji Pana Tadeusza Mickiewicz użył rymów częstochowskich? O książce, która nie została napisana (Gustaw Morcinek i Związek Polaków w Niemczech) Jolanta Chwastyk -Kowalczyk Książka, która otworzyła puszkę Pandory w „polskim Londynie” w XXI wieku Udział drukarzy i wydawców Górnego Śląska w kampanii plebiscytowej i powstańczej W kręgu literatury i kultury 483 Marian Kisiel 508 Marek Piechota 521 Krystyna Heska -Kwaśniewicz 528 540 Danuta Sieradzka 553 Katarzyna Tałuć 573 597 Tadeusz Aleksandrowicz 607 Teresa Wilkoń 617 Anna Seweryn O książce Czesława Miłosza Fenomen przekładu – wokół definicji Obraz rzeczywistości lat osiemdziesiątych XX wieku w wypowiedziach „Szkoły Podziemnej” / „Szkoły” Jerzy Stefan Ossowski Tropy lektur w wierszach Henryki Łazowertówny Bibliologiczne konteksty działalności Marka Terencjusza Warrona Literatura dla młodego odbiorcy 633 Maria Pawłowiczowa 650 Alicja Baluch Szkolne wspomnienia generała Stanisława Franciszka Sosa bowskiego – twórcy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej w Wojsku Pol skim Literatura dla małego czytelnika zaprogramowana na aktywny odbiór Ekodyskurs wychowawczy w międzywojennej literaturze dla młodzieży „Kogo dziś wieńczą?”. Ostatni rok Stanisława Jachowicza Literatura dla dzieci i młodzieży w ofercie lwowskich nakładców doby autonomii galicyjskiej (1867–1914) Książki o książkach – dla dzieci. Jak popularyzowano wiedzę o piśmie i książce wśród młodych czytelników w PRL -u 661 Zofia Budrewicz 679 Tadeusz Budrewicz 692 Maria Konopka 704 Bogumiła Staniów 716 Krzysztof Woźniakowski 730 Bożena Olszewska 743 Adrian Uljasz 757 771 Maria Kalczyńska 790 Agnieszka Kotwica 811 Tabula gratulatoria Józef Ignacy Kraszewski i warszawski tygodnik „Przyjaciel Dzieci” Janina Porazińska – współzałożycielka, współredaktorka i autorka międzywojennego „Płomyka” Edukacja czy propaganda? Tematyka historyczna w twórczości Wandy Żółkiewskiej Jerzy Plis „Pod Znakiem Maryi”. Miesięcznik Związku Sodalicji Mariańskich Młodzieży Szkół Średnich w Polsce (1920–1939) Katalog poloników emigracyjnych i dipisowskich na podstawie kolekcji Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich z Opola. Literatura edukacyjna dla młodzieży Estetyczne walory wyposażenia edytorskiego książek ilustrowanych przez Józefa Wilkonia ze zbiorów Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie. Bibliotekarskie i informacyjne aspekty zgromadzonej kolekcji muzealnej Redakcja Anna U. Pilśniak Joanna Szewczyk Projekt okładki, stron tytułowych i działowych Marek J. Piwko {mjp} Redakcja techniczna Małgorzata Pleśniar Korekta Jadwiga Gaździcka Łamanie Edward Wilk Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3178-2 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3179-9 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12b, 40 -007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e -mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 51,25. Ark. wyd. 60,5 Papier offset. kl. III, 90 g. Cena 84 zł (+VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o. o.” Sp. k. ul. Jacewska 89, 88 -100 Inowrocław O e t o s i e k s i ą ż k i etosie książki Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: