Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00143 010068 18629506 na godz. na dobę w sumie
O pochodzeniu człowieka - ebook/pdf
O pochodzeniu człowieka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 260
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61154-41-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Jest to jedna z tych książek, które wstrząsnęły światem. Na podstawie wieloletnich badań, powołując się także na ustalenia innych uczonych, Darwin przedstawił teorię, zgodnie z którą protoplastą rodu ludzkiego jest ni mniej ni więcej tylko małpa. Pisana w pierwszej osobie, pełna osobistych refleksji i uwag, praca angielskiego uczonego nie ma wcale charakteru obrazoburczego, a już na pewno nie jest ateistyczna, co przypisywały jej niektóre środowiska. Zawarty w tej opublikowanej w 1871 roku rozprawie determinizm ewolucyjny oraz obraz bezwzględnej walki o byt posłużył wprawdzie niejednemu przywódcy państw totalitarnych, zwłaszcza Hitlerowi, do usprawiedliwiania zbrodniczych poczynań, ale Darwin był przede wszystkim uczonym, który, posługując się aparatem badawczym dostępnym dziewiętnastowiecznemu przyrodnikowi, sformułował szereg wniosków o charakterze rewolucyjnym, podobnie jak rewolucjonistą był Kopernik, ogłaszając swoją teorię heliocentryczną. Czy jednak sugestywne argumenty Darwina mają wartość żelaznych dowodów? Na ten temat Czytelnik musi wyrobić sobie własne zdanie…
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

O฀pochodzeniu CZŁOWIEKA O฀pochodzeniu CZŁOWIEKA Karol฀Darwin Jirafa Roja Warszawa 2009 © Copyright by Jirafa Roja, 2009 Tytuł oryginału: „The Descent of Man” Tłumaczenie: M. Ilecki Redakcja: Piotr Kitrasiewicz Korekta: Sylwia Mroczek-Zawadzka Opracowanie graficzne serii: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Zdjęcie na okładce: Edwin Verin | Dreamstime.com Łamanie: Tatsu Druk i oprawa: Eurodruk-Kraków Sp. z o.o. tatsu@tatsu.pl ISBN 978-83-61154-41-9 Wydanie I Warszawa 2009 Spis฀treści I.฀ Dowody฀pochodzenia฀człowieka฀ od฀niższej฀formy฀ustrojowej฀฀฀ ฀.฀฀ ฀.฀฀ ฀.฀฀ ฀.฀฀ ฀.฀฀ ฀.฀฀ ฀.฀฀ ฀.฀฀ ฀.฀฀ ฀.฀฀ ฀.฀฀ ฀.฀฀ ฀.฀฀ ฀.฀฀ ฀.฀฀ ฀.฀฀ 7 II.฀ Dowody฀pochodzenia฀człowieka฀ od฀niższej฀formy฀ustrojowej฀(c.d.)฀ ฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ 23 III.฀ Władze฀umysłowe฀człowieka฀a฀takie฀same฀ władze฀zwierząt฀niższych฀ ฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .71 IV.฀ Porównanie฀władz฀umysłowych฀człowieka฀ z฀władzami฀umysłowymi฀niższych฀zwierząt฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀110 V.฀ O฀rozwoju฀intelektualnychi฀moralnych฀władz฀ człowieka฀podczas฀pierwszych฀faz฀jego฀istnienia฀ na฀ziemi฀oraz฀w฀czasach฀cywilizacji฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀ 154 VI.฀ Genealogia฀człowieka฀i฀jego฀pokrewieństwo฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀฀ .฀฀181 VII.฀ O฀rasach฀ludzkich฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. 207 VIII.฀ O฀tworzeniu฀się฀ras฀ludzkich ฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. 241 Wykaz฀niektórych฀uczonych฀oraz฀nazw฀i฀pojęć฀ występujących฀w฀tekście฀ (w฀porządku฀alfabetycznym) ฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. ฀฀฀. 251 I.฀ ฀Dowody฀pochodzenia฀człowieka฀ od฀niższej฀formy฀ustrojowej Jeśli฀pragniemy฀upewnić฀się,฀czy฀człowiek฀rzeczywiście฀pocho- dzi฀od฀jakiegokolwiek฀tworu,฀który฀kiedyś฀istniał฀na฀ziemi,฀na- leży฀w฀pierwszym฀rzędzie฀dowieść,฀że฀w฀organizmie฀ludzkim฀ zachodzą฀jakieś฀zmiany,฀czy฀to฀w฀budowie฀ciała,฀czy฀też฀psy- chiczne฀i,฀jeśli฀zmiany฀takie฀zachodzą,฀to฀czy฀przekazują฀się฀one฀ dziedzicznie฀na฀potomstwo฀tak฀samo฀jak฀to฀zachodzi฀u฀tworów฀ niższego฀rzędu.฀Również฀należy฀upewnić฀się,฀że฀zmiany฀takie฀ zachodzą฀wskutek฀przyczyn฀ogólnie฀znanych฀i฀że฀podlegają฀ prawom฀działającym฀na฀wszystkie฀organizmy,฀jak฀na฀przykład฀ prawa฀zmienności฀współczynnej฀lub฀prawa,฀które฀powoduje฀ dziedziczność฀skutków฀nadmiernego฀używania,฀względnie฀za- niechania฀użytku฀niektórych฀organów.฀Trzeba฀również฀zbadać,฀ czy฀ród฀ludzki฀może฀podlegać฀tym฀samym฀ułomnościom,฀któ- rym฀podlegają฀zwierzęta,฀czy฀płodzi฀typy฀potworne฀oraz฀czy฀kie- dykolwiek฀w฀budowie฀ludzkiego฀organizmu฀daje฀się฀zauważyć฀ powrót฀do฀typu฀pierwotnego.฀Należy฀też฀zbadać,฀czy฀ród฀ludzki,฀ podobnie฀jak฀zwierzęta฀stworzył฀odmiany฀gatunkowe฀o฀niewiel- kich฀różnicach฀rasowych,฀bądź฀też฀tak฀odmienne,฀że฀można฀je฀ zaliczyć฀do฀rzędu฀gatunków฀wątpliwych.฀Ostatecznie฀zaś,฀jako฀ ważny฀przyczynek,฀należy฀zbadać฀sprawę฀geograficznego฀roz- powszechnienia฀ras฀oraz฀ich฀wzajemny฀wpływ฀wywierany฀przy฀ krzyżowaniu฀na฀pierwsze฀oraz฀późniejsze฀pokolenia. 8 O฀pOchOdzeniu฀człOwieka Podczas฀badania฀tych฀zagadnień฀nasuwa฀się฀przede฀wszyst- kim฀pytanie,฀czy฀rozmnażanie฀rodu฀ludzkiego฀odbywa฀się฀w฀ta- kich฀rozmiarach,฀że฀może฀wywołać฀walkę฀o฀byt,฀która,฀powo- dując฀w฀organizmie฀zmiany฀fizyczne฀oraz฀psychiczne,฀szko- dliwe฀zniszczy,฀a฀pożyteczne฀zachowa.฀Gdy฀przekonamy฀się,฀ że฀tak฀jest,฀powstanie฀wówczas฀inne฀pytanie.฀Mianowicie,฀czy฀ poszczególne฀rasy฀lub฀odmiany฀rodu฀ludzkiego฀w฀walce฀o฀byt฀ ulegają฀zupełnej฀zagładzie.฀Muszę฀nadmienić,฀że฀wszystkie฀te฀ zagadnienia฀zostaną฀rozwiązane฀twierdząco,฀zupełnie฀tak฀sa- mo฀jakbyśmy฀rozpatrywali฀kwestie฀dotyczące฀zwierząt฀niższego฀ rzędu.฀Najpierw฀jednak฀musimy฀zastanowić฀się฀nad฀kwestią,฀ czy฀i฀jakie฀znajdujemy฀w฀organizmie฀ludzkim฀dowody,฀niezbi- cie฀wskazujące฀na฀pochodzenie฀od฀formy฀niższego฀ustroju.฀Na- stępne฀rozdziały฀poświęcimy฀na฀zbadanie฀psychicznej฀strony฀ człowieka฀i฀na฀jej฀stosunek฀do฀zwierząt฀niższego฀rzędu. Wiadomo,฀że฀ciało฀ludzkie฀jest฀zbudowane฀według฀ogólne- go฀typu฀zwierząt฀ssących.฀Wszystkie฀kości฀szkieletu฀człowie- ka฀wykazują฀podobieństwo฀do฀odpowiednich฀części฀szkieletu฀ małpy,฀nietoperza฀czy฀foki.฀To฀samo฀podobieństwo฀zachodzi฀ w฀innych฀częściach฀organizmu.฀Najważniejszy฀z฀organów฀—฀ mózg฀ludzki฀podlega,฀zgodnie฀z฀opinią฀wszystkich฀anatomów,฀ tym฀samym฀prawom฀co฀mózg฀innych฀zwierząt.฀Za฀zbyteczne฀ uważam฀zresztą฀poddawanie฀szczegółowej฀analizie฀podobień- stwa฀zachodzącego฀między฀człowiekiem฀a฀ssącymi฀wyższego฀ rzędu,฀tak฀pod฀wzglądem฀budowy฀mózgu,฀jak฀i฀innych฀części฀ organizmu.฀Należy฀jednak฀zwrócić฀uwagę฀na฀kilka฀zasadni- czych฀kwestii,฀które฀nie฀pozostają฀w฀bezpośrednim฀związku฀ z฀budową฀ciała,฀a฀świadczą฀przecież฀o฀podobieństwie฀i฀pokre- wieństwie฀człowieka฀do฀zwierząt฀niższego฀typu. Różne฀choroby,฀jak฀wścieklizna,฀ospa,฀nosacizna,฀przymiot฀ lub฀cholera,฀mogą฀się฀udzielić฀człowiekowi฀od฀zwierząt฀i฀od- wrotnie.฀Fakt฀ten฀jest฀mocniejszym฀dowodem฀podobieństwa฀ dOwOdy฀pOchOdzenia฀człOwieka฀Od฀niższej฀fOrmy฀ustrOjOwej 9 zachodzącego฀w฀składzie฀krwi฀oraz฀budowie฀włókien฀niż฀wszel- kie฀badania฀przy฀pomocy฀mikroskopu฀lub฀analiza฀chemicz- na.฀Małpy฀również,฀jak฀ludzie,฀podlegają฀pewnym฀chorobom฀ nie฀zaraźliwym.฀Często฀chorują฀na฀przeziębienie,฀które฀łatwo฀ przechodzi฀w฀suchoty.฀Miewają฀również฀zapalenia฀kiszek฀i฀ka- tarakty,฀a฀nawet฀apopleksje.฀Młode฀małpiątka฀w฀okresie฀ząb- kowania฀często฀umierają฀wskutek฀febry.฀Lekarstwa฀wywierają฀ na฀ich฀organizm฀równie฀dobroczynny฀skutek฀jak฀na฀organizm฀ ludzki.฀Niektóre฀małpy฀lubią฀bardzo฀kawę,฀herbatę฀oraz฀napo- je฀wyskokowe,฀a฀zdarza฀się฀nawet,฀że฀palą฀fajki. Mieszkańcy฀Afryki฀Północnej,฀pragnąc฀schwytać฀dzikie฀ pawiany,฀na฀przynętę฀stawiają฀im฀mocne฀piwo,฀którym฀mał- py฀upijają฀się.฀Po฀takiej฀libacji฀skutek฀był฀taki฀sam฀jak฀u฀ludzi.฀ Nazajutrz฀małpy฀były฀bez฀humoru฀i฀chore฀trzymały฀się฀oburącz฀ za฀głowy,฀na฀widok฀piwa฀lub฀wina฀odwracały฀się฀ze฀wstrętem,฀ z฀przyjemnością฀natomiast฀żuły฀cytryny.฀Jedna฀małpa฀ame- rykańskiego฀gatunku฀Ateles,฀wypiwszy฀raz฀zbyt฀dużo฀wódki,฀ nie฀chciała฀jej฀potem฀już฀pić฀wcale,฀co฀świadczyłoby,฀że฀była฀ rozsądniejszą฀od฀wielu฀ludzi.฀Drobne฀te฀przykłady฀są฀dowodem฀ wysokiego฀podobieństwa฀nerwów฀smakowych฀u฀ludzi฀i฀małp,฀ a฀także฀całego฀systemu฀nerwowego. Organizm฀ludzi฀często฀bywa฀trapiony฀przez฀pasożyty฀we- wnętrzne฀i฀zewnętrzne฀wywołujące฀niekiedy฀fatalne฀skutki.฀ Te฀same฀pasożyty,฀a฀przynajmniej฀podobnych฀rodzajów,฀napa- stują฀także฀inne฀zwierzęta฀ssące.฀Inne฀zjawiska฀wreszcie,฀jak฀ brzemienność,฀dojrzewanie฀oraz฀trwanie฀niektórych฀chorób฀ podlegają฀u฀człowieka,฀jak฀również฀u฀zwierząt฀ssących,฀ptaków,฀ a฀nawet฀owadów,฀tym฀samym฀tajemniczym฀prawom,฀których฀ działanie฀określa฀się฀liczbą฀okresów฀księżycowych.฀Rany฀czło- wieka฀goją฀się฀podobnie฀co฀rany฀zwierząt,฀a฀w฀miejscu฀utraco- nych฀członków,฀szczególnie฀u฀zarodków,฀rozwijają฀się฀niekiedy฀ nowe,฀co฀spotykamy฀również฀u฀innych฀zwierząt. 10 O฀pOchOdzeniu฀człOwieka Przebieg฀doniosłej฀czynności฀rozmnażania฀gatunku฀od฀ zalotów฀samca฀aż฀do฀spłodzenia฀i฀wykarmienia฀młodych฀jest฀ jednakowy฀u฀wszystkich฀zwierząt฀ssących.฀Małpiątka฀rodzą฀ się฀równie฀niedołężne฀jak฀dzieci฀ludzkie,฀a฀potomstwo฀niektó- rych฀gatunków฀czwororęcznych฀tak฀samo฀różni฀się฀od฀starych฀ zwierząt฀jak฀niemowlęta฀od฀ludzi฀dorosłych.฀Niektórzy฀uczeni฀ za฀cechę฀wyłączną฀człowieka฀uważają฀długość฀dojrzewania.฀ Lecz฀weźmy฀za฀przykład฀plemiona฀zamieszkałe฀w฀okolicach฀ podzwrotnikowych฀i฀wówczas฀przekonamy฀się,฀że฀nie฀zacho- dzi฀tam฀zbyt฀wielka฀różnica฀między฀ludźmi฀a฀na฀przykład฀ orangutanami,฀które฀również฀osiągają฀dojrzałość฀między฀10.฀ a฀15.฀rokiem฀życia.฀Jeśli฀zaś฀dodamy,฀że฀różnice฀płciowe฀pod฀ względem฀wzrostu฀owłosienia,฀siły฀fizycznej฀oraz฀władz฀umy- słowych฀zachodzą฀u฀wszystkich฀zwierząt฀ssących,฀to฀zrozu- miałym฀zupełnie฀stanie฀się฀twierdzenie,฀iż฀organizm฀ludz- ki฀tak฀pod฀względem฀budowy฀ogólnej฀jak฀konstrukcji฀tkanek฀ oraz฀składu฀chemicznego฀wykazuje฀zupełnie฀podobieństwo฀ do฀organizmów฀zwierząt฀wyższego฀typu,฀w฀szczególności฀zaś฀ małp-antropoidów. Embrion฀ludzki฀rozwija฀się฀z฀jajeczka฀o฀średnicy฀1/125฀ca- la,฀nie฀różniącego฀się฀niczym฀od฀jaj฀innych฀zwierząt.฀Zarodek฀ człowieka฀w฀pierwotnym฀stadium฀rozwoju฀również฀nie฀wyka- zuje฀żadnych฀różnic.฀Arterie฀szyi฀rozgałęziają฀się฀łukowato,฀jak฀ gdyby฀miały฀doprowadzić฀krew฀do฀skrzeli,฀które฀u฀wyższych฀ kręgowców฀nie฀istnieją,฀aczkolwiek฀pozostał฀po฀nich฀ślad฀w฀po- staci฀łuków฀skrzelowych฀po฀obu฀stronach฀szyi.฀W฀późniejszym฀ okresie฀rozwoju฀powstają฀kończyny฀na฀tej฀samej฀zasadzie,฀co฀ łapy฀zwierząt฀ssących฀i฀gadów,฀skrzydła฀i฀nogi฀ptaków.฀Znacz- nie฀później฀dopiero฀embrion฀człowieka฀zaczyna฀różnić฀się฀od฀ embriona฀małpy,฀zaś฀zarodek฀tej฀ostatniej฀o฀tyle฀już฀różni฀się฀ od฀psiego,฀że฀większych฀różnic฀nie฀wykazuje฀nawet฀embrion฀ człowieka.฀Dodać฀jednak฀muszę,฀że฀zalążek฀człowieka฀w฀pew-
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

O pochodzeniu człowieka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: