Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00212 003628 18781699 na godz. na dobę w sumie
O współczesnych praktykach genderyzacji ciała - ebook/pdf
O współczesnych praktykach genderyzacji ciała - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 344
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2304-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).

Książka prezentuje efekty socjologicznych badań i krytycznej refleksji nad kobiecością i męskością. Szczególną uwagę zwraca na cielesny wymiar ról społecznych przypisywanych kobietom i mężczyznom oraz na praktyki kulturowe, które wykorzystują ciało do konstruowania płci kulturowej.  Przedstawia analizę wybranych reprezentacji kobiecości i kobiecego ciała w fotografii, reklamie oraz literaturze. Opisuje doświadczenia kobiet i mężczyzn w instytucjach społecznych, takich jak rodzina, oraz organizacjach zawodowych, takich jak sfeminizowana pomoc społeczna czy zmaskulinizowana kopalnia. Analizuje zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć oraz społeczno-kulturowy opór stawiany przez tych, którzy doświadczają marginalizacji i stygmatyzacji.

Książka adresowana jest do osób zainteresowanych problematyką płci kulturowej, zwłaszcza studentek i studentów oraz akademiczek i akademików zajmujących się naukami społecznymi. Ze względu na aktualność podejmowanych wątków oraz duże zainteresowanie opinii publicznej kategorią gender może zainteresować także wszystkich tych, którzy szukają odpowiedzi na pytanie o kulturowe ramy kobiecości i męskości oraz społeczne konsekwencje bycia kobietą i mężczyzną.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

O  współczesnych  praktykach  genderyzacji  ciała NR 3170 O  współczesnych  praktykach  genderyzacji  ciała pod redakcją Kazimiery Wódz i Jolanty Klimczak Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2014 Redaktor serii: Socjologia Wojciech Świątkiewicz Recenzent Krystyna Slany Spis  treści O genderyzacji ciała i ucieleśnianiu płci, czyli kilka słów wprowadzenia (Redaktorki) 7 W stronę praktyk kulturowych Beata Rakoczy Dyskursywne tworzenie społecznego obrazu ciała kobiety. Sztuka wizualna jako narzędzie kształtowania refleksyjności . . . . . . . . . . . . . . 15 Magdalena Gibas Pomiędzy sacrum a profanum – dychotomiczny charakter kobiecego ciała i jego wpływ na konstruowanie tożsamości kobiet rodzących . . . . . . . . . 77 Daniela Dzienniak-Pulina Skonwencjonalizowane formy fotografowania kobiecego ciała w reklamach praso- wych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Wanda Witek-Malicka Czy to jest kobieta…? Obraz SS-Aufseherinnen we wspomnieniach Dzieci Oświę- cimia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 W stronę społecznego doświadczenia Tomasz Warczok „Troskliwe matki” i „rozwiązłe syfiary”. Reprodukcja porządku płciowego w symbo- licznych praktykach pracowników socjalnych . . . . . . . . . . . . 149 Jolanta Klimczak Męskie ciało w dyskursie „postrobotniczym” . . . . . . . . . . . . 162 Katarzyna Popiel Przemiany wzorców kobiecych w środowisku wiejskim . . . . . . . . . 174 6 Spis treści Dorota Nowalska-Kapuścik Konsumowanie żywności i zachowania żywieniowe w kontekście płci kulturowej 212 W stronę Innego Sandra Rusin Gdy spódniczka gwałci – rzecz o Slut Walks . . . . . . . . . . . . 241 Izabela Desperak Badacze społeczni wobec zjawiska prostytucji . Czas na zaangażowanie? . . . . 265 Żaneta Krawczyk-Antońska Konstruowanie roli płciowej w środowisku osób transseksualnych . . . . . 274 Aleksandra A . Wycisk Promocja tożsamości – queer a marketing społeczny . . . . . . . . . . 312 Notki o Autor(k)ach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 O  genderyzacji  ciała  i  ucieleśnianiu  płci,  czyli  kilka  słów  wprowadzenia Książka O współczesnych praktykach genderyzacji ciała jest kolejnym głosem w dyskusji toczonej w naukach społecznych wokół problematyki dekonstruo­ wania kobiecości i męskości oraz genderyzacji istotnych wymiarów życia społecznego. Proponowana perspektywa teoretyczna oraz główny przedmiot zainteresowań odnoszą się do korporalnego fundamentu konstruowania, zinter­ nalizowania i eksternalizowania płci kulturowej. Ciało uzyskuje tu status bytu biohistorycznego (Foucault, 1998: 131–165), fundamentalnego dla urabiania, dyscyplinowania oraz komunikowania kobiecości i męskości. Jest także źródłem znaczeń lokujących kobiecość i męskość w innych, niż genderowy, kontekstach społecznych, uruchamiających powstawanie złożonych struktur poznawczych i kulturowych reprezentacji, współtworzących praktyki naznaczania i wyklu­ czania. Proponowany opis „reżimów ciała” (Giddens, 2001: 137; Foucault, 2000: 472–515) i analiza ewolucji ról płciowych to świadectwa interesującej nas prak­ tyki aktualizowania kobiecości / męskości w wymiarze produkcji, reprodukcji, konsumpcji i władzy (Bradley, 2008: 109–200; Bourdieu, 2004: 33–45). Za ważną uznajemy także ilustrację oporu wobec dominującego dyskursu estety­ zacji ciała i mistyfikacji kobiecości, o której pisała już Betty Friedan (2012: 60 i nast.), oraz śledzenie obecności antydyskursów i wzorców krytycznych wobec dominujących standardów wyglądu. W proponowanym opisie i analizie praktyk upłciowiania ciała centralną kategorią analityczną staje się płeć kulturowa (gender). Skutkuje to aktualizacją różnych konceptów płci obecnych w półwiecznym dorobku i socjologii, i stu­ diów genderowych. Idąc chronologicznie, mamy do czynienia z rozumieniem gender jako terminu odnoszącego się do wskazania społeczno­kulturowych uwarunkowań kobiecości / męskości oraz do podkreślenia ideologicznej, eko­ 8 O genderyzacji ciała… nomicznej i politycznej genezy ról i atrybutów wiązanych z płcią. Ta zapropo- nowana przez Ann Oakley (1972: 9) koncepcja płci ujmowanej jako struktura złożona z tego, co biologiczne (sex), i tego, co kulturowe (gender), zyskała wielką popularność w latach 70. i 80. i w wielu środowiskach akademickich zachowuje swoją aktualność także dziś. Jej walor poznawczy i analityczny bierze się stąd, że pozwala przeciwstawiać się esencjalizmowi i jednowymiarowej koncepcji płci uwikłanej w determinizm biologiczny, wskazuje na kulturowe uwarunkowanie kobiecości i męskości oraz podkreśla wpływ oczekiwań społecznych na eksponowane cechy, zwane płciowymi. Równocześnie koncepcja ta nie wymaga zakwestionowania anato- miczno-fizjologicznych różnic płciowych, wskazując na ich biologiczną (a za- tem w domyśle: niezmienną) genezę i z tych względów pozostawiając ją poza polem zainteresowań nauk społecznych. Nie wszystkich jednak satysfakcjonuje koncepcja płci dychotomizująca naturę i kulturę, aktualizująca sex i gender. Nie wszyscy akceptują ideę przeddyskursywności któregokolwiek z komponentów płci. Krytyczne stanowisko wobec przedstawionego konceptu płci zajmują m.in. zyskujące na popularności od lat 80. postrukturalizm i postmodernizm. Nurty te nie tylko wskazują na kulturowe podstawy tożsamości kobiet i mężczyzn, nie tylko przyznają społeczeństwu moc kreowania świata płci i wytwarzania jego znaczeń, nie tylko podważają aksjomatyczność, jednolitość i uniwersalność kobiecości i męskości, ale kwestionują to, co stanowiło fundament wykorzy- stywanego przez dwie dekady paradygmatu, pozakulturową genezę tzw. płci biologicznej (sex). Judith Butler (2008: 52) formułuje to tak: […] może konstrukt ten, który zwiemy „biologiczną płcią”, jest tak samo właśnie konstruktem kulturowym, jak kulturowa płeć; […] może biologiczna płeć zawsze była jak najbardziej kulturową płcią? To oznaczałoby, że w ogóle nie istnieje rozróżnienie na płeć biologiczną oraz kulturową. W proponowanym przez badaczkę radykalnie konstruktywistycznym dys- kursie płciowym pozostaje więc jedynie gender, będąca dla niej – podobnie jak dla Michela Foucaulta i Monique Wittig – kategorią dyskursywną, nakładaną na rzeczywistość społeczną, abstrakcją o mocy wytwarzania „rzeczywistości urzeczowionej” (Butler, 2008: 214). Ma ona charakter negocjowany, zmienny i płynny, jest replikowana w praktykach społecznych, performatywna i współ- uczestnicząca w odtwarzaniu i konstruowaniu znaczeń (Butler, 2008: 251), elastyczna, otwarta, różnorodna, stwarzana (w dyskursie) w aktach materia- lizacji ciała (Butler, 2008: 7). Thomas Laqueur (1990: 140), autor książki Making Sex. Body and Gender form Greeks to Freud, uzupełnia filozoficzny wywód Butler historyczną rekonstrukcją koncepcji płciowości, analizując logikę modeli jedno- i dwupłciowych, odmienne strategie interpretacyjne, retorykę, idiomy, zmienność czasową i kulturową przedstawień kobiecości i męskości, stosowanych kryteriów klasyfikacji. Przekonuje nas do koncepcji ciała, które O genderyzacji ciała… 9 głównie bywało nośnikiem statusu prawnego i społecznego, a niekoniecznie determinantą płci kulturowej, które implikowało wiele możliwych reprezenta- cji, wśród nich żadnej ze współcześnie znanych, i które można by uznać za wielopłciowe, ale i także – za bezpłciowe. I tu przechodzimy do meritum, na którym oparłyśmy pomysł stworzenia tej książki. Interesuje nas ten obszar konstruowania i manifestowania kobiecości i męskości oraz ten zestaw zjawisk i procesów, które ciało czynią „podatnym” (Foucault, 1998: 133) i podporządkowują ideom normatywnej kobiecości i męskości. Pozbawione neutralności faktu biologicznego staje się ono – jak pisze Brian Turner (1992: 15, cyt. za: Bauman, 1995: 16) – „możliwością formo- waną przez kulturę i realizowaną w toku ludzkich interakcji”. Czym zatem jest ciało w projekcie genderyzacji? Co nam komunikuje o kobiecości i męskości? Jakie pełni funkcje społeczne? Jakie niesie znaczenia? Na te pytania chcemy odpowiedzieć tekstami zamieszczonymi w książce. Rozdziały zostały uporządkowane zgodnie z góry przyjętym podziałem na trzy obszary poszukiwań: pierwszy – eksplorujący kulturowe praktyki dominacji i oporu z obszaru mass mediów, sztuki wizualnej i literatury; drugi – sięgają- cy do doświadczeń społecznych ze sfery produkcji, władzy oraz konsumpcji; i wreszcie trzeci – egzemplifikujący intersekcjonalne przekonanie o multipliko- waniu wykluczenia uznanych za nienormatywne kategorii kobiet / mężczyzn. Pierwszą część otwiera tekst Beaty Rakoczy zatytułowany Dyskursywne two- rzenie społecznego obrazu ciała kobiety. Sztuka wizualna jako narzędzie kształto- wania refleksyjności. Autorka przedstawia własną analizę praktyk dyskurywnych ciała kobiecego. Wyróżnia trzy główne dyskursy, w ramach których osadza tę analizę, a mianowicie: dyskurs pierwszy dotyczący nagości, drugi – relacji władzy, trzeci – płci. Pozwala jej to na wskazanie wewnątrz każdego z nich oddzielnych strategii oporu, które – za Foucaultem – nazywa antydyskursa- mi. Odkrywa opozycje: kontrola – naturalność, ciało jako przedmiot – ciało upodmiotowione, tabu – seksualność. Dyskursy te opisuje na podstawie badań własnych oraz istniejących już analiz mediów i obyczajowości. Jako główny czynnik dekonstruujący wskazuje sztukę wizualną, w szczególności fotografię, zarówno artystyczną, jak i komercyjną. Skupia się na obrazie kobiecego ciała w mediach, sztuce, kulturze popularnej oraz na jego percepcji w jednostkowym doświadczeniu. Interesująco łączy różne źródła wiedzy społecznej. Sięga po ciekawe przykłady negocjowania granic władzy / wiedzy, fundujących transgre- syjną kobiecość w ciele i cielesność w kobiecie. Drugi artykuł, zatytułowany Pomiędzy sacrum a profanum – dychotomicz- ny charakter kobiecego ciała i jego wpływ na konstruowanie tożsamości kobiet rodzących, autorstwa Magdaleny Gibas, kontynuuje poszukiwania praktyk prezentowania ciała kobiecego w kulturze dominującej. Ograniczony został jednak zakres tych poszukiwań do ciąży i macierzyństwa, jako kontekstu repro- dukowania znaczeń. Inspiracją teoretyczną dla autorki jest koncepcja Sherry B. 10 O genderyzacji ciała… Ortner, niezwykle przydatna, zwłaszcza gdy rozważania o kobiecości umieszcza się w dychotomicznym kontekście kultura vs natura. Bohaterka tekstu, kobieta ciężarna, jest figurą opisaną na wielu poziomach i z wykorzystaniem różnych dyskursów (religijnego, literackiego, fotograficznego, filmowego). Autorka z za- interesowaniem śledzi jej reprezentacje, szczegółowo analizując dyskurs natu- ralności, nagości i seksualności. Wątek replikowania schematów ciała kobiecego kontynuowany jest w ko- lejnym tekście: Skonwencjonalizowane formy fotografowania kobiecego ciała w re- klamach prasowych, autorstwa Danieli Dzienniak-Puliny. Głównym problemem w nim poruszanym jest pokazanie schematycznego podejścia fotografów rekla- mowych do ciała kobiecego. Mamy tu zatem do czynienia bardziej z operacyjną, a mniej z krytyczną perspektywą analizy praktyk mimetycznych, fundujących dominujące toposy kobiecej cielesności. Czy  to  jest  kobieta…?  Obraz  SS-Aufseherinnen  we  wspomnieniach  Dzieci  Oświęcimia  autorstwa Wandy Witek-Malickiej stanowi kontynuację optyki zakorzenionej w rekonstrukcjach społecznej rzeczywistości ufundowanych na tekstach kulturowych. Analiza pamiętników niegdysiejszych dzieci ocalonych z Zagłady służy autorce do analizy opisów kobiet z załogi SS. Zwraca ona uwagę na to, że zarówno prezentowane przez nadzorczynie obozu cechy osobowości, jak i podejmowane działania, a także ich wygląd zewnętrzny i posiadane atry- buty, wreszcie sam fakt podjęcia pracy w obozie koncentracyjnym, polegającej na utrzymywaniu dyscypliny wśród osadzonych – wszystko to podaje w wąt- pliwość przynależność SS-Aufseherinnen do „świata kobiet”. Część drugą książki otwiera tekst Tomasza Warczoka „Troskliwe  matki”  i „rozwiązłe syfiary”. Reprodukcja porządku płciowego w symbolicznych praktykach  pracowników  socjalnych.  Autor ukazuje proces reprodukcji płci w praktykach symbolicznych pracowników socjalnych. Zwraca uwagę na to, że pracownicy socjalni, jako agenci państwa (działający na mocy jego autorytetu), dysponują określoną władzą symboliczną w prawomocnym definiowaniu rzeczywistości klientów pomocy społecznej. Tworząc formalne i nieformalne klasyfikacje klientów, określają to, co „normalne” i „patologiczne”, a dalej – oczekiwane i pożądane (a także odrzucane). Jako że podobne klasyfikacje uruchamiane są, często nieświadomie, na poziomie codziennych interakcji zawodowych między pracownikami i klientami, posiadają one moc strukturyzacji rzeczywistości – praktycznego narzucania określonego porządku, w równym stopniu symbo- licznego, co społecznego. Temat ciała w relacjach zawodowych i jego upłciowienie podejmuje także tekst Jolanty Klimczak, zatytułowany Męskie  ciało  w  dyskursie  „postrobot- niczym”. Autorka zwraca uwagę na przemiany wzorców męskości i wpływ paradygmatu nowoczesnego na reprodukcję nowych koncepcji mężczyzny. Szczególne miejsce w kalejdoskopie męskich reprezentacji przyznaje męskości ufundowanej na roli robotnika. O genderyzacji ciała… 11 Katarzyna Popiel, autorka kolejnego artykułu – Przemiany  wzorców  ko- biecych  w  środowisku  wiejskim  –  koncentruje się na nadmiernej kumulacji ról pełnionych przez kobietę we współczesnej rodzinie wiejskiej oraz intensyfikacji zadań, obowiązków, składających się na każdą z wykonywanych ról. Zasad- niczym celem tekstu czyni jednak analizę opinii respondentek z trzech grup pokoleniowych na temat postrzegania zachowań związanych z kobiecością współcześnie i w przeszłości. Zwraca uwagę na podobieństwa i różnice wy- stępujące między kobietami w różnym wieku w koncepcjach ról płciowych, w koncepcji zmiany wzorców kobiecych i nowoczesności tychże. Artykuł Konsumowanie  żywności  i  zachowania  żywieniowe  w  kontekście  płci  kulturowej Doroty Nowalskiej-Kapuścik jest próbą opisania i analizy wzajemnych relacji powstających pomiędzy jedzeniem / odżywianiem się a gender. Chodzi w nim także o uchwycenie najważniejszych, stereotypowo określonych zwyczajów związanych z tematyką konsumpcji i konsumowania, przypisanych każdej z płci. Trzecią część rozpoczyna tekst Gdy  spódniczka  gwałci  –  rzecz  o  Slut  Walks.  Jego autorka, Sandra Rusin,  zajmuje się „marszami puszczalskich” jako formą protestu przeciw wtórnej wiktymizacji ofiar gwałtu, a zarazem formą walki o wspólne bezpieczeństwo i uzmysłowienie społeczeństwu, że krótka spódnicz- ka nie gwałci, gwałci bowiem gwałciciel, że głębszy dekolt nie jest zaproszeniem do gwałtu, bo gdyby miał nim być, kobieta ubrałaby się w kopertę, że szpilki nie nakłaniają do zgwałcenia, ponieważ są tylko butami, wreszcie, że każdy, kto dopuszcza się gwałtu, nie może przenosić odpowiedzialności za tenże czyn na swoją ofiarę. Poza prezentacją idei Slut Walks autorka przedstawia analizę wywiadów przeprowadzonych z uczestni(cz)kami tych protestów oraz zwraca uwagę na polityczne i społeczne konteksty tego uczestnictwa. Izabela Desperak w tekście  Badacze  społeczni  wobec  zjawiska  prostytucji.  Czas  na  zaangażowanie? zwraca uwagę na to, że naukowcy prowadzący bada- nia nad prostytucją przyjmują dwie główne opcje potocznego dyskursu. Opcja pierwsza opisuje prostytucję i prostytutki jako przejaw społecznej patologii, dewiacji, marginesu, kłaniając się dyskursom pierwszej połowy XX wieku. W podejściu tym prostytutki są napiętnowane, niekiedy pojawia się alfons, klienci zaś niemal nie istnieją. Zjawisko kupowania seksu i sami kupujący nie podlegają ocenie badaczy. W tym paradygmacie mieszczą się również badania nad zjawiskiem sponsoringu. Nowsze i uchodzące za nowoczesne podejście liberalizujące traktuje prostytucję jako rodzaj działalności gospodarczej, takiej jak inne. Ujęcie to wydaje się nowoczesne i emancypacyjne, odchodzi bowiem od napiętnowania samych prostytutek, co jest ważnym krokiem naprzód, i umieszcza je w kategorii jednej z wielu grup zawodowych, a przez to, że płacą podatki, legitymizuje ich niepodważalne obywatelstwo. Traktując jednak prostytucję jako jeszcze jeden rodzaj działalności gospodarczej, pomija się inne ważne aspekty tego procederu: wyzysk, handel ludźmi oraz uprzedmiotowienie i utowarowienie kobiet. 12 O genderyzacji ciała… Tekst Konstruowanie roli płciowej w środowisku osób transseksualnych autor- stwa  Żanety Krawczyk-Antońskiej poświęcony jest zagadnieniom związanym z procesem kształtowania roli płciowej u osób transseksualnych. Autorka przed- stawia wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród osób transseksualnych, rekonstruując etapy kształtowania tożsamości płciowej i opisując doświadcze- nie osób M/K i K/M, związane z wchodzeniem w zinternalizowane wzorce kobiece / męskie, stereotypowe role, zachowania i relacje społeczne. Zwraca także uwagę na operację zmiany płci jako wewnętrznie motywowany gwarant poczucia spójności, zaspokojenie potrzeby nadrzędnej, której niejednokrotnie osoby te potrafią podporządkować całe swoje dotychczasowe życie. Promocja  tożsamości  –  queer  a  marketing  społeczny  Aleksandry A. Wycisk to tekst poświęcony opisowi warunków funkcjonowania w Polsce kampanii społecznych promujących ideę tolerancji wobec kategorii „inności”. Autorka na wybranych przykładach opisuje dobre i złe praktyki reklamy społecznej oraz innych elementów marketingu społecznego. Odnosi się także do społeczno-kul- turowych uwarunkowań skuteczności promocji idei „queerowych”. Mamy nadzieję, że różnorodność oferowanych perspektyw będzie walorem, a świeżość oglądu i entuzjazm w większości bardzo młodych badaczek i badaczy udzieli się czytelniczkom i czytelnikom niniejszej publikacji. Bibliografia Bauman Z., 1995: Ciało  i  przemoc  w  obliczu  ponowoczesności. Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Bourdieu P., 2004: Męska dominacja. Tłum. L. Kopciewicz. Warszawa, Oficyna Naukowa. Bradley H., 2008: Płeć. Tłum. E. Chomicka. Warszawa, Wydawnictwo Sic! Butler J., 2008: Uwikłani  w  płeć. Tłum. K. Krasucka. Warszawa, Krytyka Polityczna. Foucault M., 1998: Nadzorować  i  karać. Tłum. T. Komendant. Warszawa, Aletheia. Foucault M., 2000: Historia seksualności. Tłum. B. Banasik, T. Komendant, K. Matuszewski. Warszawa, Czytelnik. Friedan B., 2012: Mistyka  kobiecości. Tłum. A. Grzybek. Warszawa, Czarna Owca. Giddens A., 2001: Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowo- czesności. Tłum. A. Sulżycka. Warszawa, PWN. Laqueur T., 1990: Making  Sex.  Body  and  Gender  form  Greeks  to  Freud. Cambridge, Harvard University Press. Oakley A., 1972: Sex,  Gender  and  Society. London, Temple Smith. Redaktorki Notki o Autor(k)ach Izabela Desperak, socjolożka polityki i gender, autorka książki Płeć zmiany. Transformacja w Polsce z perspektywy gender (Łódź 2013) i licznych publikacji poświęconych problematyce polityki i płci. Współautorka haseł poświęconych feminizacji biedy i podziałowi na prywatne i publiczne w Encyklopedii gen- der (2014). Badaczka zwłaszcza marginalizowanych obszarów, współpracuje z Femtankiem oraz Interdyscyplinarnym Seminarium Gender na Uniwersytecie Łódzkim. Daniela Dzienniak-Pulina, doktor socjologii zatrudniona w Zakładzie Badań Kultury Współczesnej – Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowi- cach. Zainteresowania badawcze autorki koncentrują się wokół takich zagad- nień, jak: socjologia wizualna, reklama, semiologia, gender. Większość dotych- czasowego dorobku autorki dotyczy badania takich problemów społecznych jak te związane ze stereotypami, w tym ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych z rolami i płcią, odbiorem i zawartością obrazów, a także szeroko rozumianym dyskursem i oddziaływaniem mediów. Magdalena Gibas, magister socjologii ze specjalizacją z zakresu komunikacji społecznej, studiami z zakresu ZZL oraz kadr i płac. Pracę magisterską na te- mat: „Ciało rodzące” jako tabu społeczno-kulturowe? – sposoby przedstawiania i samopostrzegania kobiet rodzących w kulturze obroniła na Uniwersytecie Ślą- skim. Interesuje się kwestią kobiecego ciała i jego związków z podejmowaniem określonych ról społecznych, a także zagadnieniami związanymi z pozycją kobiet na rynku pracy (konflikt macierzyństwo – praca, zjawisko szklanego sufitu, kobiecy model zarządzania). Zawodowo związana z obszarem human resources, rekrutacji i rozwoju. 338 Notki o Autor(k)ach Jolanta Klimczak, socjolożka i pedagożka, wykładowczyni akademicka i ba- daczka społeczna. Pracuje w Zakładzie Badań Kultury Współczesnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od wielu lat zajmuje się pro- blematyką kobiecą, komunikowaniem społecznym, socjologią kultury i anima- cją społeczną. Autorka kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych. Uczestniczka badań międzynarodowych i krajowych. Współpracuje z organizacjami społecznymi i instytucjami antydyskryminacyjnymi przeciw- działającymi wykluczeniu społecznemu. Żaneta Krawczyk-Antońska, doktorantka nauk o polityce Uniwersytetu Ślą- skiego w Katowicach, ukończyła socjologię i politologię (UŚ), laureatka Stypen- dium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce oraz Wyróżnienia Rektora UŚ za działalność na rzecz społeczności akademickiej i działalność społeczną. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki gen der i problemów transseksualizmu (m.in. autorka artykułu Problem akceptacji osób transseksualnych – próba empirycznego rozpoznania sytuacji w Pol- sce. „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1/2014, 139–154 i współredaktorka książki Z szerszej perspektywy: gender. Katowice 2012). Drugim segmentem badaw czym są zachowania wyborcze oraz marketing polityczny (m.in. aktorka książki Po- budzić a zostać pobudzonym. Emocje w polityce. Katowice 2013). Dorota Nowalska-Kapuścik, socjolog, specjalność socjologia konsumpcji, konsumpcja biedy, czas wolny i konsumpcja wybranych grup społecznych. Zawodowo związana z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, gdzie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Badań Kultury Współczesnej Instytutu Socjologii. Jej działalność dydaktyczna oscyluje wokół tematów związanych z konsump- cją, psychologią społeczną, procesami globalizacyjnymi, teoriami komunikacji, a także badaniami ewaluacyjnymi. Katarzyna Popiel, tytuł magistra psychologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych uzyskała na Uniwersytecie Śląskim w 2012 roku; dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wielokrotna stypendystka Rektora Uniwersytetu Śląskiego, wyróżniona listem referencyjnym Rektora dla najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w roku 2012 oraz listem referencyjnym Prezesa Śląskiej Izby Gospodarczej w Katowiach. Przewodnicząca organizacji studenckich i naukowych na Uni- wersytecie Śląskim. Obecnie studentka drugiego kierunku studiów magisterskich na prestiżowej uczelni Aarhus University w Danii. Autorka wielu wystąpień na konferencjach polskich i międzynarodowych oraz publikacji (ostatnie: From reception to meaning-making. „Semikolon” 2014, 26). Interesuje się psychologią kognitywną, psychologią kulturową, socjologią wsi i gender. Notki o Autor(k)ach 339 Beata Rakoczy, absolwentka studiów socjologicznych Uniwersytetu Śląskiego oraz studentka WRiTV UŚ. Autorka pracy magisterskiej Dyskursywne tworzenie społecznego obrazu ciała kobiety. Sztuka wizualna jako narzędzie kształtowania re- fleksyjności. Twórczyni filmu dokumentalnego Zawodzie–Zajezdnia o kobietach tramwajarkach. Autorka zdjęć m.in. do głośnego filmu Aldona. Sandra Rusin, feministka, absolwentka studiów o kierunku socjologia – ko- munikacja społeczna, zainteresowana szeroko pojętą kobiecością i męskością, kulturą, psychologią społeczną, seksualnością oraz gender. Proaktywnie na- stawiona do życia i próbująca nieustannie walczyć ze swoim wewnętrznym enfant terrible. W swojej pracy magisterskiej poruszająca temat Slut Walks oraz problem „wtórnej wiktymizacji” ofiar gwałtów i przemocy seksualnej. Tomasz Warczok, doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, członek Ośrodka Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się socjologią kultury, socjologią wiedzy, współczesną teorią socjologiczną i analizą dyskur- su. Współautor trzech monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Publikował m.in. w Current Sociology, Polish Sociological Review, Studiach So- cjologicznych, Kulturze i Społeczeństwie, Przeglądzie Filozoficznym. Wanda Witek-Malicka, absolwentka socjologii i doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego; absolwentka studiów podyplomo- wych „Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust”. Jej zainteresowania naukowe obej- mują zagadnienia z zakresu mikrosocjologii i psychologii społecznej. W swoich badaniach koncentruje się na społecznych aspektach funkcjonowania jednostek w realiach lagrowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki KL Au- schwitz. Jako wolontariuszka Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau od 2006 roku spotyka się z Ocalonymi i dokumentuje ich przeżycia. Prowadzi warsztaty historyczne i antydyskryminacyjne dla uczniów szkół ponadgim- nazjalnych. Autorka artykułów dotyczących pamięci i nauczania o Auschwitz i Holokauście, a także monografii naukowej Dzieci z Auschwitz-Birkenau. Kazimiera Wódz, profesor socjologii, kieruje Zakładem Badań Kultury Współ- czesnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Studium Pracy Socjal- nej tegoż Instytutu, jest również kierownikiem Katedry Socjologii w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W ostatnich latach prowadziła badania nad społecznymi i kulturowymi konsekwencjami restrukturyzacji przemysłu w województwie śląskim (Projekt SPHERE, 7 PR UE, 2008–2011), obecnie bada strategie adaptacyjne gospodarstw domowych żyjących w biedzie (Projekt RESCuE, 7 PR UE, 2014–2017), prowadzi także badania nad wykorzystaniem metody organizowania społeczności w procesach rewitalizacji zdegradowanych 340 Notki o Autor(k)ach dzielnic miejskich. Autorka, współautorka i redaktorka około 300 prac, między innymi: Restructuring Class and Gender (eds. K. Wódz, M. Gnieciak. Kraków 2012), Zapomniane miejsca. Zapomniani ludzie (red. K. Wódz. Katowice 2013), Organizowanie społeczności. Modele i strategie działania (red. K. Wódz, B. Ko- walczyk. Warszawa 2014). Aleksandra A. Wycisk, absolwentka socjologii i kulturoznawstwa na Uniwer- sytecie Śląskim w Katowicach; jej praca magisterska zdobyła wyróżnienie spe- cjalne Ministra Rozwoju Regionalnego w V edycji Konkursu „Teraz Polska Pro- mocja” (2011); trzykrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009–2011); laureatka Wyróżnienia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla studentów i doktorantów (2012). Obecnie przygotowuje pracę doktorską z zakresu promocji miast ze szczególnym uwzględnieniem sposobów budowania narracji promocyjnej oraz wykorzystania wątków kulturowych da- nego ośrodka (grant Narodowego Centrum Nauki). Redakcja: Ewa Biłas-Pleszak, Olga Nowak Projekt okładki: Paulina Dubiel Redakcja techniczna: Małgorzata Pleśniar Korekta: Lidia Szumigała Łamanie: Edward Wilk Copyright © 2014 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-2267-4 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-304-5 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 21,5. Ark. wyd. 27,5. Papier offset III 90 g Cena 82 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

O współczesnych praktykach genderyzacji ciała
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: