Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00165 008317 15906353 na godz. na dobę w sumie
Oblicza męskości / Faces of Masculinity - ebook/pdf
Oblicza męskości / Faces of Masculinity - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8012-981-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-7%), audiobook).

'To zbiór artykułów, które łączy wspólny temat – męskość, definiowana w różny sposób i postrzegana z różnych perspektyw. Pierwszy tekst prezentuje spojrzenie socjologiczne: Jolanta Klimczak i Kazimiera Wódz analizują przemiany męskości w społecznościach robotniczych w wybranych kulturach (również w kulturze polskiej). Kolejne dwa szkice, reprezentujące perspektywę psychologiczną, traktują o trudnościach związanych z płcią. Tomasz Jakubowski przedstawia studium przypadku detranzycji (powrotu do płci przypisanej zaraz po urodzeniu). Maja Gwóźdź pisze natomiast o tzw. thwarted masculinity (zepsutej męskości), analizując sposób prezentowania interseksualności w dyskursie na przykładzie powieści Jeffreya Eugenidesa Middlesex. Językowemu obrazowi mężczyzny i męskości poświęcone są artykuły Marcina Kuczoka oraz mój. Ten pierwszy to analiza polskich i angielskich przysłów. Drugi to krytyczne studium polskiego dyskursu politycznego (tworzonego przez mężczyzn polityków). Tekst Wojciecha Wachowskiego i Alicji Szmaus‑Jackowskiej, oparty na kognitywnej teorii metafory, traktuje z kolei o różnicach między kobietami i mężczyznami w wyrażaniu treści tabu. Następne dwa artykuły stanowią próbę przedstawienia obrazu męskości istniejącego w polskim piśmiennictwie. Anna Hanusiak kreśli wizerunek zbójnika karpackiego, opierając się na źródłach prasowych, etnograficznych, historycznych i literackich. Jan Musiał prezentuje literaturoznawcze studium męskości według historyka i krytyka literackiego Stefana Kołaczkowskiego. Dyskusję dopełnia tekst Patrycji Kowalik i Adriana Witkowskiego, którzy piszą o kryzysie męskości we współczesnym społeczeństwie.' (fragment Wstępu)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Oblicza męskości / Faces of Masculinity Pod redakcją Ewy Bogdanowskiej-Jakubowskiej O b l i c z a m ę s k o ś c i   /   F a c e s o f M a s c u l i n i t y Oblicza-Meskosci-OKLADKA.indd Wszystkie strony 2017-09-19 22:05:08 Oblicza męskości / Faces of Masculinity Oblicza męskości / Faces of Masculinity Pod redakcją Ewy BogdanowskiEj ‑jakuBowskiEj Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2017 Redaktor serii: Językoznawstwo Neofilologiczne Maria wysocka Recenzent Ewa PiEchurska ‑kuciEl Spis treści Słowo wstępne (Ewa Bogdanowska ‑Jakubowska) Preface (Ewa Bogdanowska ‑Jakubowska) kaziMiEra wódz, jolanta kliMczak Przemiany męskości. Refleksja socjologiczna z badań nad społecznościami robot- niczymi toMasz jakuBowski Powrót do męskości – studium przypadku detranzycji Maja Gwóźdź Thwarted masculinity: The representation of intersexuality in discourse with refe- rence to Jeffrey Eugenides’s novel Middlesex Marcin kuczok Gentleman and peasant: the linguistic picture of a man in English and Polish proverbs Ewa Bogdanowska ‑jakuBowska A picture of masculinity in Polish political discourse wojciEch wachowski, alicja szMaus ‑jackowska A few remarks on the feminine and masculine approach to taboo content; particu- larly on the selection of the metonymic vehicle anna hanusiak Góralski bohater czy bandyta? Wieloznaczny wizerunek zbójnika karpackiego jan Musiał „Był więcej niż męski, był demoniczny”. Literaturoznawcza wartość męskości w aksjologii Stefana Kołaczkowskiego 7 9 11 25 39 59 77 95 111 129 6 Spis treści Patrycja kowalik, adrian witkowski Kryzys męskości Noty o Autorach 135 149 Słowo wstępne Pojęcie męskości od dawna fascynowało zarówno laików, jak i uczonych. Jego wielowymiarowość zawsze skłaniała do dociekań nad jego naturą. Wpływ, jaki męskość – podobnie jak kobiecość – ma na nasze życie, psychikę, relacje z innymi ludźmi, zachowania społeczne i język, sprawia, że stanowi ona przed- miot zainteresowań badawczych uczonych reprezentujących różne dyscypliny nauki. Książka ta jest ilustracją przedstawionej tezy. To zbiór artykułów, które łączy wspólny temat – męskość, definiowana w różny sposób i postrzegana z różnych perspektyw. Pierwszy tekst prezentuje spojrzenie socjologiczne: Jolanta Klim- czak i Kazimiera Wódz analizują przemiany męskości w społecznościach robot- niczych w wybranych kulturach (również w kulturze polskiej). Kolejne dwa szkice, reprezentujące perspektywę psychologiczną, trak- tują o trudnościach związanych z płcią. Tomasz Jakubowski przedstawia stu- dium przypadku detranzycji (powrotu do płci przypisanej zaraz po urodzeniu). Maja Gwóźdź pisze natomiast o tzw. thwarted masculinity (zepsutej męskości), analizując sposób prezentowania interseksualności w dyskursie na przykładzie powieści Jeffreya Eugenidesa Middlesex. Językowemu obrazowi mężczyzny i męskości poświęcone są artykuły Mar- cina Kuczoka oraz mój. Ten pierwszy to analiza polskich i angielskich przy- słów. Drugi to krytyczne studium polskiego dyskursu politycznego (tworzonego przez mężczyzn polityków). Tekst Wojciecha Wachowskiego i Alicji Szmaus­ ­Jackowskiej, oparty na kognitywnej teorii metafory, traktuje z kolei o różnicach między kobietami i mężczyznami w wyrażaniu treści tabu. Następne dwa artykuły stanowią próbę przedstawienia obrazu męskości ist- niejącego w polskim piśmiennictwie. Anna Hanusiak kreśli wizerunek zbójnika karpackiego, opierając się na źródłach prasowych, etnograficznych, historycz- nych i literackich. Jan Musiał prezentuje literaturoznawcze studium męskości według historyka i krytyka literackiego Stefana Kołaczkowskiego. 8 Słowo wstępne Dyskusję dopełnia tekst Patrycji Kowalik i Adriana Witkowskiego, którzy piszą o kryzysie męskości we współczesnym społeczeństwie. Prezentowane tu artykuły nie stanowią wyczerpującego obrazu męskości, to tylko wyrywki opisu złożonego i wielowymiarowego zjawiska, które wciąż ulega zmianom warunkowanym głównie czynnikami społecznymi i kulturo- wymi. Teksty te jednak można potraktować jako istotny przyczynek do ana- lizy męskości we współczesnym społeczeństwie, sposobów jej przedstawienia w języku i kulturze oraz obrazu utrwalonego w dyskursach różnego rodzaju. Ewa Bogdanowska ‑Jakubowska Preface Masculinity, like femininity, has always fascinated laymen as well as scho- lars. The multi ­dimensional character of the concept makes us willing to investi- gate its nature. The fact that masculinity, like femininity, has a great impact on the individual’s life, psyche, social relations and even language, makes it a focus of interest for scholars representing many academic disciplines. The book is a good illustration of the above. It is a collection of papers that have a common topic – masculinity, dealt with in various ways and looked at from different perspectives. In the first paper, Jolanta Klimczak and Kazimiera Wódz analyse changes of masculinity observed in working ­class communities in selected cultures (Polish culture included). The study represents a sociological perspective. Next two papers, written from a psychological perspective, deal with gender­ related problems. Tomasz Jakubowski presents a case study of de ­transition (a return to one’s gender assigned at birth). Maja Gwóźdź writes about the so ­called thwarted masculinity, analysing how intersexuality is represented in literary discourse (Jeffrey Eugenides’s novel Middlesex). To draw a linguistic picture of men and masculinity is the aim of the fol- lowing two papers. Marcin Kuczok carries out a contrastive study of lingui- stic representations of men and masculinity in Polish and English proverbs. My paper is a critical analysis of Polish political discourse (produced by male politi- cians). Next, in the text by Wojciech Wachowski and Alicja Szmaus ­Jackowska, differences in expressing taboo content between men and women are investiga- ted within the framework of the cognitive theory of metaphor. The subsequent two papers try to present a picture of masculinity existing in Polish writing. Analysing press, ethnographic, historical and literary sources, Anna Hanusiak draws a picture of the Karpatian highlander robber. Jan Musiał presents a literary study of masculinity according to the historian and literary critic – Stefan Kołaczkowski. 10 Preface The discussion on masculinity is concluded by Patrycja Kowalik and Adrian Witkowski who write about masculinity crisis in modern society. The papers presented below do not provide a complete picture of masculinity; they only form a fragmentary description of the complex and multi ­dimensional concept constantly undergoing changes which are socially and culturally con- ditioned. The papers, however, can be considered a valuable contribution to an analysis of masculinity in modern society, and its representations in language and culture. Ewa Bogdanowska ‑Jakubowska Redaktorzy lidia falkowska ‑windEr (teksty angielskie) agniEszka PlutEcka (teksty polskie) Projektant okładki toMasz gut Redaktor techniczny MałGoRzata PleŚniaR Korektorzy Renata Śliż joanna zwieRzyńska Łamanie MaRek zaGniński Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83 ‑8012 ‑980 ‑1 (wersja drukowana) ISBN 978 ‑83 ‑8012 ‑981 ‑8 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e ­mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 9,5. Ark. wyd. 11,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 26 zł (+VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88­100 Inowrocław Oblicza męskości / Faces of Masculinity Pod redakcją Ewy Bogdanowskiej-Jakubowskiej O b l i c z a m ę s k o ś c i   /   F a c e s o f M a s c u l i n i t y Oblicza-Meskosci-OKLADKA.indd Wszystkie strony 2017-09-19 22:05:08
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Oblicza męskości / Faces of Masculinity
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: