Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00076 005747 20005708 na godz. na dobę w sumie
Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu - ebook/pdf
Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 65
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-108-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja na konkretnych przykładach lokali o różnym przeznaczeniu, obrazowo pokazuje zasady obliczania powierzchni i kubatur według nowej normy. Stanowi narzędzie pomocne w prawidłowym rozumieniu i wdrażaniu zasad nowej normy przez projektantów, wykonawców, inwestorów, właścicieli i zarządców budynków oraz ich użytkowników, a także przez notariuszy i rzeczoznawców majątkowych, umożliwi, wreszcie, uniknięcie wieloznacznych interpretacji w obliczeniach powierzchni i kubatury. Praktyczny dokument w formacie pdf!

Publikacja na konkretnych przykładach lokali o różnym przeznaczeniu, obrazowo pokazuje zasady obliczania powierzchni i kubatur według nowej normy. Stanowi narzędzie pomocne w prawidłowym rozumieniu i wdrażaniu zasad nowej normy przez projektantów, wykonawców, inwestorów, właścicieli i zarządców budynków oraz ich użytkowników, a także przez notariuszy i rzeczoznawców majątkowych, umożliwi, wreszcie, uniknięcie wieloznacznych interpretacji w obliczeniach powierzchni i kubatury.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jerzy Ebing Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu Poradnik specjalisty ds. nieruchomości i o w t c n w o d u B +1);9*7,91+691--,4,1; +FOHECDJ  ! 15* ! #  9O@=ME?JM8AH=C,=IDBAH5F Copyright © 2011 Copyright © 2005 K5A=JHI=  9=HI=M= JA ## !$$ ## !$B=N      MMM@=IDBAHFMMM K@EBF ISBN 978-83-7537-108-6 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Wydanie II, luty 2011 AL. Krakowska 271, 02-133 Warszawa Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. tel.: (022) 559 36 00 ~06, faks: (022) 829 27 27, 892 27 00 Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa www.dashofer.pl; www.budinfo.pl tel.: (22) 559 36 00~05, faks: (22) 829 27 00, 829 27 27 www.dashofer.pl; www.budinfo.pl Redaktor odpowiedzialny: Arkadiusz Kallas 4A@=JH@FMEA@E=O)H=@EKIHMIE A=EHMIE(@=IDBAHF HAJ=2HBAI=A EKHHAJO-,;64 -@O?=)H=@EKIHMIE Skład: Sławomir Sobczak Opracowanie edytorskie i korekta: Paulina Sieniuæ Sk³ad: S³awomir Sobczak 5=@HOIJB= EAIE 9IAEA FH=M= =IJHA@A FH=M @ JOJKK E E?A?E AIJ M=I ?E  ,=IDBAH 0@EC J@ FEM=EA FHA@HKMOM=EA E HFMIA?DE=EA ?= ?E K  BH=CAJM EEAIA FK E=?E Wszelkie prawa zastrze¿one, prawo do tytu³u i licencji jest w³asnoœci¹ Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie ca³oœci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie¿ na noœnikach magnetycznych i elektronicznych bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze wzglêdu na sta³e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoœci za zamieszczone informacje. AMCF@K=IJ=AE=OMFIEFH=MEAH=EAA@EJAEJAHFHAJ=?AFHAFEIM9O@=ME?JM HMEA@ =  E=?D =CAJO?O?D E AAJHE?O?D A C@O 9O@=M?O AIJ = HEA EAFIE@FMEA@E= ?E==EAI?AEBH=?A www.dashofer.pl MMM@=IDBAHF +FOHECDJ ! O,=IDBAH0@ECJ@ OBLICZANIE POWIERZCHNI I KUBATURY OBIEKTÓW O RÓ¯NYM PRZEZNACZENIU SPIS TREŒCI 1. Wstêp ........................................................................................... 3 2. Ogólne zasady pomiaru powierzchni i kubatury 2.1. Zasady pomiaru powierzchni ................................................................. 6 2.1.1. Powierzchnia zabudowy ................................................................. 9 2.1.2. Powierzchnia ca³kowita ................................................................... 11 2.1.3. Powierzchnia wewnêtrzna kondygnacji .......................................... 14 2.1.4. Powierzchnia kondygnacji netto ..................................................... 16 2.1.5. Powierzchnia konstrukcji ................................................................ 19 2.1.6. Powierzchnia u¿ytkowa ................................................................... 21 2.2. Zasady pomiaru kubatury........................................................................ 28 2.2.1. Kubatura brutto ................................................................................ 31 2.2.2. Kubatura netto ................................................................................. 33 2.2.3. Kubatura wewnêtrzna ...................................................................... 35 3. Przyk³ady pomiaru powierzchni i kubatury 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. Dom jednorodzinny .......................................................................... 40 Dom wielorodzinny .......................................................................... 41 Budynek zamieszkania zbiorowego ................................................. 42 Budynek handlowo-us³ugowy .......................................................... 43 Budynek magazynowo-produkcyjny ................................................ 44 Budynek gara¿owy (samodzielny gara¿ wielostanowiskowy) ....... 45 Budynek inwentarski ........................................................................ 46 Budynek administracyjno-biurowy .................................................. 47 Budynek u¿ytecznoœci publicznej .................................................... 48 Powierzchnie dzia³ek budowlanych ................................................. 49 4. Interpretacje istotnych zagadnieñ spornych oraz orzecznictwo s¹dowe 4.1. 4.2. Interpretacje istotnych zagadnieñ spornych...................................... 51 Orzecznictwo s¹dowe......................................................................... 62 www.dashofer.pl - 2 - OBLICZANIE POWIERZCHNI I KUBATURY OBIEKTÓW O RÓ¯NYM PRZEZNACZENIU 1. WSTÊP. CEL OPRACOWANIA I WYK£ADNIA PRAWNA Polskie Normy z 1969, 1970 i z 1997 r., ró¿ni¹ siê od siebie, nie daj¹c mo¿liwoœci praktycznego wdro¿enia zasad obmiaru oraz obliczania pola powierzchni i kubatu- ry budynków wed³ug normy PN-ISO 9836:1997 W³aœciwoœci u¿ytkowe w budownictwie. Okreœlanie i obliczanie wskaŸników powierzchniowych i kuba- turowych. Jednoczeœnie istotn¹ przeszkod¹ w powszechnym wdro¿eniu normy PN- ISO 9836:1997 (t³um. angielskiej wersji normy miêdzynarodowej ISO-9836-1992) jest niejednoznacznoœæ wielu fragmentów jej tekstu i brak interpretacji graficznej. Wobec tak ró¿norodnych i niespójnych regulacji prawnych nie mia³y w³aœciwego znaczenia obliczenia powierzchni i kubatury budynków wykonane w opisach technicznych do projektów budowlanych. A przecie¿ powinny stanowiæ one podstawê do okreœlania kosztów robót budowlanych, wskaŸników techniczno- ekonomicznych oraz cen jednostkowych powierzchni u¿ytkowej lub kubatury budynków, jak równie¿ do ustalania wartoœci budynków, wysokoœci wk³adów cz³onkowskich i kosztu jednostkowego eksploatacji, stanowi¹cego podstawê do okreœlania op³at czynszowych, a tak¿e decyzji administracyjnych, umów kupna- sprzeda¿y lub najmu, wpisu do ksi¹g wieczystych nieruchomoœci, a tym bardziej – sprawozdañ statystycznych, czy wysokoœci podatków. Dalsze komplikacje spowodowa³o ustanowienie przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) normy PN-ISO 9836:1997 (zamiast PN-69/B-02360 i PN-70/B-02365). Najbardziej konfliktowe sytuacje powstaj¹, w zwi¹zku z tym, w przypadkach wprowadzania zmian sposobu u¿ytkowania, modernizacji lub przebudowy budynków, a szczególnie ich czêœci lub lokali, o czym œwiadcz¹ tysi¹ce zapytañ o interpretacjê zasad obliczania powierzchni i kubatury budynków wed³ug nowej normy. Nie analizuj¹c historii przekszta³ceñ kolejnych ustaleñ, nale¿y stwierdziæ, ¿e ustawa z 12 wrzeœnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386) znios³a dotychczasowe uprawnienia ministrów do ustalania, w drodze rozporz¹dzeñ, obowi¹zuj¹cych wykazów Polskich Norm. W zwi¹zku z tym, od dnia wejœcia w ¿ycie tej ustawy, czyli od 1 stycznia 2003 r., nie jest równie¿ obowi¹zkowe stosowanie ustaleñ pkt 5.2.2 normy PN-ISO 9836:1997, mimo zachowania jej wa¿noœci. St¹d wynika fakt, ¿e aktualnie jest wa¿na jedynie nowa norma PN-ISO 9836:1997, ale nie jest ona obligatoryjna w zakresie obliczania powierzchni w budynkach. Oznacza to, ¿e norma ta mo¿e byæ stosowana dobrowolnie, np. w wyniku uznania jej za podstawê do obliczenia powierzchni w projektowanym budynku w umowie o prace projektowe, a w nastêpstwie – do sporz¹dzenia kosztorysu inwestorskiego, ustalenia ceny umownej wykonania www.dashofer.pl - 3 - OBLICZANIE POWIERZCHNI I KUBATURY OBIEKTÓW O RÓ¯NYM PRZEZNACZENIU budynku, rozliczenia kosztów budowy, obliczenia wynikowych kosztów jednostkowych (1 m2 Pu), do okreœlania wysokoœci wk³adów cz³onkowskich oraz kosztów utrzymania budynku, poszczególnych mieszkañ i lokali u¿ytkowych. Zgodnie z tym stanowiskiem, mo¿na zalecaæ przyjêcie nastêpuj¹cych zasad postêpowania: obliczanie kubatury budynków nowo projektowanych nale¿y wykonywaæ wed³ug zasad ujêtych w normie PN-ISO 9836:1997, natomiast w projektach wszelkiego rodzaju zmian w budynkach, których kubatury zosta³y obliczone wed³ug normy PN-69/B-02360 korekty tych obliczeñ mog¹ byæ wykonane zgodnie z ustaleniami tej samej normy. W zwi¹zku z powy¿szym, nieodzownym sta³o siê niniejsze opracowanie, które na konkretnych przyk³adach lokali o ró¿nym przeznaczeniu, obrazowo pokazuje zasady obliczania wed³ug nowej normy. W zamyœle autorskim, publikacja ta mo¿e stanowiæ narzêdzie pomocne w prawid³owym rozumieniu i wdra¿aniu zasad nowej normy przez projektantów, wykonawców, inwestorów, w³aœcicieli i zarz¹dców budynków oraz ich u¿ytkowników, a tak¿e przez notariuszy i rzeczoznawców maj¹tkowych, umo¿liwi, wreszcie, unikniêcie wieloznacznych interpretacji w obliczeniach powierzchni i kubatury. Jakkolwiek wa¿na jest nowa norma PN-ISO 9836:1997, koniecznym wydaje siê zilustrowanie ró¿nic w zasadach obliczania powierzchni i kubatury w odniesieniu do normy poprzedniej, czyli PN-70/B-02365. Dla uproszczenia rozbie¿noœci te prezentujemy w tabeli poni¿ej: Tabela 1. Porównanie zasad obmiaru i obliczania powierzchni w budynkach wed³ug PN-70/B-02365 i PN-ISO 9836 : 1997 Lp. Przedmiot 1. Obmiar pomieszczenia wykonuje siê na poziomie Obmiar pomieszczenia wykonuje siê w œwietle œcian ograniczaj¹cych 2. 3. Wnêki w œcianach, o powierzchni do 0,1 m2 Wnêki w œcianach, o powierzchni powy¿ej 0,1 m2 4. i oknach (balkonowych) 5. Przejœcia w œcianach, drzwiach 6. Pilastry i inne wystêpy œcienne o powierzchni do 0,1 m2 Pilastry i inne wystêpy œcienne o powierzchni powy¿ej 0,1 m2 7. Dok³adnoœæ: - pomiaru liniowego - obliczenia powierzchni 8. Sposób obmiaru wed³ug PN-70/B-02365 wed³ug PN-ISO 9836:1997 1,00 m nad pod³og¹ na poziomie pod³ogi w stanie surowym, tzn. bez tynków i ok³adzin wykonywanych na miejscu* nie dolicza siê do powierzchni pomieszczenia dolicza siê do powierzchni pomieszczenia nie dolicza siê do powierzchni pomieszczenia nie odejmuje siê od powierzchni pomieszczenia odejmuje siê od powierzchni pomieszczenia i dolicza do powierzchni konstrukcji - do 0,01 m - do 0,1 m2 w stanie ca³kowicie wykończonym jak w PN-70/B-02365 nie dolicza siê do powierzchni pomieszczenia jak w PN-70/B-02365 jak w PN-70/B-02365 nie odejmuje siê od powierzchni pomieszczenia - do 0,01 m - do 0,01 m2 * Przy obmiarze z natury pomieszczeñ i budynków w stanie wykoñczonym dodaje siê gruboœæ tynku wewnêtrznego, czyli - 2cm, oraz zewnêtrznego, czyli - 3 cm. www.dashofer.pl - 4 - OBLICZANIE POWIERZCHNI I KUBATURY OBIEKTÓW O RÓ¯NYM PRZEZNACZENIU Jednym z g³ównych kryteriów porównawczych w obliczaniu tak powierzchni, jak i kubatury jest wysokoœæ pomieszczenia, które wed³ug aktualnej normy uleg³o zmianie, co ilustruje tabela poni¿ej: Tabela 2. Porównanie zasad uwzglêdniania wysokoœci pomieszczeñ przy obliczaniu ich powierzchni wed³ug PN-70/B-02365 i PN-ISO 9836:1997 Lp. Zalicza si(cid:266) do powierzchni pomieszczenia Powierzchnia o jednakowej wysoko(cid:286)ci Cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) pomieszczenia o wysoko(cid:286)ci wy(cid:298)szej od poziomu danej kondygnacji Powierzchnia pomieszczenia ze sko(cid:286)nym sufitem 1. 2. 3. 4. Powierzchnie zewn(cid:266)trzne, które nie s(cid:261) zamkni(cid:266)te ze wszystkich stron, dost(cid:266)pne z danego pomieszczenia nie wlicza si(cid:266) do powierzchni pomieszczenia (ani mieszkania lub lokalu u(cid:298)ytkowego) Wed(cid:225)ug PN-70/B-02365 Wed(cid:225)ug PN-ISO 9836:1997 w 100 w 100 nie wyodr(cid:266)bnia si(cid:266) z powierzchni ca(cid:225)ego pomieszczenia wyodr(cid:266)bnia si(cid:266) i oddzielnie si(cid:266) liczy powierzchni(cid:266) obydwu cz(cid:266)(cid:286)ci pomieszczenia - wysoko(cid:286)ci powy(cid:298)ej 2,20 m liczy si(cid:266) w 100 , - wysoko(cid:286)ci od 1,40 m do 2,20 m liczy si(cid:266) 50 , - poni(cid:298)ej 1,40 m nie wlicza si(cid:266) do powierzchni pomie- szczenia powierzchni(cid:266) pomieszczenia liczy si(cid:266) w ca(cid:225)o(cid:286)ci, zgodnie z powierzchni(cid:261) jego pod(cid:225)ogi, ale dzieli si(cid:266) j(cid:261) na dwie cz(cid:266)(cid:286)ci: - cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) o wysoko(cid:286)ci 1,90 m i wi(cid:266)cej, - cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) o wysoko(cid:286)ci poni(cid:298)ej 1,90 m, która mo(cid:298)e by(cid:252) zaliczona wy(cid:225)(cid:261)cznie do powierzchni pomocniczej (wed(cid:225)ug § 72 ust. 1 WT-2002*) dolicza si(cid:266) do powierzchni pomieszczenia (mieszkania, lokalu u(cid:298)ytkowego), wykazuj(cid:261)c oddzielnie: - powierzchnie nie nakryte (balkony, tarasy), - powierzchnie nakryte (loggie) * Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690, zm. w 2003 r., nr 33, poz 270). Podsumowuj¹c, obydwie normy wyró¿niaj¹ i okreœlaj¹ oznaczenia: powierzchni zabudowy (Pz), powierzchni ca³kowitej (Pc), powierzchni konstrukcji (Pk), powierzchni ruchu (Pr) t.j. (komunikacji poziomej i pionowej ogólnej) i u¿ytkowej (Pu). Norma PN-ISO 9836:1997 ustala ponadto zasady obliczania powierzchni wewnêtrznej, któr¹ mo¿na oznaczyæ symbolem Pw. Nale¿y dopowiedzieæ, ¿e w tekœcie tej normy, dla zwiêkszenia jej praktycznoœci, w przeciwieñstwie do PN-70/B 02365, zosta³y u¿yte analogiczne oznaczenia literowe. Niniejsze opracowanie, co wa¿ne, wyró¿nia siê usystematyzowanym, graficznym uk³adem czêœci II, która tematycznie dzieli siê na 10 rozdzia³ów poœwiêconych obiektom o ró¿nym przeznaczeniu. Czêœæ II poprzedzona jest ponadto tablicami z przyk³adami zaliczania pomieszczeñ do niektórych rodzajów powierzchni w budynkach wed³ug PN-ISO 9836:1997 (w wykazie pominiêto powierzchniê niezamkniêt¹ ze wszystkich stron, nienakryt¹ lub nakryt¹, któr¹ - w razie wystêpowania – dolicza siê oddzielnie do Pu). www.dashofer.pl - 5 -
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: