Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01085 041669 15607009 na godz. na dobę w sumie
Obligacje zamienne w finansowaniu przedsiębiorstwa - ebook/pdf
Obligacje zamienne w finansowaniu przedsiębiorstwa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 142
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3808-8302-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ekonomia
Porównaj ceny (książka, ebook (-18%), audiobook).
Książka jest pierwszą na polskim rynku pozycją, która kompleksowo podejmuje problematykę obligacji zamiennych w finansowaniu przedsiębiorstwa. Wykorzystanie hybrydowych instrumentów finansowych nie zyskało w Polsce jeszcze tak dużej popularności, jak na dojrzałych rynkach kapitałowych w Stanach Zjednoczonych, krajach Europy Zachodniej czy Azji, na których ich emisje są z powodzeniem przeprowadzane już od ponad sześćdziesięciu lat. Znajduje to odzwierciedlenie w bardzo małej liczbie publikacji poruszających tematykę obligacji zamiennych z punktu widzenia ekonomii i finansów. Celem autora niniejszej monografii jest przedstawienie istoty długu zamiennego na akcje, zaprezentowanie mechanizmu jego wykorzystania przez podmioty gospodarcze oraz opisanie roli, jaką odgrywa w finansowaniu działalności współczesnych przedsiębiorstw zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Damian Kaźmierczak – Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź RECENZENT Wiesław Dębski REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk OPRACOWANIE REDAKCYJNE Małgorzata Szymańska SKŁAD I ŁAMANIE Munda – Maciej Torz PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska © Copyright by Damian Kaźmierczak, Łódź 2016 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07561.16.0.M Ark. wyd. 8,5; ark. druk. 8,875 ISBN 978-83-8088-301-7 e-ISBN 978-83-8088-302-4 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 Moim wspaniałym Rodzicom Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1. Istota i znaczenie finansowania hybrydowego 1.1. Istota kapitału i źródła jego pochodzenia 1.2. Rola kapitału hybrydowego w finansowaniu przedsiębiorstwa 1.3. Zalety i wady finansowania hybrydowego 1.4. Podsumowanie Rozdział 2. Obligacje zamienne i ich rodzaje 2.1. Zwykłe obligacje zamienne 2.2. Obligacje wymienne 2.3. Zerokuponowe obligacje zamienne 2.4. Obligacje przymusowo zamienne 2.5. Obligacje warunkowo zamienne 2.6. Podsumowanie Rozdział 3. Teoretyczne i praktyczne przesłanki emisji obligacji zamiennych 3.1. Wykorzystanie długu zamiennego a teoria asymetrii informacji 3.2. Emisja obligacji zamiennych w świetle teorii agencji 3.3. Emisja obligacji zamiennych w innych koncepcjach teoretycznych 3.4. Wykorzystanie obligacji zamiennych w praktyce gospodarczej 3.5. Podsumowanie Zakończenie Bibliografia Spis tabel i rysunków 9 15 15 27 46 51 53 53 69 74 77 80 84 87 87 99 113 117 124 127 131 141 Wprowadzenie Wybór odpowiedniego źródła kapitału należy do jednych z najważniej- szych i najtrudniejszych wyzwań, przed którym stoi kadra kierownicza każdego przedsiębiorstwa. Spółki mogą finansować swoją działalność kapitałem własnym i kapitałem obcym, a decyzja o wykorzystaniu okre- ślonego sposobu finansowania zależy m.in. od cyklu życia spółki, jej ak- tualnej sytuacji finansowej, potencjału inwestycyjnego i koniunktury ryn- kowej. Mimo że kapitał własny zostaje udostępniony przedsiębiorstwu na czas nieokreślony, to największą niedogodnością dla zarządzających jest jego ograniczony zasób, a także wysokie koszty transakcyjne i informa- cyjne związane z podwyższeniem kapitału własnego poprzez emisję ak- cji. Jeżeli przedsiębiorstwo zamierza zrealizować projekty inwestycyjne, które przekraczają jego własne możliwości finansowe, może ono pokusić się o pozyskanie kapitału obcego, który dodatkowo umożliwia mu wy- korzystanie tarczy podatkowej i efektów dźwigni finansowej. Decydenci muszą jednak zdawać sobie sprawę, że zdobyte w ten sposób środki nale- ży w terminie zapadalności zwrócić wierzycielom, a nadmierny poziom zadłużenia może zahamować proces inwestycyjny spółki i wywołać kon- flikty agencji pomiędzy obligatariuszami, akcjonariuszami i działającymi w ich imieniu menedżerami. Wydaje się, że instrumentami, które łączą zalety kapitału własnego i ob- cego, a jednocześnie minimalizują ich słabe strony, są hybrydowe papiery wartościowe. Ich dualna natura sprawia, że mogą one być dla podmiotów gospodarczych najlepszym sposobem pozyskania funduszy w  obliczu trudności ze zdobyciem środków z tradycyjnych źródeł zewnętrznych, np. poprzez emisję akcji lub zwykłych obligacji korporacyjnych, lub gdy ich zarządy uznają, że wykorzystanie konkretnego źródła kapitału byłoby dla nich, w danych okolicznościach, wyjątkowo niekorzystne. Hybrydowe instrumenty finansowe najczęściej przyjmują postać ka- pitału obcego, który przynosi jego posiadaczom stały dochód w posta- ci odsetek, a wbudowana opcja konwersji uprawnia inwestorów do ich 10 Wprowadzenie zamiany na udziały emitenta. W początkowej fazie finansowania, emisja instrumentów hybrydowych prowadzi do wzrostu całkowitej wartości pasywów spółki, a następnie, na skutek realizacji opcji konwersji przez obligatariuszy, dochodzi do zmiany struktury jej kapitału – obniża się poziom zadłużenia firmy, przy jednoczesnym podwyższeniu jej kapitału własnego. Zamiana długu na akcje przedsiębiorstwa na ogół jest dla in- westorów opcjonalna, zdecydowanie rzadziej muszą oni przeprowadzić konwersję obligatoryjnie. Podmioty gospodarcze mogą także emitować instrumenty hybrydowe o charakterze typowo udziałowym (uprzywile- jowane akcje zamienne), ale ich zbiorowość nie jest tak liczna, jak grupa instrumentów dłużnych. W zależności od prawdopodobieństwa realizacji opcji zamiany przez inwestorów, instrumenty hybrydowe można podzielić na instrumenty o  cechach kapitału własnego (jeśli szansa przeprowadzenia konwersji na akcje spółki jest wysoka) lub o cechach kapitału obcego (jeśli szansa przeprowadzenia konwersji jest niska). Na podstawie powyższego kryte- rium, wyróżnia się: obligacje przymusowo zamienne, uprzywilejowane akcje zamienne, obligacje z warrantami, zwykłe obligacje zamienne i ze- rokuponowe obligacji zamienne. Szeroki wachlarz instrumentów hybry- dowych sprawia, że mogą one być wykorzystywane przez podmioty go- spodarcze w zależności od ich potrzeb operacyjnych i inwestycyjnych. Na przykład emisja obligacji z warrantami może być przeprowadzona przez spółki, które chcą zwiększyć popyt na sprzedawany dług wśród potencjal- nych kapitałodawców, natomiast z uprzywilejowanych akcji zamiennych często korzystają fundusze venture capital, które inwestują swój kapitał w młode i perspektywiczne przedsiębiorstwa oraz chcą zagwarantować sobie relatywnie wyższą dywidendę i pierwszeństwo do jej otrzymania przed innymi udziałowcami. Jednym z  najbardziej powszechnie wykorzystywanych na świecie instrumentów hybrydowych jest dług zamienny na akcje, wraz z  jego różnymi odmianami (np. zerokuponowe obligacje zamienne i obligacje przymusowo zamienne). Mogą one być wykorzystywane przez spółki m.in. do obniżenia kosztów obsługi zadłużenia, zwiększenia elastycz- ności kadry kierowniczej w realizacji projektów inwestycyjnych lub do uniknięcia emisji niedowartościowanych akcji i podwyższenia kapitału własnego w późniejszym terminie. Dłużnymi instrumentami hybrydowymi, które przypominają w swo- jej istocie obligacje zamienne, ale są emitowane przez przedsiębiorstwa do realizacji innych celów, są: obligacje wymienne, odwrócone obligacje zamienne i obligacje warunkowo zamienne. Dług wymienny służy spół- kom matkom do zbycia akcji swoich spółek córek w grupach kapitało- wych. Odwrócone obligacje zamienne są instrumentem typowo spekula- Wprowadzenie 11 cyjnym, emitowanym przez instytucje finansowe na akcje trzeciej spółki i nabywanym przez inwestorów żądnych osiągnięcia ponadprzeciętnego zysku. Z kolei, dzięki wbudowanemu mechanizmowi automatycznej kon- wersji, dług warunkowo zamienny może pomóc instytucjom finansowym w przetrwaniu sytuacji kryzysowych. Problematyka instrumentów hybrydowych jest poruszana w polskiej literaturze przedmiotu niezwykle rzadko. Efektem analiz naukowych zgłębiających to zagadnienie jest dopiero kilkanaście artykułów nauko- wych, kilka rozpraw doktorskich i monografii, z czego większość dotyczy aspektów prawnych. Dotychczas nie powstała zwarta monografia, która w kompleksowy i czytelny sposób przybliżałaby kwestie związane z naj- popularniejszymi na świecie dłużnymi instrumentami hybrydowymi, tj.  obligacjami zamiennymi na akcje. Problemem staje się wyjaśnienie funkcji, jaką pełni dług zamienny w finansowaniu działalności współcze- snych podmiotów gospodarczych. Należy podkreślić, że finansowanie hybrydowe jest wyjątkowo mało popularne wśród polskich przedsiębiorców, którzy bardzo ostrożnie pod- chodzą do pozyskania kapitału obcego poprzez rynek kapitałowy, i dla których zdobycie środków ze źródeł zewnętrznych nadal kojarzy się, przede wszystkim, z zaciągnięciem kredytu bankowego. O ile w ponad dwudziestoletniej historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, stosunkowo dużo spółek postanowiło pozyskać fundusze poprzez upu- blicznienie swoich akcji na rynku regulowanym, o tyle emisja obligacji korporacyjnych jest rozważana przez polskie przedsiębiorstwa dosyć rzadko. Dowodem tego jest mała liczba emitentów instrumentów dłuż- nych na rynku obligacji Catalyst, który funkcjonuje już od 2009 r. W po- łowie 2016 r. było ich niespełna dwustu, łącznie wyemitowali oni około pół tysiąca serii obligacji. Dla porównania, na London Stock Exchange w Londynie w obiegu znajduje się ponad siedemnaście tysięcy serii in- strumentów dłużnych. Mała popularność obligacji korporacyjnych w Polsce bez wątpienia ha- muje rozwój rodzimego rynku instrumentów hybrydowych, czyli instru- mentów, które na bardziej dojrzałych rynkach kapitałowych (np. amery- kańskim) są powszechnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa już od ponad sześćdziesięciu lat. Ostatnie raporty publikowane przez warszaw- ską Giełdę Papierów Wartościowych wskazują, że tylko niecałe 2 dłuż- nych instrumentów finansowych znajdujących się w obiegu są długiem zamiennym na akcje. Wydaje się, że połowa drugiej dekady obecnego stulecia – wieku innowacji finansowych – to odpowiedni moment na rozpoczęcie dyskusji nad wykorzystaniem instrumentów hybrydowych w Polsce. Jak pokazują przykłady innych krajów, m.in. Niemiec, Fran- cji, Holandii i Japonii, rynek hybrydowych instrumentów finansowych 12 Wprowadzenie posiada ogromny potencjał i nie ma wątpliwości, że nadejdzie w naszym kraju czas na jego dynamiczny rozwój. Celem autora niniejszej monografii jest przedstawienie istoty długu zamiennego na akcje, omówienie mechanizmu jego wykorzystania przez podmioty gospodarcze i scharakteryzowanie roli, jaką pełnią obligacje zamienne w  finansowaniu działalności współczesnych przedsiębiorstw, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Treści książki pozwolą Czytelnikowi na znalezienie odpowiedzi na kil- ka kluczowych pytań: 1. Czym są hybrydowe instrumenty finansowe? 2. Jakie są zalety i wady wykorzystania instrumentów hybrydowych przez podmioty gospodarcze? 3. Na czym polega istota obligacji zamiennych na akcje? 4. Jakie są różne formy długu zamiennego i dlaczego przedsiębior- stwa decydują się na ich wykorzystanie? 5. Jakie są motywy emisji obligacji zamiennych przez spółki w świe- tle najważniejszych koncepcji teoretycznych z dziedziny nauk o fi- nansach? 6. Jakie są przesłanki wykorzystania obligacji zamiennych w prakty- ce rynkowej? 7. Czy wnioski sformułowane przez teoretyków związane z przyczy- nami emisji obligacji zamiennych mają odzwierciedlenie w prak- tyce gospodarczej? Tak zarysowanym celom podporządkowano kolejne rozdziały mono- grafii. Jej strukturę tworzą wprowadzenie, trzy rozdziały merytoryczne i zakończenie. W rozdziale pierwszym zaprezentowano zarys problematyki finanso- wania podmiotów gospodarczych, zdefiniowano pojęcie kapitału i omó- wiono najważniejsze źródła jego pozyskania. Następnie przedstawiono istotę kapitału hybrydowego oraz wskazano wady i zalety wykorzystania instrumentów hybrydowych przez przedsiębiorstwa. W rozdziale dru- gim scharakteryzowano najważniejsze rodzaje obligacji zamiennych: zwykłe obligacje zamienne, obligacje wymienne, odwrócone obligacje zamienne, zerokuponowe obligacje zamienne, obligacje przymusowo zamienne i obligacje warunkowo zamienne. W rozdziale trzecim prze- analizowano motywy emisji długu zamiennego w  świetle koncepcji teoretycznych powstałych od początku lat 80. XX w. Większość z nich została osadzona w ramach teorii asymetrii informacji między emiten- tami a ich otoczeniem zewnętrznym oraz teorii agencji, która zakłada występowanie konfliktów interesu pomiędzy obligatariuszami, akcjona- riuszami i działającymi w ich imieniu menedżerami. Dla porównania wniosków sformułowanych przez teoretyków, skonfrontowano je w wy- Wprowadzenie 13 nikami najważniejszych badań jakościowych dotyczących przyczyn wy- korzystania obligacji zamiennych przez przedsiębiorstwa amerykańskie i europejskie. Czytelnikami monografii mogą być studenci kierunków finansowych i ekonomicznych, na studiach dyplomowych i podyplomowych, w tym również studenci programów MBA, kadra menedżerska rozważająca sfi- nansowanie działalności przedsiębiorstwa za pomocą kapitału obcego, analitycy i eksperci, którzy mają kontakt z problematyką instrumentów dłużnych, a także wszyscy ci, którzy interesują się podjętą w książce te- matyką. Rozdział 1 Istota i znaczenie finansowania hybrydowego W rozdziale pierwszym zdefiniowano pojęcie kapitału i scharakteryzo- wano źródła jego pochodzenia. Następnie przedstawiono istotę hybrydo- wych instrumentów finansowych oraz omówiono zalety i wady finanso- wania hybrydowego. 1.1. Istota kapitału i źródła jego pochodzenia Klasyczna teoria ekonomii dzieli czynniki produkcji na trzy kategorie: ziemię, pracę i kapitał. Dwie pierwsze są określane mianem pierwotnych czynników produkcji, ponieważ ich podaż tworzy się z reguły poza ryn- kiem i w dużej mierze jest kształtowana przez czynniki pozaekonomicz- ne, takie jak warunki geograficzne czy strukturę demograficzną kraju. Ziemia i praca są następnie wykorzystywane do wytworzenia kapitału, nazywanego wytworzonym czynnikiem produkcji, ponieważ zanim bę- dzie mógł zostać wykorzystany, niezbędne jest jego „wyprodukowanie”1. W teorii ekonomii kapitał ma wyłącznie wymiar materialny i odpo- wiednią wartość – jest pewnym zasobem gromadzonym w celu podję- cia produkcji określonych dóbr w przyszłości, takich jak budynki, urzą- dzenia, maszyny, środki transportu czy zapasy2. W pewnym przedziale czasu dostarcza on wykorzystującemu go podmiotowi strumień usług i dochód, który stanowi nadwyżkę dostarczonych usług ponad ich ilość niezbędną do utrzymania i odtworzenia zasobu bogactwa3. 1 P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, t. 1, PWN, Warszawa 2004, s. 68. 2 E. Chojnacka, Struktura kapitału spółek akcyjnych w Polsce w świetle teorii hierar- chii źródeł finansowania, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 12. Ibidem, s. 12. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Obligacje zamienne w finansowaniu przedsiębiorstwa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: