Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00371 007400 19931780 na godz. na dobę w sumie
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP – praktyczny poradnik - ebook/pdf
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP – praktyczny poradnik - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65887-78-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca powinien organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń. Publikacja w praktyczny sposób informuje, jak należy wywiązywać się z obowiązków w dziedzinie bhp. Opisuje m.in. jak przeprowadzać badania profilaktyczne pracowników, jak organizować szkolenia bhp, jakim wymogom powinny odpowiadać pomieszczenia pracy czy jak zorganizować stanowisko pracy z komputerem. Publikacja zawiera wiele przykładów i wzory dokumentów

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp – praktyczny poradnik poleca e-book OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE BHP – PRAKTYCZNY PORADNIK stan prawny 20 października 2017 r. Praca zbiorowa 20 października 2017 r. 1 - - 8 8 7 7 8 8 5 6 3 8 8 7 9 - - SpiS treści Wstęp ............................................................................................................................... 4 1. tWorzenie służby bhp .................................................................................... 5 2. ocena ryzyka zaWodoWego ...................................................................... 9 3. badania lekarskie pracoWnikóW .......................................................... 12 3.1. Rodzaje badań ......................................................................................................... 13 3.1.1. Wstępne badania lekarskie ............................................................................ 13 3.1.2. Badania okresowe ......................................................................................... 14 3.1.3. Badania kontrolne ......................................................................................... 16 3.1.4. Badania końcowe .......................................................................................... 16 3.2. Obowiązki pracodawcy i pracownika ..................................................................... 17 3.3. Zawarcie umowy na wykonywanie badań profilaktycznych ................................... 17 3.4. Skierowanie na badania .......................................................................................... 18 3.5. Skierowanie jako polecenie służbowe .................................................................... 20 3.6. Orzeczenie lekarskie .............................................................................................. 21 3.7. Koszty badania ....................................................................................................... 24 3.8. Ponowne badanie profilaktyczne ............................................................................ 25 3.9. Profilaktyczne badania lekarskie pracowników i zleceniobiorców a składki ZUS ......................................................................................................... 25 3.9.1. Koszt badań pracownika ............................................................................... 26 3.9.2. Zwrot kosztów za przejazd na badania ........................................................ 27 3.9.3. Koszt badań jako przychód zleceniobiorcy .................................................. 27 4. szkolenia bhp ....................................................................................................... 28 4.1. Szkolenie wstępne .................................................................................................. 29 4.2. Szkolenie okresowe ................................................................................................ 31 5. Wymagania bhp dla pracy przy komputerze ................................... 35 5.1. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników wykonujących pracę przy komputerze ..................................................................................................... 36 5.2. Warunki pracy na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe .................... 37 5.3. Okulary dla pracownika pracującego przy komputerze ........................................ 39 5.3.1. Wyłączenia z refundacji zakupu okularów ................................................... 40 5.3.2. Rodzaj refundowanych okularów ................................................................. 40 5.3.3. Standard szkieł i oprawy ............................................................................... 41 5.3.4. Częstotliwość zakupu szkieł ......................................................................... 42 5.3.5. Opodatkowanie i oskładkowanie kosztów zakupu okularów ........................ 42 5.4. Refundacja szkieł kontaktowych ............................................................................ 42 2 20 października 2017 r. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp – praktyczny poradnik 6. zapeWnienie środkóW ochrony indyWidualnej oraz odzieży i obuWia roboczego ........................................................ 43 6.1. Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej ................................ 44 6.2. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej ................................................................. 47 6.3. Imienna karta wyposażenia pracownika w odzież roboczą ................................... 48 7. profilaktyczne posiłki i napoje ............................................................ 51 8. Wymagania bhp dla pomieszczeń ........................................................... 53 8.1. Wymiary pomieszczeń ............................................................................................ 53 8.2. Podłoga ................................................................................................................... 54 8.3. Oświetlenie .............................................................................................................. 54 8.4. Dostęp do stanowiska pracy ................................................................................... 54 8.5. Ogrzewanie ............................................................................................................. 55 8.6. Wentylacja .............................................................................................................. 55 8.7. Wymagania bhp w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych .............................. 56 9. ochrona pracy kobiet W ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią ..................................................................... 57 10. regulamin pracy a bhp ................................................................................. 60 11. apteczki .................................................................................................................. 64 12. Wypadki przy pracy ........................................................................................ 65 12.1. Pierwsza pomoc ................................................................................................... 65 12.2. Przyczyny i definicja wypadków przy pracy ........................................................ 67 12.3. Wypadek w trakcie delegacji ............................................................................... 68 12.4. Działania podejmowane w razie wypadku przy pracy ........................................ 69 12.5. Zespół powypadkowy – powołanie, skład, zadania ............................................. 71 12.6. Protokół powypadkowy ......................................................................................... 72 12.7. Rejestr wypadków ................................................................................................. 74 13. konsultacje z pracoWnikami działań zWiązanych z bhp ...... 75 14. konsekWencje nieWypełnienia oboWiązkóW z zakresu bhp ....................................................................................................... 76 14.1. Powstrzymanie się pracownika od pracy .............................................................. 76 14.2. Odpowiedzialność za naruszenie zasad bhp ........................................................ 78 zachęcamy państwa do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu bhp poprzez rozwiązanie testów, które znajdują się pod rozdziałami książki na stronach 10, 13, 29, 35, 44, 51, 53, 57, 61, 75, 77, 80 20 października 2017 r. 3 ObOwiązki pracOdawcy w zakreSie bhp – praktyczny pOradnik wStęp Pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bez- piecznych i higienicznych warunków pracy. Powinien to robić przy odpowiednim wykorzy- staniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca musi: ■■ organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, ■■ zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawać polece- nia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń, ■■ reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bhp oraz dostosowywać środki podejmo- wane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy, ■■ zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom za- wodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy, ■■ uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profi- laktycznych, ■■ zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez orga- ny nadzoru nad warunkami pracy, ■■ zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzeganie przepi- sów bhp zawierających wskazania dotyczące kierowania pracowników na badania profilak- tyczne, organizowania szkoleń, zapewnienia określonych warunków pracy należy do najbar- dziej istotnych obowiązków pracodawcy. Przestrzeganie tego obowiązku podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Naruszenia w tym zakresie mogą skutkować grzywną w wyso- kości od 1000 zł do 30 000 zł. 4 20 października 2017 r. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp – praktyczny poradnik 1. twOrzenie Służby bhp Przepisy ustawy – Kodeks pracy (dalej: k.p.) zobowiązują pracodawcę do powoływania ko- mórek, których zadaniem jest egzekwowanie wypełniania w placówce wszelkich nakazów bhp. Taką pomocniczą komórką jest służba bhp pełniąca funkcje doradcze i kontrolne w za- kresie bhp (art. 23711 k.p.). Kwestie związane z funkcjonowaniem służby bhp reguluje też rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i hi- gieny pracy (dalej: rozporządzenie w sprawie służby bhp). Każdy pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bhp, pełnią- cą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp, a pracodawca zatrudniający do 100 pracow- ników powierza wykonywanie zadań takiej służby pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca, który ukończył szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp, może je sam wykonywać, jeżeli zatrudnia do: ■■ 10 pracowników albo ■■ 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecz- nym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W małych zakładach pracy pracodawca może wyznaczyć do pełnienia zadań służby bhp pracownika zatrudnionego przy innej pracy, dla którego zadania te będą dodatkowymi czyn- nościami, wykonywanymi obok jego zwykłej pracy. Przykład Jeden z pracowników ma uprawnienia konieczne do wypełniania zadań służby bhp. Nie można jednak dodać mu w ramach wykonywanej przez niego pracy zadań bhp, gdyż mogłoby to suge- rować pracę w godzinach nadliczbowych. Pracodawca może w tej sytuacji zawrzeć z pracowni- kiem dodatkową umowę o pracę. Pracodawca może bowiem powierzyć zadania służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, co nie wyklucza zawarcia z już zatrudnionym pracownikiem – przy całkowicie innej rodzajowo pracy – dodatkowej umowy o pracę w części wymiaru czasu pracy. W przypadku braku kompetentnych pracowników można powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrud- niony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań tej służby, a także specjali- sta spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykony- wania tych zadań oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bhp dla pracowników służby. pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy w przypadku braku kompetentnych pracowników. 20 października 2017 r. 5 Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp – praktyczny poradnik Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań tej służby, nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla nich na- stępstw z powodu wykonywania zadań i uprawnień służby bhp. Główny Inspektorat Pracy (GIP) w piśmie z 9 sierpnia 2007 r. (GNP/426/4560-402/07/ PE) wskazał, że: (...) rozporządzenie w sprawie służby bhp w § 1 ust. 3 stanowi, że pracodaw- ca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową ko- mórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 października 2006 r. (I OSK 263/06) stwierdził, że pracodawca zatrudniający ponad 100 pracowników zobowiązany jest utworzyć służbę bhp i zatrudnić pracownika tej służby. Niedopuszczalne jest więc zastąpienie służby bhp stworzonej na tych zasadach podmiotem niebędącym pracownikiem pracodawcy zatrud- niającego powyżej 100 osób. Opinię tę potwierdził WSA w Gdańsku w wyroku z 22 marca 2012 r. (III SA/Gd 8/12), stwierdzając, że: (...) możliwość powierzenia zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy w przypadku braku kompetentnych pracowników dotyczy tylko sytuacji takiego praco- dawcy, który zatrudnia nie więcej niż 100 pracowników. Jednak należy pamiętać, że takie powierzenie zadań specjalistom spoza danej jednostki jest sytuacją ostateczną. Jak wskazał NSA w wyroku z 17 listopada 2011 r. (I OSK 612/11) (...) powierzenie wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy ograni- czone zostało do przypadku, gdy pracodawca nie jest w stanie zatrudnić własnych pracowni- ków w celu powierzenia im zadań służby bhp. Tym samym art. 23711 § 2 k.p. stanowi lex specialis w stosunku do § 1 tego przepisu, a nie (...) jego rozwinięcie polegające na tym, że pracodawca niezależnie od stanu zatrudnienia może powierzyć zadania służby bhp specjali- stom spoza zakładu. Warto wspomnieć, że nie musi to być umowa zawierana z podmiotem gospodarczym, podstawą powierzenia wykonywania zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu pracy może być umowa cywilnoprawna, np. zlecenia. Właściwy inspektor pracy może nakazać zwiększenie liczby pracowników tej służby, je- żeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi (art. 23711 § 4 k.p.). pracodawca zwiększa liczbę pracowników służby bhp, jeżeli nakazał to inspektor pracy. Do zakresu działania służby bhp należy: ■■ przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w cią- ży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pra- codawcę; ■■ bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń; 6 20 października 2017 r. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp – praktyczny poradnik ■■ sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bhp, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, ma- jących na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy; ■■ udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawia- nie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organi- zacyjnych zapewniających poprawę stanu bhp; ■■ udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględ- nienia wymagań bhp w tych założeniach i dokumentacji; ■■ udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bez- pieczeństwo pracowników; ■■ zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w stosowanych oraz nowo wprowadza- nych procesach produkcyjnych; ■■ przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy; ■■ udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarzą- dzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych, dotyczących bhp oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w tym zakresie; ■■ opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy; ■■ udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachoro- wań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków; ■■ prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wy- padków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a tak- że przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w śro- dowisku pracy; ■■ doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp; ■■ udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą; ■■ doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których wystę- pują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej; ■■ współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracow- ników; ■■ współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do doko- nywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążli- wych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomia- rów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami; 20 października 2017 r. 7 Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp – praktyczny poradnik ■■ współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu śro- dowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnych przepisach; ■■ współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracowni- kami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników; ■■ współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związko- wymi przy: – podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, – podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę wa- runków pracy; ■■ uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp, a także w pracach komisji bhp oraz in- nych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bhp, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy; ■■ inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problema- tyki bhp oraz ergonomii – § 2 rozporządzenia w sprawie służby bhp. zakres działania służby bhp obejmuje przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp w zakładzie pracy. Służba bhp (jak również pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono za- dania służby, a także specjalista spoza zakładu pracy) jest uprawniona do: ■■ przeprowadzania kontroli stanu bhp, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy, ■■ występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp, ■■ występowania do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bhp, ■■ występowania do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowni- ków odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bhp, ■■ niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób, ■■ niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej, ■■ niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo in- nych osób, ■■ wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy, w ra- zie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób – § 3 rozporządzenia w sprawie służby bhp. 8 20 października 2017 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP – praktyczny poradnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: