Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00053 006302 19007535 na godz. na dobę w sumie
Obrazy kierowania - ebook/pdf
Obrazy kierowania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 222
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488-028-2 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Postanowiłem napisać o tzw. zarządzaniu zasobami ludzkimi, ale nieco inaczej - bardziej po ludzku. Nie jest to też tradycyjna monografia, ale raczej wycinki, które chętnie akcentuję na wykładach, i które nie zawsze wchodzą w zestaw kanonów przedmiotu. Przedstawiam też uogólnione poglądy na współczesne kierowanie personelem osób, które mają za sobą niejednokrotnie kilkunastoletni staż pracy. Ich uwagi są tak celne i dogłębne, że, po prostu, byłoby grzechem pozostawić je bez echa.  Kto chce niech czyta!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET – słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też ,,podobać się”. To właśnie przyjęli- śmy za filozofię działania: w zgodzie, dla wygody i zadowolenia, przy peł- nym zaufaniu – autorów, czytelników i rynku. Od początku zajmujemy się też ściśle określoną tematyką, a mianowicie wydajemy tylko dzieła z dziedziny szeroko pojętego zarządzania przedsię- biorstwami, finansów i ekonomii. Zdajemy sobie sprawę, że jest to literatu- ra trudna – więc dokładamy starań redakcyjnych aby była zrozumiała dla każdego wykształconego czytelnika. Nie wydajemy książek z cyklu „Jak wzbogacić się w jeden dzień”, ale prace prezentujące rzetelną i nowocze- sną wiedzę, które mogą być zarówno podręcznikami dla studiującej mło- dzieży, jak i podręcznikami-poradnikami służącymi dokształcaniu (samo- kształceniu) kadr kierowniczych przedsiębiorstw dostosowujących swoje struktury i metody zarządzania do stale przekształcającej się gospodarki rynkowej. Od początku istnienia komercyjnej sieci Internet w Polsce mamy swoją wi- trynę www.placet.pl. Tam można śledzić nowości i zamierzenia wydawni- cze, a także skorzystać z „Bazy wiedzy”. Zapraszamy do lektury 2 Waldemar Stelmach OBRAZY KIEROWANIA Teoria, opinie o zarządzaniu zasobami ludzkimi Wszystkim, którzy są mi życzliwi Jednomyślność jest postulatem, dostrzeżenie błędu – obowiązkiem, trwanie w nim – ciężkim uchybieniem, fałszywy wybór – bezprawiem. Max Weber Wydawnictwo 3 Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak  Copyright by Wydawnictwo PLACET 2004 Wydanie ebook Wydawca: Wydawnictwo PLACET 01-517 Warszawa ul. Mickiewicza 18A/1 tel. 839-36-26 fax 839-67-61 redakcja@placet.com.pl http://www.placet.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych reprodukowane bez zgody właściciela copyright. ISBN 978-83-7488-028-2 Skład i łamanie: PLACET wersja: e-book 4 Spis treści WSTĘP Rozdział 1. Paradygmaty zarządzania zasobami ludzkimi 1.1. NOWE IDEE W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI Kultura organizacyjna Zarządzanie relacjami z klientem Specyfika kierowania w małych i średnich firmach Zarządzanie wiedzą Struktura i funkcjonowanie biur personalnych Kompleksowe zarządzanie jakością – TQM X-engineering przedsiębiorstwa Powracająca fala – socjologia pracy Gry symulacyjne i improwizacje Wirtualizacja organizacji i kierowania Zrównoważona Karta ZZL Zarządzanie kompetencjami Inne idee Literatura 25 Rozdział 2. Komunikacja społeczna 2.1. O MOWO POLSKA, MOWO OJCZYSTA, JAKAŚ TY... 2.2. KOMUNIKACJA W OBWODZIE ZAMKNIĘTYM Właściwe sformułowanie przekazów i należyte wykorzystanie kanałów informacji Bezpośrednia komunikacja zbiorowa Umiejscowienie komunikacji w systemie kierowania Selekcja odbiorców komunikatów Hamulce komunikacji społecznej w zakładzie pracy Usuwanie hamulców komunikacyjnych 2.3. ZEBRANIE Co to jest zebranie? Celowa funkcja zebrań Kiedy zwoływać zebranie? 2.4. RETORYKA Przygotowania do wystąpienia Czego unikać 2.5. ERYSTYKA Nie dajmy się zaskoczyć Kogo lub co atakujemy Jak zwyciężać Literatura Rozdział 3. Oceny 3.1. JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ Adaptacja do pracy (o ile jest?!) Systemy kierowania Komunikacja organizacyjna 5 8 12 12 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 21 24 27 28 28 31 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 43 43 44 46 46 48 49 51 52 53 54 55 60 63 Kwalifikacje przełożonych Kontrola 3.2. OCENA KADRY KIEROWNICZEJ W DUŻEJ ORGANIZACJI FINANSOWEJ Założenia i metodyka przeglądu kadrowego Wyniki samooceny kadry kierowniczej Wyniki oceny przez zwierzchników Wnioski kadrowe jako wynik dokonanej oceny kadry kierowniczej Uwagi końcowe Ocena decyzji Literatura: Rozdział 4. Dwa warianty manipulacji i jedna manipulacja 4.1. EMPATIA: CZY, KOMU I DO CZEGO POTRZEBNA? Nieco psychologizująco-socjologizującej teorii Empatia nieuświadomiona, ale praktykowana w procesach zarządzania Krótki przegląd poglądów na empatię 4.2. STRACH ZASOBÓW LUDZKICH Co to jest strach? Co pracownika przestrasza? Czego boją się kierownicy? Jak rozpoznać zastraszanie? Czym się różni straszenie od motywowania? Jak niwelować strach w zarządzaniu? 4.4. Manipulacja w kierowaniu i motywowaniu Literatura: Rozdział 5. Wiedza 5.1. ABSORBCJA I KREOWANIE WIEDZY W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH (UJĘCIE NIECO FILOZOFICZNE) 5.2. KOMPUTEROWE DYLEMATY Literatura: Rozdział 6. Sposoby i efekty kierowania personelem 6.1. PROBLEM KIEROWANIA I PRZEWODZENIA W ŚWIETLE TEORII MAXA WEBERA 6.2. EFEKTYWNOŚĆ KIEROWANIA LUDŹMI Poglądy na efektywność kierowania zespołami pracowniczymi Metody (style) kierowania 6.3. ZAANGAŻOWANIE PRACOWNICZE 6.4. USPRAWNIENIA ORGANIZACYJNE 6.5. KIEROWANIE LUDŹMI W PROCESIE PRACY (Anty)motywacje do pracy Kierowanie robotnikami Kultura poleceń 6.6. A MOŻE BY TAK INACZEJ?! PO JAPOŃSKU. Niewzruszone zasady 6.7. WSPÓŁDZIAŁANIE KIEROWNIKÓW LINIOWYCH I BIUR PERSONALNYCH Literatura: Rozdział 7. Społeczne tło kierowania 7.1. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z PRAWA PRACY Pojęcie pracodawcy Pojęcie pracownika 6 62 64 64 66 67 68 69 70 74 75 75 77 78 80 82 83 84 85 87 88 89 92 100 101 101 109 114 115 115 126 127 129 129 131 137 137 143 147 149 149 154 161 162 162 163 163 Pojęcie umowy o pracę Pojęcie wynagrodzenia Pojęcie czasu pracy Pojęcie miejsca pracy Pojęcie stosunku pracy 7.2. ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA Rodzaje umów o pracę 7.3. UMOWY O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM Umowa o dzieło Umowa–zlecenie 7.4. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA Informacja do ZUS Informacja do Powiatowego Urzędu Pracy 7.5. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA 7.6. PRZEBIEG ZATRUDNIENIA Wymiar i rozkład czasu pracy Praca w godzinach nadliczbowych Praca w niedziele i święta 7.7. URLOPY PRACOWNICZE Urlopy wypoczynkowe Urlopy bezpłatne 7.8. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Wynagrodzenie podstawowe Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych Wynagrodzenie za urlop Wynagrodzenie za czas choroby 7.9. INNE KOSZTY WYNIKAJĄCE Z ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA Ekwiwalent za urlop Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) Odprawa emerytalna lub rentowa Odprawa pośmiertna 7.10. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZEBIEGU ZATRUDNIENIA 7.11. NALICZANIE SKŁADEK ZUS I OPODATKOWANIE WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Opodatkowanie i naliczenie składek ZUS od wynagrodzenia za umowę o pracę Podatek 7. 12. ZWALNIANIE PRACOWNIKA Porozumienie stron Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Wygaśnięcie umowy o pracę 7.13. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ZWOLNIENIA PRACOWNIKA 7.14. OUTPLACEMENT 7.15. KIEROWANIE PUBLICZNE I SAMORZĄDOWE Literatura: 7 164 165 166 166 167 167 168 172 172 173 174 174 174 175 175 176 177 178 179 179 182 183 184 184 185 187 188 188 189 191 191 192 192 193 194 198 198 199 201 203 204 206 209 221 WSTĘP Bogactwo literatury, lepszej i gorszej, polskiej i zagranicznej, zwłaszcza, amerykańskiej; literatury w miarę oryginalnej lub będącej prawie plagiatem, powoduje, iż podręczniki (i częściowo inne opracowania) z dziedziny kie- rowania i zarządzania ludźmi w procesie pracy zaczynają się upodabniać do siebie; w najlepszym przypadku niewiele różnić. Zdaję sobie doskonale sprawę, że w tym momencie „pozyskałem” od razu pewną liczbę krytyków jako osoba, i krytyków tego co napiszę. Będzie to część dotychczasowych autorów prac z dziedziny kierowania ludźmi w procesie pracy, i, być może, przyszli, potencjalni, którzy zamierzają (muszą) pisać pracę w dotychczaso- wym stylu. I słusznie będzie mi się to należeć. Bo, ileż to można pisać na jeden temat i nic nie powtarzać? Ale z drugiej strony warto uświadomić so- bie, że człowiek w ogóle, a zwłaszcza człowiek w procesie pracy, jest naj- trudniejszym do obsługi biokomputerem i można o nim i jego możliwo- ściach, przede wszystkim intelektualnych i organizacyjnych, pisać w nie- skończoność prawie; coraz to inaczej. A więc (zdania nie należy zaczynać od a więc) – dylemat – tak, jak zawsze w nauce: pisać – nie pisać? Postanowiłem napisać. Ale – nieco inaczej. Nie stricte naukowo, z wszelkimi należnymi prawidłowościami, ale raczej stylem felietonowym, bardziej przystępnym niż scholastyczny język nauki. Co, mam nadzieję, nie odbierze opracowaniu pewnych naukowych walorów. Część autorów, szukając rozwiązania dylematu: pisać – nie pisać, stara się publikować książki oryginalne w formie i treści, chcąc zapewne, i słusznie, tym sposobem zyskać nowych czytelników i przekazywać wie- dzę książkową nieco inną metodą niż tradycyjna. Wiadomo bowiem z psychologii, że różnorodność form i treści wpływa lepiej na proces zapa- miętywania określonej informacji, wiedzy. Np. prof. Cz. Sikorski rozdziały książki Wolność w organizacji rozpoczyna od literackich wstępów – opowia- dań. I należy to uznać, bo przecież opowiadania są najstarszą formą prze- kazu wiedzy. Prof. Stanisław Smoleński pisze książki w formie niezliczo- nych tez. R. W. Griffin każdy rozdział pracy Podstawy zarządzania organiza- cjami rozpoczyna od przykładów wprowadzających, czyli od szczegółu do ogółu. Uwe R. Müller w książce Zmiana warty w zarządzaniu wykorzystuje 8 formułę teatralnych niemalże dialogów. Ba, istnieje całe opracowanie Kat Koppett’a Techniki teatru improwizacji w programach szkoleniowych. Nowe formy to jednocześnie bunt przeciw konserwatyzmowi nauko- wemu, którego istota powoduje – napisał prof. A. Krawczuk w książce Stąd do starożytności: – iż „w obecnych warunkach i czasach nawet Platon nigdy, ale to nigdy, nie miałby szans aby zostać magistrem”. Znany amerykański psycholog J. Dewey w pracy Jak myślimy, zawarł podobne sentencje: „...umiejętność po- wtarzania frazesów, wyszukanych wyrażeń, oklepanych zdań budzi wysokie mnie- manie o własnej uczoności i pokrywa umysł pokostem, który nie przepuszcza nowych idei...Gnuśna ociężałość sprawia, że się przyjmuje rozpowszechnione idee bez osobi- stego badania sprawdzenia.... Wreszcie, słowa, które pierwotnie wyrażały idee, stają się wskutek ciągłego powtarzania tylko liczmanami, rzeczami fizycznymi”. We wstępie do znanej książki Elita władzy, C. Wrighta Millsa, autora nie mniej znanego niż jego rodak Dewey, przeczytać można: „Profesorowie nauk społecznych są bardziej ograniczeni od zdolnych dziennikarzy: ci umieją interesująco pisać na różne tematy, podczas gdy w środowiskach akademickich uchodzi za dowód złego smaku jeśli się pisze cokolwiek, na temat wykraczający poza sztywne interpre- towane granice danej specjalności. W hierarchii, która istnieje na wyższych uczel- niach, przeciętność staje się regułą zapewniającą spokój i sukces. Szkoły wyższe i różne instytuty naukowe, miast być w dziedzinie nauk społecznych ośrodkami ini- cjatywy i śmiałych pomysłów, stają się raczej instytucjami przystosowującymi się do istniejącego stanu rzeczy, panujących idei i gustów. Współcześni intelektualiści włącznie z...wykładowcami uniwersyteckimi, powtarza Mills za Whiteheadem, od- znaczają się swoistym ‘celibatem intelektualnym’”. Dość już nadmiaru uzasadnień i krytyk, które przedstawiane nader licz- nie, mogłyby wzbudzić podejrzenie o przytaczanie ich dla niesłusznego usprawiedliwienia innego charakteru prezentowanej książki. Skonkludujmy zatem, że ważna jest nie tylko treść, ale również forma podania informacji i wiedzy. Na przykład niestereotypowa. Wiedzą o tym najlepiej twórcy re- klam, pracownicy marketingu. Standardowe programy nauczania, można przeczytać w książce K. Koppett, oznaczają odejście od autonomicznego ucze- nia się i twórczego myślenia. To samo zresztą, kontynuuje Autorka, odnosi się do przedsiębiorczości. „Tendencja do wspierania twórczości wyraźnie się tu nasila, a jednak wiele firm się jej opiera. Dlaczego?” Z tych to przede wszystkim racji, i z kilku innych, postanowiłem prze- kazać do druku pracę Obrazy kierowania – teorie, opinie o zarządzaniu zasobami 9 ludzkimi. Oczywiście, każdy wykładowca realizuje na zajęciach, w swoich publikacjach, w przyjętych ogólnie ramach i zasadach, przede wszystkim swój program autorski. Pewne problemy akcentuje się więc silniej, inne słabiej; ze względu na posiadane wiadomości, przyzwyczajenia, założenia, „szkoły” z których się wyszło. Ponadto nie da się uwzględnić wszystkich trendów i kierunków istniejących w danym obszarze nauki. Jac Fitz-Enc w książce Rentowność w kapitał ludzki napisał: „...wyliczyłem ponad 40 koncep- cji zarządzania, jakie się pojawiły w minionych pięćdziesięciu latach, a i tak ograni- czyłem się do tych tylko, które były popularne. Co roku publikuje się kilkaset ksią- żek na temat zarządzania i przywództwa. Łączna liczba tytułów z szeroko rozu- mianego zakresu zarządzania organizacją, które pojawiły się w ostatnich 30 latach XX wieku, sięga 10 000”. W niniejszym opracowaniu zawarte są te wycinki i fragmenty, które niżej podpisany akcentował na wykładach mocniej niż inne, i które nie zawsze wchodzą w zestaw kanonów tematycznych z przedmiotu: Zarzą- dzanie Zasobami Ludzkimi. Są jedynie ich małym i nie zawsze najistotniej- szym uzupełnieniem, ale... wiedzy nigdy za dużo. Samo wykorzystanie notatek i przygotowań do wykładów dla publikacji nie jest niczym nowym. Robi tak wielu i od dawna. Np. „ojciec” socjologii A. Comte w ten sposób stworzył Kurs filozofii pozytywnej przygotowując wykłady dla studentów i bezpłatne odczyty dla tych, którzy dali „najzdrowsza ocenę” jego nowych poglądów, czyli dla „prawdziwych robotników: zegarmistrzów, mechaników, zecerów itd.” Znaczne fragmenty książki to uogólnione poglądy pracowników na współczesne (kapitalistyczne) problemy kierowania i zarządzania w pol- skich przedsiębiorstwach. Respondentami były osoby pracujące, często po kilkanaście lat, które zdobywały tytuły licencjata lub uzupełniały swoją wiedzę na kursach magisterskich. Ich uwagi wydają się czasem tak celne i dogłębne, że po prostu grzechem byłoby pozostawić je nie opublikowane. Wykorzystywałem również materiały zawarte w pracach dyplomowych niektórych studentów. I tu szczególnie podziękować chciałbym pani Kata- rzynie Wojtaś-Grocholskiej. Druga warstwa książki, to zagadnienia, które starałem się, ze względu na różne potrzeby, zwłaszcza publikacji, zgłębić w miarę dokładnie. Owa „miara” jest też przyczyną, iż objętość określonych rozdziałów jest niejed- nakowa, co może budzić podejrzliwość dotyczącą uporządkowania pracy. 10 Przekazuję więc nie podręcznik do ZZL, lecz jedynie, jeszcze raz to podkre- ślam, szczególnie dla potrzeb krytyków, suplement, elementy struktury i dynamiki polityki personalnej, czyli, używając języka kulinarnego, nie jest to danie podstawowe lecz przyprawa nadająca mu smak. (Aczkolwiek zbiór artykułów na jeden temat stanowić może, wedle nowej Ustawy pod- stawę do wszczęcia procesu habilitacyjnego). Niech zatem, kto chce, do- prawia sobie dania główne, podręczniki, czerpiąc z zawartych w tej książce propozycji. Starałem się, aby język książki nie był hermetycznie naukowy, ale ra- czej popularny. Żywię nadzieję, że wspomniane „przyprawy”, jak np. erystyka, prak- tyka oceniania, są bliskie życiu codziennemu, że będą przydatne w prakty- ce. Bowiem, jak napisał M. Świątkowski w Wiedza w małej i średniej firmie: „Racjonalnie jest więc zdobywać wiedzę o tym jak funkcjonować w warunkach patologii życia społecznego, w tym zwłaszcza w patologii funkcjonowania gospo- darki (a za taką uważa Autor polską rzeczywistość). Jeśli do przetrwania i rozwoju firmy potrzeba wiedzy o ciemnej stronie rynku i samej organizacji, to mimo iż jest to wiedza często ‘brudna’, nie może pozostać poza uwagą przedsiębior- ców i menedżerów”. Dotyczy to szczególnie manipulacji, jakiej poddawani jesteśmy często za pośrednictwem środków masowej komunikacji. Pewne rozdziały książki, jako oddzielne artykuły i opracowania, pu- blikowane już były w czasopismach: „Personel i Zarządzanie”, „Zarządza- nie Zasobami Ludzkimi”, „Nauka i Przyszłość”, „Kierowanie i Rozwój”, „Humanizacja Pracy”; w materiałach uczelnianych – Uniwersytetu Biało- stockiego, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Akademii Górniczo- Hutniczej, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie. 11 Rozdział 1 Paradygmaty zarządzania zasobami ludzkimi 1.1. Nowe idee w zarządzaniu zasobami ludzkimi Pod pojęciem „nowe idee” rozumiem te, które obecnie zdobywają sobie prawo obywatelstwa i są już po części stosowane, analizowane i opisywa- ne w literaturze i artykułach z tej dziedziny, choć jeszcze nie obowiązują w programach nauczania; a przynajmniej nie wszędzie. Które z nich staną się kanonem – nie wiadomo; po co niewłaściwie przewidywać? Wyrocznią będzie zapotrzebowanie na zróżnicowaną działalność i produktywność, zależne od sytuacji gospodarczo-ekonomicznej, potrzeb politycznych, sponsorów i mody naukowej. Wiele, jak zaznaczono we wstępie, z pojawiających się książek na te- mat kierowania personelem porusza tradycyjne tematy i kanony. Pisze się więc o motywacji, naborze i selekcji, wynagradzaniu, wartościowaniu pracy, itd. Dlatego w tej części opracowania pominę te najczęściej omawiane. Niektóre zaś omówię nieco szerzej, ze względu na ich aktualne znaczenie. Do najistotniejszych zagadnień, moim zdaniem, należą dziś: Kultura organizacyjna Precyzyjniej należałoby powiedzieć kultury organizacyjne – w liczbie mnogiej – jako czynniki determinujące zachowania i style kierownicze. Uzasadnieniem jest globalizacja kapitałowo-gospodarcza i intelektualna, a także konieczność przystosowania się – w naszym przypadku, Polski – do zasad i norm kierowania obowiązujących w Unii Europejskiej. Mówiąc 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Obrazy kierowania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: