Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00049 004073 18668430 na godz. na dobę w sumie
Obrazy kierowania - ebook/pdf
Obrazy kierowania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488-006-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Postanowiłem napisać o tzw. zarządzaniu zasobami ludzkimi, ale nieco inaczej - bardziej po ludzku. Nie jest to też tradycyjna monografia, ale raczej wycinki, które chętnie akcentuję na wykładach, i które nie zawsze wchodzą w zestaw kanonów przedmiotu. Przedstawiam też uogólnione poglądy na współczesne kierowanie personelem osób, które mają za sobą niejednokrotnie kilkunastoletni staż pracy. Ich uwagi są tak celne i dogłębne, że, po prostu, byłoby grzechem pozostawić je bez echa. Kto chce niech czyta!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Waldemar Stelmach OBRAZY KIEROWANIA Teoria, opinie o zarz(cid:12)dzaniu zasobami ludzkimi Wszystkim, którzy s(cid:13) mi (cid:14)yczliwi Jednomy(cid:23)lno(cid:23)(cid:24) jest postulatem, dostrze(cid:14)enie b(cid:30)(cid:31)du – obowi(cid:13)zkiem, trwanie w nim – ci(cid:31)(cid:14)kim uchybieniem, fa(cid:30)szywy wybór – bezprawiem. Max Weber Wydawnictwo 3 Spis tre(cid:16)ci 9 WST4P Rozdzia(cid:20) 1 PARADYGMATY ZARZ(cid:30)DZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 13 1.1. NOWE IDEE W ZARZ=DZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI 13 Kultura organizacyjna Zarz.dzanie relacjami z klientem Specyfika kierowania w ma’ych i rednich firmach Zarz.dzanie wiedz. Struktura i funkcjonowanie biur personalnych Kompleksowe zarz.dzanie jako ci. – TQM X-engineering przedsi,biorstwa Powracaj.ca fala – socjologia pracy Gry symulacyjne i improwizacje Wirtualizacja organizacji i kierowania Zrównowa/ona Karta ZZL Zarz.dzanie kompetencjami Inne idee Literatura ROZDZIA’ II KOMUNIKACJA SPO’ECZNA 29 29 2.1. O MOWO POLSKA, MOWO OJCZYSTA, JAKAD TY... 32 2.2. KOMUNIKACJA W OBWODZIE ZAMKNI4TYM W’a ciwe sformu’owanie przekazów i nale/yte wykorzystanie kana’ów informacji 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 25 26 28 34 35 36 36 38 39 41 41 42 44 45 47 49 50 52 Bezpo rednia komunikacja zbiorowa Umiejscowienie komunikacji w systemie kierowania Selekcja odbiorców komunikatów Hamulce komunikacji spo’ecznej w zak’adzie pracy Usuwanie hamulców komunikacyjnych 2.3. ZEBRANIE Co to jest zebranie? Celowa funkcja zebra Kiedy zwo’ywa5 zebranie? 2.4. RETORYKA Przygotowania do wyst.pienia Czego unika5 2.5. ERYSTYKA Nie dajmy si, zaskoczy5 Kogo lub co atakujemy Jak zwyci,/a5 Literatura 5 40 44 47 69 55 56 62 63 64 ROZDZIA’ III OCENY 53 3.1. JAK CI4 WIDZ= TAK CI4 PISZ= 54 Adaptacja do pracy (o ile jest?!) Systemy kierowania Komunikacja organizacyjna Kwalifikacje prze’o/onych Kontrola 3.2. OCENA KADRY KIEROWNICZEJ W DUFEJ ORGANIZACJI FINANSOWEJ Za’o/enia i metodyka przegl.du kadrowego Wyniki samooceny kadry kierowniczej Wyniki oceny przez zwierzchników Wnioski kadrowe jako wynik dokonanej oceny kadry kierowniczej Uwagi ko cowe Ocena decyzji Literatura: ROZDZIA’ IV DWA WARIANTY MOTYWACJI 71 71 76 65 67 68 I JEDNA MANIPULACJA 77 77 4.1. EMPATIA: CZY, KOMU I DO CZEGO POTRZEBNA? Nieco psychologizuj.co-socjologizuj.cej teorii Empatia nieu wiadomiona, ale praktykowana w procesach zarz.dzania 80 Krótki przegl.d pogl.dów na empati, 4.2. STRACH ZASOBÓW LUDZKICH Co to jest strach? Co pracownika przestrasza? Czego boj. si, kierownicy? Jak rozpozna5 zastraszanie? Czym si, ró/ni straszenie od motywowania? Jak niwelowa5 strach w zarz.dzaniu? 4.4. MANIPULACJA W KIEROWANIU I MOTYWOWANIU Literatura: ROZDZIA’ V WIEDZA 103 5.1. ABSORBCJA I KREOWANIE WIEDZY W MALYCH I DREDNICH FIRMACH 85 86 88 89 90 91 (UJNCIE NIECO FILOZOFICZNE) 5.2. KOMPUTEROWE DYLEMATY Literatura: ROZDZIA’ VI SPOSOBY I EFEKTY KIEROWANIA PERSONELEM 117 6.1. PROBLEM KIEROWANIA I PRZEWODZENIA W DWIETLE TEORII MAXA 103 111 116 79 82 102 65 84 94 WEBERA 6.2. EFEKTYWNODN KIEROWANIA LUDOMI Pogl.dy na efektywno 5 kierowania zespo’ami pracowniczymi129 Metody (style) kierowania 131 117 128 151 132 133 139 139 145 149 151 166 166 167 168 169 169 170 6.3. ZAANGAFOWANIE PRACOWNICZE 6.4. USPRAWNIENIA ORGANIZACYJNE 6.5. KIEROWANIE LUDOMI W PROCESIE PRACY (Anty)motywacje do pracy Kierowanie robotnikami Kultura polece 6.6. A MOFE BY TAK INACZEJ?! PO JAPOQSKU. Niewzruszone zasady 6.7. WSPÓLDZIALANIE KIEROWNIKÓW LINIOWYCH I BIUR PERSONALNYCH 156 Literatura: ROZDZIA’ VII SPO’ECZNE T’O KIEROWANIA 165 7.1. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z PRAWA PRACY 165 Poj,cie pracodawcy Poj,cie pracownika Poj,cie umowy o prac, Poj,cie wynagrodzenia Poj,cie czasu pracy Poj,cie miejsca pracy Poj,cie stosunku pracy 7.2. ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA Rodzaje umów o prac, 7.3. UMOWY O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM Umowa o dzie’o Umowa–zlecenie 7.4. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA Informacja do ZUS Informacja do Powiatowego Urz,du Pracy 7.5. DOKUMENTACJA DOTYCZ=CA ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA 7.6. PRZEBIEG ZATRUDNIENIA Wymiar i rozk’ad czasu pracy Praca w godzinach nadliczbowych Praca w niedziele i wi,ta 7.7. URLOPY PRACOWNICZE Urlopy wypoczynkowe Urlopy bezp’atne 7.8. WYNAGRODZENIE ZA PRAC4 Wynagrodzenie podstawowe Wynagrodzenie za prac, w godzinach nadliczbowych Wynagrodzenie za urlop Wynagrodzenie za czas choroby 7.9. INNE KOSZTY WYNIKAJ=CE Z ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA Ekwiwalent za urlop 187 187 188 190 179 180 181 182 185 170 175 171 175 176 177 177 177 178 178 182 186 191 164 191 7 Zak’adowy Fundusz Pwiadcze Socjalnych (ZFPS) Odprawa emerytalna lub rentowa Odprawa po miertna 7.10. DOKUMENTACJA DOTYCZ=CA PRZEBIEGU ZATRUDNIENIA 7.11. NALICZANIE SKLADEK ZUS I OPODATKOWANIE WYNAGRODZENIA ZA 192 194 194 PRAC4 Opodatkowanie i naliczenie sk’adek ZUS od wynagrodzenia za umow, o prac, Podatek197 7. 12. ZWALNIANIE PRACOWNIKA Porozumienie stron Rozwi.zanie umowy o prac, za wypowiedzeniem Rozwi.zanie umowy o prac, bez wypowiedzenia Wyga ni,cie umowy o prac, 7.13. DOKUMENTACJA DOTYCZ=CA ZWOLNIENIA PRACOWNIKA 7.14. OUTPLACEMENT 7.15. KIEROWANIE PUBLICZNE I SAMORZ=DOWE Literatura: 201 202 204 206 196 224 195 195 201 208 209 212 WST3P którzy zamierzaj7 pisa8 potencjalni, Bogactwo literatury, lepszej i gorszej, polskiej i zagranicznej, zw:aszcza, ameryka skiej; literatury w miar5 oryginalnej lub b5d7cej prawie plagiatem, powoduje, i4 podr5czniki (i cz56ciowo inne opracowania) z dziedziny kiero- wania i zarz7dzania ludBmi w procesie pracy zaczynaj7 si5 upodabnia8 do siebie; w najlepszym przypadku niewiele ró4ni8. Zdaj5 sobie doskonale spraw5, 4e w tym momencie „pozyska:em” od razu pewn7 liczb5 krytyków jako osoba, i krytyków tego co napisz5. B5dzie to cz568 dotychczasowych autorów prac z dziedziny kierowania ludBmi w procesie pracy, i, by8 mo4e, przyszli, prac5 w dotychczasowym stylu. I s:usznie b5dzie mi si5 to nale4e8. Bo, ile4 to mo4- na pisa8 na jeden temat i nic nie powtarza8? Ale z drugiej strony warto u6wiadomi8 sobie, 4e cz:owiek w ogóle, a zw:aszcza cz:owiek w procesie pracy, jest najtrudniejszym do obs:ugi biokomputerem i mo4na o nim i jego mo4liwo6ciach, przede wszystkim intelektualnych i organizacyjnych, pisa8 w niesko czono68 prawie; coraz to inaczej. A wi5c (zdania nie nale4y zaczyna8 od a wi5c) – dylemat – tak, jak zawsze w nauce: pisa8 – nie pisa8? Postano- wi:em napisa8. Ale – nieco inaczej. Nie stricte naukowo, z wszelkimi nale4- nymi prawid:owo6ciami, ale raczej stylem felietonowym, bardziej przyst5p- nym ni4 scholastyczny j5zyk nauki. Co, mam nadziej5, nie odbierze opraco- waniu pewnych naukowych walorów. (musz7) Cz568 autorów, szukaj7c rozwi7zania dylematu: pisa8 – nie pisa8, stara si5 publikowa8 ksi74ki oryginalne w formie i tre6ci, chc7c zapewne, i s:usznie, tym sposobem zyska8 nowych czytelników i przekazywa8 wie- dz5 ksi74kow7 nieco inn7 metod7 ni4 tradycyjna. Wiadomo bowiem z psychologii, 4e ró4norodno68 form i tre6ci wp:ywa lepiej na proces zapa- mi5tywania okre6lonej informacji, wiedzy. Np. prof. Cz. Sikorski rozdzia:y ksi74ki Wolno(cid:23)(cid:24) w organizacji rozpoczyna od literackich wst5pów – opowia- da . I nale4y to uzna8, bo przecie4 opowiadania s7 najstarsz7 form7 prze- kazu wiedzy. Prof. Stanis:aw Smole ski pisze ksi74ki w formie niezliczo- nych tez. R. W. Griffin ka4dy rozdzia: pracy Podstawy zarz(cid:13)dzania organiza- cjami rozpoczyna od przyk:adów wprowadzaj7cych, czyli od szczegó:u do ogó:u. Uwe R. Müller w ksi74ce Zmiana warty w zarz(cid:13)dzaniu wykorzystuje formu:5 teatralnych niemal4e dialogów. Ba, istnieje ca:e opracowanie Kat Koppetta Techniki teatru improwizacji w programach szkoleniowych. 9 Nowe formy to jednocze6nie bunt przeciw konserwatyzmowi naukowe- mu, którego istota powoduje – napisa: prof. A. Krawczuk w ksi74ce St(cid:13)d do staro(cid:14)ytno(cid:23)ci: – i4 „w obecnych warunkach i czasach nawet Platon nigdy, ale to nig- dy, nie mia(cid:30)by szans aby zosta(cid:24) magistrem”. Znany ameryka ski psycholog J. Dewey w pracy Jak my(cid:23)limy, zawar: podobne sentencje: „...umiej(cid:31)tno(cid:23)(cid:24) po- wtarzania frazesów, wyszukanych wyra(cid:14)e,, oklepanych zda, budzi wysokie mnie- manie o w(cid:30)asnej uczono(cid:23)ci i pokrywa umys(cid:30) pokostem, który nie przepuszcza nowych idei...Gnu(cid:23)na oci(cid:31)(cid:14)a(cid:30)o(cid:23)(cid:24) sprawia, (cid:14)e si(cid:31) przyjmuje rozpowszechnione idee bez osobi- stego badania sprawdzenia.... Wreszcie, s(cid:30)owa, które pierwotnie wyra(cid:14)a(cid:30)y idee, staj(cid:13) si(cid:31) wskutek ci(cid:13)g(cid:30)ego powtarzania tylko liczmanami, rzeczami fizycznymi”. We wst5pie do znanej ksi74ki Elita w(cid:30)adzy, C. Wrighta Millsa, autora nie mniej znanego ni4 jego rodak Dewey, przeczyta8 mo4na: „Profesorowie nauk spo(cid:30)ecznych s(cid:13) bardziej ograniczeni od zdolnych dziennikarzy: ci umiej(cid:13) interesuj(cid:13)co pisa(cid:24) na ró(cid:14)ne tematy, podczas gdy w (cid:23)rodowiskach akademickich uchodzi za dowód z(cid:30)ego smaku je(cid:23)li si(cid:31) pisze cokolwiek, na temat wykraczaj(cid:13)cy poza sztywne interpre- towane granice danej specjalno(cid:23)ci. W hierarchii, która istnieje na wy(cid:14)szych uczel- niach, przeci(cid:31)tno(cid:23)(cid:24) staje si(cid:31) regu(cid:30)(cid:13) zapewniaj(cid:13)c(cid:13) spokój i sukces. Szko(cid:30)y wy(cid:14)sze i ró(cid:14)ne instytuty naukowe, miast by(cid:24) w dziedzinie nauk spo(cid:30)ecznych o(cid:23)rodkami inicja- tywy i (cid:23)mia(cid:30)ych pomys(cid:30)ów, staj(cid:13) si(cid:31) raczej instytucjami przystosowuj(cid:13)cymi si(cid:31) do istniej(cid:13)cego stanu rzeczy, panuj(cid:13)cych idei i gustów. Wspó(cid:30)cze(cid:23)ni intelektuali(cid:23)ci w(cid:30)(cid:13)cznie z...wyk(cid:30)adowcami uniwersyteckimi, powtarza Mills za Whiteheadem, od- znaczaj(cid:13) si(cid:31) swoistym ‘celibatem intelektualnym’”. Do68 ju4 nadmiaru uzasadnie i krytyk, które przedstawiane nader licznie, mog:yby wzbudzi8 podejrzenie o przytaczanie ich dla nies:usznego usprawie- dliwienia innego charakteru prezentowanej ksi74ki. Skonkludujmy zatem, 4e wa4na jest nie tylko tre68, ale równie4 forma podania informacji i wiedzy. Na przyk:ad niestereotypowa. Wiedz7 o tym najlepiej twórcy reklam, pracownicy marketingu. Standardowe programy nauczania, mo4na przeczyta8 w ksi74ce K. Koppett, oznaczaj7 odej6cie od autonomicznego uczenia si5 i twórczego my6lenia. To samo zreszt7, kontynuuje Autorka, odnosi si5 do przedsi5bior- czo6ci. „Tendencja do wspierania twórczo(cid:23)ci wyra3nie si(cid:31) tu nasila, a jednak wiele firm si(cid:31) jej opiera. Dlaczego?” Z tych to przede wszystkim racji, i z kilku innych, postanowi:em prze- kaza8 do druku prac5 Obrazy kierowania – teorie, opinie o zarz(cid:13)dzaniu zasobami ludzkimi. Oczywi6cie, ka4dy wyk:adowca realizuje na zaj5- ciach, w swoich publikacjach, w przyj5tych ogólnie ramach i zasadach, przede wszystkim 10 swój program autorski. Pewne problemy akcentuje si5 wi5c silniej, inne s:a- biej; ze wzgl5du na posiadane wiadomo6ci, przyzwyczajenia, za:o4enia, „szko:y” z których si5 wysz:o. Ponadto nie da si5 uwzgl5dni8 wszystkich trendów i kierunków istniej7cych w danym obszarze nauki. Jac Fitz-Enc w ksi74ce Rentowno(cid:23)(cid:24) w kapita(cid:30) ludzki napisa:: „...wyliczy(cid:30)em ponad 40 koncep- cji zarz(cid:13)dzania, jakie si(cid:31) pojawi(cid:30)y w minionych pi(cid:31)(cid:24)dziesi(cid:31)ciu latach, a i tak ograni- czy(cid:30)em si(cid:31) do tych tylko, które by(cid:30)y popularne. Co roku publikuje si(cid:31) kilkaset ksi(cid:13)(cid:14)ek na temat zarz(cid:13)dzania i przywództwa. :(cid:13)czna liczba tytu(cid:30)ów z szeroko rozumianego zakresu zarz(cid:13)dzania organizacj(cid:13), które pojawi(cid:30)y si(cid:31) w ostatnich 30 latach XX wieku, si(cid:31)ga 10 000”. W niniejszym opracowaniu zawarte s7 te wycinki i fragmenty, które ni- 4ej podpisany akcentowa: na wyk:adach mocniej ni4 inne, i które nie zaw- sze wchodz7 w zestaw kanonów tematycznych z przedmiotu: Zarz7dzanie Zasobami Ludzkimi. S7 jedynie ich ma:ym i nie zawsze najistotniejszym uzupe:nieniem, ale... wiedzy nigdy za du4o. Samo wykorzystanie notatek i przygotowa do wyk:adów dla publikacji nie jest niczym nowym. Robi tak wielu i od dawna. Np. „ojciec” socjologii A. Comte w ten sposób stworzy: Kurs filozofii pozytywnej przygotowuj7c wyk:ady dla studentów i bezp:atne odczyty dla tych, którzy dali „najzdrowsza ocen5” jego nowych pogl7dów, czyli dla „prawdziwych robotników: zegarmistrzów, mechaników, zecerów itd.” Znaczne fragmenty ksi74ki to uogólnione pogl7dy pracowników na wspó:czesne (kapitalistyczne) problemy kierowania i zarz7dzania w pol- skich przedsi5biorstwach. Respondentami by:y osoby pracuj7ce, cz5sto po kilkana6cie lat, które zdobywa:y tytu:y licencjata lub uzupe:nia:y swoj7 wiedz5 na kursach magisterskich. Ich uwagi wydaj7 si5 czasem tak celne i dog:5bne, 4e po prostu grzechem by:oby pozostawi8 je nie opublikowane. Wykorzystywa:em równie4 materia:y zawarte w pracach dyplomowych niektórych studentów. I tu szczególnie podzi5kowa8 chcia:bym pani Kata- rzynie Wojta6-Grocholskiej. Druga warstwa ksi74ki, to zagadnienia, które stara:em si5, ze wzgl5du na ró4ne potrzeby, zw:aszcza publikacji, zg:5bi8 w miar5 dok:adnie. Owa „miara” jest te4 przyczyn7, i4 obj5to68 okre6lonych rozdzia:ów jest niejed- nakowa, co mo4e budzi8 podejrzliwo68 dotycz7c7 uporz7dkowania pracy. Przekazuj5 wi5c nie podr5cznik do ZZL, lecz jedynie, jeszcze raz to podkre- 6lam, szczególnie dla potrzeb krytyków, suplement, elementy struktury 11 i dynamiki polityki personalnej, czyli, u4ywaj7c j5zyka kulinarnego, nie jest to danie podstawowe lecz przyprawa nadaj7ca mu smak. (Aczkolwiek zbiór artyku:ów na jeden temat stanowi8 mo4e, wedle nowej Ustawy podstaw5 do wszcz5cia procesu habilitacyjnego). Niech zatem, kto chce, doprawia sobie dania g:ówne, podr5czniki, czerpi7c z zawartych w tej ksi74ce propo- zycji. Stara:em si5, aby j5zyk ksi74ki nie by: hermetycznie naukowy, ale raczej popularny. Pywi5 nadziej5, 4e wspomniane „przyprawy”, jak np. erystyka, prakty- ka oceniania, s7 bliskie 4yciu codziennemu, 4e b5d7 przydatne w praktyce. Bowiem, jak napisa: M. Qwi7tkowski w Wiedza w ma(cid:30)ej i (cid:23)redniej firmie: „Ra- cjonalnie jest wi(cid:31)c zdobywa(cid:24) wiedz(cid:31) o tym jak funkcjonowa(cid:24) w warunkach patologii (cid:14)ycia spo(cid:30)ecznego, w tym zw(cid:30)aszcza w patologii funkcjonowania gospodarki (a za tak7 uwa4a Autor polsk7 rzeczywisto68). Je(cid:23)li do przetrwania i rozwoju firmy potrzeba wiedzy o ciemnej stronie rynku i samej organizacji, to mimo i(cid:14) jest to wie- dza cz(cid:31)sto ‘brudna’, nie mo(cid:14)e pozosta(cid:24) poza uwag(cid:13) przedsi(cid:31)biorców i mened(cid:14)erów”. Dotyczy to szczególnie manipulacji, jakiej poddawani jeste6my cz5sto za po6rednictwem 6rodków masowej komunikacji. Pewne rozdzia:y ksi74ki, jako oddzielne artyku:y i opracowania, publi- kowane ju4 by:y w czasopismach: „Personel i Zarz7dzanie”, „Zarz7dzanie Zasobami Ludzkimi”, „Nauka i Przysz:o68”, „Kierowanie i Rozwój”, „Hu- manizacja Pracy”; w materia:ach uczelnianych – Uniwersytetu Bia:ostockie- go, Akademii Ekonomicznej we Wroc:awiu, Akademii Górniczo-Hutniczej, Szko:y Wy4szej im. Paw:a W:odkowica w P:ocku, Wy4szej Szko:y Promocji w Warszawie. 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Obrazy kierowania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: