Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00781 010401 16904819 na godz. na dobę w sumie
Obszary specjalne w polskim materialnym prawie administracyjnym - ebook/pdf
Obszary specjalne w polskim materialnym prawie administracyjnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 770
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9583-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza monografia ukazuje pojęcie obszaru specjalnego i jego charakterystykę, miejsce obszarów specjalnych w systemie prawa administracyjnego, tworzenie, funkcjonowanie i klasyfikacje obszarów specjalnych, a także poszczególne obszary specjalne wyodrębniane w celu ochrony środowiska, korzystania z rzeczy publicznych lub urządzeń publicznych, ochrony zabytków, ochrony zdrowia, stymulacji rozwoju gospodarczego i społecznego oraz ochrony bezpieczeństwa państwa.

Autor podjął się opracowania problematyki obszarów specjalnych. Brak jest w literaturze prawno-administracyjnej szerokiego opracowania dotyczącego obszarów specjalnych. Recenzowana monografia jest natomiast udanym przykładem kompleksowej analizy prawno-administracyjnej obszarów specjalnych. (…) przedmiotowe opracowanie obejmuje tematykę niezwykle ważną z naukowego punktu widzenia, z perspektywy dydaktyki akademickiej oraz praktyki.

Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE OBSZARY SPECJALNE W POLSKIM MATERIALNYM PRAWIE ADMINISTRACYJNYM PIOTR ZACHARCZUK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PIOTR ZACHARCZUK • OBSZARY SPECJALNE W POLSKIM MATERIALNYM PRAWIE ADMINISTRACYJNYM Polecamy inne nasze publikacje z tej serii: Emil Pływaczewski, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Diana Dajnowicz-Piesiecka (red.) WSPÓŁCZESNA PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE SPOŁECZNE Z PERSPEKTYWY INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ KRYMINOLOGICZNYCH Małgorzata Sieradzka OPŁATY PÓŁKOWE JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI Jarosław Grykiel UPRAWNIENIA WIERZYCIELA Z UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ W RAZIE JEJ NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DŁUŻNIKA Katarzyna Samulska ZASADA SZYBKOŚCI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAWIE POLSKIM Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Władysław Pęksa, Wojciech Staszewski, Joanna Nowakowska-Małusecka (red.) IDEE, NORMY I INSTYTUCJE KONGRESU WIEDEŃSKIEGO – 200 LAT PÓŹNIEJ – PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA www.ksiegarnia.beck.pl OBSZARY SPECJALNE W POLSKIM MATERIALNYM PRAWIE ADMINISTRACYJNYM PIOTR ZACHARCZUK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Katarzyna Karnas Recenzja naukowa: prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9582-1 ISBN e-book 978-83-255-9583-8 Spis treści IX Wykaz skrótów .......................................................................................................... XV Wykaz orzeczeń ........................................................................................................ XIX Wykaz literatury ....................................................................................................... Wstęp ........................................................................................................................... XXXV 1 Rozdział I. Określenie obszaru specjalnego i jego charakterystyka ............. 1 § 1. Geneza i pojmowanie obszaru specjalnego ........................................... § 2. Cechy obszarów specjalnych ................................................................... 10 21 § 3. Funkcje obszarów specjalnych ................................................................ § 4. Wnioski ....................................................................................................... 24 Rozdział II. Miejsce obszarów specjalnych w systemie prawa administracyjnego ............................................................................................. § 1. Obszary specjalne jako instytucja prawna materialnego prawa administracyjnego ...................................................................................... § 2. Obszary specjalne a podział terytorialny ............................................... § 3. Obszary specjalne a rzeczy i urządzenia publiczne .............................. § 4. Obszary specjalne a specjalne statusy prawne ...................................... § 5. Obszary specjalne a obszary wyznaczone zezwoleniami i koncesjami ................................................................................................ § 6. Obszary specjalne a stany specjalne ....................................................... § 7. Obszary specjalne a obszary objęte ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji wydanych w ramach procesu inwestycyjno-budowlanego .................................... § 8. Obszary wyodrębnione ............................................................................. § 9. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział III. Tworzenie, funkcjonowanie i klasyfikacje obszarów specjalnych .......................................................................................................... § 1. Podstawy prawne tworzenia obszarów specjalnych ............................ § 2. Wartości leżące u podstaw tworzenia obszarów specjalnych ............. § 3. Cele tworzenia obszarów specjalnych .................................................... § 4. Akty prawne tworzące obszary specjalne .............................................. § 5. Podmioty administrujące utworzonymi obszarami specjalnymi ....... § 6. Specjalne reżimy prawne ......................................................................... § 7. Zbieg specjalnych reżimów prawnych ................................................... 27 27 34 39 55 58 60 64 76 78 83 83 86 90 96 100 103 143 V Spis treści § 8. Zmiana specjalnych reżimów prawnych lub uchylenie ich stosowania ................................................................................................... § 9. Rodzaje obszarów specjalnych i ich klasyfikacje .................................. § 10. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział IV. Obszary specjalne wyodrębniane w celu ochrony przyrody ... § 1. Obszary specjalne jako prawne środki ochrony przyrody .................. § 2. Parki narodowe wraz z otulinami oraz strefami ochronnymi zwierząt łownych ....................................................................................... § 3. Rezerwaty przyrody wraz z otulinami ................................................... § 4. Parki krajobrazowe wraz ze strefami ochrony krajobrazu oraz otulinami ..................................................................................................... § 5. Obszary chronionego krajobrazu wraz ze strefami ochrony krajobrazu ................................................................................................... § 6. Obszary Natura 2000 ................................................................................ § 7. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe ...................................................... § 8. Strefy ochrony ............................................................................................ § 9. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział V. Pozostałe obszary specjalne tworzone w celu ochrony środowiska ........................................................................................................... § 1. Obszary specjalne jako prawne środki ochrony środowiska .............. § 2. Obszary ciche ............................................................................................. § 3. Obszary ograniczonego użytkowania .................................................... § 4. Strefy przemysłowe ................................................................................... § 5. Leśne kompleksy promocyjne ................................................................. § 6. Lasy ochronne ............................................................................................ § 7. Obwody łowieckie ..................................................................................... § 8. Obwody rybackie wraz z obrębami ochronnymi ................................. § 9. Obręby hodowlane .................................................................................... § 10. Strefy ochronne ujęć wody ...................................................................... § 11. Obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych ............................. § 12. Obszary szczególnie narażone na azotany ze źródeł rolniczych ........ § 13. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią ......................................... § 14. Obszary niebędące obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi służące ochronie przed powodzią .......................................... § 15. Strefy ochronne urządzeń pomiarowych służby państwowej ............ § 16. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział VI. Obszary specjalne wyodrębniane z uwagi na potrzebę korzystania z rzeczy publicznych lub urządzeń publicznych .................. § 1. Korzystanie z rzeczy i urządzeń publicznych ....................................... VI 149 152 164 171 171 181 214 229 246 259 285 290 298 303 303 315 318 326 331 335 346 378 398 403 411 414 422 441 443 446 451 451 Spis treści § 2. Morskie wody wewnętrzne oraz morze terytorialne wraz ze strefami zamkniętymi dla żeglugi i rybołówstwa ............................ § 3. Wyłączna strefa ekonomiczna wraz ze strefą przyległą ...................... § 4. Strefy bezpieczeństwa ............................................................................... § 5. Pas techniczny wraz z pasem ochronnym ............................................ § 6. Porty i przystanie morskie ....................................................................... § 7. Obszary i strefy przeznaczone dla żeglugi pasażerskiej oraz obszary przeznaczone dla żeglugi promów pasażerskich typu ro-ro .............. § 8. Obszary wykonywania rybołówstwa morskiego komercyjnego na szczególnych warunkach wraz z obszarami wyłączonymi z wykonywania rybołówstwa morskiego komercyjnego oraz obszarami ochronnymi dla gatunku organizmu morskiego .............. § 9. Strefy płatnego parkowania ..................................................................... § 10. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział VII. Obszary specjalne służące ochronie zabyktów ........................ § 1. Ochrona zabytków .................................................................................... § 2. Obszary wpisane do rejestru zabytków ................................................. § 3. Parki kulturowe ......................................................................................... § 4. Tereny byłych hitlerowskich obozów zagłady wraz ze strefami ochronnymi wokół terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady . § 5. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział VIII. Obszary specjalne wpisujące się w ochronę zdrowia ............ § 1. Ochrona zdrowia ....................................................................................... § 2. Obszary ochrony uzdrowiskowej oraz uzdrowiska ............................. § 3. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział IX. Obszary specjalne ustanawiane w celu stymulacji rozwoju gospodarczego i społecznego .......................................................................... § 1. Stymulacja rozwoju gospodarczego i społecznego .............................. § 2. Specjalne strefy ekonomiczne ................................................................. § 3. Wolne obszary celne ................................................................................. § 4. Obszary rewitalizacji wraz ze specjalnymi strefami rewitalizacji ....... § 5. Gminy lub miejscowości poszkodowane w wyniku działania żywiołu, na terenie których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wraz z innymi wyznaczonymi w ich granicach obszarami specjalnymi ................................................ § 6. Gminy lub miejscowości poszkodowane w wyniku wystąpienia powodzi, na terenie których stosuje się szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków tych powodzi .................................... § 7. Wnioski ....................................................................................................... 456 464 470 474 479 501 506 511 517 523 523 527 544 552 563 567 567 574 594 597 597 599 615 626 649 666 672 VII Spis treści Rozdział X. Obszary specjalne wyodrębniane w celu ochrony bezpieczeństwa państwa ................................................................................... § 1. Ochrona bezpieczeństwa państwa .......................................................... § 2. Tereny zamknięte ...................................................................................... § 3. Strefy niebezpieczeństwa .......................................................................... § 4. Strefa nadgraniczna wraz z pasem drogi granicznej ........................... § 5. Obszary podlegające obowiązkowej ochronie ...................................... § 6. Wnioski ....................................................................................................... Wnioski końcowe ..................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 675 675 676 682 688 699 707 711 721 VIII Wykaz skrótów 1. Akty prawne AdmMorU ...................................... ustawa z 21.3.1991 r. o obszarach morskich Rzeczy- pospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2145 ze zm.) AktyNormU ................................... ustawa z 20.7.2000 r. o ogłaszaniu aktów nor- matywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.) BezpMorU ...................................... ustawa z 18.8.2011 r. o bezpieczeństwie morskim DrPublU ......................................... ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (tekst (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 281 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) EgzAdmU ....................................... ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 599 ze zm.) GospNierU ..................................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania ad- ministracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) KASU .............................................. ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji KSH ................................................. ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 ze zm.) LasyU .............................................. ustawa z 28.9.1991 r. o (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) LeczUzdrU ...................................... ustawa z 28.7.2005 r. o lecznictwie uzdrowisko- wym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdro- wiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 879 ze zm.) IX Wykaz skrótów ObszMorskieU ............................... ustawa z 21.3.1991 r. o obszarach morskich Rzeczy- pospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jedn. z 2016 r. poz. 2145 ze zm.) OchrGranU .................................... ustawa z 12.10.1990 r. o ochronie granicy państwo- wej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 660) OchrObozU .................................... ustawa z 7.5.1999 r. o ochronie terenów by- łych hitlerowskich obozów zagłady (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2120) OchrOsMienU ............................... ustawa z 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst OchrPrzyrU .................................... ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (tekst OchrRoślU ...................................... ustawa z 18.12.2003 r. o ochronie roślin (tekst jedn. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 2041 ze zm.) OchrZabU ...................................... ustawa z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) OchrZdrZwierzU ........................... ustawa z 11.3.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1539 ze zm.) OchrŻeglU ...................................... ustawa z 4.9.2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 49 ze zm.) PortyU ............................................. ustawa z 20.121996 r. o portach i przystaniach mor- skich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179 ze zm.) PrBud .............................................. ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. PrCel ................................................ ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 1880 ze zm.) PrGeod ............................................ ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kar- tograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.) PrGeolGórn .................................... ustawa z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze PrŁow .............................................. ustawa z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (tekst (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.) PrOchrŚrod .................................... ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska PrWod ............................................. ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2168 ze zm.) RewitalizacjaU ............................... ustawa z 9.10.2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) poz. 1777 ze zm.) X Wykaz skrótów RybactwoŚródlądU ....................... ustawa z 18.4.1985 r. o rybactwie śródlądowym RybołówstwoU ............................... ustawa z 19.12.2014 r. o rybołówstwie morskim (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 652 ze zm.) SamGmU ........................................ ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst (Dz.U. z 2015 r. poz. 222 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) SamPowU ....................................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) SamWojU ....................................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.) SpecStrefyEkU ............................... ustawa z 20.10.1994 r. o specjalnych strefach eko- nomicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 282 ze zm.) StrGranU ........................................ ustawa z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (tekst UKC ................................................. rozporządzenie jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1643 ze zm.) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z 9.10.2013 r. ustana- wiające unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE L 269 z 10.10.2013 r., s. 1 ze zm.) UsuwSkPowU ................................ ustawa z 16.9.2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 825) WojAdmRzU ................................. ustawa z 23.1.2009 r. o wojewodzie i admi- nistracji rządowej w województwie (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.) ZagospPrzestrzU ........................... ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodaro- waniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) ZakwaterSiłZbrU ........................... ustawa z 22.6.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 207 ze zm.) ZasOdbudowyU ............................ ustawa z 11.8.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów bu- dowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wy- niku działania żywiołu (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1067) 2. Organy orzekające, organizacje, instytucje MZ ................................................... Minister Zdrowia NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny XI NSA (5) ........................................... Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 5 sę- Wykaz skrótów dziów PRL .................................................. Polska Rzeczpospolita Ludowa RP .................................................... Rzeczypospolita Polska SN .................................................... Sąd Najwyższy SN (7) .............................................. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny TS ..................................................... Trybunał Sprawiedliwości UE .................................................... Unia Europejska WSA ................................................ Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma i publikatory BILP ................................................. Biuletyn Informacyjny Lasów Państwowych BIP ................................................... Biuletyn Informacji Publicznej CBOSA ............................................ Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyj- Dz.P.P.P. ......................................... Dziennik Praw Państwa Polskiego Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ............................................ Dziennik Urzędowy M.P. ................................................. Monitor Polski MoP ................................................. Monitor Prawniczy ONSA .............................................. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNKW .......................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Woj- nych skowa OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PiP ................................................... Państwo i Prawo Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo PS ..................................................... Przegląd Sądowy 4. Inne skróty art. .................................................... artykuł ha ..................................................... hektar (-a) m.in. ................................................ między innymi m.p.z.p. ............................................ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m ...................................................... metr (-ów) n. ...................................................... nastepna (-e, -y) niepubl. ........................................... niepublikowany np. .................................................... na przykład Nr ..................................................... numer XII Wykaz skrótów pkt .................................................... punkt post. ................................................. postanowienie por. .................................................. porównaj poz. .................................................. pozycja pt. ..................................................... pod tytułem rok (-u) r. ....................................................... red. ................................................... redakcja rozp. ................................................. rozporządzenie s. ....................................................... t. ....................................................... tekst jedn. ....................................... tj. ...................................................... tzw. .................................................. uchw. ............................................... uchwała w. ...................................................... wiek Woj. ................................................. Województwa wyr. .................................................. wyrok z. ....................................................... zeszyt zob. .................................................. zobacz strona (-y) tom tekst jednolity to jest tak zwany (-e) XIII Wykaz orzeczeń 1. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Wyrok TS (druga izba) z 13.1.2005 r. w sprawie C-117/03: Societá Italiana Dragaggi SpA i inni v. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia (Dz.Urz. UE C 57 z 5.3.2005 r., s. 2) Wyrok TS (druga izba) z 14.9.2006 r. w sprawie C-244/05: Bund Naturschutz in Bayern e.V. i inni v. Freistaat Bayern (orzeczenie wstępne) (Dz.Urz. UE C 281 z 18.11.2006 r., s. 1) Wyrok TS z 11.4.2013 r. w sprawie C-258/11: Peter Sweetmani inni v. An Bord Ple- anála (Dz.Urz. UE C 156 z 1.6.2013 r., s. 2) Wyrok TS (dziewiąta izba) z 20.11.2014 r. w sprawie C-356/13: Komisja Europejska v. Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.Urz. UE C 26 z 26.1.2015 r., s. 6) 2. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Orzeczenie TK z 28.6.1994 r., K 14/93, OTK 1994, poz. 13 Wyrok TK z 26.4.1995 r., K 11/94, OTK 1995, poz. 12 Wyrok TK z 26.4.1999 r., K 33/98, OTK 1999, Nr 4, poz. 71 Wyrok TK z 6.6.2006 r., K 23/05, OTK-A 2006, Nr 6, poz. 62 Wyrok TK z 12.3.2007 r., K 54/05, OTK-A 2007, Nr 3, poz. 25 Wyrok TK z 13.5.2009 r., Kp 2/09, OTK-A 2009, Nr 5, poz. 66 Wyrok TK z 10.7.2014 r., P 19/13, OTK-A 2014, Nr 7, poz. 71 3. Orzeczenia Sądu Najwyższego Uchwała SN z 13.10.2006 r., III CZP 72/06, OSNC 2007, Nr 6, poz. 85 Uchwała SN z 27.3.2014 r., I KZP 30/13, OSNKW 2014, Nr 5, poz. 36 4. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego Postanowienie NSA z 3.10.2007 r., II OW 54/07, Legalis Postanowienie NSA z 11.3.2008 r., II OSK 304/08, Legalis Postanowienie NSA z 23.3.2010 r., II OSK 2032/09, CBOSA Postanowienie NSA z 17.4.2012 r., II OSK 818/12, Legalis Postanowienie NSA z 27.4.2012 r., II GSK 619/12, Legalis Uchwała NSA (5) z 28.12.1995 r., VI SA 22/95, ONSA 1996, Nr 1, poz. 10 XV Wykaz orzeczeń Uchwała NSA (5) z 4.3.1996 r., OPK 1/96, ONSA 1997, Nr 1, poz. 4 Wyrok NSA z 11.6.1981 r., SA 820/81, ONSA 1981, Nr 1, poz. 57 Wyrok NSA z 10.6.1983 r., I SA 217/83, ONSA 1983, Nr 1, poz. 41 Wyrok NSA z 19.12.1984 r., III SA 872/84, ONSA 1984, Nr 2, poz. 120 Wyrok NSA z 27.5.1994 r., SA/Wr 470/94, CBOSA Wyrok NSA z 9.5.1995 r., SA/Wr 590/95, Legalis Wyrok NSA z 26.4.1995 r., SA/Wr 2267/94, Legalis Wyrok NSA z 13.2.1997 r., V SA 246/96, Legalis Wyrok NSA z 24.11.1999 r., II SA 995/99, ONSA 2000, Nr 4, poz. 173 Wyrok NSA z 5.4.2002 r., I SA 2160/01, Legalis Wyrok NSA z 4.4.2007 r., II OSK 7/07, Legalis Wyrok NSA z 26.6.2007 r., II OSK 943/06, Legalis Wyrok NSA z 7.12.2007 r., II OSK 1487/07, Legalis Wyrok NSA z 24.9.2008 r., II OSK 1075/07, Legalis Wyrok NSA z 25.9.2008 r., II OSK 1404/07, Legalis Wyrok NSA z 8.4.2009 r., II OSK 590/08, Legalis Wyrok NSA z 9.6.2010 r., II OSK 953/09, Legalis Wyrok NSA z 30.7.2010 r., II OSK 1053/10, Legalis Wyrok NSA z 14.1.2011 r., II OSK 2035/09, Legalis Wyrok NSA z 25.1.2011 r., II GSK 79/10, Legalis Wyrok NSA z 8.2.2011 r., I OSK 449/10, Legalis Wyrok NSA z 15.6.2011 r., II OSK 958/10, Legalis Wyrok NSA z 5.7.2011 r., II GSK 684/10, Legalis Wyrok NSA z 27.7.2011 r., II OSK 216/11, Legalis Wyrok NSA z 17.4.2012 r., II OSK 146/12, Legalis Wyrok NSA z 22.6.2012 r., II OSK 557/11, Legalis Wyrok NSA z 10.7.2012 r., II OSK 708/11, Legalis Wyrok NSA z 20.11.2012 r., II OSK 1303/11, Legalis Wyrok NSA z 8.5.2013 r., II OSK 2680/11, Legalis Wyrok NSA z 30.1.2014 r., I OSK 2536/13, Legalis Wyrok NSA z 1.7.2014 r., II OSK 85/14, Legalis Wyrok NSA z 3.12.2014 r., II OSK 2310/14, Legalis Wyrok NSA z 3.12.2014 r., II OSK 2311/14, Legalis Wyrok NSA z 16.10.2015 r., II GSK 1863/14, Legalis Wyrok NSA z 24.5.2016 r., II OSK 2273/14, Legalis 5. Orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych Wyrok WSA w Szczecinie z 1.4.2004 r., SA/Sz 507/02, Legalis Wyrok WSA w Szczecinie z 31.5.2005 r., II SA/Sz 369/04, Legalis Wyrok WSA w Warszawie z 24.11.2005 r., IV SA/Wa 1640/05, Legalis Wyrok WSA w Warszawie z 10.2.2006 r., IV SA/Wa 2211/05, Legalis XVI Wykaz orzeczeń Wyrok WSA w Warszawie z 9.8.2006 r., VI SA/Wa 54/06, Legalis Wyrok WSA w Gliwicach z 5.12.2006 r., IV SA/Gl 1094/06, Legalis Wyrok WSA w Gdańsku z 21.3.2007 r., II SA/Gd 282/06, Legalis Wyrok WSA w Rzeszowie z 7.8.2007 r., II SA/Rz 473/07, Legalis Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 5.10.2007 r., II SA/Go 471/07, Legalis Wyrok WSA w Warszawie z 29.10.2007 r., IV SA/Wa 1676/07, Legalis Wyrok WSA w Warszawie z 29.11.2007 r., IV SA/Wa 1859/07, Legalis Wyrok WSA w Białymstoku z 24.1.2008 r., II SA/Bk 793/07, Legalis Wyrok WSA w Warszawie z 30.4.2008 r., IV SA/Wa 2372/07, Legalis Wyrok WSA w Warszawie z 30.4.2008 r., IV SA/Wa 2463/07, Legalis Wyrok WSA w Warszawie z 30.4.2008 r., IV SA/Wa 2582/07, Legalis Wyrok WSA w Szczecinie z 8.10.2008 r., II SA/Sz 246/08, Legalis Wyrok WSA w Szczecinie z 29.10.2008 r., II SA/Sz 385/08, Legalis Wyrok WSA w Warszawie z 13.11.2008 r., I SA/Wa 833/08, Legalis Wyrok WSA w Kielcach z 19.11.2008 r., II SA/Ke 674/08, Legalis Wyrok WSA w Warszawie z 2.12.2008 r., IV SA/Wa 1391/08, Legalis Wyrok WSA w Warszawie z 27.3.2009 r., I SA/Wa 1283/08, Legalis Wyrok WSA w Warszawie z 27.5.2009 r., VI SA/Wa 9/09, Legalis Wyrok WSA w Warszawie z 4.8.2009 r., IV SA/Wa 698/09, Legalis Wyrok WSA w Gliwicach z 24.8.2009 r., II SA/Gl 139/09, Legalis Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 27.1.2010 r., II SA/Go 974/09, Legalis Wyrok WSA w Lublinie z 25.2.2010 r., II SA/Lu 657/09, Legalis Wyrok WSA w Warszawie z 11.5.2010 r., IV SA/Wa 99/10, Legalis Wyrok WSA w Lublinie z 30.4.2010 r., I SA/Lu 652/09, Legalis Wyrok WSA w Szczecinie z 5.8.2010 r., II SA/Sz 166/10, Legalis Wyrok WSA w Warszawie z 22.11.2010 r., VII SA/Wa 1602/10, Legalis Wyrok WSA w Lublinie z 2.12.2010 r., III SA/Lu 367/10, Legalis Wyrok WSA w Krakowie z 9.12.2010 r., III SA/Kr 728/10, Legalis Wyrok WSA w Warszawie z 31.5.2011 r., IV SA/Wa 683/11, Legalis Wyrok WSA w Poznaniu z 21.9.2011 r., IV SA/Po 721/11, Legalis Wyrok WSA w Warszawie z 8.11.2011 r., IV SA/Wa 1507/11, Legalis Wyrok WSA w Warszawie z 19.1.2012 r., VII SA/Wa 1533/11, Legalis Wyrok WSA w Poznaniu z 22.3.2012 r., IV SA/Po 61/12, Legalis Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 21.6.2012 r., II SA/Go 76/12, Legalis Wyrok WSA w Gdańsku z 12.12.2012 r., II SA/Gd 505/12, Legalis Wyrok WSA w Kielcach z 13.12.2012 r., II SA/Ke 759/12, Legalis Wyrok WSA w Gdańsku z 27.2.2013 r., II SA/Gd 689/12, CBOSA Wyrok WSA w Warszawie z 14.6.2013 r., VII SA/Wa 279/13, CBOSA Wyrok WSA w Olsztynie z 3.12.2013 r., II SA/Ol 857/13, Legalis Wyrok WSA w Warszawie z 5.3.2014 r., VIII SA/Wa 842/13, Legalis Wyrok WSA w Warszawie z 13.10.2014 r., IV SA/Wa 1250/14, Legalis Wyrok WSA we Wrocławiu z 15.12.2015 r., III SA/Wr 251/15, Legalis XVII Wykaz orzeczeń 6. Orzeczenia organów administracji publicznej Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 7.12.2009 r., I.0911/93/09, niepubl. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 10.3.2011 r., NK-II.4131.95.2011, niepubl. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 17.7.2014 r., NK-N.4131.45.13.2014.MR1, niepubl. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z 4.2.2011 r., RDOŚ-Gd-PNI.6323.42.2011.MBC XVIII Wykaz literatury 1. Literatura naukowa Antoniak P., Cherka M., Formy i sposób ochrony zabytków, [w:] Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, M. Cherka (red.), Warszawa 2010 Antoniak P., Cherka M., Przepisy ogólne, [w:] Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, M. Cherka (red.), Warszawa 2010 Antoniak P., Zasady finansowania opieki nad zabytkami, [w:] Ustawa o ochronie za- bytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, M. Cherka (red.), Warszawa 2010 Bar M., [w:] Prawo ochrony środowiska. Komentarz, M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański, M. Bar, S. Urban, J. Jendrośka, Warszawa 2011 Biernat K., Formy ochrony przyrody, [w:] Polskie prawo ochrony przyrody, J. Ciecha- nowicz-McLean (red.), Warszawa 2006 Biernat S., Źródła prawa Unii Europejskiej, [w:] Prawo Unii Europejskiej, J. Barcz (red.), Warszawa 2004 Błachut M., Gromski W., Kaczor J., Projekt ustawy, [w:] Technika prawodawcza, M. Bła- chut, W. Gromski, J. Kaczor, Warszawa 2008 Boć J., Działalność konsensualna (dwustronna i wielostronna), [w:] System prawa ad- ministracyjnego, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), t. 5, Prawne formy działania administracji, A. Błaś, J. Boć, M. Stahl, K. M. Ziemski, Warszawa 2013 Boć J., Obywatel jako właściciel, [w:] Prawo administracyjne, J. Boć (red.), Wrocław 2007 Boć J., Obywatel w sytuacjach innych, tj. nie mieszczących się w dotychczasowej syste- matyzacji (obywatel jako mieszkaniec), [w:] Prawo administracyjne, J. Boć (red.), Wrocław 2007 Boć J., Obywatel w sytuacjach reżimów specjalnych, [w:] Prawo administracyjne, J. Boć (red.), Wrocław 2007 Boć J., Obywatel wobec ingerencji współczesnej administracji, Wrocław 1985 Boć J., Przykład prawnych form działania administracji w ochronie środowiska, [w:] System prawa administracyjnego, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), t. 5, Prawne formy działania administracji, A. Błaś, J. Boć, M. Stahl, K. M. Ziemski, Warszawa 2013 Boć J., Samborska-Boć E., Podstawowe instytucje prawnej ochrony środowiska, [w:] Ochrona środowiska, J. Boć (red.), Wrocław 2004 Böhm A., Łuczyńska-Bruzda M., Środulska-Wielgus J., Wielgus K., Forczek-Brataniec U., Stokłosa K., Skrzyńska A., Zasady tworzenia parku kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu ochrony, Kraków 2005; http://www.nid.pl/pl/Informa- XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Obszary specjalne w polskim materialnym prawie administracyjnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: