Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00331 006019 14496229 na godz. na dobę w sumie
Ocena oddziaływania na środowisko w inwestycji budowlanej. Procedura prawna i sporządzanie raportów w procesie inwestycyjnym - ebook/pdf
Ocena oddziaływania na środowisko w inwestycji budowlanej. Procedura prawna i sporządzanie raportów w procesie inwestycyjnym - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 190
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-015-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja jest pomocna zarówno w opracowywaniu prawnej procedury postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jak i w sporządzeniu raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Oparta jest na najnowszej nowelizaji ustawy OOŚ, która weszła w życie 20 lipca 2010 r.
20 lipca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy OOŚ, która wprowadziła wieleistotnych zmian w przepisach. Dzięki zmianom w ustawie inwestorzy szybciej otrzymają decyzje środowiskowe a zmiana projektu będzie możliwa bez konieczności uzyskania nowej decyzji środowiskowej.

Publikacja „Ocena oddziaływania na środowisko w inwestycji budowlanej” jest pomocna zarówno w opracowywaniu prawnej procedury postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, jak i w sporządzeniu raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Mec. Magdalena Bar, dr Jerzy Jendrośka, dr Witold Lenart Ocena oddziaływania na środowisko w inwestycji budowlanej Procedura prawna i sporządzanie raportów w procesie inwestycyjnym i o w t c n w o d u B Copyright 2011 Dashöfer Holding Ltd. Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa ISBN 978-83-7537-015-7 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559 36 00, 559 36 66 − dzia³ obs³ugi klienta, fax: (22) 829 27 00, 829 27 27 www.dashofer.pl Redaktor odpowiedzialny: Agnieszka Szewczyk Korekta i edycja: Anna £ukasik Sk³ad: NOVA Monika Stru¿kiewicz Wszelkie prawa zastrze¿one, prawo do tytu³u i licencji jest w³asnoœci¹ Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie ca³oœci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie¿ na noœnikach magnetycznych i elektronicznych, bez zgody wydawcy jest zabronione. Ze wzglêdu na sta³e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialnoœci za zamieszczone informacje. Spis treœci Ocena oddzia³ywania na œrodowisko w inwestycji budowlanej Spis treœci Objaœnienia piktogramów Wykaz skrótów 1. 2. Oceny oddzia³ywania przedsiêwziêæ w prawie Instytucja oceny oddzia³ywania na œrodowisko Przegl¹d miêdzynarodowym i wspólnotowym 2.1. 2.2. Dyrektywa 85/337/EWG 2.3. Dyrektywa 92/43/EWG (dyrektywa habitatowa) 2.4. Konwencja z Espoo 3. Oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia w prawie polskim 3.1. Pojêcie oceny oddzia³ywania na œrodowisko 3.2. Miejsce oceny w systemie kontroli procesu inwestycyjnego 3.3. Pojêcie przedsiêwziêcia 3.4. Rodzaje przedsiêwziêæ wymagaj¹cych oceny 3.5. Podzia³ przedsiêwziêæ wed³ug procedury 4. Postêpowanie w przypadku przedsiêwziêæ mog¹cych zawsze znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko (tzw. grupa) 4.1. Lista przedsiêwziêæ mog¹cych zawsze znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko 4.2. Organy w³aœciwe do wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach 4.3. Wniosek o wydanie decyzji o œrodowiskowych 4.4. uwarunkowaniach Strony postêpowania o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach 4.5. Zgodnoœæ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako warunek wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach 4.6. Ustalenie zakresu raportu (opcjonalne) 4.7. Udzia³ spo³eczeñstwa i uprawnienia organizacji ekologicznych 4.7.1. Udzia³ spo³eczeñstwa 4.7.2. Uprawnienia organizacji ekologicznych 4.8. Uzgodnienia i opinie przed wydaniem decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach 4.9. Skutki prawne oceny 1 Spis treœci Ocena oddzia³ywania na œrodowisko w inwestycji budowlanej 4.10. Treœæ decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach 4.11. Uzasadnienie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach 4.12. Czas obowi¹zywania i moc wi¹¿¹ca decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach 4.13. Przeniesienie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach 5. Postêpowanie w przypadku przedsiêwziêæ mog¹cych potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko (tzw. II grupa) 5.1. Lista przedsiêwziêæ mog¹cych potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko 5.2. Organy w³aœciwe do wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach 5.3. Wniosek o wydanie decyzji o œrodowiskowych 5.4. uwarunkowaniach Strony postêpowania o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach 5.5. Zgodnoœæ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako warunek wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach 5.6. Kwalifikacja do wykonania oceny 5.7. Postêpowanie w przypadku stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny 5.8. Postêpowanie w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny 5.8.1. Ustalenie zakresu raportu 5.8.2. Udzia³ spo³eczeñstwa i uprawnienia organizacji ekologicznych 5.8.3. Uzgodnienia i opinie przed wydaniem decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach 5.8.4. Skutki prawne oceny 5.8.5. Treœæ decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach 5.9. Uzasadnienie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach 5.10. Czas obowi¹zywania i moc wi¹¿¹ca decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach 2 Spis treœci Ocena oddzia³ywania na œrodowisko w inwestycji budowlanej 5.11. Przeniesienie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach 6. Postêpowanie w sprawie ponownej oceny 6.1. Decyzje, w ramach których mo¿e byæ wymagana ponowna ocena i stwierdzenie obowi¹zku przeprowadzenia tej oceny 6.2. Postêpowanie zmierzaj¹ce do uzyskania postanowienia regionalnego dyrektora ochrony œrodowiska w sprawie warunków realizacji przedsiêwziêcia 6.3. Strony postêpowania 6.4. Udzia³ spo³eczeñstwa i uprawnienia organizacji ekologicznych 6.5. Opinia w ramach ponownej oceny 6.6. Skutki prawne oceny 6.7. Treœæ i uzasadnienie postanowienia regionalnego dyrektora ochrony œrodowiska 6.8. Treœæ i uzasadnienie decyzji 6.9. Podanie do publicznej wiadomoœci o wydanej decyzji 7. Postêpowanie w przypadku przedsiêwziêæ mog¹cych potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na obszar Natura 2000 7.1. Decyzje w ramach których mo¿e byæ wymagana ocena oddzia³ywania przedsiêwziêcia na obszar Natura 2000 i stwierdzenie obowi¹zku uzyskania postanowienia regionalnego dyrektora ochrony œrodowiska w sprawie oceny 7.2. Kwalifikacja do wykonania oceny 7.3. Strony postêpowania 7.4. Postanowienie regionalnego dyrektora w przypadku stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny 7.5. Postêpowanie w przypadku stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny 7.5.1. Ustalenie zakresu raportu 7.5.2. Udzia³ spo³eczeñstwa i uprawnienia organizacji ekologicznych 7.5.3. Opinia w ramach oceny habitatowej 7.5.4. Skutki prawne oceny 3 Spis treœci Ocena oddzia³ywania na œrodowisko w inwestycji budowlanej 7.5.5. Treœæ i uzasadnienie postanowienia 7.5.6. Treœæ i uzasadnienie decyzji 8. Postêpowanie w przypadku transgranicznego oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko 9. Zakres raportów o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko 9.1. Wprowadzenie 9.1.1. Raport oceny oddzia³ywania na œrodowisko jako sta³y element zarz¹dzania œrodowiskiem w Polsce 9.1.2. Cele raportu 9.1.3. Zasady prezentowania ocen i zaleceñ 9.1.4. Uwagi ogólne o zawartoœci raportu 9.1.5. Zwi¹zek zawartoœci raportu z procedur¹ poprzedzaj¹c¹ 9.1.6. Weryfikacja raportu, aneksy i uzupe³nienia 9.1.7. Konsultacje raportu 9.1.8. Zwi¹zki z procedur¹ nastêpuj¹c¹ 9.2. Zakres raportów o oddzia³ywaniu na œrodowisko 9.2.1. Zmiany przepisów dotycz¹cych zakresu 9.2.2. raportów Inwestycje mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko w kontekœcie krajowym Identyfikacja oddzia³ywañ 9.2.3. Opis przedsiêwziêcia 9.2.4. Opis uwarunkowañ œrodowiskowych 9.2.5. Warianty 9.2.6. 9.2.7. Natura 2000 9.2.8. Dzia³ania mitygacyjne 9.2.9. Monitoring 9.2.10. Streszczenie 9.2.11. Redakcja, za³¹czniki 9.2.12. Specyfika raportów OOŒ przedsiêwziêæ drogowych 10. Najczêœciej pope³niane b³êdy w raportach oddzia³ywania na œrodowisko S³ownik podstawowych terminów 4 Objaœnienia piktogramów Ocena oddzia³ywania na œrodowisko w inwestycji budowlanej podstawa prawna uwaga wskazówka definicja termin orzecznictwo 5 Wykaz skrótów Ocena oddzia³ywania na œrodowisko w inwestycji budowlanej Wykaz skrótów BIP − Biuletyn Informacji Publicznej Dz.U. − Dziennik Ustaw EEA − Europejska Agencja Œrodowiskowa EKG ONZ − Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych ETS − Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci Kpa − Kodeks postêpowania administracyjnego mpzp − miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NSA − Naczelny S¹d Administracyjny OOŒ − ocena oddzia³ywania na œrodowisko POŒ − Prawo ochrony œrodowiska OSO − Obszar Specjalnej Ochrony RDOŒ − regionalny dyrektor ochrony œrodowiska rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 2010 r. − rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiêwziêæ mo- g¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) SOO − Specjalny Obszar Ochrony upzp − ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym − ustawa z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informa- cji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w och- ronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) wzizt − decyzja ustalaj¹ca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 6 1. Instytucja oceny oddzia³ywania na œrodowisko Ocena oddzia³ywania na œrodowisko w inwestycji budowlanej 1. Instytucja oceny oddzia³ywania na œrodowisko Instytucja OOŒ powsta³a w USA w roku 1970 jako narzêdzie proceduralne realizacji celów okreœlonych w ustawie o naro- dowej polityce ochrony œrodowiska (National Environmental Policy Act −NEPA). Zalecana przez organizacje miêdzynaro- dowe (np. w dokumentach Konferencji ONZ w Sztokholmie w 1972 r., w Deklaracji z Rio z 1992 r.) i wymagana przez wiele umów miêdzynarodowych (w tym zw³aszcza przez Kon- wencjê z Espoo) zosta³a rozpowszechniona na ca³ym œwiecie. Obecnie nie ma praktycznie kraju, który by nie mia³ w³asne- go systemu OOŒ. W odró¿nieniu od pierwotnych, stosowanych w ochronie œro- dowiska, rozwi¹zañ skoncentrowanych raczej na likwidowa- niu istniej¹cych ju¿ zanieczyszczeñ (czyli rozwi¹zañ „koñca rury’’, takich jak obowi¹zek stosowania filtrów, budowy oczy- szczalni itp.), ocena oddzia³ywania na œrodowisko jest instru- mentem s³u¿¹cym realizacji zasad prewencji i przezornoœci. Ma ona wiêc na celu zapobieganie zanieczyszczeniom i takie planowanie przysz³ej dzia³alnoœci, aby jej szkodliwy wp³yw na œrodowisko by³ po pierwsze uprzednio rozpoznany, a co za tym idzie −aby by³ mo¿liwie ograniczony. W ró¿nych systemach prawnych wykonywanie OOŒ dotyczy: 1) podejmowania decyzji co do zatwierdzania przedsiêwziêæ inwestycyjnych; 2) przygotowywania planów, programów, wytycznych poli- geneza i znaczenie OOŒ w prawie ochrony œrodowiska rodzaje dzia³añ objêtych OOŒ 7 1. Instytucja oceny oddzia³ywania na œrodowisko Ocena oddzia³ywania na œrodowisko w inwestycji budowlanej tyki, strategii, propozycji legislacyjnych itp. dokumentów strategicznych (tzw. strategiczna OOŒ); 3) podejmowania decyzji o dopuszczeniu na rynek produk- tów (w praktyce obecnie nie stosuje siê tu OOŒ, a raczej „ocenê ryzyka’’). Instytucja OOŒ stosowana jest w odniesieniu do planowa- nych dzia³añ (przedsiêwziêæ inwestycyjnych, planów, pro- gramów itp. dokumentów strategicznych oraz ich modyfika- cji), natomiast w odniesieniu do przedsiêwziêæ ju¿ istniej¹- cych (np. obiektów) stosuje siê instytucjê tzw. przegl¹du eko- logicznego. Celem wykonywania OOŒ jest dostarczenie organom podej- muj¹cym rozstrzygniêcie w danej sprawie (np. radzie gminy uchwalaj¹cej miejscowy plan zagospodarowania przestrzen- nego, sejmikowi uchwalaj¹cemu strategiê rozwoju regional- nego czy te¿ staroœcie wydaj¹cemu pozwolenie na budowê), a tak¿e organom uzgadniaj¹cym rozstrzygniêcie, oraz wszyst- kim innym podmiotom w³¹czonym w proces decyzyjny, w tym zw³aszcza spo³eczeñstwu, niezbêdnych informacji na te- mat skutków planowanego planu, programu czy przedsiêwziê- cia dla œrodowiska. Zadaniem oceny jest zebranie tych informacji, usystematyzo- wanie ich i przedstawienie w jasny i zrozumia³y sposób, tak aby wszystkie podmioty w³¹czone w proces decyzyjny mia³y pojêcie, jakie bêd¹ konsekwencje tej decyzji oraz mo¿liwych rozwi¹zañ alternatywnych. Dokumentacja oceny nie ma mieæ charakteru naukowego, jest informacj¹ od ekspertów dla niefachowców, st¹d te¿ du¿¹ rolê odgrywa wymóg streszczenia w jêzyku nietechnicznym. W ramach OOŒ ocenie podlega oddzia³ywanie na: 1) œrodowisko przyrodnicze (naturalne i przetworzone przez cz³owieka); cel wykonywania OOŒ co podlega ocenie w ramach OOŒ 8 1. Instytucja oceny oddzia³ywania na œrodowisko Ocena oddzia³ywania na œrodowisko w inwestycji budowlanej 2) œrodowisko materialne i dobra kultury; 3) krajobraz; a tak¿e coraz czêœciej: 4) zdrowie i warunki ¿ycia ludzi; 5) zachowania spo³eczne. Rodzaje rozpatrywanych oddzia³ywañ: 1) bezpoœrednie, np. wyciêcie lasu przy budowie drogi; 2) poœrednie, np. zanieczyszczenie powietrza w wyniku ru- chu samochodów na tej drodze; 3) lokalne i transgraniczne; 4) krótko-, œrednio- i d³ugookresowe; 5) sta³e i chwilowe; 6) skumulowane. Rozpatrywanie alternatyw (wariantów) jest elementem klu- czowym i nieodzownym dla ka¿dej oceny − mówi siê, ¿e „nie ma OOŒ bez rozpatrywania wariantów’’. rozpatrywanie wariantów Rodzaje wariantów (obok wariantu wskazanego przez wnio- skodawcê) rozpatrywanych w ramach OOŒ: 1) alternatywne wobec danego zamierzenia (np. sieæ auto- strad czy dróg kolejowych); 2) w ramach danego zamierzenia: (cid:122) lokalizacyjne (np. obwodnica pó³nocna czy po³udnio- wa), (cid:122) technologiczne (np. technologia X czy Y), (cid:122) dzia³ania ochronne (np. ograniczenie ruchu czy ekran ochronny przed ha³asem); a ponadto: 3) wariant „zero’’ (tzn. niepodejmowanie zamierzenia); 4) wariant „ekologiczny’’ (najkorzystniejszy dla œrodowiska). Na typow¹ procedurê OOŒ sk³ada siê piêæ elementów sta³ych i trzy „ruchome’’: 1) elementy sta³e: (cid:122) selekcja (kwalifikacja, screening), elementy procedury OOŒ 9 1. Instytucja oceny oddzia³ywania na œrodowisko Ocena oddzia³ywania na œrodowisko w inwestycji budowlanej (cid:122) ustalenie zakresu (scoping), (cid:122) przygotowanie dokumentacji OOŒ, (cid:122) wydanie rozstrzygniêcia w sprawie, (cid:122) analiza porealizacyjna; 2) elementy ruchome: (cid:122) konsultacje z organami ochrony œrodowiska (opinie lub/i uzgodnienia), (cid:122) konsultacje spo³eczne (udzia³ spo³eczeñstwa), (cid:122) kontrola jakoœci. UWAGA! Konsultacje (z organami i spo³eczeñstwem) w ró¿nych kra- jach wymagane s¹ na ró¿nych etapach procedury (niekiedy na wszystkich) − ale ZAWSZE przynajmniej raz: przed wy- daniem rozstrzygniêcia w sprawie (przed wydaniem decy- zji, uchwaleniem planu czy programu itp.). Poszczególne pañstwa mog¹ stosowaæ ró¿ne rodzaje selekcji: 1) indywidualn¹ (w ka¿dym konkretnym przypadku organ ocenia, czy dana dzia³alnoœæ wymaga OOŒ); 2) kategoryczna (istnieje lista typów przedsiêwziêæ, które za- 3) mieszana (istnieje lista typów przedsiêwziêæ, które mog¹ wsze wymagaj¹ OOŒ); − w pewnych okolicznoœciach − wymagaæ OOŒ). Selekcja (obojêtnie czy na poziomie generalnym, czy w od- niesieniu do konkretnych przedsiêwziêæ) mo¿e byæ przepro- wadzana w oparciu o kryteria takie jak np.: 1) lokalizacja zamierzenia (np. na obszarze chronionym); 2) charakter i wielkoœæ zamierzenia; 3) rodzaj i wielkoœæ oddzia³ywania; 4) wartoœæ finansowa zamierzenia (rzadko obecnie stosowa- na). selekcja (kwalifikacja, screening) 10 1. Instytucja oceny oddzia³ywania na œrodowisko Ocena oddzia³ywania na œrodowisko w inwestycji budowlanej W rozwiniêtych systemach prawnych ustalenie zakresu OOŒ (w formie np. postanowienia organu) stanowi wyodrêbniony element procedury. W mniej rozwiniêtych systemach OOŒ ustalenie zakresu ma czêsto charakter kategoryczny: tzn. w sposób generalny okreœla siê zakres OOŒ w odniesieniu do pewnych kategorii przedsiêwziêæ lub te¿ w odniesieniu do rodzaju rozstrzygniêcia, którego OOŒ dotyczy. Podstaw¹ do ustalenia zakresu jest ogólna charakterystyka planowanego dzia³ania (karta informacyjna zawieraj¹ca naj- bardziej podstawowe dane). Tam, gdzie ustalenie zakresu jest wydzielonym etapem pro- cedury, zwi¹zane jest to niekiedy z dyskusj¹ z wnioskodawc¹ (inwestorem), czêsto konsultacjami spo³ecznymi i prawie za- wsze z konsultacjami z zainteresowanymi organami ochrony œrodowiska. W wiêkszoœci systemów OOŒ koszty przygotowania raportu OOŒ ponosi wnioskodawca, choæ w USA spoczywa to na organie administracji. W praktyce w obydwu przypadkach ra- porty OOŒ wykonywane s¹ przez konsultantów (ekspertów) OOŒ. W rozwiniêtych systemach OOŒ nie stosuje siê wymo- gu akredytacji takich konsultantów (jedynie w Belgijskiej Flandrii istnieje taki wymóg). Istniej¹ jednak dobrowolne ofi- cjalnie aprobowane listy konsultantów OOŒ (np. w Wielkiej Brytanii) lub te¿ dobrowolne takie listy prowadzone przez stowarzyszenia konsultantów. Tam, gdzie sam organ jest od- powiedzialny za raport OOŒ (np. w Kalifornii), zlecenie wy- konania odbywa siê czêsto w drodze przetargu ograniczone- go, w którym startowaæ mog¹ tylko konsultanci akredytowa- ni przy danym organie. ustalenie zakresu oceny (scoping) przygotowanie dokumentacji OOŒ We wszystkich rozwiniêtych systemach OOŒ decyzja mery- toryczna musi uwzglêdniaæ wyniki przeprowadzonej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, a wiêc równie¿ wyniki kon- sultacji, co nie oznacza jednak automatycznie, i¿ wykazanie decyzja koñcowa w sprawie przedsiêwziêcia 11 1. Instytucja oceny oddzia³ywania na œrodowisko Ocena oddzia³ywania na œrodowisko w inwestycji budowlanej przez OOŒ znacznej ekologicznej szkodliwoœci oznacza przy- mus odmówienia zgody na tak¹ dzia³alnoœæ. Wydanie decyzji nie oznacza zakoñczenia procedury OOŒ. Podlega ona kontroli opinii publicznej poprzez wymóg opu- blikowania jej, wraz z uzasadnieniem oraz wszelkimi warun- kami towarzysz¹cymi. Wymóg publikacji zwi¹zany jest z mo¿liwoœci¹ uruchomie- nia mechanizmu kontroli w sposób przewidziany w proce- durach administracyjnych poszczególnych pañstw (odwo³a- nie do wy¿szej instancji, skarga do s¹du). W wiêkszoœci rozwiniêtych systemów OOŒ przewiduje siê (œladem doœwiadczeñ z Kalifornii) monitoring (analizê po- realizacyjn¹) podjêtego dzia³ania (przyjêtego planu lub pro- gramu, czy te¿ zrealizowanej inwestycji). Zgodnie z postano- wieniami za³¹cznika V do Konwencji z Espoo cele analiz po- realizacyjnych obejmuj¹: 1) zgodnoœæ pomiarów kontrolnych z warunkami okreœlony- mi w decyzji oraz skutecznoœæ œrodków ³agodz¹cych; 2) przegl¹d oddzia³ywania w celu w³aœciwego zarz¹dzania i zaradzenia niedopatrzeniom; 3) weryfikacjê ustaleñ OOŒ dla przekazania doœwiadczenia przysz³ym realizatorom dzia³añ tego samego rodzaju. Analizy porealizacyjne podlegaæ powinny tym samym rygo- rom dotycz¹cym jawnoœci, co wy¿ej przedstawione mecha- nizmy. W tym ujêciu dopiero prawid³owo przeprowadzona analiza porealizacyjna koñczy procedurê OOŒ. Konsultacje z organami ochrony œrodowiska maj¹ na celu za- pewnienie mo¿liwoœci uwzglêdnienia wszelkich aspektów œro- dowiskowych danej sprawy. Najczêœciej, obok organów o ogól- nej w³aœciwoœci w ochronie œrodowiska s¹ to organy w³a- œciwe w sprawach ochrony przyrody, gospodarki wodnej oraz analiza porealizacyjna konsultacje z organami ochrony œrodowiska 12 1. Instytucja oceny oddzia³ywania na œrodowisko Ocena oddzia³ywania na œrodowisko w inwestycji budowlanej zdrowia „œrodowiskowego’’. Organy te wypowiadaj¹ siê w ramach swojej w³aœciwoœci. Od strony proceduralnej konsultacje te przebiegaj¹ w formie opinii lub uzgodnieñ. Udzia³ spo³eczeñstwa, rozumiany jako udzia³ wszystkich za- interesowanych organizacji, instytucji i osób stanowi nieod- zown¹ i konstytutywn¹ cechê procedury OOŒ. Znajduje to potwierdzenie we wszystkich dojrza³ych systemach OOŒ oraz dokumentach miêdzynarodowych. W chwili obecnej powsze- chnie stosowanym standardem w tym zakresie s¹ wymagania zawarte w Konwencji z Aarhus, gdzie szczegó³owo okreœlone s¹ poszczególne elementy procedury udzia³u spo³eczeñstwa. Wa¿n¹ spraw¹ jest traktowanie obywateli pañstw obcych. Obowi¹zuje tutaj zasada równego traktowania. W praktyce oznacza to mo¿liwoœæ bezpoœredniego udzia³u zainteresowa- nych osób w procedurach OOŒ bez poœrednictwa organów pañstwa realizuj¹cych wspó³pracê miêdzynarodow¹. Na œwiecie stosowane s¹ nastêpuj¹ce sposoby kontroli jako- œci dokumentacji przygotowywanej w ramach OOŒ: 1) wskazanie wykonawcy dokumentacji OOŒ (rozwi¹zanie kiedyœ stosowane w Polsce − organ wskazywa³ inwestoro- wi kto ma w danym wypadku sporz¹dziæ dokumentacjê; na marginesie mo¿na zauwa¿yæ, ¿e jest to rozwi¹zanie doœæ korupcjogenne); 2) obowi¹zek korzystania tylko z akredytowanych wykona- wców dokumentacji OOŒ (stosowane w krajach rozwija- j¹cych siê i postkomunistycznych − do niedawna równie¿ w Polsce, gdzie istnia³a lista bieg³ych wy³¹cznie uprawnio- nych do sporz¹dzania dokumentacji); 3) niezale¿ny organ doradczy, do którego organ podejmuj¹cy rozstrzygniêcie mo¿e zwróciæ siê o pomoc w ocenie pra- wid³owoœci przedstawionej mu dokumentacji (np. Komi- sja ds. OOŒ w Holandii czy Polsce); udzia³ spo³eczeñstwa kontrola jakoœci 13 1. Instytucja oceny oddzia³ywania na œrodowisko Ocena oddzia³ywania na œrodowisko w inwestycji budowlanej 4) organ ochrony œrodowiska (np. Agencja Ochrony Œrodo- wiska − EPA w USA); a ponadto tak¿e: 5) udzia³ spo³eczeñstwa (w trakcie procedury udzia³u spo³e- czeñstwa wszystkie zainteresowane osoby maj¹ okazjê za- poznaæ siê z dokumentacj¹ i wskazaæ jej ewentualne bra- ki; œwiadomoœæ, ¿e dokumentacja podlega ocenie spo³e- cznej motywuje jej wykonawców do zapewnienia jej le- pszej jakoœci). dokumentacja OOŒ Dokumentacja OOŒ okreœlana jest w ró¿ny sposób w ró¿nych krajach i dla ró¿nych celów (raport, prognoza, informacja od inwestora, environmental assessment, environmental state- ment itd.). Obowi¹zkowe wymagania pod adresem dokumen- tacji OOŒ s¹ podobne na ca³ym œwiecie. Na typow¹ dokumentacjê OOŒ sk³adaj¹ siê: 1) opis zamierzenia (przedsiêwziêcia lub planu, programu itp.) i jego celu; 2) opis œrodowiska objêtego potencjalnym oddzia³ywaniem; 3) analiza alternatyw (wariantów); 4) opis znacz¹cych skutków/oddzia³ywañ ekologicznych (szko- 5) opis dzia³añ maj¹cych na celu zminimalizowanie szko- dliwych i pozytywnych); dliwych oddzia³ywañ; 6) wskazanie luk w wiedzy (braku metodologii lub danych); 7) streszczenie w jêzyku nietechnicznym. W przypadku strategicznej OOŒ typowym wymaganiem jest te¿ opis wp³ywu proponowanych rozwi¹zañ na osi¹gniêcie celów ekologicznych (np. redukcja gazów cieplarnianych) okreœlonych w ró¿nego rodzaju dokumentach (umowach miê- dzynarodowych, narodowych politykach ochrony œrodowis- ka czy lokalnych programach gospodarki odpadami). Ponadto w ka¿dym kraju dla poszczególnych rodzajów ocen stosuje siê dodatkowe wymagania. 14 1. Instytucja oceny oddzia³ywania na œrodowisko Ocena oddzia³ywania na œrodowisko w inwestycji budowlanej OOŒ jest instytucj¹ proceduraln¹ − wymóg przeprowadzenia OOŒ jest niezbêdnym elementem procesu decyzyjnego, ale jej ustalenia, choæ musz¹ byæ wziête pod uwagê, nie maj¹ za- zwyczaj znaczenia rozstrzygaj¹cego (jedynie w przypadku oceny oddzia³ywania na obszar Natura 2000 mo¿liwoœæ re- alizacji przedsiêwziêcia lub planu uzale¿niona jest − zgodnie z dyrektyw¹ 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk (...) i im- plementuj¹cych j¹ przepisów krajowych − od pozytywnego wyniku oceny − zob. ni¿ej). Zapewniaj¹ jedynie, i¿ aspekty ochrony œrodowiska bêd¹ traktowane równorzêdnie z aspek- tami spo³ecznymi, ekonomicznymi i innymi uwarunkowania- mi, jakie organ podejmuj¹cy rozstrzygniêcie musi rozwa¿yæ. Celem OOŒ jest zatem nie tyle podniesienie rangi ochrony œrodowiska i zapewnienie jej prymatu nad innymi celami i in- teresami (gospodarczymi czy te¿ spo³ecznymi), ale przekszta³- cenie procesów decyzyjnych tak, by wzglêdy ochrony œro- dowiska i zrównowa¿onego rozwoju by³y rozwa¿ane na rów- nych prawach z innymi. Tak wiêc miernikiem skutecznoœci oceny jest nie tyle stwierdzenie, w jakim stopniu wzglêdy ochrony œrodowiska przewa¿y³y nad innymi wzglêdami, co raczej stwierdzenie, czy na ka¿dym etapie procesu decyzyj- nego by³y one wszechstronnie i rzetelnie rozwa¿ane. UWAGA! OOŒ to nie tylko dokumentacja oceny wykonana przez fachowców − to jest ca³e postêpowanie z udzia³em wszyst- kich zainteresowanych. Kluczow¹ rolê w tym postêpowa- niu odgrywaj¹ organy ochrony œrodowiska oraz spo³eczeñ- stwo. Udzia³ szeroko rozumianego spo³eczeñstwa jest wszêdzie na œwiecie traktowany jako nieodzowny i kon- stytutywny element OOŒ. Rola OOŒ w procesie decyzyjnym jest na tyle wa¿na, ¿e wy- konanie OOŒ prawo uznaje za nieodzowny warunek wydania rozstrzygniêcia w sprawie, tzn. np. uchwalenia planu czy te¿ charakter prawny i rola OOŒ w procesie podejmowania decyzji 15 1. Instytucja oceny oddzia³ywania na œrodowisko Ocena oddzia³ywania na œrodowisko w inwestycji budowlanej wydania decyzji lub uzgodnienia. W przeciwieñstwie przy tym do innych ekspertyz i opinii, prawo wyraŸnie precyzuje jakiego rodzaju informacje s¹ niezbêdne dla podjêcia roz- strzygniêcia i powinny siê znaleŸæ w dokumentacji oceny. Nie mo¿na zatem wydaæ decyzji lub uzgodnienia bez zapoz- nania siê uprzednio z dokumentacj¹ OOŒ spe³niaj¹c¹ okre- œlone prawem wymagania. S¹dy administracyjne w Polsce doœæ konsekwentnie tego przestrzegaj¹. Nieprzedstawienie takiej dokumentacji, lub przedstawienie jej w formie lub treœci nieodpowiadaj¹cym wymaganiom po- winno skutkowaæ, zdaniem s¹du, wezwaniem do usuniêcia tych braków, zaœ w przypadku gdy inwestor (wnioskodawca) tego nie uczyni podanie powinno pozostaæ nierozpatrzone ja- ko niespe³niaj¹ce wymagañ formalnych (zob. np. orzeczenie NSA z dnia 1 paŸdziernika 1997 r.; sygn.: IV SA 1088/97). Nieprawid³owoœci w zakresie raportu mog¹ te¿ skutkowaæ uchyleniem decyzji przez s¹d (− zob. wyrok WSA w Warsza- wie z dnia 19 wrzeœnia 2008 r. (IV SA/Wa 1439/07); wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 listopada 2009 r. (IV SA/Wa 1493/09). 16
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ocena oddziaływania na środowisko w inwestycji budowlanej. Procedura prawna i sporządzanie raportów w procesie inwestycyjnym
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: