Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00184 005715 12760528 na godz. na dobę w sumie
Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 stycznia 2017 r. - ebook/pdf
Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 stycznia 2017 r. - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 72
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326959592 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja to kompendium wiedzy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w placówkach oświatowych. Zawiera instrukcje badania prawa do otrzymania trzynastki oraz wyjaśnienia dotyczące obliczania jej wysokości dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Poznasz odpowiedzi, dzięki którym unikniesz błędów i wypłacisz trzynastki w terminie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

K K a a d d r r y y Polecamy nasze pozostałe publikacje: Dostępne pod adresem: hħ p://fabrykawiedzy.com 4 9 O O U Cena bruħ o 69,oo zł Michał Kowalski, Dariusz Dwojewski, Dariusz Skrzyński Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 stycznia 2017 r. Praktyczne porady, zasady postępowania i wzory dokumentów P R O F E S J O N A L N E P U B L I K A C J E D L A S Z K Ó Ł I P L A C Ó W E K O Ś W I AT O W Y C H UOO94-Okladka.indd 1 UOO94-Okladka.indd 1 05.01.2017 15:04:10 05.01.2017 15:04:10 Ocena pracy Ocena pracy nauczyciela i dyrektora nauczyciela i dyrektora od 1 stycznia 2017 r. od 1 stycznia 2017 r. Praktyczne porady, zasady Praktyczne porady, zasady postępowania i wzory postępowania i wzory dokumentów dokumentów UOO94-Srodki.indb 1 UOO94-Srodki.indb 1 05.01.2017 17:47:47 05.01.2017 17:47:47 Autorzy: Michał Kowalski radca prawny, specjalista prawa oświatowego i prawa pracy Dariusz Dwojewski doradca prawny, specjalista prawa oświatowego Dariusz Skrzyński prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego Redaktor: Dariusz Skrzyński Menedżer produktu: Paulina Krzyżanowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Projekt graficzny okładki: Piotr Fedorczyk Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Magdalena Huta Druk: Miller Skład i łamanie: Raster studio ISBN 978-83-269-5959-2 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 stycznia 2017 r.” została przygotowana z zacho- waniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zasto- sowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opubliko- wane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 stycznia 2017 r.” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOO94-Srodki.indb 2 UOO94-Srodki.indb 2 05.01.2017 17:47:47 05.01.2017 17:47:47 Spis treści Spis treści Wstęp ................................................................................................................. 5 Rozdział 1. Ocena pracy nauczyciela .................................................................. 7 1.1. Wszczęcie postępowania .............................................................................. 7 1.2. Organ prowadzący postępowanie ............................................................... 11 1.3. Termin dokonania oceny ............................................................................. 13 1.4. Współdziałanie dyrektora z innymi nauczycielami i organami szkoły .......... 17 1.5. Kryterium oceny .......................................................................................... 23 1.6. Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela .............................................. 25 1.7. Ocena ......................................................................................................... 28 1.8. Postępowanie odwoławcze ......................................................................... 35 Rozdział 2. Ocena pracy dyrektora ................................................................... 38 2.1. Różnice w postępowaniu ............................................................................ 38 2.2. Przebieg postępowania ............................................................................... 41 Rozdział 3. Skutki oceny pracy nauczyciela i dyrektora ..................................... 48 3.1. Wyróżniająca ocena pracy ........................................................................... 48 3.2. Dobra ocena pracy ...................................................................................... 49 3.3. Negatywna ocena pracy ............................................................................. 50 Rozdział 4. Ocena pracy w szkołach i przedszkolach niepublicznych i niesamorządowych ......................................................................................... 59 Rozdział 5. Przydatne narzędzia ........................................................................ 61 5.1. Procedura oceny pracy nauczyciela w 20 krokach ....................................... 61 5.2. Przykładowa ocena pracy nauczyciela przedszkola ..................................... 65 5.3. Zarządzenie w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego oceny pracy ...... 69 Podstawa prawna i orzecznictwo ..................................................................... 70 Podstawa prawna ............................................................................................... 70 Orzecznictwo ...................................................................................................... 71 3 UOO94-Srodki.indb 3 UOO94-Srodki.indb 3 05.01.2017 17:47:47 05.01.2017 17:47:47 UOO94-Srodki.indb 4 UOO94-Srodki.indb 4 05.01.2017 17:47:47 05.01.2017 17:47:47 WSTĘP Z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty praca każdego nauczyciela, w tym dyrektora, podlega ocenie. Ocena pracy nie jest tożsama z oceną dorobku zawodowego nauczyciela. W ocenie pracy bierze się pod uwagę ogół pracy nauczyciela, podczas gdy w ocenie dorobku zawodowego oce- nie podlega dorobek zawodowy za okres stażu z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego. Uzyskana ocena pracy ma wpływ na sytuację kadrowo-płacową nauczyciela. Po pierwsze, posiadanie przez nauczyciela co najmniej dobrej oce- ny pracy jest jednym z niezbędnych wymagań ubiegania się o stanowi- sko dyrektora, wicedyrektora, a także innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu, szkole lub placówce. Po drugie, posiadanie wyróżniającej oceny pracy jest niezbędnym wy- mogiem przyznania nauczycielowi nagrody za jego osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wreszcie po trzecie, uzyskanie negatywnej oceny pracy stanowi pod- stawę rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem. Warto zatem wiedzieć, w jaki sposób prawidłowo ocenić pracę nauczy- ciela i jakie są tego konsekwencje. Tym bardziej że od stycznia nastąpiły zmiany w procedurze oceny pracy zarówno nauczyciela, jak i dyrektora. Z dniem 1 stycznia 2017 r. wszedł w życie znowelizowany art. 6a ust. 6 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym oceny pracy:   dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, 5 UOO94-Srodki.indb 5 UOO94-Srodki.indb 5 05.01.2017 17:47:47 05.01.2017 17:47:47 Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 stycznia 2017 r.   nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora – dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, placówkę, przedszkole. Jeśli organ pro- wadzący jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny, oceny dokonuje ten organ. Również od 1 stycznia obowiązuje nowe rozporządzenie regulujące ocenę pracy nauczyciela. Nowe przepisy zasadniczo powielają treść po- przedniego rozporządzenia. Niemniej jednak dokonano kilku korekt. Wydłużono termin dla nauczyciela na złożenie pisemnych uwag i zastrzeżeń do projektu oceny pracy – z 3 dni kalendarzowych do 3 dni roboczych. Poza tym wskazano, iż przedłużenie terminu na ustalenie oceny pracy powoduje również urlop wypoczynkowy udzielony w placówce nieferyj- nej, trwający nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych. Zmo- dyfikowano również kompetencje do ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły. Dotychczas oceny pracy dyrektora dokonywał organ prowadzący w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego. Zaś nowe przepisy wskazują, że ocenę pracy będzie ustalał organ nadzoru pedagogicznego działający w porozumieniu z organem prowadzącym. Zaakcentowano w ten sposób silniejszą rolę organu nadzoru pedagogicznego w proce- durze oceny pracy dyrektora. Nowe przepisy mają zastosowanie do procedur wszczętych po 31 grud- nia 2016 r. W nowych postępowaniach konieczne będzie powoływanie się już na nowe rozporządzenie (np.: w karcie oceny pracy bądź w odwołaniu od oceny). Opracowanie pozwoli Państwu zapoznać się z zakresem wprowadzonych zmian i pomoże zaktualizować i usystematyzować wiedzę w praktycznym stosowaniu tych zasad. Życzę Państwu przyjemnej lektury 6 UOO94-Srodki.indb 6 UOO94-Srodki.indb 6 05.01.2017 17:47:47 05.01.2017 17:47:47
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ocena pracy nauczyciela i dyrektora od 1 stycznia 2017 r.
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: