Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00191 004025 14992820 na godz. na dobę w sumie
Ocena ryzyka zawodowego 2015 - ebook/pdf
Ocena ryzyka zawodowego 2015 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3816-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> bhp
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).
 Praktyczny informator Ocena ryzyka zawodowego 2015 to starannie wyselekcjonowane i zebrane informacje, wskazówki oraz porady. Wszystko w jednym tomie, łatwo dostępne, całościowo obejmujące tematykę oceny ryzyka zawodowego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P r a k t y c z n y i n f o r m a t o r O C E N A R Y Z Y K A Z A W O D O W E G O N A J N W Y O D W A S N IE Z E Praktyczny informator OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Oceniaj ryzyko zawodowe szybko i bezbłędnie. Prowadź zgodną z prawem dokumentację oceny ryzyka zawodowego. listy kontrolne l wzory l dokumenty UOH 26 9 788326 938160 cena 99 zł Pro ble m y p ra ktycz n e w 3 0 p yta nia c h w ie d zia c h i o d p o Praktyczny informator OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO listy kontrolne l wzory l dokumenty Spis treści Rozdział I Zasady i metody oceny ryzyka zawodowego 1. Wprowadzenie �������������������������������������������������������7 Podstawa prawna ��������������������������������������������������������7 Zasady przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego����������������������������������������������������������������7 2. Definicje������������������������������������������������������������������7 Bezpieczeństwo i higiena pracy ����������������������������������8 Działanie korygujące ���������������������������������������������������8 Działanie zapobiegawcze ��������������������������������������������8 Identyfikacja zagrożenia ����������������������������������������������8 Niezgodność ����������������������������������������������������������������8 Ocena ryzyka zawodowego�����������������������������������������8 Ryzyko zawodowe �������������������������������������������������������8 Stanowisko pracy ��������������������������������������������������������8 Wymaganie������������������������������������������������������������������8 Zagrożenie�������������������������������������������������������������������8 Zagrożenie znaczące ��������������������������������������������������9 Zdarzenie potencjalnie wypadkowe�����������������������������9 3. Cel oceny ryzyka zawodowego ����������������������������9 4. Obowiązki pracodawcy i rola służby bhp����������10 A. Obowiązki pracodawcy �����������������������������������������10 Kodeks pracy �������������������������������������������������������������10 Kiedy przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego ����10 Okresowa ocena ryzyka zawodowego ����������������������11 B. Rola służby bhp�����������������������������������������������������12 Obowiązki osób wykonujących zadania służby bhp�����������������������������������������������������������������������������12 5. Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego w firmie ���������������������������������������������������������������������12 Polecenie (zarządzenie) pracodawcy o przeprowadzeniu oceny ryzyka zawodowego w firmie ����������������������������������������������������������������������12 Kto powinien oceniać ryzyko zawodowe �������������������13 A. Wykaz stanowisk pracy i ich analiza ���������������������13 Rozszerzenie oceny ryzyka zawodowego na pozostałe stanowiska pracy����������������������������������13 B. Charakterystyka stanowiska pracy������������������������14 Elementy charakterystyki stanowiska pracy ��������������14 Wykonywane zadania������������������������������������������������16 Ocena ryzyka zawodowego Miejsce wykonywania zadań �������������������������������������16 Wykaz wykonywanych czynności ������������������������������16 Niedogodności �����������������������������������������������������������16 Poziom wykształcenia i przygotowania zawodowego oraz wymagane uprawnienia i predyspozycje �����������16 Inne osoby, które mogą być narażone na ryzyko związane z charakteryzowanym stanowiskiem pracy ���������������������������������������������������17 C. Dodatkowe informacje ������������������������������������������17 D. Zespół do oceny ryzyka zawodowego w firmie �����17 Pracownicy nadzoru – kierownicy i majstrowie ���������17 Kwalifikacje powołanych osób �����������������������������������17 Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego przez podmiot zewnętrzny �����������������������������������������18 6. Informowanie o ryzyku zawodowym �����������������18 Sposób przekazywania informacji �����������������������������18 7. Metody oceny ryzyka zawodowego ������������������18 A. Wybór metody �������������������������������������������������������18 Akceptowalny poziom ryzyka zawodowego ��������������20 B. Metoda PHA (z ang. Preliminary Hazard Analysis) – wstępna analiza zagrożeń�����������������20 Parametry ryzyka�������������������������������������������������������20 Wzór – metoda PHA ��������������������������������������������������20 Szacowanie parametrów ryzyka ��������������������������������20 Wartościowanie ryzyka ����������������������������������������������21 C� MetOda MatRyCy RyZyKa dla NIEMIERZAlNyCH CZyNNIKóW śRODOWISKA PRaCy Wg POlSKiej NORMy PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego ������������������������������������������������������������21 Parametry ryzyka�������������������������������������������������������21 Szacowanie parametrów ryzyka ��������������������������������21 Wartościowanie ryzyka ����������������������������������������������22 d� MetOda OCeNy RyZyKa dla MieRZalNyCh CZyNNIKóW śRODOWISKA PRACy Wg POlSKIEj NORMy PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego ��������������23 Charakterystyka metody ��������������������������������������������23 Czynniki mierzalne ����������������������������������������������������23 Wartościowanie ryzyka ����������������������������������������������23 Zmniejszenie poziomu ryzyka �����������������������������������24 2 Wiedza i Praktyka Ocena ryzyka zawodowego Zwiększenie poziomu ryzyka �������������������������������������24 e� Metoda Risk Score (metoda wskaźnika ryzyka) ����24 Wzór – metoda Risk Score���������������������������������������24 Ocena parametrów ryzyka�����������������������������������������24 Rozdział II Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 1. Wprowadzenie �����������������������������������������������������29 2. Identyfikacja zagrożeń ����������������������������������������29 lista stanowisk pracy ������������������������������������������������31 Źródła informacji o zagrożeniach�������������������������������31 Analiza stanowiska pracy ������������������������������������������32 lista kontrolna �����������������������������������������������������������33 Przykłady list kontrolnych ������������������������������������������33 Sytuacje i czynniki a zagrożenia��������������������������������39 ergonomia i pracownicy ��������������������������������������������40 3. Szacowanie i ocena ryzyka zawodowego ���������40 Parametry oceny ryzyka zawodowego ����������������������40 Stopień możliwej straty ����������������������������������������������41 Wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego ������������������41 Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ������������41 Częstość i czas narażenia na zagrożenie �����������������42 Możliwość uniknięcia lub ograniczenia strat ��������������42 Wartościowanie (ocena) ryzyka zawodowego�����������43 Przykłady kart oceny ryzyka zawodowego ����������������43 Rozdział III Profilaktyka ryzyka zawodowego 1. Wprowadzenie �����������������������������������������������������49 Charakter oceny ryzyka zawodowego �����������������������49 efekty oceny ryzyka zawodowego�����������������������������49 Bardzo małe ryzyko zawodowe ���������������������������������49 2. Ocena istniejących środków bezpieczeństwa �������������������������������������������������������49 Zminimalizowanie ryzyka zawodowego���������������������50 Działania korygujące i działania zapobiegawcze�������50 3. Rodzaje działań profilaktycznych ����������������������50 A. Eliminacja zagrożenia �������������������������������������������50 Spis treści Możliwość wyeliminowania ryzyka zawodowego ������50 B� Ograniczanie ryzyka zawodowego������������������������51 Możliwość obniżenia poziomu ryzyka zawodowego��51 Zmniejszanie zagrożenia – zastępowanie �����������������51 środki ochrony zbiorowej ������������������������������������������51 Organizacja pracy������������������������������������������������������52 środki ochrony indywidualnej ������������������������������������52 Pierwsza pomoc ��������������������������������������������������������52 Przygotowanie pracowników �������������������������������������52 C. Wybór sposobu zmniejszenia ryzyka zawodowego��������������������������������������������������������������53 4. Planowanie profilaktyki���������������������������������������54 Program naprawczy po ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy ����������������������������54 5. Skuteczność profilaktyki ������������������������������������54 Błędy w ocenie ryzyka zawodowego �������������������������54 Skutki błędów w ocenie ryzyka zawodowego ������������55 Nieskuteczność działań profilaktycznych ������������������55 Rozdział IV Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego 1. Proces oceny ryzyka zawodowego w firmie �����59 Kto powinien oceniać ryzyko zawodowe �������������������59 Wstępna faza oceny ryzyka zawodowego�����������������59 2. Dokumenty z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego ������������������������������������������������60 Dokumentacja dla pracodawcy����������������������������������60 Dokumentacja dla pracownika�����������������������������������61 3. Wzory dokumentów z praktycznym komentarzem �����������������������������������������������������������61 A. Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym związanym z pracą w zakładzie pracy ������������������62 B. Informacja o zapoznaniu pracownika z ryzykiem zawodowym ���������������������������������������������64 C. Karta oceny ryzyka zawodowego wg Polskiej Normy PN-N-18002:2011 ��������������������������������������66 d� Program naprawczy po ocenie ryzyka zawodowego przeprowadzonej w dniach ... r. �����������68 © Praktyczny informator „Ocena ryzyka zawodowego” 3 Spis treści Rozdział V Lista kontrolna procedury oceny ryzyka zawodowego 1. Wprowadzenie �����������������������������������������������������73 2. 21 pytań, na które trzeba odpowiedzieć – lista kontrolna �������������������������������������������������������73 Rozdział VI Problemy praktyczne w 30 pytaniach i odpowiedziach 1. Pracownik wykonujący ręczne prace transportowe – identyfikacja i weryfikacja zagrożeń ��������������������������������������������������������������������79 2� Uprawnieni do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego��������������������������������������������������������������80 3. Pracownik fizyczny – konserwator oczyszczalni ścieków – identyfikacja i weryfikacja zagrożeń����������81 4. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego pracownika administracyjno-biurowego zatrudnionego w dziale kadr ��������������������������������������82 5. Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego ���������������84 6. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pracownika zatrudnionego przy pracy na wysokości (stanowisku pracy dekarza)���������������������������������������������������������������������86 7. Instrukcja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy ���������������������������������������������������87 8. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego pracownikaniepełnosprawnego na stanowisku pracy z komputerem ��������������������������������������������������90 9. Ocena ryzyka zawodowego w zakładzie gastronomicznym ������������������������������������������������������93 10. Ocena zagrożeń na stanowisku pracy�����������������94 11. Ocena ryzyka zawodowego w firmie produkującej substancje rakotwórcze������������������������96 12. Montażowe stanowisko pracy – identyfikacja i weryfikacja zagrożeń �����������������������������������������������97 Ocena ryzyka zawodowego 13. Co robić, gdy w firmie nie przeprowadzono oceny ryzyka zawodowego����������������������������������������98 14. Przechowywanie dokumentów oceny ryzyka zawodowego��������������������������������������������������������������99 15. Centrum dokumentacyjne – identyfikacja zagrożeń ������������������������������������������������������������������100 16. Zarządzanie ryzykiem zawodowym spawaczy �����������������������������������������������������������������101 17. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy kierowcy samochodu dostawczego przewożącego sprzęt Rtv ������������������� 102 18. Ocena ryzyka zawodowego kobiet w ciąży i karmiących piersią ������������������������������������103 19. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy płetwonurka����������������������������103 20. Charakterystyka stanowiska pracy stolarza obsługującego stołową pilarkę tarczową z posuwem ręcznym i frezarkę dolnowrzecionową���������������������106 21. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy sprzątaczki biurowej ��������������108 22� Zadaniowa ocena ryzyka zawodowego �������������110 23. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy nauczyciela wychowania fizycznego����������������������������������������������������������������111 24. Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym �������������������������������������������������������������113 25. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pielęgniarki w domu pomocy społecznej dla psychicznie chorych �����������114 26. Częstotliwość oceny ryzyka zawodowego���������116 27. Ocena zagrożeń na stanowisku pracy z tomografemkomputerowym ����������������������������������117 28. górnik strzałowy w chodniku węglowym kopalni węgla kamiennego – identyfikacja i weryfikacja zagrożeń ���������������������������������������������119 29. ścieżka oceny ryzyka zawodowego w szkole �������������������������������������������������������������������120 30. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy projektanta przy projektowaniu wspomaganym komputerem �����������������������������������121 4 Wiedza i Praktyka Rozdział I Zasady i metody oceny ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego Zasady i metody oceny ryzyka zawodowego 1. Wprowadzenie Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy powinno być jednym z ważniejszych celów każdej firmy – niezależnie od jej wielkości – z 3 powodów, mianowicie: 1) narastania sprzeciwu społecznego przeciwko hekatombie ludzkiej w pracy (wg Międzynarodowej Organizacji Pracy corocznie na świecie ginie około 180 tys. ludzi, a ponad 100 mln odnosi obrażenia w wypadkach przy pracy), 2) wymagania przez społeczeństwo zagwarantowania ze strony państwa i pracodawców bezpieczeństwa w środowisku pracy i środowisku naturalnym, 3) przekonania, że bezpieczeństwo to czysty zysk (likwidacja i ograniczenie zbędnych strat). Niezbędne jest więc monitorowanie i kontrolowanie środowiska pracy polegające na obserwowaniu warunków pracy, zachowań pracowników, a także śledzeniu wyników działań podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Obejmuje ono przede wszystkim: ● analizę przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ● identyfikację zagrożeń, ● ocenę ryzyka zawodowego. Uwaga! Kluczowym elementem umożliwiającym stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania bhp w firmie jest ocena ryzyka zawodowego, poprzedzona rzetelną i wykonaną profesjonalnie identyfikacją zagrożeń. Pozwala ona na opracowanie (np. w postaci instrukcji, zarządzeń) wytycznych dotyczących monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy. Polityka, w której pracodawca (najwyższe kierownictwo) określa swoją strategię w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, jest tworzona i formułowana głównie na podstawie wniosków wynikających z oceny ryzyka. Przepisy dotyczące oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy znajdują się w: ✔ ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502), dalej: kp (art. 226 pkt 1 i 2 kp)  Kodeks pracy (str. 10), ✔ rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.), dalej: ropbhp (§ 39 ust. 2 pkt 2 oraz 39a ust. 1, 2 pkt 1 i 2, ust. 3 pkt 1 lit. a–e, a także pkt 2 oraz 3). Zasady przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego Podstawowe zasady przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego znajdują się w Polskiej Normie PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Nie jest to norma do obowiązkowego stosowania, ale stanowi przykład właściwego podejścia do oceny ryzyka zawodowego� Przepisy i zasady dotyczące oceny ryzyka zawodo- wego w równym stopniu dotyczą wszystkich pra- codawców – bez względu na wielkość i złożoność organizacji czy prowadzoną działalność. jednak w praktyce, w warunkach rzeczywistych, mogą wy- stąpić duże różnice między poszczególnymi firmami, z powodu różnicy w specyfice zagrożeń, a także braku specjalistów potrafiących zidentyfikować i oce- nić zagrożenia. 2. Definicje Podstawa prawna Polskie prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy w firmie. Znajomość i zrozumienie poniższych pojęć jest podstawą oceny ryzyka zawodowego w firmie. Każdy specjalista ds. bhp powinien je znać, ponieważ bezpośrednio – w mniejszym lub większym stopniu – dotyczą jego codziennej, ciężkiej pracy. © Praktyczny informator „Ocena ryzyka zawodowego” 7 Zasady i metody oceny ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego Opracowane definicje (zgodnie z Polską Normą PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania) ułożone są w porządku alfabetycznym. Niektóre z nich składają się z różnych pojęć, które również zostały wyjaśnione. Bezpieczeństwo i higiena pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy to stan warunków oraz organizacji pracy i zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony ich zdrowia oraz życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Działanie korygujące Działanie korygujące to działanie w celu wyeliminowania przyczyny lub przyczyn wykrytej niezgodności lub innej wykrytej niepożądanej sytuacji. Ocena ryzyka zawodowego Ocena ryzyka zawodowego to proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczenie jego dopuszczalności. Ryzyko zawodowe Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty. W szczególności chodzi tu o wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych środowiska pracy lub sposobu jej wykonywania. Ryzyko zawodowe definiowane jest również jako „kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia zagrażającego oraz ciężkości urazu lub pogorszenia stanu zdrowia pracowników powodowanego tym zdarzeniem” (wg wytycznych MOP zawartych w dokumencie Guidelines on occupational safety and health management systems, IlO-OSH 2001). Działanie zapobiegawcze Stanowisko pracy Działanie zapobiegawcze to działanie w celu wyeliminowania przyczyny lub przyczyn potencjalnej niezgodności albo innej potencjalnej niepożądanej sytuacji. Stanowisko pracy to przestrzeń pracy z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. Uwaga! Działanie zapobiegawcze podejmowane jest w celu zapobieżenia wystąpieniu potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej. Natomiast działanie korygujące podejmowane jest w celu zapobieżenia ponownemu wystąpieniu wykrytej niezgodności lub innej wykrytej niepożądanej sytuacji. Identyfikacja zagrożenia Identyfikacja zagrożenia to proces rozpoznawania, czy zagrożenie istnieje, i określenia jego charakterystyki. Wymaganie Wymaganie to potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe. Przyjęte zwyczajowo oznacza, że istnieje zwyczaj lub powszechna praktyka organizacji, jej klientów i innych zainteresowanych stron, iż dana potrzeba lub oczekiwanie jest przyjęte. Można zastosować kwalifikator do wskazania specyficznego rodzaju wymagania (np. wymaganie dotyczące wyrobu, zarządzania jakością, klienta). Wymaganie wyspecyfikowane jest jednym z wymagań ustalonych (np. w określonym dokumencie). Wymagania mogą być stawiane przez różne zainteresowane strony. Niezgodność Zagrożenie Niezgodność to po prostu niespełnienie określonego wymagania� Zagrożenie to stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę. 8 Wiedza i Praktyka Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka Kierownik produkcji: Mariusz Jezierski Korekta: Zespół Skład: Katarzyna H. Kopeć Druk: MDruk ISBN: 978-83-269-3816-0 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518-29-29,faks 22 617-60-10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS:0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Ocena ryzyka zawodowego” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wyko- rzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Ocena ryzyka zawodowego” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ocena ryzyka zawodowego 2015
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: