Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01643 011550 15562404 na godz. na dobę w sumie
Ocenianie pracowników. Ujęcie teoretyczne i praktyczne - ebook/pdf
Ocenianie pracowników. Ujęcie teoretyczne i praktyczne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3656-8227-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zasoby ludzkie (hr)
Porównaj ceny (książka, ebook (-18%), audiobook).
Publikacja składa się z sześciu części prezentujących teoretyczne i praktyczne aspekty
oceniania pracowników. Jej pierwsza część poświęcona została charakterystyce oceniania.
Przedstawiono w niej pojęcie ocen w świetle wybranych definicji, odniesiono się do
modelu kształtowania się ocen oraz wskazano reguły ich funkcjonowania. Wskazano w
niej również istotę oceny jako zjawiska afektywnego i sądu wartościującego oraz dokonano
charakterystyki typów ocen i zarysowano ogólne prawa ich formułowania. Druga
część publikacji przedstawia zagadnienie ocen z perspektywy funkcjonowania zasobów
ludzkich w organizacji. Opisano w niej typowy proces oceniania, uwzględniając zasady,
cele oraz funkcje ocen pracowniczych. W charakterystyce tego procesu wskazano na
czynniki kształtujące oceny oraz wyeksponowano rolę jego uczestników. Przedstawiono
także błędy i problemy ocen pracowniczych. Trzecia część publikacji poświęcona została
opisowi uwarunkowań procesu oceniania zasobów ludzkich. Przedstawiono w niej
społeczne i psychologiczne czynniki regulujące zachowania osób oceniających, a także
podkreślono rolę czynników demograficznych w procesie oceniania. Zwrócono również
uwagę na identyfikację kryteriów ocen pracowniczych, akcentując podstawowe zasady
ich doboru. Czwarta część publikacji zawiera charakterystykę metod możliwych do
stosowania w procesie okresowych ocen pracowników. W tej części dokonano podziału
metod ocen, wskazując na walory i utrudnienia w ich stosowaniu jako narzędzi ewaluacji
pracowników. Na zakończenie tej części przedstawiono także elektroniczne metody ocen
pracowniczych, coraz powszechniej wykorzystywane jako narzędzia wspomagające
ocenę. W piątej części publikacji przedstawiono wyniki diagnozy okresowych ocen
pracowników przeprowadzonych w wybranych organizacjach w Polsce. W części tej
dokonano charakterystyki ocen pracowniczych na podstawie opinii pracowników oraz
zidentyfikowano podstawowe obszary ich wykorzystania i źródła nieprawidłowości.
Szósta część publikacji poświęcona została doskonaleniu i perspektywom stosowania
okresowych ocen pracowników. Podjęto w niej zadanie określenia kierunków modyfikacji
systemu ocen na tle wyników dokonanej diagnozy i z punktu widzenia zmniejszenia
poziomu ryzyka tych ocen. Ta część publikacji zawiera również opis nowych wyzwań
dla systemu ocen pracowniczych w perspektywie dokonujących się zmian w świecie
organizacji pod wpływem przekształceń w warunkach ich funkcjonowania.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SPIS TREŚCI Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 I. OCENA – INTERPRETACJA I PODSTAWOWE CECHY CHARAKTERYSTYKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.1. Ocena w świetle wybranych interpretacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1. Ocena jako osąd wartościujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2. Ocena jako zjawisko afektywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Modele kształtowania się ocen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Typy ocen i ogólne prawa ich formułowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. OCENIANIE Z PERSPEKTYWY FUNKCJONOWANIA ZASOBÓW LUDZKICH ORGANIZACJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Miejsce ocen w procesie zarządzania zasobami ludzkimi organizacji . . . . . 2.2. Cele i funkcje ocen pracowniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Zasady ocen pracowniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Procedura ocen pracowniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Czynniki kształtujące oceny pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.1. Uczestnicy procesu oceniania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.2. Częstotliwość oraz oceny okresowe jako forma ocen pracowników . 2.6. Błędy i problemy ocen pracowniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 18 22 26 30 33 35 38 44 46 50 52 53 57 III. UWARUNKOWANIA PROCESU OCENIANIA ZASOBÓW LUDZKICH ORGANIZACJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 3.1. Społeczne i psychologiczne czynniki regulujące zachowania osób oce- niających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Rola czynników demografi cznych w procesie oceniania . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1. Ocena a wiek osób ocenianych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2. Ocena a płeć osób ocenianych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 66 66 72 5 3.3. Wartościowanie pracy jako podstawa ocen pracowniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Rola doboru kryteriów w procesie oceniania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. METODY OCENIANIA JAKOŚCI ZASOBÓW LUDZKICH ORGANIZACJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 78 89 4.1. Metody oceny absolutnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1. Ocena opisowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2. Skale ocen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.3. Metody testowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.4. Metoda Assessment Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Metody oceny wyników pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.1. Metoda zarządzania przez cele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2.2. Metoda 360° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. Metody oceny relatywnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Metody oceny kadry kierowniczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.1. Ćwiczenia symulacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.2. Audyt menedżerski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5. Rozmowa oceniająca jako podstawowa metoda oceny pracowników . . . . . . . . . . . . 4.5.1. Istota rozmowy oceniającej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.2. Praktyka rozmów oceniających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6. Elektroniczne metody ocen pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 93 95 99 103 106 106 108 113 118 118 121 123 123 124 128 V. OCENIANIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI ORGANIZACJI . . . . . . . . . . . . . . . 133 5.1. Kształtowanie się okresowych ocen pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Wdrażanie systemu okresowych ocen pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.1. Zasady oceniania pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2.2. Kryteria i wagi w ocenie pracowników ujęte w arkuszu ocen okresowych . . . . 5.2.3. Metodyka przeprowadzania rozmowy oceniającej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Ocena okresowa w świetle opinii pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.1. Oceny pracownicze w świetle opinii kadry kierowniczej jako podmiotu oceniającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.1.1. Ocena stosowanej metody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3.1.2. Ocena częstotliwości przeprowadzania ocen pracowników . . . . . . . . . . . . . . 5.3.1.3. Ocena jakości szkolenia kadry kierowniczej w zakresie metodyki oceniania pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Okresowe oceny pracownicze w świetle opinii osób ocenianych . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.1. Ocena procedury oceniania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4.2. Opinie na temat roli ocen okresowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5. Podsumowanie wyników badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 152 152 155 161 135 136 136 138 142 143 144 144 148 VI. DOSKONALENIE I PERSPEKTYWY OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 6.1. Kierunki zmian w systemie okresowych ocen pracowników wynikające . . . . . . . . . z diagnozy jego funkcjonowania w praktyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Doskonalenie systemu ocen pracowniczych pod względem zmniejszenia poziomu ryzyka ewaluacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Nowe wyzwania dla systemu ocen pracowniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 170 173 ZAKOŃCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 SPIS RYSUNKÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 SPIS TABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ocenianie pracowników. Ujęcie teoretyczne i praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: