Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00498 014070 11054842 na godz. na dobę w sumie
Ochrona dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna - ebook/pdf
Ochrona dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 251
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7509-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana książka stanowi cenne kompendium wiedzy na temat prawnej i kryminologicznej ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Niepodważalnym atutem  opracowania jest ukazanie zależności istniejących pomiędzy tymi dwiema kategoriami dóbr. W tym zakresie pracę można uznać za nowatorską. Obie zawarte w książce perspektywy, szeroko zaprezentowane przez wybitnych znawców podjętej problematyki, dotykają zarówno teoretycznych jak również praktycznych aspektów ochrony dziedzictwa kultury. Należy zauważyć, że jest to ujęcie interdyscyplinarne, co dodatkowo podnosi wartość opracowana. Stąd monografia może być adresowana nie tylko do przedstawicieli szeroko rozumianej nauki (prawo karne, kryminologia, prawo administracyjne i międzynarodowe, ekologia, prawo ochrony środowiska itd.), ale także, a  może przede wszystkim do grona ekspertów, którzy na co dzień zajmują się praktycznymi aspektami przedmiotowej problematyki. W szczególności należałoby do tego grona zaliczyć: muzealników, konserwatorów dzieł sztuki, specjalistów zajmujących się kształtowaniem przestrzeni krajobrazowej, ekologów, prokuratorów i policjantów oraz strażników ochrony przyrody. Pośród czytelników prezentowanej książki nie powinno zabraknąć również studentów zgłębiających tajniki wymienionych wyżej obszarów zainteresowań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE OchrOna dziedzictwa kulturOwegO i naturalnegO PersPektywa Prawna i kryminOlOgiczna redaktorzy WiesłaW PłyWaCzeWski Bartłomiej GadeCki Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO PERSPEKTYWA PRAWNA I KRYMINOLOGICZNA Pod redakcją Wiesława Pływaczewskiego Bartłomieja Gadeckiego Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO PERSPEKTYWA PRAWNA I KRYMINOLOGICZNA Redaktorzy WIESŁAW PŁYWACZEWSKI BARTŁOMIEJ GADECKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. UG dr hab. Kamil Zeidler © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7508-3 ISBN e-book 978-83-255-7509-0 Spis treści Autorzy ............................................................................................................................ IX Od redaktorów ............................................................................................................... XI Wykaz skrótów ............................................................................................................... XV Wykaz literatury ............................................................................................................ XXI Rozdział I. Ochrona lasu jako zabytku w prawie polskim ................................... 1 Rozdział II. Zawłaszczanie przestrzeni przyrodniczej i kulturowej – uwagi na tle zjawiska dewastacji krajobrazu ................................................ § 1. Wprowadzenie .................................................................................................. § 2. Wandalizm wojenny a ochrona krajobrazu historycznego ....................... § 3. Krajobraz historyczny miast – wandalizm wizualny jako forma zawłaszczania przestrzeni miejskiej ......................................... § 4. Krajobraz a wielkie inwestycje przemysłowe .............................................. § 5. Masowa turystyka a problem tzw. zadeptywania przestrzeni kulturowej i przyrodniczej ....................................................... § 6. Miejska przestrzeń historyczna – przykład Wenecji .................................. § 7. Krajobraz podhalański z perspektywy masowej turystyki ....................... § 8. Niszczenie i grabież historycznego krajobrazu podwodnego ................... § 9. Niszczenie i grabież dziedzictwa archeologicznego ................................... § 10. Ochrona przestrzeni historycznej i przyrodniczej – pozytywne przykłady ................................................................................... § 11. Ochrona przestrzeni historycznej i przyrodniczej – negatywne przykłady ........................................................................................................... § 12. Ochrona krajobrazu a infrastruktura drogowa .......................................... § 13. Przemysłowa eksploatacja zasobów leśnych a problem ochrony 11 11 15 17 18 22 22 23 25 25 26 27 28 29 30 35 35 37 V światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego ........................... § 14. Podsumowanie ................................................................................................. Rozdział III. Dziedzictwo kulturalne i naturalne jako dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury w rozumieniu art. 294 § 2 KK .................................... § 1. Wprowadzenie .................................................................................................. § 2. Pojęcie ,,dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury” a inne pojęcia z zakresu ochrony dziedzictwa kultury........................................................ § 3. Poglądy doktryny odnośnie znaczenia pojęcia ,,dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury” .................................................................................... § 4. Przedstawienie własnego stanowiska odnośnie do znaczenia pojęcia ,,dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury” ........................................... § 5. Dzieła przyrody jako dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury ......... § 6. Podsumowanie ................................................................................................. Rozdział IV. Krajobraz przyrodniczy a krajobraz kulturowy – porównanie instytucji prawnych ..................................................................... Rozdział V. Nowa filozofia ochrony dziedzictwa w Konwencji ramowej Rady Europy w sprawie wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa ................................................................................................... Rozdział VI. Ochrona dziedzictwa kulturalnego w trakcie konfliktów zbrojnych ........................................................................... § 1. Wprowadzenie .................................................................................................. § 2. Ochrona dziedzictwa kulturalnego w trakcie konfliktów zbrojnych na płaszczyźnie międzynarodowej ................................................................ § 3. Ochrona dziedzictwa kulturalnego na wypadek konfliktu zbrojnego w polskim ustawodawstwie ............................................................................ § 4. Zagrożenia dziedzictwa kulturalnego .......................................................... § 5. Podsumowanie ................................................................................................. Rozdział VII. Regulacje wywozowe jako szczególne ograniczenie prawa własności .................................................................................................................. § 1. Wprowadzenie .................................................................................................. § 2. Zasób dziedzictwa kulturowego .................................................................... § 3. Reguły wywozowe ............................................................................................ § 4. Znamię szczególnego znaczenia dla kultury ............................................... § 5. Prawnokarna ochrona zasobu dziedzictwa narodowego przed nielegalnym wywozem ......................................................................... § 6. Podsumowanie ................................................................................................. Rozdział VIII. Ochrona dziedzictwa kulturalnego a rynek sztuki. Zagrożenia, korzyści, perspektywy .................................................................... § 1. Wprowadzenie .................................................................................................. § 2. Ocena rynku sztuki w Polsce a stan ochrony dziedzictwa. Korzyści i zagrożenia ....................................................................................... § 3. Perspektywy ...................................................................................................... Rozdział IX. O niszczeniu zabytków ........................................................................ § 1. Wprowadzenie .................................................................................................. § 2. Kontekst zjawiska ............................................................................................. 42 45 51 53 55 63 74 74 79 92 98 99 101 101 107 111 115 119 123 125 125 132 138 141 141 142 VI Spis treści § 3. Specyfika działań przestępczych ................................................................... § 4. Podsumowanie ................................................................................................. Rozdział X. Nielegalne poszukiwania zabytków jako zagrożenie dla dziedzictwa kulturalnego .............................................................................. § 1. Wprowadzenie .................................................................................................. § 2. Zagadnienia definicyjne ................................................................................. § 3. Pozwolenie na poszukiwanie zabytków ....................................................... § 4. Odpowiedzialność karna za prowadzenie poszukiwań bez zezwolenia ......................................................................................................... § 5. Przyczyny i przeciwdziałanie patologiom w obszarze amatorskiego poszukiwania zabytków .................................................................................. Rozdział XI. Katalog prawnych form ochrony zabytków .................................... Rozdział XII. Katalog prawnych form ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wybrane zagadnienia ............................................................................................ § 1. Wprowadzenie .................................................................................................. § 2. Parki narodowe................................................................................................. § 3. Rezerwaty przyrody ........................................................................................ § 4. Parki krajobrazowe ......................................................................................... § 5. Obszary chronionego krajobrazu ................................................................. § 6. Obszary Natura 2000 ...................................................................................... § 7. Pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe ............................................................ § 8. Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów ......................................... § 9. Podsumowanie ................................................................................................. Indeks rzeczowy ............................................................................................................. 145 150 152 152 154 159 161 168 171 186 186 188 193 196 200 201 204 209 212 215 VII Spis treści Autorzy Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny Prof. UWM dr hab. Wiesław Pływaczewski, profesor Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Kierownik Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dr Bartłomiej Gadecki, Prokurator Rejonowy Olsztyn-Północ w Olsztynie Mgr Dominika Kostrzewa, doktorantka, Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Dr Katarzyna Zalasińska, adiunkt, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Mgr Piotr Chorbot, doktorant, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Mgr Marcin Nowiński, doktorant, Instytut Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Mgr Szymon Michał Buczyński, doktorant, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dr Wojciech Szafrański, adiunkt, Katedra Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Prof. UWr dr hab. Maciej Trzciński, Katedra Kryminalistyki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Mgr Maciej Duda, asystent, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Mgr Ewelina Kowalska-Benasiewicz, doktorantka, Katedra Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Mgr Joanna Narodowska, doktorantka, Katedra Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ochrona dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Perspektywa prawna i kryminologiczna
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: