Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00856 010549 7973598 na godz. na dobę w sumie
Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika - ebook/pdf
Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 312
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-683-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W książce zdefiniowano godność z punktu widzenia potencjalnej możliwości jej naruszenia w związku z wykonywaną pracą.
Praca jest również próbą dowiedzenia, że istnieją odpowiednie środki prawne, które umożliwiają zarówno skuteczne przeciwdziałanie, jak i obronę przed opisywanymi negatywnymi zjawiskami naruszania godności pracownika. Wykazano, iż efektywnie sankcjonują one występujące w stosunkach pracy akty naruszenia godności oraz innych dóbr osobistych.
Rozprawa doktorska Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika otrzymała I nagrodę w VI edycji konkursu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej pod patronatem Ministra Gospodarki i Pracy oraz Ministra Polityki Społecznej.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

/4).1-24)91+- ,EE=,HHAM= · ?DH=C@ ?EEEO?D @ HI EIJO?DFH=?ME= 2A?=O M IAHEE =H?E =H(cid:11)O 2,)69)1- 521 5*9- =CH=J= *A@=HA 94+- 79 9 24)91- 251 2EJH 2CMIE 4-)1)+) 24)9) , 5,7 9 256(cid:24)29)17 +;91; H=@ I=@= 6-56)-6; 952- AHO =?DMIE 56) 9;(cid:26)5- 1-++1 2EJH HOIJB 5MEIE 24)9 91),) , ,9; -) 9 24+-51- )4; )@HA 5?O=I ,1)) 7+09),)9+) )+--/ 5,7 ),11564)+;-/ MMMIAF A?F ,EE= ,HHAM= ?DH= C@ ?E E EO?D @ H I EIJO?D FH=?ME= 4A@=?= )AI=@H= ME? 9O@=ME?JM + 0 *A? # 9O@=ME?JM + 0 *A? 5F  K /A = ?= `# 9=HI=M= 5=@ E ==EA 6E2HEJ 9=HI=M= ,HK E FH=M= 292 16-4,47 9=HI=M= 15* ! ! $ ! 5FEI JHA ?E 5FEIJHA ?E 5FEIJHA ?E 9FHM=@AEA 1: 9O= M=6EAIO?D IHJM :111 9O= EJAH=JKHO :811 HA?E?JM ::1: +9 1 6AHAJO?FH=MA =IFAJO ?DHO C@ ?E E EO?D @ H I EIJO?D FH=?ME= 4@E= 1 29?EA C@ ?E  7M=CE MIJ.FA 1 /@ I M ?EM= 11 /@ I M= 111 H=JOMO ?D=H=JAH C@ ?E K@EA  /@ A@IJE M =J=?D E.@O=H@MA ?DHO FH=M ?MEA= ! 2.?EA C@ ?E M AKHFAIE FH @K FH=MO  ?DH= C@ ?E ?MEA= M FH=MEA FIE 1 /@ ?MEA= F@IJ=M IJOJK?OAC =J=CK FH=M E M ?E A@IJE 11 =I=@= AF HA@EAC IJIM=E= IJOJK?E M @EA@EEA M ?E E FH=M OM=JAE 111 ?DH= C@ ?E ?MEA= = F? I=HCE IJOJK?OA 4@E= 11 =?AEA F9?E= TC@ ?MEA=^ M IJIK=?D FH=?O  7M=CE MIJ.FA  9O H=A =JO FH=MA JHA ME ? IE. C@ ?E ?MEA= M IBAHA IJIKM FH=?O 1 2H=M E.@O=H@MA 11 -KHFAIEA FH=M FH=?O 111 2H=M@=MIJM 4=@O -KHFO ! ! # $ $ $ ! ! 8 5FEI JHA ?E 18 ME A FH=?@=M?O I=M=E= C@ ?E E EO?D @ H I EIJO?D FH=?ME= ` =I=@ FIEAC FH=M= FH=?O  4A=?= FE.@O =HJ 2 = =HJ ! E +  EAI?A C@ ?E M =J=CK ?DHEO?D @ H I EIJO?D ! +D=H=JAH FH=MO @ H I EIJO?D  4@=A @ H I EIJO?D ! !# # # $ +9 11 2HAI=E ?DHO E IAMA?A =HKIAE= C@ ?E E EO?D @ H I EIJO?D M IJIK=?D FH=?O $ 4@E= 111 IAMA?A =HKIAE= C@ ?E E EO?D @ H I EIJO?D HACKM=A FHAFEI=E FH=M= FH=?O  2HAI=E HME =E= KMO FH=?. = F@IJ=MEA =HJ ##  2  .H= E JHA  ME=@?AE= ME FH=?ME= HME =EK IJIKK FH=?O A MOFMEA@AE= ! @FMEA@E= FH=?ME= = EAK=I=@EA HME =EA KMO M JHO EA =HJ ##  2  2H=M FH=?ME= @ @I@M=E= 4@E= 18 +OMEFH=M= ?DH= C@ ?E E EO?D @ H I EIJO?D FH=?ME=  2HAI=E ?OMEFH=MA ?DHO @ H I EIJO?D  *AFH=M @E==E= K =EA?D=E= = FHAI== @FMEA@E= ?E = =CH?AEA K =HKIAEA @ H I EIJO?D  ! 9O ?AEA AFH=M ?E  4I?AE= ?D=H=JAHA EA= JMO 1 4I?AEA =EA?D=EA =HKIA M FHOF=@K =CH?AE= @ H= I EIJAC 11 4I?AE= M FHOF=@K @=AC K? =HKIAE= $! $# $ ! @ H= I EIJAC 111 2M@JM KIJ=AEA  # 4I?AE= = JMA 1 =@ K?OEAEA FEAE.?A = @= HOM@. 11 =I @AEA @I@M=E= #   $ =HAI F@EJMO @FMEA@E= ?E = =HKIAEA ME K I=M=E= C@ ?E E EO?D @ H I EIJO?D ! +9 111 -CAFEBE=?= MIF?AIO?D =HKIA @ H I EIJO?D M IJIK=?D FH=?O 81 5FEI JHA ?E 4@E= 8 2HAC @ @ H I EIJO?D MO H=O?D A MC9@K = E?D I?AC @EI = CHK?EA IJIKK FH=?O  EO?EA @HMEA  EAJO= ?EAAI= ! 9  +A C@  1 /@ K@= = TC@ FH=?ME?=^ 11 =HKIAEA ??E E C@ ?E FH=?ME= M ME K    =?AEA = FH=?ME= =HO FH @MA !! 111 =?DM=E= KM=?= ?A ??E E C@ ?E MOIJ.FK ?A M ME K KIJ=EA IJIKK FH=?O ! 18 =C=@EAE= ME =A FEE=E FH=?MEK ` HAA@=?=E  # 5BAH= ?O?E= FHOM=JAC 1 2HOM=J = ?DH= @=O?D I MO?D 11 EJHEC M EAI?K FH=?O  EJHEC IAMA?A AC MFHM=@AE=  AJ@= HACK=?E EJHECK M MO H=O?D H==?D ?MIE?D 7EE -KHFAIEA  #! $ $! $! $ ! 5?ACA HACK=?A @JO? ?A EJHECK KE=?E AAJHE?A $ EJHM=EA F?JO AAJHE?A H= HOIJ=E= =I M EJAHAJMO?D # EJHEC M IOIJAEA =K@E E LE@A $ 7HOJA =AHO  4ACK=?A FH=M= FIEAC 9OHOIJ=EA EBH=?E KOI=O?D M H==?D $ $   EJHECK @= ?AM @M@MO?D  111 2H=M @ FHOM=J ?E = K=ME=EA @=O?D MO=CH@AEK FH=?ME= 18 *=@=E= FECH=BE?AM=HECH=BE?A 8 2HAIKEM=EA FH=?MEM  $ 1JACH= IAIK== IM @= ?O?E= IAIK=AC 1 4ACK=?A FH=MA ?D=H=JAHA F=@=H@MO 11 7HACKM=E= FH=MA ME =A AIJM=EA IAIK=O M FH=MEA FIE  =HKIAEA ==K HMAC JH=JM=E= M =JHK@EAEK  2H=M @ @I@M=E= ! EA=FAMEAEA AFEA?O?D E DECEAE?O?D  ! $ $ M=HKM FH=?O ! AIJM=EA IAIK=A =HKIAEA C@ ?E E EO?D @ H I EIJO?D # 811 5FEI JHA ?E 4@E= 81 EC  9O= EAEA JAHEK  +A?DO MOH?E= ?A EC ! 2HO?OO ECK  .=O E FIJ=?E ECK 1 .== M?AI= B= HIAH=E= IE. ECK 11 .== TIJ= EAC ECK^ 111 .== ==M=IM== # 2IJ.FM=EA M FHOF=@K ECK $ 5FA?A AE?A E @HMJA IJO ECK  7.?EA FH=MA ECK 1 4ACK=?A FH=MA M MO H=O?D H==?D AKHFAIE?D 11 ,E==E= 2=H=AJK -KHFAIEAC FHA?EM =MEI ECK 111 2H=MA K.?EA FH AK M 2I?A  EC = AIJM=EA 4I?AE= BE=HO ECK ! 4A=?= M =EA FIJ=A @I@M=EA MFHM=@A M =HJ ! 2 @ @I@M= FHAME@E=O?D M =HJ ##  2 =HJ + =HJ !@ 2 =@ K?OEAEA FEAE.?A = @= HOM@. # 9I=ME @= FH=?MEM $ EC = IJHAI E K=I=@E= HOJO= MOOM=A FH=?O 2@IKM=EA 1@AI HA?MO !# !# ! ! # $ # # #! # #$ $ $# $ $ ! 8111 9FHM=@AEA 9FHM=@AEA 9FHM=@AEA 2H A=JO= ?DHO C@ ?E E EO?D @ H I EIJO?D FH=?ME= IJ=ME EAMOA EJAHAIK ?A ?D HM?A EA ?A E MEA=IFAJ MA FA @ =@= @= I O C. E= ?A MEA@. @EA@EO FH=M= FH=?O AM=A E =C=@EAE= ?A?DKA @IJHAC=O FH?AI @O=E?AC AMKM=E= EFEM=AC =HM AI==? FHOF=@M =HKI=E= C@ ?E H= EO?D @ H I EIJO?D FH=?ME= = HMEA? MHIJA JA?DE?AC FEK ==M=IM=E= EIJHKAJM = F? JHO?D @OM=A I =HKIAE= =J=C =?DM= =J=K ?O?D C@ I EIJ M?E ? KAC= FIAH=EK ?AK JM=HOIO IJ=A M C=?=EA E K=JK=E=EA EIJEA ?AC M JO =HAIEA @H K @JHOO E HA?E?JM= 9 IE ??A F@.J= IJ== FH = @ABEEM=E= C@ ?E FKJK ME@A E= FJA?=A ?EM ?E A =HKIAE= M ME K MOOM= FH=? ,=JAC JA? ME=@EA FEE.JA IJ= ME ? ?A IE. F HA@E =ME= FH A=JO =MEI =HKI=E= C@ ?E H= EO?D @ H I EIJO?D I K EAC= ?O?D IE. FH=?. .@ ?O?D = AJ=FEA HAHKJ=?E 5== =C=@EA E= AIJ EAM JFEMEA @IJHAC== A@= M ME K B=JA EIJEAE= M JO MC.@EA A@=?EA IBHKM=AC FHAFEIK =HJ 2 F@EJ MO =HAI FH AK IJ= CH=E?O @ I K? =JHK@EO?D C@EA =M=HJ M =HJ 2 @ABEE? FH=?ME= 9 ?AK KOI=E= DEIJO?AC IFHAE= = KHACKM=E= FH=MA @ JO? ?A =JAHEE .@ ?A FHA@EJA EEAIAC @OIKHIK @=O IJ= FHAC @ =JM FH=M= E.@O=H@MAC M JO @KAJM K?DM= O?D FHA 9IFJO -KHFAIEA H= H@A FH=M= H=MAC IJ= FF=HJO HAJOE FHO=@=E @JO?D?=IMA @E== ?E 4A?E= 2H=M OM=JAIE?D H= HA?E?JM= 5 @K =MO?IAC E -KHFAIEAC 6HO K=K 5FH=MEA@EM ?E 2ME J = FHO E?AEA J=E?D IJ=M B= JO?O?D JHA IJ=O K=A M FH=JO?A HA?E?A HC=M ?DHO FH=MA = =HKIAEA C@ ?E K EO?D @ H I EIJO?D 9 JA ?EA HACK=?E FH=MA =ME=A FH A=JOE EAMOA EIJJ H. =A?O FHOFEI= =J FH=M= E.@O=H@MAC M JHAC H. EA F?AIA EAI?A =K @KAJO FH=M= MIFJMAC 9OE= J =HM B=JK =?AIE 2IE @ IJHKJKH KEO?D ? IKJKA FHO.?EA ME K ?O?D M A?O?D H==?D ?MIE?D =JM MO@=O?D FHA HC=O KIJ=M@=M?A 9IFJ = HMEA? EIJEAE= C=JAC =J=CK 1: 9FHM=@AEA FHOF=@M =HKIA C@ ?E E EO?D @ H FH=?MEM = =MEA J HO?D JMH E @OBEM= EIJEA ?A KIJ=M@=MIJM = I?ACA F@HA AEA =IKCKA IFA?OBE= =HKIA C@ ?E E E O?D @ H I EIJO?D M H==?D EIJEA ?AC IJIKK FH=?O =I=@E?O =?AEA FHO.JO M EEAIA IE ??A AIJ IJ=J=?= E? EIJEAEA @F MEA@E?D H FH=M= FH=?O EA EMAKA FMIA?DAC E =H=A A MC.@AC FEK ?DHO @ H I EIJO?D =CM=H=JM=AC FHAFE I=E FH=M= ?OMEAC 9H.? FHA?EMEA @IJHAC=O AIJ CAAH=EK ?O E =@H.@O ?D=H=JAH H EIJEA ?O?D = CHK?EA ?OMEEIJOE JHA MIFEA H=A I @FMEA@EE FHAFEI=E @AIK FH=?O *=H@EA I?ACMA H O FH=M= FH=?O EA BK?K ME.? M @AHM=EK @ EO?D =FEIM @ I ?O?D IE. @ =ME=A FH A=JOE IJ=ME ? EJACH= ?. EIJEA ?AC FH @K FH=MAC +A JHO AC K F@IJ=M FMIJ=E= IE ?E AIJ ?O 5=@= IE. = ?D. FHA==EM=E= E FHO E?AE= FH A=JOE JH= M @ EA AI==?E =MEI= KHA?O ?E = HOK FH=?O =HM H=MO = E E.@O =H@MO CAAHKA = EAEA@O =MAJ MOKI= FHA=MO =HKIA @ H I EIJO?D FH=?MEM = I?AC KM=C. =IKCKA IJMEAH@AEA ?A IJH @K ? =JM MAC =HKIAE= EAEA?EA KIE O FH=? @=M?= ` =MEI AIJM=E= IAIK=AC ?O ECK @M@E E? I= H@MEI FH=?MEM AIJ M IJ=EA MOJMHO M=HKE IFHO= ?A FMIJ=M=EK E KJEFEM=EK F@ O?D FHOF=@M EA =C=JAA =?AEA = KME@?EAEA FH=JO?O?D A?D=EM HA=E=?E FH=M= @ FI=M=E= C@ ?E FH=?ME= = @H@A I @MA A MC.@K = JA@A?. MHIJM E? O FHOF=@M E BH =HKIA C@ ?E E EO?D @ H I EIJO?D FH=?ME= FHOHAEA IE. E?D IA MA? MO@=A IE. M=?EA M JA ?EA F? @=A BK?E FHAMA?OA IJIM=O?D @ JA FHO I=?E IE ?= M FAMO IJFEK IJ== F@OJM== ?D.?E MOFAEAE= @ IJHA?A KE M EJAH=JKHA FHA@EJK = HMEA? =E=HA MI==E= E FHA==EM=E= HAJO?D FHA=MM =HKIA C@ ?E E EO?D @ H I EIJO?D FH=?ME= FHO A@?AIO FHA@IJ=MEAEK A?D=EM HO FH=M FH=?ME= 2H=?= AIJ HMEA? FH @MEA@AE= ?A EIJEA @FMEA@EA H@E FH=MA O=EA EA M FIJ=?E =HJMO?D FHAFEIM JHA K?EME= =HM IKJA?A FHA?EM@E==EA = E H. FHA@ FEIOM=OE M FH= ?O AC=JOMOE =MEI=E 9O==A IJ= E? ABAJOMEA I=?K A MOIJ.FK ?A M IJIK=?D FH=?O =JO =HKIAE= C@ ?E H= EO?D @ H I EIJO?D 2H=M ?DHE C@ ?MEA= HKE= EAJOMEA ? =?= ?A @EAA IE. J EA=A?EA @ JAC ?O @== I = = MOH EA F?K?EA C@ ?E M =?AEK IK EAJOMO 2H=?@=M?O EA M =HKI= C@ ?E FHOIKCK ?A =?@AK FH=?MEME EA=A?EA @ JAC ?O FH=?ME : 9FHM=@AEA @?KM= =?DM=EA FH=?@=M?O = HOM@ ?A E FHA?EM EAK FH JAIJKA =FEIO M H@ JHO?D =@K IE. =HM =JO ?D=H=JAHA @A= H=JOMO M JHO?D IJHO ME K IE. @ AC FI=M=E= = E I=?K ?O FHA=MO AC =HKI=E= = F@IJ=MMA =?AEA = CHK?EA FH=M= E.@O=H@MAC E H=MAC +D?E== O M JO EAI?K M I?ACO IFI F@E.M= 2=K FHB @H D= )@HAME ME JMIEAK = ?AA H=@O E MI=ME JHA J M=HOIOO FMIJ=M=EK EEAIA FH=?O = A@?A EA JMH?A EIFEHM= EA @ MO?AHFK ?AC MO= E=E= FHKI=O?D M EA FH AM ,E.K. HMEA? 2=K 2HB )@HAME K =IME H= 2=K 2HB @H D= 9?EA?DME KI=IEAK = EIJJA E MEEMA KM=CE @E.E JHO IE ?= J= =? ? OI== F@ MC.@A AHOJHO?O 9=HI=M= MEA?EA # H ,EE= ,HHAM= :1 9O= M=6EAIO?D IHJM 9O=M=(cid:11)EAIO?DIHJM 9O=M=(cid:11)EAIO?DIHJM DF AFEA?AIJM E DECEA= FH=?O *EKAJO 5 *EKAJO 5 @K =MO?IAC @2+ KIJ=M= @E=  # H 2HAFEIO CA FH=M= ?OMEAC ,7 H ! F ! ,7 ,EAE 7IJ=M -2 -@K=?= 2H=ME?= 1+ 1BH=JE +EIIEAH + KIJ=M= @E= ! $ H @AI ?OMEO ,7 H $ F ! A  KIJ=M= @E= $$ H @AI =HO ,7 H F ##! A MA?= 2 MA?= E.@O=H@MA HC=E=?E 2H=?O 2 KIJ=M= @E= $$ H @AI FH=?O JA@ ,7  H H F A 2+ KIJ=M= @E=  $ H @AI FIJ.FM=E= ?OMEAC ,7 H ! F $ A 22 M=HJ=E 2H=M= 2HOM=JAC 4 KIJ=M= @E= # $ H @AI H@EO E FEA K?O ,7 H F # A  @AI ME = ` 4FH @AEA 2HAO@AJ= 42 @E= !! H ,7 H F # A 2 EJH 2H=ME?O 2H EJH 2H=M= 2H=?O  =IJ.FO = 2 MA 2H=M H KAH 5) =?AO 5 @ )@EEIJH=?OO ?DH=,=O?D7 KIJ=M= @E=  H ?DHEA @=O?D I MO?D JA@ ,7  H H  F $  BBE?E= KH= H HA?AEA :111 9O= M=(cid:11)EAIO?D IHJM F ?EJ FKI ?EJ=JK @EA ?OJM=A 5  EH HA?A 5 @K =MO?IAC ` $ 5)2E75 HA?E?JM 5 @K =MO?IAC ` 1 = )@EE IJH=?O= 2H=?O E 7 AFEA?A 5FA?O?D 5+2 HA?E?JM 5 @K =MO?IAC ` 1 = +OME= H= 1 = 2H=?O E 7 AFEA?A 5FA?O?D @ $! H 52 HA?E?JM 5 @K =MO?IAC ` 1 = 2H=?O 7 AFEA?A 5FA?O?D E 5FH=M 2K E?O?D @ ! H 52 HA?E?JM 5 @M 2IE?D 52E) HA?E?JM 5 @M 2IE?D E EIE )H EJH= ?MO?D 2= 2=AIJH= 2) 2I= )=@AE= =K 2E2 2=IJM E 2H=M 2E5 2H=?= E = AFEA?AEA 5FA?A FJ FKJ 2EJ5F 2EJO= 5FA?= 22+ 2HAFEIO CA FH=M= ?OMEAC @E=  # H ,7 H ! F ! FH FHM= FIJ FIJ=MEAEA F FO?= 22 2H=M 2H=?O 25 2HAC @ 5 @MO 2HAC @ 5AMO 25A FK  FK EM=O 42H 4=@?= 2H=MO HA@ HA@=?= HA@=JH HF HFH @AEA 42-E5 4K?D 2H=ME?O -E?O E 5?CE?O I IJH= 5+ 5JK@E= +OMEEIJO?A 5 5 @ =MO?IO 52 5K? = 2H=?ME?= J J J J AIJ :18 9O= M=(cid:11)EAIO?D IHJM JA@ JAIJ A@EJO 6 6HO K= IJOJK?OO J JK=?AEA JM J= M=O = L LAHIKI ?JH= FHA?EM MO@ MO@=EA MOH MOH  H  EH HA?A @ @=EA   =? 7 AIOJO =KMA 7EMAHIOJAJK =CEAIEAC M=M7 KIJ=M= @E= ## H ME =?D =M@MO?D JA@ ,7  H H F # A :8 9O= EJAH=JKHO ) H=MI= ) =2? 2H=M= HACK=?= ECK 2H  H )@HA?= 0 .EBE?FH=MA F@IJ=MO 2MIA?DA ,A=H=?E 2H=M 9O=EJAH=JKHO 9O=EJAH=JKHO +MEA= 4?EE .EBE?A 7 $$  )JME? ?DH= C@ ?E ?MEA= M FH=MEA E.@O=H@MO )=AI 7ELAHIEJ=JEI =HE=A +KHEA5@MI= 5A?JE / 8 ! H K E  *=BE= 2IEA FH=M =HA 9=HI=M=  *==I= * 5=HC= IJOJK?O= E A =?AEA M =HAIEA ?DHO FH=M F@IJ=MMO?D M 9E EAMIE 2@IJ=MMA FH=M= A@IJE E E?D I @M= ?DH= 9=HI=M=  *=H= 9 AJ=H @ KIJ=M ME =?D =M@MO?D HC=E=?=?D FH=?@=M?M HME OM=EK IFHM EHMO?D MEAE=?D CHK FMO?D /@=I  *A?DMI=/A D=H@J ) 5J=AMIE 6 EC ` F=JCE= =H @=E= FAH IAA 9=HI=M=  *AHE 1 ,MEA ?AF?A M ?E 9=HI=M=  *E@EIE 5AH@= +OMEFH=M= ?DH= @ H I EIJO?D M FH=JO?A I @MA M , H= I EIJA E E?D ?DH= M FIE FH=MEA ?OMEO =C=@EAE= MO H=A HA@ 5 2E JMIE 1IJOJKJ 2=IJM= E 2H=M= 2) 9=HI=M= $ *E@EIE 7M=CE @ FHAJM MAE=?E FH=M= ?OMEAC 22 4 111   *EAEA / 2H=M FH=?O = FH=M ?OMEA 1 2E5 $ H *EAH=A 4 5OE@AI 2H=M E.@O=H@MA FK E?A 9=HI=M= *E?O?==AMI= 6 FEEA FH=?ME=?D M MEAJA FH=M= 9=HI=M=  *=F=E 4 =JAO -KHFAIEA FH=M FH=?O M FIEA FAHIFAJOMEA 1IJOJKJ =K 2H=MO?D 2) 9=HI=M= ! *HMI= 5 9O=CH@AEA C@EMA 9=HI=M= *HME?  ME A FHM=@AE= FHA FH=?@=M?. @KAJ=?E I MA E HC=E=?OA =HAIK ?DHO @=O?D I MO?D 2E5 H ! :811 9O= EJAH=JKHO *HKJ= 1 /@ ?MEA= ` =JACHE FH=M= FH=?O 2E5 H *HKJ= 1 /@ ?MEA= ` =JACHE FH=M= FH=?O HABAH=J MOCIO = BAHA?E =KMA /@ FH=?ME= =JACHE FH=M= FH=?O #$ H *EKH 4A?E= 2H=M OM=JAIE?D 9=HI=M= *HKJ= 1 ?DH= @ H I EIJO?D FH=?ME= 2E5  H *HKJ= 1 ?DH= FHA@ .=EA E AIJM=EA IAIK=O M =JHK@ EAEK 2E5 ! H *HKJ= 1 4M  EAJ E .??O M FH=?O M MEAJA FH=M= 9IFJO -KHFAIEA 1FE=?A @= 2IE @ $ *H= /A@AH 2IO?DCE?= FAHIFA?JELAI *IJ  *H 4 4ME =EA FHA FH=?ME= KMO FH=?. A MOFMEA@AE= 52  H ` *K?D== 2H=M =HA =JAHE=A 9=HI=M=  +=IA 9 @AI FH=?O AJ=H @ MAE=?E 9=HI=M= # +=IA 9 MAIJE= ME =E= FH=?ME= FA?AEA FH=?@=M?O 42H H +== 4 ,AH K=KJAHA 9AJJ AMAHC =DAE`*AHE`EFEC  +EIA ) , H= I EIJA E E?D EA= JM= ?DH= M @AIEA ?OMEO )?J= 7ELAHIEJ=JEI 9H=JEI=LEAIEI $ 2H=M +:811 9H?=M  +F= /@ ?MEA= = =JACHE= FH=M= 9H?=M +F= 7M=CE C@ ?E ?MEA= H= A ?DH= M MEAJA MA IJOJK?E 25A  H # +=?DHIE 9 ME =E= =HOI MO=@K 9=HI=M= # MEAHJE= * .K?A =I=@ FH=M= FH=?O M ME K =HJ ! @AIK FH=?O FH = IOIJA=JO=?E 2H=M FH=?O K AFEA?AE= IFA?A FE JO= IFA?= 9O H=A =C=@EAE= FA  MEAHJE= *  JAHAJO?O?D =C=@EA I@OBEM=AC FH=M= FH=?O E= KM=C M ME K =HJ ! @AIK FH=?O M 2H A=JOE 2H= M= 2H=?O E 2EJOE 5?=A 2H=?A =KMA 7EMAHIOJAJK IEAC  H  , HMIE 0 @AI ?OMEO ` AJ=H 9=HI=M=  , HMIE 0 AIJM=EA IAIK=A M EAI?K FH=?O 2E5  H , HMIE 4ME =EA IJIKK FH=?O A MOFMEA@AE= FHA FH= ?ME= FHO?O @JO? ?O?D FH=?@=M?O 7M=CE @A ACA =J= 42-E5 $ ! ,=IE /@ ?MEA= = =C=@EAE= AC M ?E M BEBEE IJ= H?OJA M =C=@EAE= C@ ?E ?MEA= HA@ +AH=MIE K E  ,HHAM= , +O = FAM =?@A AIJM=EA AIJ @OIHOE=? 5JK@E= =HAIK FH=M= FH=?O E FEJOE IFA?A H=M 4?E !  :8111 9O= EJAH=JKHO ,HHAM= , EJHEC M EAI?K FH=?O 2E5  H ,HHAM= , EAC H@M ?DHO?D FHA@ AIJM=EA A IJM=EA IAIK=O E ECEA 2E5  H ,H@ ) @FKI?= ?E MOHOIJOM=E= M=HECH=BK M IJIK=?D FH=?O 2E5 ! H ,HAME?E 2MIA?D= ,A=H=?= 2H=M +MEA= = EIFEH=?= MIF?AI AC HMK FH=M ?MEA= +DHA ?E=E M MEA?EA !  ! ,O?MIE 9 IFH=MEA ?DHO @ H I EIJO?D FH=?MEM 2E5 H # ,O= 1 =I=@O FHO=M=E= E KIJ==E= MOI ?E =@ K?OEAE= FEAE.? AC M H=EA =HKIAE= @ H= I EIJAC 22 4 :  ! ,OE= ) FH A=JOE ?DHO @ H I EIJO?D FH=?ME= M FH=MEA FIE E 4. 5JK@E= 2H=ME?A  H ,E=?D= =I=@= AF HA@EAC IJIM=E= IJOJK?E M @EA@EEA M ?E E FH=M OM=JAE M OM=JA ` AC M ?E E FH=M= 4A? E 2H=M OM=JAIE?D ` 9=HI=M=  -CCAH ) AJ=H K 5?DMAEAAHEI?DA ELECAIAJ K?D J WHE?D ! -GK=EJO E AFOAJ =@ ??KF=JE /AAH= 5KHLAO O JDA +EJJAA B -NFAHJI JDA )FFE?=JE B +LAJEI =@ 4A?A@=JEI 1JAH=JE= = KH +BAHA?A #JD 5AIIE 4=FHJ 111 ?. * /A AM=  -GK=EJO E AFOAJ =@ ??KF=JE 5FA?E= 5KHLAO O JDA +EJJAA B -NFAHJI JDA )FFE?=JE B +LAJEI =@ 4A?A@=JEI 1JAH =JE= = KH +BAHA?A !H@ 5AIIE 4=FHJ 111 ?. * /AAM= $ .E=H 2HAIJ.FIJM= IAIK=A M MO @AIEA =HO M M= @OBE=?= =H= HJEA AJ=HA  9=HI=M=  .E=H 2HAIJ.FIJM CM=?AE= M FIE FH=MEA =HO 6M=HOIJM =KMA M 6HKEK 6 :111 5JK@E= 1KHE@E?=   .EJCAH=@ . 5M= 5 =CAO 8  *KJ M=I EJ HA=O IANK= D=H=I IAJ AC= AD=LEH= =@ FIO?DCE?= @ABEEJEI B JDA MHF=?A LE?JEE=JE B MA M 9 \,DKA A@ 5ANK= D=H=IIAAJ 6DAHO HAIA=H?D =@ JHA=JAJ *IJ .HA EAEIE 6 2H=M FH=?O 9=HI=M= /=HE?E 5 @FMEA@E= ?OME= = EAI?. EMA MOF=@E MO@ 9=HI=M=  /=ME * ?DH= @ H I EIJO?D 5AI E IAI ?AF?E JM FH=M F@EJMO?D I EIJO?D 7 2H=?A 9O==? ?E E ?DHO 9=I ?E 1JAAJK=A # H :1:
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: