Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00128 007471 11068758 na godz. na dobę w sumie
Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej - ebook/pdf
Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 407
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7089-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka stanowi monograficzne opracowanie zagadnienia ochrony prawnej infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej. Sektory elektroenergetyki, gazu ziemnego i ciepłownictwa poddano specyficznej regulacji prawnej, w związku z którą pozostaje ochrona infrastruktury krytycznej konstruowana w oparciu o przepisy ustawy z 26.4.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. W książce dokonano całościowego spojrzenia na infrastrukturę krytyczną z punktu widzenia krajowych i unijnych regulacji prawnych, przyjmując, iż jest to  instytucja istotna dla funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, przy pomocy której łączone są wysiłki państw narodowych w ramach koncepcji wspólnego rynku, która może też służyć „łączeniu” interesów poszczególnych rynków narodowych. W pierwszej części monografii ochronę infrastruktury krytycznej analizuje się z uwzględnieniem kontekstu prawnej regulacji zarządzania kryzysowego, podejmując próbę „usytuowania” ochrony infrastruktury krytycznej względem tej polityki państwa. W przekroju całej pracy wyjaśnia się ochronę określonego rodzaju infrastruktury krytycznej w obliczu norm krajowego i unijnego prawa energetycznego, zmierzając do ustalenia istotnych cech ochrony danego rodzaju infrastruktury krytycznej. Omówiono relewantne regulacje prawa unijnego i pojęcie europejskiej infrastruktury krytycznej. Założeniem jest, iż dopiero „całościowe” spojrzenie na infrastrukturę krytyczną umożliwia zrozumienie znaczenia przepisów o ochronie infrastruktury krytycznej. Książka może być przydatna dla teorii i praktyki, zarówno dla studiów z zakresu prawa jak i problematyki bezpieczeństwa narodowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ TOMASZ  DŁUGOSZ Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE TOMASZ DŁUGOSZ • OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ TOMASZ DŁUGOSZ WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7088-0 ISBN e-book 978-83-255-7089-7 Spis treści         Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  IX Bibliografia   .................................................................................................................  XV Wykaz orzecznictwa   ................................................................................................. XXXVII Rozdział I. Wprowadzenie   ......................................................................................  1 Rozdział II. Infrastruktura krytyczna   .................................................................  13 13 § 1.  Infrastruktura krytyczna w wybranych obszarach prawnych .............  I.  Przepisy prawa polskiego .................................................................  13 18 II.  Prawo i polityki unijne .....................................................................  35 III.  Podstawy w traktatach Unii Europejskiej .....................................  43 IV.  Traktat Północnoatlantycki ............................................................  § 2.  Definicja legalna infrastruktury krytycznej ...........................................  46 46 I.  Elementy definicji .............................................................................  52 II.  Funkcja społeczna infrastruktury krytycznej ..............................  60 § 3.  Wyodrębnienie infrastruktury krytycznej ..............................................  Rozdział III. Ochrona infrastruktury krytycznej   .............................................  67 67 § 1.  Ustawa o zarządzaniu kryzysowym .........................................................  67 I.  Planowanie cywilne i plany zarządzania kryzysowego ..............  73 II.  Ochrona infrastruktury krytycznej ...............................................  III.  Struktury władzy i zadania publiczne ...........................................  76 86 IV.  Wnioski  ..............................................................................................  87 § 2.  Definicja legalna ochrony infrastruktury krytycznej............................  87 I.  Działania ochrony infrastruktury krytycznej .............................  II.  Integralność i funkcjonalność infrastruktury krytycznej .........  92 95 III.  Kryteria ochrony infrastruktury krytycznej................................  99 IV.  Wnioski ...............................................................................................  101 § 3.  Zarządzanie kryzysowe...............................................................................  101 I.  Pojęcie zarządzania kryzysowego ..................................................  II.  Zadania zarządzania kryzysowego ................................................  105 112 III.  Sytuacja kryzysowa ...........................................................................  117 IV.  Podmioty zarządzania kryzysowego .............................................  122 V.  Bezpieczeństwo narodowe ...............................................................  VI.  Wnioski ...............................................................................................  129                                 V Spis treści             § 4.  Pojęcie ochrony infrastruktury krytycznej .............................................  I.  Ogólna charakterystyka ochrony infrastruktury krytycznej ....  II.  Ochrona infrastruktury krytycznej i zarządzanie kryzysowe ....  III.  Charakterystyka systemu ochrony infrastruktury krytycznej  (dokończenie) .....................................................................................  IV.  Systemy infrastruktury krytycznej na przykładzie energetyki   sieciowej ..............................................................................................  Rozdział IV. Podstawowe środki ochrony infrastruktury krytycznej   ..........  § 1.  Obowiązek ochrony operatorów infrastruktury krytycznej ................  I.  Zakres obowiązku operatorów infrastruktury krytycznej ........  II.  Sprzeciw ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa .........  § 2.  Inne środki ochrony infrastruktury krytycznej .....................................  I.  Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej .........  II.  Plany zarządzania kryzysowego .....................................................  III.  Zasada niejawności ...........................................................................  § 3.  Europejska infrastruktura krytyczna .......................................................  I.  Wyznaczanie europejskiej infrastruktury krytycznej ................  II.  Ochrona infrastruktury krytycznej w polityce unijnej ..............  Rozdział V. Cele polityki energetycznej państwa i ochrona infrastruktury krytycznej   .............................................................................................................  § 1.  Polityka energetyczna państwa ..................................................................  I.  Wprowadzenie ...................................................................................  II.  Ogólna charakterystyka polityki energetycznej państwa                     pod względem przedmiotowym .....................................................  III.  Prawnomiędzynarodowe aspekty polityki energetycznej ..........  IV.  Ogólna charakterystyka polityki energetycznej państwa         pod względem podmiotowym ........................................................  § 2.  Konkurencja sektorowa ..............................................................................  I.  Uwarunkowania rozwoju konkurencji sektorowej .....................  II.  Pojęcie rynku w energetyce sieciowej ............................................  III.  Model rynkowy a ochrona infrastruktury krytycznej ...............  § 3.  Bezpieczeństwo energetyczne ....................................................................  I.  Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego ........................................  II.  Bieżące bezpieczeństwo energetyczne ...........................................  III.  Perspektywiczne bezpieczeństwo energetyczne  .........................  § 4.  Ochrona interesów odbiorców paliw i energii.........................................        131 131 138 146 156 159 159 159 169 172 172 177 180 184 184 190 196 196 196 201 204 210 218 218 222 233 239 239 244 248 253 VI Spis treści Rozdział VI. Środki polityki energetycznej państwa a ochrona infrastruktury krytycznej   ................................................................................  § 1.  Odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych .............................  I.  Zadania przedsiębiorstw energetycznych .....................................  II.  Reglamentacja umów energetycznych ...........................................  III.  Operatorzy systemów sieciowych ...................................................        § 2.  Standard ochrony sieciowych dostaw energetycznych   i infrastruktury.............................................................................................  § 3.  Zadania organów właściwych w sprawach polityki energetycznej ......  I.  Organy właściwe w sprawach polityki energetycznej .................  II.  Polityka energetyczna Rady Ministrów .........................................  III.  Polityka ministra właściwego do spraw gospodarki ...................  IV.  Polityka regulacyjna Prezesa URE .................................................          § 4.  Konflikt polityki energetycznej państwa i ochrony infrastruktury   krytycznej ......................................................................................................  § 5.  Wybrane środki polityki energetycznej państwa ...................................  I.  Odmowa zawarcia umowy energetycznej .....................................  II.  Wstrzymanie dostaw paliw i energii sieciowych .........................  III.  Środki nadzoru koncesyjnego .........................................................  Rozdział VII. Wnioski   .............................................................................................  Indeks rzeczowy  .........................................................................................................        260 260 260 271 277 292 298 298 304 309 313 323 333 333 341 345 353 363 VII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa dyrektywa 2005/89/WE  ....  dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  z 18.1.2006 r. dotycząca działań na rzecz zagwarantowania  bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji in- frastrukturalnych (Dz.Urz. UE L 33 z 2006 r., s. 22)  dyrektywa 2008/114/WE ...  dyrektywa Rady 2008/114/WE z 8.12.2008 r. w sprawie roz- poznawania i wyznaczania europejskiej infrastruktury kry- tycznej oraz oceny potrzeb w zakresie poprawy jej ochrony  (Dz.Urz .UE L 345 z 2008 r., s. 75)  dyrektywa 2009/72/WE  ....  dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE  z 13.7.2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrzne- go energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE  (Dz.Urz. UE L 211 z 2009 r., s. 55)  dyrektywa 2009/73/WE  ....  dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE  z 13.7.2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrzne- go energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE  (Dz.Urz. UE L 211 z 2009 r., s. 94)  DziałAdmRzU  ....................  ustawa z 4.9.1997 r. o działach administracji rządowej (tekst  jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 743 ze zm.) KC  ........................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U.  z 2014 r. poz. 121 ze zm.)  Konstytucja RP  ..................  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U.  Nr 78, poz. 483 ze zm.) ObrRPU  ..............................  ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 461  ze zm.) OchrInfNiejU  .....................  ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.  Nr 182, poz. 1228) OchrOiMU  .........................  ustawa z 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn.  Dz.U. z 2014 r. poz. 1099)  PrEnerg  ...............................  ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U.  z 2012 r. poz. 1059 ze zm.)  PrPostSAdm  .......................  ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami  administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)  IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: