Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00517 008398 10741729 na godz. na dobę w sumie
Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej - ebook/pdf
Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Liczba stron: 446
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6223-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dynamiczny rozwój ochrony konsumenta w Unii Europejskiej zrewolucjonizował ochronę konsumenta w Polsce. W krajowych porządkach prawnych prawodawcy przyjmują założenie, że wobec przedsiębiorcy-profesjonalisty, konsument jest stroną słabszą zarówno ze względu na stopień swoich kompetencji oraz dostępu do informacji, jak i możliwości ekonomicznych. Prawodawca unijny dąży nie tyle do wyrównania osobistej pozycji konsumenta jako strony słabszej, ile do wzmocnienia jego roli w mechanizmach konkurencji, ponieważ tego wymaga zapewnienie równowagi i rozwoju rynku wewnętrznego.

W monografii zaprezentowano analizę wybranych zagadnień dotyczących praw konsumenta w poszczególnych sektorach gospodarki, a zwłaszcza na rynku usług: żywnościowych,  finansowych, turystycznych, medycznych czy internetowych. Poruszono również problemy jego ochrony w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych i postępowaniu administracyjnym. Każdy rozdział odnosi się do tematów nie tylko aktualnych, często dyskusyjnych, lecz także ma wyjątkowe znaczenie dla praktyki. Przedkładana Czytelnikowi książka została podzielona na osiem części, które zawierają problemowe potraktowanie wybranych, najciekawszych i najbardziej aktualnych zagadnień.

Publikacja adresowana jest do prawników, ekonomistów, urzędników, przedsiębiorców, studentów i nauczycieli akademickich, konsumentów, do wszystkich, którzy chcą  pogłębić swoją wiedzę o prawach konsumenta.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE OCHRONA KONSUMENTA W PRAWIE POLSKIM I UNII EUROPEJSKIEJ Redakcja: MARIA KRÓLIKOWSKA-OLCZAK BEATA PACHUCA-SMULSKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARIA KRÓLIKOWSKA-OLCZAK, BEATA PACHUCA-SMULSKA (red.) • OCHRONA KONSUMENTA W PRAWIE POLSKIM I UNII EUROPEJSKIEJ Polecamy nasze publikacje: Marcin Łolik WSPÓŁCZESNE PRAWO KONTRAKTÓW – WYBRANE ZAGADNIENIA Wojciech Iwański UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO OBJĘTEGO BANKOWOŚCIĄ INTERNETOWĄ Konrad Politowicz GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM Paweł Czarnecki POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE WOBEC OSÓB WYKONUJĄCYCH PRAWNICZE ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO Jan Lic SPÓŁKA CYWILNA, PROBLEMY PODMIOTOWOŚCI PRAWNEJ Joanna Zięba RENTY STRUKTURALNE W USTAWODAWSTWIE ROLNYM Ewa Rott-Pietrzyk WYKŁADNIA UMÓW W PRAWIE MODELOWYM I WSPÓLNYM EUROPEJSKIM PRAWIE SPRZEDAŻY (CESL) www.ksiegarnia.beck.pl OCHRONA KONSUMENTA W PRAWIE POLSKIM I UNII EUROPEJSKIEJ Redakcja: MARIA KRÓLIKOWSKA-OLCZAK BEATA PACHUCA-SMULSKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. dr hab. Andrzej Powałowski Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz przez CanPack S.A. z siedzibą w Krakowie © Wydawnictwo C.H.Beck 2013 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6222-9 ISBN e-book 978-83-255-6223-6 Spis treści Przedmowa    ................................................................................................................  XIII Autorzy   ........................................................................................................................  XII Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  XXIII Bibliografia   .................................................................................................................  XXIX Część I. Społeczeństwo konsumpcyjne w refleksji filozoficznej i językowej .  1 Rozdział I. Fenomeny społeczeństwa konsumpcyjnego w filozofii Hanny Arendt  ......................................................................................................  1 Rozdział II. „kFEEL NATURALny” – spojrzenie językoznawcy na najnowsze reklamy   .................................................................................................................  § 1.   Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.   Budowa reklamy ...........................................................................................  § 3.   Charakterystyka wypowiedzi reklamowej ..............................................  § 4.   Slogan – główna część reklamy ..................................................................  § 5.   Reklama a obyczaje językowe .....................................................................  § 6.   Podsumowanie .............................................................................................  Część II. Prawo konsumenta do informacji  .........................................................  Rozdział III. Konsument – pojęcie i jego europejski model    ...........................  § 1.   Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.   Definicja konsumenta w prawie polskim .................................................  § 3.   Definicja konsumenta w prawie Unii Europejskiej ................................  § 4.   Model przeciętnego konsumenta  .............................................................  § 5.   Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział IV. Prawo do informacji i edukacji podstawą ochrony interesów konsumenta  ..........................................................................................................  § 1.   Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.   Pojęcie informacji ........................................................................................  § 3.   Ewolucja regulacji prawnych – prawa do informacji  ............................  § 4.   Społeczeństwo informacyjne .....................................................................  § 5.   Prawo konsumenta do informacji .............................................................  12 12 14 15 18 22 24 25 25 25 26 30 33 37 38 38 38 40 42 43  Spis treści § 6.   Informacja handlowa a reklama  ...............................................................  § 7.   Podstawy prawa do informacji w projekcie ustawy o prawach  konsumenta ...................................................................................................  § 8.   Podstawy prawa do informacji w wybranych szczegółowych regulacjach  prawnych .......................................................................................................  § 9.   Prawo do prywatności informacyjnej .......................................................  § 10.  Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział V. Reklama zawodów prawniczych a interes       konsumentów – na przykładzie zawodu adwokata   .....................................  § 1.   Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.   Reklama .........................................................................................................  § 3.   Reklama a informacja ..................................................................................  § 4.   Reklama i informacja o usługach adwokackich ......................................  I.  Zakaz reklamy usług adwokackich ................................................  II.  Informacja o usługach adwokackich .............................................  III.  Status podmiotu świadczącego usługi prawne a reklama ..........  1. Aplikanci adwokaccy....................................................................  2. Doradcy prawni.............................................................................  3. Promowanie Adwokatury ............................................................  § 5.   Reklama adwokacka – spojrzenie konsumenta.......................................  § 6.   Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział VI. Potrzeba ochrony prawnej poszczególnych grup konsumentów jako odbiorców reklamy   ....................................................................................  § 1.   Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.   Problematyka reklamy ................................................................................  § 3.   Model współczesnego konsumenta  ..........................................................  § 4.   Klasyfikacja konsumentów jako odbiorców reklamy ............................  I.  Dzieci jako wyjątkowi odbiorcy reklamy ......................................  II.  Osoby starsze .....................................................................................  § 5.   Podsumowanie .............................................................................................  Część III. Konsument na rynku usług medycznych  ...........................................  Rozdział VII. Ochrona zdrowia publicznego w systemie prawnym Unii     Europejskiej   .........................................................................................................  § 1.   Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.   Ewolucja rozwiązań prawnych UE w zakresie zdrowia publicznego  .  § 3.   Prawo do ochrony zdrowia w Traktacie lizbońskim  .............................  § 4.   Regulacje prawne dotyczące wyrobów tytoniowych a ochrona  zdrowia  .........................................................................................................  47 51 54 58 62 63 63 64 66 67 67 69 73 73 73 74 74 75 77 77 78 79 80 82 85 88 91 91 91 92 96 98 I Spis treści § 5.   Regulacje prawne dotyczące tzw. dopalaczy a ochrona zdrowia .........  § 6.   Podsumowanie .............................................................................................      Rozdział VIII. Udostępnianie informacji o stanie zdrowia konsumenta- -pacjenta przez podmiot wykonujący działalność leczniczą   ....................  § 1.   Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.   Pacjent jako konsument ..............................................................................  § 3.   Udostępnianie informacji o stanie zdrowia ............................................  I.  Udostępnianie informacji o stanie zdrowia .................................  II.  Udostępnianie dokumentacji medycznej ......................................  § 4. Podsumowanie ................................................................................................  Rozdział IX. Reklama farmaceutyczna a ochrona praw konsumenta   ..........  § 1.   Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.   Reklama farmaceutyczna ............................................................................  § 3.   Źródła ograniczeń stawianych reklamie farmaceutycznej ...................  § 4.   Rodzaje nadzoru nad reklamą farmaceutyczną ......................................  § 5.   Roszczenia konsumenta ..............................................................................  § 6.   Ochrona interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym ...........  § 7.   Podsumowanie .............................................................................................  99 101 102 102 103 104 104 105 111 113 113 114 116 117 120 128 134 Rozdział X. Prawo konsumenta do informacji a reklama produktów leczniczych, produktów kosmetycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz suplementów diety   .......  136 § 1.   Wprowadzenie ..............................................................................................  136 § 2.   Konsument – nabywca produktów leczniczych, produktów kosmetycznych,  środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego  i suplementów diety .....................................................................................  § 3.   Prawo konsumenta do informacji  ............................................................  § 4.   Reklama w prawie farmaceutycznym .......................................................  § 5.   Reklama produktów kosmetycznych i informacje o produkcie ...........  § 6.   Reklama i informacja dotycząca środków spożywczych specjalnego  przeznaczenia żywieniowego i suplementów diety ................................  § 7.   Podsumowanie .............................................................................................  Część IV. Konsument na rynku usług turystycznych .........................................  Rozdział XI. Ochrona konsumenta na rynku usług turystycznych   ..............  § 1.   Wprowadzenie  .............................................................................................  § 2.   Rozwój sektora usług turystycznych jako determinant konieczności  ochrony turysty jako konsumenta ............................................................  § 3.   Turysta i organizator turystyki jako strony umowy ..............................  137 138 141 144 145 146 147 147 147 148 150 II Spis treści     I.  Turysta jako konsument ..................................................................  II.  Organizator turystyki  .....................................................................  § 4.   Konieczne informacje przed zawarciem umowy ....................................  § 5.   Charakter prawny i treść umowy o podróż .............................................  § 6.   Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa organizatora turystyki    § 7.   Zmiany w treści umowy  .............................................................................  § 8.   Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział XII. Ochrona konsumenta usług transportu lotniczego   ................  § 1.   Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.   Prawa przyznane pasażerom linii lotniczych na gruncie prawa  unijnego .........................................................................................................  § 3.   Nadzwyczajne okoliczności ograniczające lub uwalniające  przewoźnika od odpowiedzialności  .........................................................  § 4.   Postępowanie reklamacyjne .......................................................................  § 5.   Proponowane zmiany w przepisach unijnych dotyczących praw  pasażerów linii lotniczych ..........................................................................  § 6.   Podsumowanie  ............................................................................................  Rozdział XIII. Ochrona konsumenta na rynku przewozów morskich   .........  § 1.   Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.   Specyfika rynku przewozów morskich pasażerskich – nowe trendy,  nowe wyzwania ............................................................................................  § 3.   Międzynarodowy a europejski rynek morskich przewozów  pasażerskich ..................................................................................................  § 4.   Prawo pasażera do informacji ....................................................................  § 5.   Prawa pasażerów i obowiązki przewoźnika w przypadku odwołania  lub opóźnienia podróży ..............................................................................  § 6.   Prawo do niedyskryminacyjnych warunków umownych osób  niepełnosprawnych  .....................................................................................  § 7.   Skarga pasażera na działania przewoźników ..........................................  § 8.   Odpowiedzialność przewoźnika morskiego za śmierć lub uszczerbek  na zdrowiu pasażera ....................................................................................  § 9.   Odpowiedzialność przewoźnika morskiego za bagaż pasażera ...........  § 10. Podsumowanie ..............................................................................................  Część V. Ochrona konsumenta na rynku żywnościowym  ................................  Rozdział XIV. Prawo konsumentów do rzetelnej informacji na rynku żywności   ...............................................................................................................  § 1.   Wprowadzenie ..............................................................................................  III 151 153 155 158 159 161 163 165 165 168 174 179 183 186 188 188 190 193 199 201 204 208 210 212 213 217 217 217 Spis treści § 2.   Regulacje prawne dotyczące rzetelnej informacji o żywności w Unii  Europejskiej i w Polsce ................................................................................  218 § 3.   Wybrane akty prawne dotyczące informowania konsumentów o niektórych  231 rodzajach żywności ......................................................................................  § 4.   Ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi  i czynami nieuczciwej konkurencji ...........................................................  § 5.   Podsumowanie .............................................................................................  234 240 241 241 242 244 244 244 246 247 247 248 249 249 250 251 251 252 253 253 257 257 258 258 259 261 261 IX Rozdział XV. Ochrona oznaczeń geograficznych z perspektywy   konsumentów   ......................................................................................................  § 1.   Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.   Oznaczenie geograficzne – pojęcie ...........................................................  § 3.   Ratio legis ochrony oznaczeń geograficznych .........................................  I.  Perspektywa konsumentów  ............................................................  1. Funkcja informacyjna ..................................................................  2. Funkcja gwarancyjna ...................................................................  II.  Perspektywa producentów ..............................................................  1. Ochrona reputacji .........................................................................  2. Funkcja przyciągania klienteli ....................................................  III.  Perspektywa regionu i kraju ............................................................  1. Ochrona obszarów wiejskich ......................................................  2.  Gastronomia turystyczna  ..........................................................      § 4.  Instrumenty ochrony oznaczeń geograficznych w Unii  Europejskiej  ..................................................................................................  I.  Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP) oraz Chronione  Oznaczenie Geograficzne (ChOG).................................................  II.  Skutki rejestracji  ...............................................................................  § 5.   Zakres ochrony oznaczeń geograficznych ...............................................    I.  Bezprawne porównanie lub wykorzystanie renomy  na przykładzie nazwy champagne ..................................................  II.  Nadużycie, imitacja, przywołanie  .................................................  1. Gorgonozola v. Cambozola .........................................................  2. Parmigiano Reggiano v. parmezan ............................................  3. Fałszywe i wprowadzające w błąd określenie miejsca  pochodzenia  ................................................................................  § 6. Podsumowanie ................................................................................................  Część VI. Rynek usług finansowych  ......................................................................  Rozdział XVI. Skuteczność zabezpieczenia roszczeń nabywcy poprzez otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy w przypadku upadłości dewelopera   ...........................................................................................................        Spis treści § 1.   Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.   Dopuszczalność realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego  na gruncie niebędącym własnością lub w użytkowaniu wieczystym  dewelopera  ....................................................................................................  § 3.   Uregulowania prawne upadłości dewelopera przed i po wejściu w życie  ustawy deweloperskiej .................................................................................  § 4.   Odrębne masy upadłości w zakresie przedsięwzięć deweloperskich ..  § 5.   Pierwszeństwo w zaspokojeniu nabywców ..............................................  § 6.   Zgromadzenie nabywców  ..........................................................................  § 7.   Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział XVII. Patologie systemu konsorcyjnego – wybrane aspekty nieuczciwej praktyki rynkowej   .......................................................................  § 1.   Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.   System konsorcyjny .....................................................................................  § 3.   Prawo karne a prowadzenie działalności w formie systemu  konsorcyjnego ...............................................................................................    I.  Penalizacja systemu konsorcyjnego w ustawie o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji ..................................................................    II.  Penalizacja systemu konsorcyjnego w ustawie o przeciwdziałaniu  nieuczciwym praktykom rynkowym ............................................  § 4.   Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział XVIII. Niedozwolone klauzule umowne w umowach 261 263 268 272 274 276 278 280 280 280 285 285 286 289 291 291 291 294 295 299 302 305 305 305 307 307 308 ubezpieczenia    .....................................................................................................  § 1.   Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.   Niedozwolone postanowienia umowne w regulacji Kodeksu  cywilnego  .....................................................................................................  § 3.   Dobre obyczaje a good faith – problematyka klasyfikacji .....................  § 4.   Wzorzec umowy – jego klasyfikacja i kontrola  .....................................  § 5.   Niedozwolone postanowienia umowne w zakresie ubezpieczeń  na podstawie wpisów do rejestru UOKiK ................................................  § 6.   Podsumowanie .............................................................................................  Część VII. Ochrona konsumenta na rynku usług internetowych  ...................  Rozdział XIX. Ochrona konsumenta w handlu elektronicznym   ...................  § 1.   Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.   Umowy zawierane pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem  w Internecie  ..................................................................................................  I.  Pojęcie umów zawieranych na odległość ......................................  II.  Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy ......................................      X Spis treści     312 III.  Prawo odstąpienia od umowy .........................................................  317 I.  Pozostałe zagadnienia  .....................................................................  319 § 3.   Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział XX. Konsument wobec internetowej reklamy behawioralnej    ......  321 321 § 1.   Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.   Data mining, zbiory informacji o konsumentach ...................................  322 326 § 3.   Profilowanie marketingowe .......................................................................  § 4.   Internetowa reklama behawioralna – polskie i ponadnarodowe rozwiązania  332 337 340 345 prawne ............................................................................................................  § 5.   Kodeksy branżowe, ochrona danych osobowych konsumentów .........  § 6.   Ekonomiczne znaczenie profilowania marketingowego .......................  § 7.   Podsumowanie .............................................................................................  Część VIII. Ochrona konsumenta w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych i postępowaniu administracyjnym  ..........................................  Rozdział XXI. Wpływ zmowy przetargowej na ograniczanie praw konsumenta  ..........................................................................................................  § 1.   Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.   Pojęcie porozumień ograniczających konkurencję  ...............................  § 3.   Rodzaje zmowy przetargowej.....................................................................  § 4.   Formy zmowy przetargowej .......................................................................  I.  Zmowy zamawiających z wykonawcami ......................................    § 5.   Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego a zmowa            przetargowa ...................................................................................................  I.  Ogłoszenie o zamówieniu ................................................................  II.  Kryteria kwalifikacji wykonawców ...............................................  III.  Opis przedmiotu zamówienia i sporządzenie oferty ..................  I.  Wadium ..............................................................................................  .  Unieważnienie postępowania przetargowego ..............................  § 6.   Sankcje za naruszenie prawa poprzez zawarcie zmowy przetargowej   § 7.   Podsumowanie .............................................................................................  Rozdział XXII. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy   .......................  § 1.   Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.   Umowne prawo odstąpienia .......................................................................  I.  Istota prawa odstąpienia ..................................................................  II.  Termin realizacji prawa odstąpienia ..............................................  III.  Skutki odstąpienia od umowy ........................................................  I.  Odstępne .............................................................................................          347 347 347 348 350 350 352 352 352 353 356 356 357 357 359 361 361 362 362 363 364 365 XI 366 366 368 369 374 376 376 377 377 378 380 382 383 383 384 390 391 Spis treści § 3.   Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa  i umowy zawartej na odległość ..................................................................  I.  Pojęcie umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa ..........  II.  Pojęcie umowy zawartej na odległość ...........................................  III.  Konstrukcja prawa odstąpienia od umowy zawartej poza            lokalem przedsiębiorstwa i umowy zawartej na odległość ........  I.  Skutki odstąpienia ............................................................................  .  Odstąpienie od umowy a reklama ..................................................  § 4.   Przypadki umownego prawa odstąpienia przez kupującego ................  § 5.   Odstąpienie od umowy z tytułu niezgodności towaru  konsumpcyjnego z umową .........................................................................  I.  Rękojmia a niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową ....  II.  Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową ........................  III.  Uprawnienia kupującego .................................................................  § 6.   Podsumowanie .............................................................................................        Rozdział XXIII. Wydawanie kopii i odpisów dokumentów w trybie przepisów KPA oraz ich znaczenie dla konsumentów   ...............................  § 1.   Wprowadzenie ..............................................................................................  § 2.   Część merytoryczna  ....................................................................................  § 3.   Podsumowanie .............................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  XII Przedmowa Dynamiczny  rozwój  ochrony  konsumenta  w  Unii  Europejskiej  zrewolucjonizował  ochronę konsumenta w Polsce. Podstawę dla realizacji unijnej polityki konsumenckiej  stanowią  trzy  filary  prawa  konsumenckiego:  działania  w  obszarach  ochrony  zdrowia,  bezpieczeństwa  i  dobrobytu  gospodarczego,  w  tym  promowanie  prawa  do  informacji  i edukacji konsumenckiej oraz ochrony interesów konsumentów, a także wzmacnianie  pozycji stowarzyszeń działających na rzecz ochrony konsumentów.  Określenie treści pojęcia konsumenta nie jest sprawą prostą, ponieważ nie da się raz  na zawsze ustalić kogo „uważa się” za konsumenta1. Jest to bowiem pojęcie funkcjonal­ ne, którego granice zależą od natury i zakresu ochrony, jaką prawodawca zamierza stwo­ rzyć w danej sytuacji lub dziedzinie obrotu. Zróżnicowanie zakresu ochrony kształtuje  pojęcie konsumenta, które w istocie służy wskazaniu podmiotowego zakresu ochrony.  W krajowych porządkach prawnych prawodawcy przyjmują założenie, że wobec przed­ siębiorcy, profesjonalisty, konsument jest zawsze stroną słabszą, tak ze względu na stopień  swoich kompetencji i dostępu do informacji, jak i możliwości ekonomicznych. Z tych  względów wymaga zwiększonej ochrony prawnej. Prawodawca unijny dąży nie tyle do  wyrównania osobistej pozycji konsumenta jako strony słabszej, co do wzmocnienia jego  roli w mechanizmach konkurencji, bowiem tego wymaga zapewnienie równowagi i roz­ woju rynku wewnętrznego. Wolna konkurencja wspiera harmonijny rozwój działalności  gospodarczej i zatrudnienia, a w konsekwencji podwyższa poziom i jakość życia obywa­ teli Unii Europejskiej. Jednocześnie ochrona przed nieuczciwymi czynami konkurencji  i nieuczciwymi praktykami rynkowymi zapewnia postęp technologiczny i poprawia ja­ kość usługi lub produktu, gwarantując tym samym obniżenie kosztów. Przynosi ona za­ tem korzyść konsumentom, ponieważ mogą oni dzięki temu cieszyć się produktami lub  usługami wyższej jakości po lepszej cenie2. W monografii zaprezentowano analizę wybranych zagadnień dotyczących praw kon­ sumenta  w  poszczególnych  sektorach  gospodarki.  Każde  opracowanie  odnosi  się  do  problemów nie tylko aktualnych, często dyskusyjnych, ale posiada nierzadko wyjątkowe  znaczenie dla praktyki. Przedkładana Czytelnikowi książka została podzielona na osiem  części,  które  zawierają  problemowe  potraktowanie  wybranych,  najciekawszych  i  naj­ świeższych zagadnień. Punkt wyjścia stanowi refleksja filozoficzna i językowa dotycząca  społeczeństwa konsumpcyjnego, która pozwala na ubogacenie rozważań prawniczych. 1 Zob. M. Pyziak-Szafnicka (red.), Kodeks cywilny, część ogólna. Komentarz, Warszawa 2009,   s. 224 i n. 2 Prawo i ekonomia konkurencji. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2010, s. 25. XIII Przedmowa Część  druga,  zatytułowana  Prawo  konsumenta  do  informacji  wskazuje  na  poję­ cie i europejski model konsumenta, analizuje jego prawo do informacji przez pryzmat  ochrony oraz przybliża kontrowersyjną kwestię reklamy zawodów prawniczych na przy­ kładzie zawodu adwokata z perspektywy interesu konsumentów. Ostatnie opracowanie  w tej części odnosi się do analizy rozwiązań prawnych ochrony adresatów reklamy przed  niekorzystnym jej wpływem, w szczególności w odniesieniu do dzieci i osób starszych.  Trzecią  część  –  Konsument  na  rynku  usług  medycznych  –  otwierają  rozważania  obejmujące działania Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego, któ­ re z jednej strony uzależnione są od systemu organizacji służby zdrowia w państwach  członkowskich, z drugiej strony zauważa się istotny wpływ prawa unijnego na unormo­ wania krajowe. Zaakcentować trzeba, że poprzez zbliżanie ustawodawstw dotyczących  bezpieczeństwa  żywności,  przeciwdziałanie  obrotowi  dopalaczami,  czy  legislację  obej­ mującą informacje i ostrzeżenia zdrowotne w zakresie wyrobów  tytoniowych następuje  zobowiązanie państwa do uchwalania aktów prawnych, których rezultaty są przeznaczo­ ne dla potencjalnie każdego członka społeczeństwa. Znakomicie uzupełnia tę problema­ tykę kolejna praca odnosząca się do zjawiska udostępniania danych o stanie zdrowia pa­ cjenta  przez  podmiot  udzielający  świadczeń  medycznych.  Autor  wyjaśnia,  że  pacjent,  który sam płaci za wykonywanie usług medycznych, jak i pacjent, którego leczenie jest  opłacane przez NFZ są konsumentami. W części tej podnosząc, że zdrowie publiczne  jest chronione przez Konstytucję RP, ustosunkowano się również do reklamy farmaceu­ tycznej oraz roszczeń jakie przysługują konsumentom – odbiorcom reklamy w sytuacji  naruszenia ich praw. Nie pominięto również prawa konsumenta do reklamy i informa­ cji w przedmiocie produktów leczniczych, produktów kosmetycznych, środków spożyw­ czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz suplementów diety.   Niezwykle  szybko  rozwijający  się  sektor  usług  turystycznych  rodzi  potrzebę  co­ raz większej prawnej ochrony turysty, jako konsumenta na rynku usług turystycznych  (część czwarta). W pełni kompatybilne są również wywody obejmujące ochronę konsu­ menta na rynku usług lotniczych i przewozów morskich. Opracowania poddają anali­ zie system ochrony praw przysługujących pasażerom linii lotniczych, odpowiedzialności  przewoźników i możliwości jej wyłączenia, a także dochodzenia roszczeń w kontekście  ogólnych wymogów ochrony konsumentów. Poruszono, jakże istotną kwestię odpowie­ dzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z przewozem lotniczym osób, wynikłe  w szczególności wskutek odmowy przyjęcia na pokład, opóźnienia lotu lub jego odwoła­ nia.  Rynek przewozów morskich jest uregulowany odmiennie od przewozów lotniczych  i lądowych. Zauważa się obecnie dążenie na rzecz zwiększenia praw pasażerów statków,  do  której  przyczyniły  się  polityka  transportu  morskiego  oraz  polityka  bezpieczeństwa  i ochrony środowiska morskiego. Na problematykę części piątej – Prawo konsumenta na rynku żywnościowym – skła­ da się prawo konsumentów do rzetelnej informacji i edukacji o cechach oferowanej żyw­ ności, jej cenie, o procedurach reklamacyjnych, jak również problem ochrony oznaczeń  geograficznych z punktu widzenia konsumenta.  Nie sposób nie zauważyć, że coraz więk­ sze znaczenie w odbiorze konsumentów zaczynają odgrywać: jakość produktów rozu­ miana jako ich różnorodność, szczególne walory, stanowiące o ich wyjątkowości, które  XI Przedmowa są często związane z pochodzeniem geograficznym. W tym kontekście oznaczenia geo­ graficzne, czyli nazwy służące oznaczaniu produktów pochodzących z określonego miej­ sca, z którym łączona jest określona jakość wyrobu takie jak szampan, oscypek czy bas­ mati mogą niewątpliwie ułatwiać konsumentom identyfikację i wybór produktu. Z kolei  prawna ochrona nazw geograficznych chroni konsumentów przed nieuczciwymi prakty­ kami producentów i wprowadzeniem w błąd przy zakupie wyrobu.  Część  szósta  odnosi  się  do  zagadnień  rynku  usług  finansowych  przez  prezenta­ cję skuteczności zabezpieczenia nabywcy lokalu poprzez otwarty mieszkaniowy rachu­ nek powierniczy, który nie jest zabezpieczony gwarancją bankową lub ubezpieczeniową.  Kolejny rozdział został poświęcony patologii systemu konsorcyjnego. Autor przedstawia  założenia tego systemu, posiłkując się studium przypadków. Dokonuje analizy przepisów  prawnokarnych zawartych w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom ryn­ kowym, dotyczącym nieuczciwej praktyki jaką jest prowadzenie działalności w formie  systemu konsorcyjnego, tzw. systemu argentyńskiego. Bezwzględny zakaz organizowa­ nia i prowadzenia działalności w ramach systemu argentyńskiego wynika z tego, że jest  szczególnie niekorzystny dla konsumentów. Rozważania tej części zamyka opracowanie  klauzul niedozwolonych w umowach z konsumentami. Powstanie rynku usług internetowych, dzięki nowoczesnym technikom komunikacji,  digitalizacji oraz globalnej dostępności do sieci komputerowych, stało się także impulsem  do dyskusji na temat ochrony konsumenta (część siódma).  Istotnym elementem rozwa­ żań jest stworzenie ram prawnych w zakresie ochrony interesów konsumentów w han­ dlu elektronicznym. Niezwykle ważne w praktyce zagadnienie, poruszone w kolejnym  rozdziale, dotyczy rozwoju form przekazu informacji, który jest skorelowany z poszuki­ waniem nowych nośników reklamy. Rynek reklamy internetowej nieustannie rozwija się,  a nowe kanały komunikacji są źródłem reklamy behawioralnej, zakazanej, nieetycznej.  Profilowanie  marketingowe  zarówno  jawne  jak  i  niewymagające  uzyskania  informacji  bezpośrednio od użytkownika, jak każda płaszczyzna komunikacji elektronicznej, wiąże  się tworzeniem baz zawierających dane osobowe uczestników wymiany informacji. Ochrona konsumenta w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych i admini­ stracyjnym postępowaniu egzekucyjnym stanowi przedmiot refleksji prawniczej ostatniej  części publikacji. W rozdziale XXI tej części odniesiono się do zmowy przetargowej jako  jednej z form naruszeń konkurencji, która może również ograniczyć prawa konsumen­ ta. Negatywny wpływ zmowy przetargowej przejawia się m.in. ograniczeniem dostępu  przedsiębiorców do konkurencyjnego udziału w postępowaniu przetargowym, brakiem  stymulacji do rozwoju gospodarczego, ustalaniem cen i brakiem motywacji w podno­ szeniu jakości. Konsekwencją zawarcia porozumień takich jak zmowa przetargowa jest  naruszenie  interesów  majątkowych  konsumentów.    Istnienie  konkurencji  w  zamówie­ niach publicznych przyczynia się również do ochrony praw konsumenta, ponieważ po­ woduje niższe ceny, bogatą i zróżnicowaną ofertę, wyższą jakość towarów i usług oraz  możliwość dokonywania zakupów, które najbardziej zaspokajają potrzeby konsumenta.  W rozdziale kolejnym poruszono kwestie konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy  w świetle rozwiązań prawnych określonych ustawowo i ewentualne umowne odstąpie­ nie. Autorka podnosi, że w polskim ustawodawstwie nie została przewidziana możliwość  X Przedmowa zwrotu towaru niewadliwego, z którą to sytuacją można spotkać się w praktyce. Materia  ostatniego rozdziału, chociaż o ogromnym znaczeniu dla konsumenta, jest w doktrynie  pomijana. Autorka mając świadomość znaczenia zagadnienia wydawania kopii i odpisów  dokumentów w trybie przepisów kpa, znakomicie wypełnia tę lukę. Wskazując na różni­ ce między kopią, a odpisem dokumentu oraz ich uwierzytelnieniem przez organ admini­ stracji zwraca uwagę, że możliwość ich uzyskania stanowi istotną gwarancję ochrony in­ teresów konsumentów i wzmacnia ich pozycję wobec organu.  Publikacja adresowana jest do prawników, ekonomistów, urzędników, przedsiębior­ ców, studentów i nauczycieli akademickich, konsumentów – tych wszystkich, którzy chcą   pogłębić swoją wiedzę o prawach konsumenta. W imieniu Redaktorek prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak XI Autorzy dr Małgorzata Augustyniak – adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa i Pań­ stwa  na  Wydziale  Prawa  i  Administracji  na  Uniwersytecie  Warmińsko­Mazurskim  w Olsztynie. Jej zainteresowania badawcze wiążą się z historią myśli politycznej i praw­ nej, która stanowi tło rozważań o społeczeństwie obywatelskim, populizmie oraz wybra­ nych zagadnieniach z zakresu etyki. dr Mirosław Borkowski – nauczyciel akademicki (adiunkt). Autor publikacji z za­ kresu prawa własności intelektualnej, ochrony konsumenta i praw człowieka. Członek  krajowych towarzystw naukowych. Uczestnik licznych konferencji naukowych – krajo­ wych i międzynarodowych. Szymon Michał Buczyński  –  doktorant  w  Katedrze  Kryminologii  i  Polityki  Kryminalnej, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko­Mazurskiego  w Olsztynie. Przygotowuje dysertacje pod opieką naukową prof. UWM dr. hab. Wiesława  Pływaczewskiego.  W  pracy  naukowo­badawczej  koncentruje  się  na  zagadnieniu  white collar crimes, kryminologii kulturowej, ekokryminologii i problematyce ochrony dziedzi­ ctwa kulturowego. Autor oraz współautor szeregu publikacji w tym prac wyróżnianych  przez  Polskie  Towarzystwo  Kryminalistyczne.  Stypendysta  Fundacji  Fulbrighta  oraz  Fundacji im. Lesława Pagi. dr Oksana Cabaj – adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego na  Wydziale  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  Warmińsko­Mazurskiego  w  Olsztynie.  Absolwentka  studiów  doktoranckich  na  Wydziale  Prawa  Uniwersytetu  w  Bari.  Realizowała wykłady, jako visiting professor, na uniwersytetach włoskich oraz na Litwie.  Prowadziła specjalistyczne szkolenia w ramach projektów realizowanych w Ministerstwie  Spraw Wewnętrznych i Administracji RP oraz Ministerstwie Sprawiedliwości RP. W dzia­ łalności naukowo­dydaktycznej zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z między­ narodowym prawem morza, ale także ochroną praw człowieka oraz ochroną środowiska  w prawie międzynarodowym i unijnym. dr Anna Chodorowska – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu  Warmińsko­Mazurskiego w Olsztynie. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu pra­ wa karnego, prawa wykroczeń oraz innych dziedzin prawa. Jej naukowe zainteresowania  skupiają się przede wszystkim na problematyce przestępstw seksualnych. r. pr. Hanna Frąckowiak – od 2008 r. zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warmińsko­Mazurskiego w Olsztynie na stanowisku asystenta. Od 2011 r.  radca prawny w Olsztyńskiej Izbie Radców Prawnych. Swoje zainteresowania koncentru­ je w obszarze problematyki związanej z procedurą cywilną, prawem kobiet, oraz prawem  XII Autorzy medycznym w szczególności zaś trybem dochodzenia roszczeń z tytułu szkód medycz­ nych. Opiekun merytoryczny Studenckiej Poradni Prawa. Autorka publikacji z zakresu  postępowania  cywilnego,  praw  człowieka,  oraz  prawa  medycznego  z  punktu  widzenia  procesualisty. dr Kamil Frąckowiak –  adiunkt  w  Katedrze  Prawa  Karnego  Materialnego  na  Wydziale  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  Warmińsko­Mazurskiego  w  Olsztynie.  W latach 2012–2013 Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach  Medycznych w Olsztynie, do 2014 r. członek Wojewódzkiej Komisji. W 2008 r. uzyskał sto­ pień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku –  specjalność prawo karne materialne. W 2007 r. ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z językiem wykładowym  angielskim. Autor publikacji z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego, policyjnego,  medycznego, praw człowieka oraz nauk o bezpieczeństwie. dr Anna Górczyńska  –  adiunkt  w  Katedrze  Europejskiego  Prawa  Gospodarczego  na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła studia praw­ nicze na Uniwersytecie Łódzkim. Studiowała również na uniwersytetach w Niemczech  (Muenster, Giessen, Bonn) oraz odbyła staże w instytucjach lobbingowych w Brukseli.  Specjalizuje  się  przede  wszystkim  w  polskim  i  europejskim  prawie  zamówień  pu­ blicznych,  partnerstwie  publiczno­prywatnym,  funduszach  strukturalnych  UE,  e­ad­ ministracji  oraz  szeroko  rozumianym  europejskim  prawie  gospodarczym.  W  latach  2007–2012 kierownik Studium Podyplomowego Fundusze UE, a od 2013 r. kierownik  Studium  Podyplomowego  E­administracja.  Regularnie  uczestniczy  jako  wykładow­ ca w konferencjach zagranicznych oraz prowadzi gościnne wykłady na uczelniach za­ granicznych (m.in. w Niemczech, GB, Danii, Chinach). Doświadczony trener na szko­ leniach adresowanych do administracji samorządowej i rządowej oraz przedsiębiorców.  Autorka licznych polskich i zagranicznych publikacji naukowych. Piotr Jankowski  –aplikant  radcowski  w  Okręgowej  Izbie  Radców  Prawnych  w  Olsztynie.  Ukończył  studia  na  Uniwersytecie  Warmińsko­Mazurskim  w  Olsztynie  na  kierunku  prawo  oraz  dziennikarstwo.  Jest  również  absolwentem  studium  pody­ plomowego  z  zakresu  prawnych  aspektów  inwestycji  budowlanych  prowadzonego  na  Uniwersytecie Warmińsko­Mazurskim w Olsztynie dr Dariusz Kasprzycki  –  adiunkt  w  Katedrze  Prawa  Własności  Intelektualnej  na  Wydziale  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  Jagiellońskiego.  Ukończył  również  psy­ chologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalista i autor licznych publikacji z zakresu  prawa konkurencji, prawa konsumenckiego, prawa Internetu oraz zarządzania własnoś­ cią  intelektualną.  Kierownik  wielu  krajowych  i  międzynarodowych  projektów  badaw­ czych z zakresu zarządzania własnością intelektualną oraz prawa konsumenckiego. dr Agnieszka Kowalska ­ adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa  i Administracji Uniwersytetu Warmińsko­Mazurskiego w Olsztynie, wykładowca prawa  cywilnego i praw pacjenta, Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania  o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie, założycielka i opiekun Koła Naukowego Prawa  Medycznego  „Salus aegroti suprema  lex esto”,  z  którym  w  2013  r.  zrealizowała  projekt  XIII Autorzy edukacyjny „Pacjencie poznaj swoje prawa!” w ramach programu Młodzież w działaniu,  akcja 1.2. Inicjatywy młodzieżowe. prof. UWM dr hab. Maria Królikowska-Olczak  –  profesor  Uniwersytetu  Łódz­ kiego,  kierownik  Katedry  Europejskiego  Prawa  Gospodarczego  na  Wydziale  Prawa  i Administracji UŁ w Łodzi oraz profesor Uniwersytetu Warmińsko­Mazurskiego, kie­ rownik  Katedry  Prawa  Gospodarczego  na  Wydziale  Prawa  i  Administracji  UWM  w  Olsztynie.  Adwokat.  Autorka  publikacji,  opracowań  i  ekspertyz   z  zakresu  europej­ skiego  prawa  gospodarczego,  publicznego  prawa  gospodarczego,  prawa  konkurencji,  prawa   pomocy  publicznej,  prawa  zamówień  publicznych,  prawa  farmaceutycznego,  funduszy unijnych. Wykładała na zaproszenie organizacji pozauniwersyteckich, w tym  m. in. Instytutu Europejskiego w Łodzi, Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, szkole­ nia sędziów i prokuratorów, wykłady dla przedsiębiorców Łódzkiej Izby Przemysłowo­ Handlowej w Łodzi. Wykłady jako visiting profesor na Wydziałach Prawa: w Burgos, San  Sebastian, Walencji (Hiszpania), w Bari (Włochy), w Helsinkach (Finlandia).    Ewa Lewandowska  –  asystent  w  Katedrze  Prawa  Cywilnego  na  Wydziale  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  Warmińsko­Mazurskiego  w  Olsztynie.  Ukończyła  z  ty­ tułem magistra dwa kierunki studiów: prawo i ekonomię (UWM w Olsztynie). Odbyła  kurs dokształcający w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich  zorganizowany przez Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Realizowała wy­ kłady, jako visiting professor, na uniwersytecie Instituto Politecnico do Cavado e do Ave  w Barcelos (Portugalia). Członek Komisji ds. Kategoryzacji i Ankietyzacji WPiA UWM  w Olsztynie. Zainteresowania Autorki skupiają się wokół prawa kontraktów, w tym umów  konsumenckich, prawa spadkowego oraz dóbr osobistych. Autorka publikacji w języku  polskim i angielskim w tym zakresie.  adw. Paweł Lewandowski – asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego na Wydziale  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  Warmińsko­Mazurskiego  w  Olsztynie.  Jest  ab­ solwentem  Wydziału  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  Warmińsko  –  Mazurskiego  w Olsztynie, gdzie ukończył dwa kierunki studiów: administrację oraz prawo. Adwokat.  Zainteresowania Autora skupiają się wokół problematyki reglamentacji działalności go­ spodarczej, konkurencji, prawa spółek, umów handlowych oraz prawa cywilnego.  Sylwia Łazarewicz  –  absolwentka  Wydziału  Prawa  i  Administracji  oraz  Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, asystent w Katedrze  Prawa  Gospodarczego  na  Wydziale  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  Warmińsko­ Mazurskiego,  ukończyła  studia  podyplomowe  z  zakresu  odpowiedzialności  odszko­ dowawczej  na  Uniwersytecie  Warszawskim  oraz  Akademię  Spółek  w  Szkole  Głównej  Handlowej, członek OIRP w Warszawie. Prowadzi badania naukowe w obszarze prawa  gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek. Autorka publikacji z za­ kresu prawa cywilnego i handlowego. prof. SGGW dr hab. Irena Ozimek –  pracownik  naukowo­dydaktyczny  Katedry  Organizacji  i  Ekonomiki  Konsumpcji  na  Wydziale  Nauk  o  Żywieniu  Człowieka  i  Konsumpcji  Szkoły  Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego  w  Warszawie,  zatrudniona  w SGGW na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prowadzi liczne badania naukowe,  XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: