Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00047 004069 18668431 na godz. na dobę w sumie
Ochrona ppoż. w praktyce 2014 - ebook/pdf
Ochrona ppoż. w praktyce 2014 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 90
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3309-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza publikacja została przygotowana z myślą o pracownikach służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników, a także samych pracodawcach.

Dzięki jasnemu określeniu grupy odbiorców i odpowiednio dostosowanej do niej zawartości merytorycznej książka wypełnia istotną lukę, która powstała w tym zakresie na rynku wydawniczym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P H B m u c e m e d a V O c h r o n a p p o ż . w p r a k t y c e Ochrona ppoż. w praktyce Niniejsza publikacja została przygotowana z myślą o pracownikach służby bezpieczeństwa i higieny pra- cy, pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników, a także samych pracodawcach. Dzięki jasnemu określeniu grupy odbiorców i odpo- wiednio dostosowanej do niej zawartości meryto- rycznej książka wypełnia istotną lukę, która powstała w tym zakresie na rynku wydawniczym. Znajdują się w niej szczegółowe omówienia zagadnień dotyczących między innymi: – obowiązków pracodawców i pracowników w zakre- sie ochrony ppoż., – instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, – zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia po- – ewakuacji, – wymogów bezpieczeństwa pożarowego w firmie, – bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkolenia – podręcznego sprzętu gaśniczego, – przygotowania się do kontroli Państwowej Straży żarem, bhp, Pożarnej. ISBN 978-83-269-3309-7 cena: 79 zł UOH 19 Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Katarzyna H. Kopeć Drukarnia: Miller ISBN: 978-83-269-3309-7 Informacje i zamówienia: e-mail: cok@wip.pl infolinia: 22 518 27 27 faks: 22 518 27 50 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 © Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 r. Spis treści Rozdział I. Pracownicy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników ........................................................................... 7 1. Wyznaczenie pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników ........................................................................ 7 2. Konsekwencje niewyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników – kary ze strony Państwowej Inspekcji Pracy .................................................................................... 9 Rozdział II. Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony ppoż. ...................... 10 1. Zapewnienie właściwej ochrony ppoż. w fi rmie, czyli szczegółowe obowiązki pracodawców w zakresie ochrony ppoż. ............................................................... 10 2. Zaznajamianie pracowników z przepisami w zakresie ochrony ppoż. – problemy praktyczne ............................................................................................ 11 Rozdział III. Obowiązki pracowników w zakresie ochrony ppoż. ..................... 13 1. Obowiązek zapoznania się z przepisami w zakresie ochrony ppoż. .................. 13 2. Obowiązek zapoznania się z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ... 13 3. Szczegółowe obowiązki pracowników w zakresie ochrony ppoż. ...................... 13 Rozdział IV. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego ........................................... 15 1. Tematyka instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ............................................... 15 2. Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ........................................... 18 Rozdział V. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem ............... 19 1. Zawiadomienie w przypadku pożaru .................................................................... 19 2. Czas na ewakuację .................................................................................................... 20 Rozdział VI. Ewakuacja .............................................................................................. 21 1. Odpowiedzialność za ewakuację w fi rmie ............................................................ 21 2. Zapewnienie możliwości ewakuacji ....................................................................... 21 3. Zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji .............................................. 23 4. Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji .............................. 23 5. Akcja ewakuacyjna ................................................................................................... 24 6. Czynności po zakończeniu ewakuacji ................................................................... 25 3 Ochrona ppoż. w praktyce Rozdział VII. Wymogi bezpieczeństwa pożarowego w fi rmie ............................ 26 1. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa pożarowego w fi rmie .............................. 26 2. Procedury eliminacji zagrożeń pożarowych w fi rmie – czynności zabronione w zakresie ochrony ppoż. ........................................................................................ 27 Rozdział VIII. Bezpieczeństwo pożarowe w ramach szkolenia bhp .................. 30 1. Podstawa prawna ...................................................................................................... 30 2. Formy przekazywania wiedzy ................................................................................. 30 A. Instruktaż ogólny bhp ......................................................................................... 31 B. Instruktaż stanowiskowy bhp ............................................................................ 31 3. Organizacja ............................................................................................................... 32 A. Główne treści ....................................................................................................... 33 B. Szczegółowy plan zajęć ....................................................................................... 34 C. Ćwiczenia praktyczne ......................................................................................... 34 Ćwiczenia praktyczne w zakresie organizacji ewakuacji ............................... 34 Ćwiczenia praktyczne użycia podręcznego sprzętu gaśniczego .................... 35 4. Charakterystyka zagrożeń pożarowego i wybuchem .......................................... 35 A. Zagrożenie pożarowe – pojęcie ......................................................................... 35 B. Zagrożenie wybuchem – pojęcie ....................................................................... 35 C. Trójkąt ognia pożaru ........................................................................................... 35 Materiał palny – ciecze palne ............................................................................ 36 Materiał palny – pyły .......................................................................................... 36 Materiał palny – gazy palne ............................................................................... 37 Źródło zapłonu .................................................................................................... 37 D. Proces samozapalenia ......................................................................................... 38 Rozdział IX. Techniczne środki zabezpieczenia ppoż. ......................................... 40 1. Podział technicznych środków zabezpieczenia ppoż. ......................................... 40 2. Urządzenia ppoż. ...................................................................................................... 40 3. Podręczny sprzęt gaśniczy ....................................................................................... 41 4. Instalacje ppoż. ......................................................................................................... 41 5. Rozwiązania budowlane .......................................................................................... 41 Rozdział X. Podręczny sprzęt gaśniczy i jego uzupełnienie – przede wszystkim instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, czyli hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe ........................................... 43 1. Rola podręcznego sprzętu gaśniczego ................................................................... 43 2. Skład podręcznego sprzętu gaśniczego ................................................................. 43 3. Uzupełnienie podręcznego sprzętu gaśniczego – przede wszystkim instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, czyli hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe ................................................................................................ 44 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa, czyli hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe ................................................................................................ 44 4 Spis treści 4. Obowiązkowy podręczny sprzęt gaśniczy ............................................................. 51 5. Dobór podręcznego sprzętu gaśniczego ................................................................ 52 A. Podręczny sprzęt gaśniczy a środki gaśnicze ................................................... 52 B. Zakres stosowania środków gaśniczych ........................................................... 52 C. Uniwersalne środki gaśnicze .............................................................................. 53 6. Podręczny sprzęt gaśniczy i środki gaśnicze ......................................................... 54 A. Gaśnice i agregaty proszkowe ............................................................................ 54 Gaśnice pod stałym ciśnieniem ......................................................................... 54 Gaśnice z nabojem wewnątrz ............................................................................ 54 Zastosowanie gaśnic proszkowych ................................................................... 55 Agregaty proszkowe ............................................................................................ 55 Działanie proszku ................................................................................................ 56 Zastosowanie agregatów proszkowych ............................................................. 56 B. Gaśnice i agregaty śniegowe ............................................................................... 56 Gaśnice śniegowe ................................................................................................ 56 Gaśnice GS 5 X – budowa .................................................................................. 57 Agregaty śniegowe ............................................................................................... 57 C. Gaśnice i agregaty pianowe ................................................................................ 58 Typy gaśnic pianowych ....................................................................................... 58 Agregaty pianowe ................................................................................................ 58 Zastosowanie piany gaśniczej ............................................................................ 58 D. Hydronetki wodne .............................................................................................. 58 Budowa hydronetek wodnych ........................................................................... 59 Działanie hydronetek wodnych ......................................................................... 59 E. Koce gaśnicze ....................................................................................................... 59 7. Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego ............................................... 59 A. Podstawa prawna rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego ............ 59 B. Ilość środka gaśniczego i rodzaj gaśnic – zasady ............................................ 59 Obciążenie ogniowe ............................................................................................ 60 Wyjątki .................................................................................................................. 60 C. Usytuowanie podręcznego sprzętu gaśniczego – zasady ............................... 61 8. Konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego ..................................................... 61 A. Częstotliwość ....................................................................................................... 61 B. Autoryzacja serwisów ......................................................................................... 62 9. Bezpieczne użycie gaśnic – zasady ......................................................................... 62 A. Ocena sytuacji w razie pożaru ........................................................................... 63 B. Dopasowanie gaśnicy do pożaru ....................................................................... 63 C. Gaszenie pożarów grupy F ................................................................................. 64 D. Pożar cieczy palnej .............................................................................................. 64 E. Pożar gazu palnego ............................................................................................. 65 F. Zapewnienie drogi odwrotu .............................................................................. 65 5 Ochrona ppoż. w praktyce Rozdział XI. System ochrony ppoż. w fi rmie, czyli ocena stanu ochrony ppoż. ............................................................................................................. 66 1. Organizacja ochrony ppoż. ..................................................................................... 66 2. Warunki ewakuacji ................................................................................................... 66 3. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy .......................................................... 67 4. Stan techniczny instalacji elektrycznej, odgromowej i gazowej ......................... 67 A. Instalacja elektryczna .......................................................................................... 68 Sprawdzenie okresowe ........................................................................................ 68 Częstotliwość badań eksploatacyjnych ............................................................. 68 Zakres badań eksploatacyjnych ......................................................................... 68 Protokół okresowych sprawdzeń i badań eksploatacyjnych .......................... 69 B. Instalacja odgromowa ......................................................................................... 69 Badanie instalacji odgromowej ......................................................................... 70 C. Instalacja gazowa ................................................................................................. 71 Czujniki z sygnalizacją dźwiękową ................................................................... 71 Rury i szafk i instalacji gazowej .......................................................................... 71 5. Magazynowanie i składowanie materiałów, w tym niebezpiecznych pożarowo ................................................................................................................... 72 6. Drogi pożarowe i dojazdy do budynków .............................................................. 76 7. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym ................................................. 77 Rozdział XII. Wewnętrzna ocena warunków ochrony ppoż. – system wewnętrznego audytu warunków ochrony ppoż. .................................................. 79 1. Ocena warunków ochrony ppoż. ........................................................................... 79 2. Audyt warunków ochrony ppoż. ............................................................................ 79 Rozdział XIII. Przygotowanie do kontroli Państwowej Straży Pożarnej ......................................................................................................................... 81 1. Podstawa prawna kontroli PSP ............................................................................... 81 2. Kontrola PSP ............................................................................................................. 81 A. Podstawa przeprowadzanej kontroli PSP ......................................................... 81 B. Zakres kontroli PSP ............................................................................................ 82 3. Kontrola PSP – aspekty praktyczne ....................................................................... 83 A. Upoważnienie do przeprowadzania kontroli PSP .......................................... 83 B. Obowiązki kontrolowanego przez PSP ............................................................ 84 C. Protokół kontroli PSP ......................................................................................... 85 D. Uruchomienie fi rmy – rola kontroli PSP ......................................................... 86 Cel kontroli PSP w nowo wybudowanym obiekcie fi rmy .............................. 86 Co kontrola w nowo wybudowanym obiekcie fi rmy ...................................... 86 E. Operacyjne zabezpieczenia obiektu lub terenu fi rmy .................................... 87 4. Kary za naruszanie przepisów w zakresie ochrony ppoż. ................................... 87 6 Rozdział I Pracownicy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 1. Wyznaczenie pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w za- kresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (art. 2091 § 1 pkt 2 lit. b ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) dalej: kp.). Powinno to być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, licz- by zatrudnionych pracowników oraz innych osób przebywających na terenie zakła- du pracy, a także rodzaju i poziomu występujących zagrożeń (art. 2091 § 2 kp). UWAGA Pracodawca musi konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami czynno- ści dotyczące wyznaczania pracowników do wykonywania działań w zakresie zwal- czania pożarów i ewakuacji pracowników (art. 23711a § 1 pkt 3 kp). Liczba pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać ro- dzaj i poziom występujących zagrożeń (art. 2091 § 3 kp). UWAGA Jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełno- sprawnych, działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników może wykonywać samodzielnie. Musi jednak przy tym uwzględnić wymagania do- tyczące liczby, szkolenia oraz wyposażania pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (art. 2091 § 4 kp). 7 Ochrona ppoż. w praktyce Ponadto pracodawca ma obowiązek przekazywać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania po- żarów i ewakuacji pracowników (art. 2071 § 1 pkt 3 lit. b kp). Informacja ta musi zawierać: ● imię i nazwisko, ● miejsce wykonywania pracy, ● numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej (art. 2071 § 2 pkt 1–3 kp). Tabela 1. Przykład informacji o pracownikach wyznaczonych do wykonywa- nia działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Informacja o pracownikach wyznaczonych Miejsce wykonywa- nia pracy (nazwa wydziału lub komórki organizacyjnej zakła- du pracy) Numer stacjonarne- go telefonu służbowego Numer komórkowe- go telefonu służbowego Adres służbowego e-maila Lp. Imię Nazwisko 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ................................................................................. (podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń w jego imieniu) UWAGA Pracownicy do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów oraz ewaku- acji pracowników muszą mieć ukończone szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w którego ramowym programie zostały uwzględnione m.in. zagad- nienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej. W praktyce dotyczy to wszystkich pracowników fi rmy. 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ochrona ppoż. w praktyce 2014
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: