Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00274 004591 15180794 na godz. na dobę w sumie
Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów - ebook/pdf
Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 251
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7806-299-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Niniejsza książka jest kolejną pozycją autorstwa sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Romana Dziczka, wpisującą się w szeroko rozumianą problematykę prawa mieszkaniowego. Jej tematyka dotyka ogromnej liczby ludzi w Polsce, którzy korzystają z mieszkań na podstawie umowy najmu, w tym w postaci tzw. najmu okazjonalnego oraz ze spółdzielczych praw do lokali.
Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów, zasady zawierania i rozwiązywania umów najmu, podwyższania czynszu, gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowymi, lokale socjalne, tymczasowe i eksmisja – to tylko niektóre, przykładowo wymienione zagadnienia omówione w komentarzu.
Autor w piątym wydaniu poddaje krytycznej i pogłębionej analizie nowe ukształtowanie eksmisji do pomieszczeń tymczasowych i noclegowni, obowiązujące od 16 listopada 2011 r., szerzej omawia eksmisyjne postępowanie sądowe i odszkodowawczą odpowiedzialność gmin za niedostarczenie lokali socjalnych lub niewskazanie pomieszczenia tymczasowego albo noclegowni. Komentarz przywołuje najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i innych są-dów.
Książka będzie użyteczna nie tylko dla szerokiego kręgu prawników praktyków, ale także dla samych lokatorów i właścicieli - zarówno tych instytucjonalnych, jak i osób fizycznych.
Do komentarza dołączone są wzory pozwów oparte na przepisach o ochronie praw lokatorów wraz z uwagami odnoszącymi się do danego rodzaju postępowania i postępowań podobnych.
Roman Dziczek jest specjalistą w zakresie Prawa rzeczowego i spółdzielczego. Jest autorem opracowań oraz komentarzy dotyczących szeroko rozumianej problematyki mieszkaniowej i nieruchomości, m.in. Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądo-wych, Własność lokali. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ochrona praw lokatorów Dodatki mieszkaniowe Komentarz Wzory pozwów Roman Dziczek Wydanie 5 Warszawa 2012 Redaktor prowadzący: Joanna Tyszkiewicz-Żak Opracowanie redakcyjne: Beata Gierasimowicz Redakcja techniczna: Agnieszka Dymkowska-Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN 978-83-7806-299-8 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@LexisNexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 CZĘŚĆ PIERWSZA Ochrona praw lokatorów Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . 23 Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Rozdział 2. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów . . . . . . . . . . . . 67 Rozdział 2a. Najem okazjonalny lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Rozdział 3. Mieszkaniowy zasób gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Rozdział 4. Lokale socjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Rozdział 4a. Tymczasowe pomieszczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 CZĘŚĆ DRUGA Dodatki mieszkaniowe Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Rozdział 2. Dotacje dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Rozdział 3. Zmiany w przepisach obowiązujących. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 5 Spis treści Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 CZĘŚĆ TRZECIA Wzory pozwów Wzór nr 1. Pozew o eksmisję z lokalu mieszkalnego . . . . . . . . . . . . 227 Wzór nr 2. Pozew o ustalenie niezasadności wypowiedzenia czynszu najmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Wzór nr 3. Pozew o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu . . . . . . . 236 Wzór nr 4. Pozew o zapłatę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Wzór nr 5. Pozew o nakazanie dokonania napraw . . . . . . . . . . . . . 245 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Wykaz skrótów Biul. SN Dz.U. k.c. k.p.c. k.r.o. Konstytucja RP Lex LexPolonica MoP nowela sierpniowa z 2011 r. NSA OSN OSNC OSNCP OSPiKA OTK OTK-A – Biuletyn Sądu Najwyższego – Dziennik Ustaw – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cy- wilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzin- ny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) – Konstytucja Rzeczypospolitej – system informacji prawnej Wydawnictwa Wolters Kluwer – Serwis Prawniczy LexisNexis – „Monitor Prawniczy” – ustawa z 1 sierpnia 2011 r. o zmianie usta- wy o ochronie praw lokatorów, mieszkanio- wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępo- wania cywilnego (Dz.U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1342) – Naczelny Sąd Administracyjny – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cy- wilna (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1964 r. do 1994 r.) – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Ar- bitrażowych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzędowy, Seria A 7 Wykaz skrótów OwSS pr.spółdz. Prok. i Pr. SN TBS TK u.d.m. u.k.s.c. u.naj.lok. u.o.p.l. u.s.m. u.w.l. u.z.s.z. – Orzecznictwo w Sprawach Samorządo- wych – ustawa z 16 września 1982 r. – Prawo spół- dzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) – „Prokuratura i Prawo” – Sąd Najwyższy – Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Trybunał Konstytucyjny – ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.) – ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądo- wych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) – ustawa z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.); powoływana też jako ustawa o naj- mie lokali; uchylona – ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso- bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.); powoływana też jako ustawa o ochronie praw lokatorów – ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdziel- niach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) – ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) – ustawa z 22 czerwca 1995 r. o zakwatero- waniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol- skiej (tekst jedn. (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 206 poz. 1367 ze zm.) Uwaga: Artykuły bez bliższego oznaczenia są artykułami ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.). 8 Wprowadzenie I. Piąte wydanie niniejszego komentarza jest aktualnym, uwzględnia- jącym najnowsze zmiany przepisów oraz orzecznictwo, omówieniem ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio- wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z  2005  r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) oraz o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.). Komentarz uwzględnia ostatnią no- welizację ustawy o ochronie praw lokatorów wprowadzoną ustawą z 1 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, miesz- kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1342) obowiązującą 16  listopada 2011 r. Była ona odpowiedzią na krytykę dotychczasowego stanu prawnego wyrażoną przez Trybunał Konsty- tucyjny w wyroku z 4 listopada 2010 r., K 19/06 (OTK-A 2010, nr 9, poz. 96) oraz jego skutek w postaci utraty mocy obowiązującej art. 1046 § 4 k.p.c. w brzmieniu dotychczasowym z dniem 16 listopada 2011 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 1046 § 4 k.p.c. dotyczący sposobu przeprowadzania egzekucji orzeczeń sądowych dotyczących eksmisji z  lokali mieszkalnych jest niezgodny z art. 2 i wynikającą z niego zasadą prawidłowej legislacji, z art. 45 ust. 1 oraz z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, a ponadto w zakresie, w jakim doty- czy wykonania obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego orzeczonego wyrokiem sądowym z powodu znęcania się nad rodziną, jest niezgodny także z art. 71 ust. 1 Konstytucji RP. W punkcie drugim sentencji Trybu- nał postanowił, że wskazany przepis traci moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, tj. – z końcem 16 listopada 2011 r. 9 Wprowadzenie Komentarz powołuje dorobek Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Naj- wyższego oraz orzeczniczą praktykę innych sądów. Odnotowuje również wpływ zmian zachodzących w innych aktach prawnych na regulacje niniejszej ustawy, w tym ostatnich nowelizacji Kodeksów: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz postępowania cywilnego, a także usta- wy o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie, w jakim wpływają wprost lub mogą wpływać na kształtowanie praw i obowiązków osób uprawnionych do mieszkań, a zatem na rzeczywistą treść komentowa- nych przepisów. Książka zawiera też wzory pozwów w sprawach opartych na ustawie o ochronie praw lokatorów wraz z uwagami odnoszącymi się do danego rodzaju postępowania i postępowań podobnych. II. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego została uchwalona u schyłku III kadencji Sejmu RP w niewątpliwej opozycji do wcześniejszej ustawy z 24 czerw- ca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.). Ustawa o ochronie praw lokatorów uwzględniła głosy postulujące wzmocnienie ochrony (stabilności) stosunku najmu oraz innych praw do lokali mieszkalnych, z wyjątkiem prawa własności. Te inne stosunki to przede wszystkim spółdzielcze prawa do mieszkania (lokatorskie, własnościowe). Kontrowersyjne regulacje dotyczące ograniczenia swobody właściciela w określaniu okresów umów najmu (odpłatnego używania lokalu) oraz rygorystycznego nominalizmu, zamieszczone w pierwotnym brzmieniu art. 5, zostały wyeliminowane przez ustawodawcę z dniem 15 lipca 2003 r. Ustawa wprowadziła, niejako recypując rozwiązania zawarte w usta- wie z 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 122, poz. 1317 ze zm.), obowiązek orzekania w przedmiocie uprawnienia do lokalu socjalnego z urzędu; określono materialnoprawne przesłanki dla przyznania takiego uprawnienia, zakazano – co do zasady – orzekania o braku uprawnienia do lokalu 10 Roman Dziczek Wprowadzenie socjalnego w odniesieniu do określonej kategorii osób, objęto ochroną przed eksmisją na bruk nie tylko (byłego) najemcę, ale i osoby wspólnie z nim zamieszkałe, mające uprzednio zależne prawa do zajmowanego lokalu; wprowadzono wreszcie, związane z orzekaniem o eksmisji i pra- wem do lokalu socjalnego, normy o charakterze procesowym (art. 14 i 15). Uwzględniono przy tym stanowisko Trybunału Konstytucyjnego (por. uzasadnienie wyroku TK z 4 kwietnia 2001 r., K 11/00, OTK ZU 2001, nr 3, poz. 54). Obligatoryjną ochroną przed eksmisją bez prawa do lokalu socjalnego objęto: kobiety w ciąży, małoletnich, niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (obecnie: ustawa z  12  marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) lub ubezwłasnowolnionych oraz sprawują- cych nad nimi opiekę i wspólnie z nimi zamieszkałych, obłożnie chorych, emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, bezrobotnych (mających status bezrobotnego) oraz osoby spełniające przesłanki określone przez radę gminy w dro- dze uchwały. Te osoby, w przypadku utraty prawa do zamieszkiwania w danym lokalu, mają prawo do lokalu socjalnego, chyba że mogą za- mieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany (art. 14 ust. 4) lub eksmisja następuje w szczególnych warunkach art. 13 (tj. gdy lokator w sposób rażący lub uporczywy wykracza przeciwko porządkowi domo- wemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku albo uniemożliwiając współzamieszkiwanie współlokatorowi), i gdy sąd uzna to za niezbędne (art. 14 ust. 5). III. Od 1 stycznia 2005 r. odstąpiono od obligatoryjnego nakazu orze- kania przez sąd o uprawnieniu do lokalu socjalnego dla wymienionych w art. 14 ust. 4 kategorii osób w przypadku stosunków (umów o używa- nie lokali mieszkalnych) nawiązanych po 1 stycznia 2005 r., gdy lokal, do którego utraciły tytuł prawny, nie wchodzi do publicznego zasobu mieszkaniowego, a zarazem nie jest to lokal należący do zasobów spół- dzielni mieszkaniowej albo towarzystwa budownictwa społecznego. Równocześnie na skutek obowiązującej od 5 lutego 2005 r. zmiany art. 1046 k.p.c. dokonanej ustawą z 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – 11 Wprowadzenie Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804) wyeliminowano na okres do 28 stycznia 2010 r. po- jęcie eksmisji na bruk. Za sprawą tego ostatniego unormowania obok kategorii „lokal socjalny” pojawiło się „pomieszczenie tymczasowe”. Art. 1046 § 4 k.p.c. w brzmie- niu nadanym tą nowelą stanowił, że wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik wstrzyma się z dokona- niem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie (z zastrzeżeniem § 5 tego artykułu, co oznacza, że komornik nie może się wstrzymać z dokona- niem czynności, jeżeli wierzyciel wskaże tymczasowe pomieszczenie). W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z 4 listopada 2010 r., K 19/06 (OTK-A 2010, nr 9, poz. 96) stwierdził niekonstytucyj- ność art. 1046 § 4 k.p.c., zdecydowały o tym: 1) brak precyzyjnego określenia obowiązków podmiotów wskazanych w art. 1046 § 4 i 5 k.p.c. związanych z zapewnieniem dłużnikowi pomieszczenia tymczasowego, co powoduje, że podmioty te nie po- dejmują efektywnych czynności w tym kierunku; w konsekwencji ko- mornik, który na podstawie art. 1046 § 4 k.p.c. był zobowiązany do wstrzymania czynności egzekucyjnych na niedający się przewidzieć czas, nie był w stanie wykonać prawomocnego wyroku sądowego, 2) konieczność zagwarantowania ochrony członkom rodziny osoby, w stosunku do której orzeczono nakaz opróżnienia lokalu ze wzglę- du na znęcanie się nad rodziną, wykonywany w trybie art. 1046 § 4 k.p.c., 3) konstatacja, że wstrzymanie wykonania wyroku nakazującego opróżnienie lokalu na podstawie art. 1046 § 4 k.p.c. skutkuje tym, iż właściciel lub podmiot innych praw majątkowych nie może korzystać z lokalu i pobierać pożytków; jest też poważnie ograniczony w moż- liwości dysponowania lokalem. Wcześniej, w postanowieniu sygnalizacyjnym z 4 marca 2008 r., S. 2/08 (OTK-A 2008, nr 2, poz. 33), TK wskazał na nieuregulowanie kwestii 12 Roman Dziczek Wprowadzenie zawierania umów w tym przedmiocie, w szczególności co do ich cza- sowego trwania (art. 20 ust. 2 i 3 u.o.p.l), kwestii odpłatności, a także rozstrzygnięcia kolizji pomiędzy ochroną pokrzywdzonych członków rodziny a eksmitowaniem osoby znęcającej się nad nią. Podniósł także kwestię odpowiedzialności odszkodowawczej gminy wobec właściciela za niewskazanie pomieszczenia tymczasowego. Kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej gminy w okresie do 16 listopada 2011 r. na podstawie art. 417 § 1 k.c. za szkodę powstałą w okresie obowiązywania art. 1046 § 4 k.p.c. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804) na skutek zaniechania wskazania, na wezwanie komornika, tymczaso- wego pomieszczenia dla dłużnika mającego obowiązek opuszczenia, opróżnienia i wydania tego lokalu została przesądzona uchwałą składu 7 sędziów SN z 13 grudnia 2011 r., III CZP 48/11 (Biul. SN 2011, nr 12). Odpowiedzialność ta ma miejsce także (tym bardziej) aktualnie, w no- wym brzmieniu art. 1046 § 4 k.p.c. Nowela sierpniowa z 2011 r., wymuszona krytyką Trybunału Konstytu- cyjnego oraz zdecydowanym stanowiskiem Sądu Najwyższego w zakresie prawnego obowiązku gmin dostarczania pomieszczeń tymczasowych osobom eksmitowanym w postępowaniu egzekucyjnym (ze skutkami odszkodowawczymi w tle), niewątpliwie uczyniła pragmatyczny krok naprzód w zakresie stworzenia sprawnego instrumentarium prowa- dzenia eksmisji z lokali mieszkalnych. Nie można jednak nie dostrzec systemowych i społecznie usprawiedliwionych obaw co do właściwego określenia w tej noweli obowiązku gmin przeciwdziałania bezdomności (art. 75 Konstytucji RP) oraz konstytucyjnej ochrony rodziny (art. 18 Konstytucji RP), skoro m.in. wyłączyła ona kontrolę sądu rodzinnego nad eksmisją osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych do noclegowni i schronisk. Patrz szerzej – uwagi do art. 17, art. 25b i 25c u.o.p.l. Nowością w nowym stanie prawnym (obowiązującym od 16 listopa- da 2011 r.) jest zastąpienie eksmisji do pomieszczenia tymczasowego oraz eksmisji na bruk, która wynikała z treści art. 1046 § 41 k.p.c.(wo- bec najemców z umów najmu okazjonalnego zawartych w okresie od 13 Wprowadzenie 28  stycznia 2010 r.), eksmisją do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróż- nieniu, z zachowaniem względnego prawa ograniczonego kręgu osób eksmitowanych bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego, do uzyskania na krótki czas (do 6 miesięcy) prawa do pomieszczenia tymczasowego. Ten ograniczony krąg osób uprawnionych wynika z dyspozycji art. 25d u.o.p.l. W jego myśl prawo do tymczasowego po- mieszczenia nie przysługuje dłużnikowi, jeżeli: 1) z tytułu wykonawczego wynika, że nakazanie opróżnienia lokalu zostało orzeczone z powodu stosowania przemocy w rodzinie lub z  powodu rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko po- rządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, albo że dłużnik dokonał zajęcia opróżnionego lokalu bez tytułu prawnego; 2) dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego, której zawarcie zostało zgłoszone zgodnie z art. 19b ust. 1; 3) dłużnik został zobowiązany do opróżnienia tymczasowego pomiesz- czenia. Innymi słowy, krąg osób uprawnionych do pomieszczenia tymczasowe- go został ograniczony do wąskiej grupy dotychczasowych najemców lokalu (z wyłączeniem byłych najemców z najmu okazjonalnego zawar- tego od 28 stycznia 2010 r.), którzy nie mają prawa do lokalu socjalnego (por. art. 17 ust. 1 u.o.p.l.) i nie zostali zakwalifikowani przez sąd jako uprawnieni do lokalu socjalnego (por. art. 14 ust. 3 i 4 u.o.p.l.), z reguły z przyczyn społecznie nieakceptowalnych (np. nałogów), innych niż te wymienione w art. 17 ust. 1 u.o.p.l. Pomieszczenie tymczasowe powinno nadawać się do zamieszkania, po- siadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, posiadać oświetlenie natu- ralne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniać możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni miesz- 14 Roman Dziczek
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: