Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00090 005433 12765432 na godz. na dobę w sumie
Ochrona prawa do wizerunku - ebook/pdf
Ochrona prawa do wizerunku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 80
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3226-2359-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja poświęcona jest niektórym aspektom wykonywania oraz ochrony prawa do wizerunku. Do zajęcia się tą problematyką skłoniły autora dwie okoliczności. Po pierwsze, ochronie prawa do wizerunku służą w systemie prawa cywilnego dwie grupy norm zawartych w dwóch różnych aktach prawnych: kodeksie cywilnym i prawie autorskim - stąd wątpliwość, czy podmiot, przedmiot i treść regulacji są zbieżne, czy też zostały one różnie ukształtowane. Po drugie, warto się zastanowić nad majątkowym wymiarem prawa do wizerunku.
Ochrona prawa do wizerunku jest zagadnieniem o dużej wadze społecznej, ponieważ jest istotna dla osób, które dochodzą ochrony, ale także podmiotów wykorzystujących wizerunki.
Praca niniejsza może okazać się cennym źródłem informacji dla osób sporządzających i wykorzystujących wizerunki w codziennej pracy: fotografów, filmowców i pracowników stacji telewizyjnych; może także stanowić istotną pomoc dydaktyczną dla studentów szkół filmowych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KATOWICE 2009 , WVDA)VNICTWO UNIWERSYTETU Sl.ĄSKIEGO Ochrona prawa do wizerunku NR 2697 Piotr (cid:140)lŒzak Ochrona prawa do wizerunku Wydawnictwo Uniwersytetu (cid:140)l„skiego Katowice 2009 Redaktor serii: Telewizja, Radio, Film Piotr Sl~zak Recenzent Janusz Barta Spis tre(cid:156)ci Wykaz skr(cid:243)t(cid:243)w . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . R o z d z i a ‡ p i e r w s z y PojŒcie wizerunku jako przedmiotu ochrony . R o z d z i a ‡ d r u g i Podmiot prawa do wizerunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R o z d z i a ‡ t r z e c i . . . Tre(cid:156)(cid:230) prawa do wizerunku . . 1. Tre(cid:156)(cid:230) prawa do wizerunku . . 2. Swoboda korzystania z wizerunku . . . . . . . . . . . . . . A. S‡owo wstŒpne . . . B. Zgoda na sporz„dzenie wizerunku . . C. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku . D. Ograniczenia prawa do wizerunku . . . E. Swoboda korzystania z wizerunku w prawie prasowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R o z d z i a ‡ c z w a r t y . Charakter prawa do wizerunku . 1. WstŒp . . . 2. Osobisto-maj„tkowy charakter prawa do wizerunku . . 3. Osobisty charakter prawa do wizerunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R o z d z i a ‡ p i „ t y Rozpowszechnianie wizerunku po (cid:156)mierci uprawnionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 11 24 27 27 32 32 33 35 39 47 50 50 50 53 56 (cid:151) 6 (cid:151) R o z d z i a ‡ s z (cid:243) s t y Przes‡anki dochodzenia ochrony . . . . . . . . . R o z d z i a ‡ s i (cid:243) d m y . . . . . . . Roszczenia ochronne . 1. Wprowadzenie . . . 2. Legitymacja czynna i bierna . . 3. Pow(cid:243)dztwo o ustalenie . . . 4. Roszczenia niemaj„tkowe . 5. Roszczenia maj„tkowe . . . Podsumowanie . Literatura . . Orzecznictwo . . . . . . RØsumØ . . Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 63 63 64 65 65 68 70 71 74 77 78 Wprowadzenie Niniejsza praca jest po(cid:156)wiŒcona niekt(cid:243)rym aspektom wykony- wania oraz ochrony prawa do wizerunku. Do zajŒcia siŒ t„ pro- blematyk„ sk‡aniaj„ mnie dwie okoliczno(cid:156)ci. Po pierwsze, ochronie prawa do wizerunku s‡u¿„ w systemie prawa cywilnego dwie gru- py norm zawartych w dw(cid:243)ch r(cid:243)¿nych aktach prawnych: kodeksie cywilnym i prawie autorskim. Wypada w zwi„zku z tym zastano- wi(cid:230) siŒ, czy podmiot, przedmiot i tre(cid:156)(cid:230) tych regulacji s„ zbie¿ne, czy te¿ zosta‡y one r(cid:243)¿nie ukszta‡towane. Po drugie, r(cid:243)¿norodne podej(cid:156)cie do istoty prawa do wizerunku. W tradycyjnym ujŒciu prawo do wizerunku nale¿y do praw osobi- stych cz‡owieka. Jest dobrem niezbywalnym. W ¿yciu gospodar- czym wsp(cid:243)‡czesnego spo‡eczeæstwa jednak¿e wykszta‡ci‡y siŒ r(cid:243)¿ne sposoby komercjalizacji d(cid:243)br osobistych. Przyk‡adem komercjalizacji prawa do wizerunku jest zjawisko merchandisingu. Istota tej in- stytucji polega na specyficznym po‡„czeniu dobra materialnego (cid:151) towaru (rzeczy w rozumieniu prawa rzeczowego) z promuj„cym go dobrem niematerialnym. PrzedsiŒbiorca pos‡uguje siŒ cudzym wi- zerunkiem w celach promocyjnych. Dla osi„gniŒcia efektu marke- tingowego wykorzystuje popularno(cid:156)(cid:230), jak„ w‡asn„ dzia‡alno(cid:156)ci„ zdoby‡a okre(cid:156)lona osoba (aktor, piosenkarz, sportowiec, polityk itp.). Tak¿e producenci reklam czŒsto staraj„ siŒ umie(cid:156)ci(cid:230) w przekazie reklamowym znan„ odbiorcom osobŒ. Przyk‡ad ten pokazuje, ¿e warto zastanowi(cid:230) siŒ nad maj„tkowym wymiarem prawa do wize- runku. (cid:151) 10 (cid:151) Ochrona prawa do wizerunku jest zagadnieniem o du¿ej donio- s‡o(cid:156)ci spo‡ecznej; istotnym zar(cid:243)wno dla os(cid:243)b, kt(cid:243)re dochodz„ ochro- ny, jak i dla podmiot(cid:243)w wykorzystuj„cych wizerunki. Z jednej strony jest to instytucja prawna chroni„ca konkretne dobro osobiste przed bezprawnym wykorzystywaniem, a z drugiej strony okre(cid:156)laj„ca granice, w kt(cid:243)rych powinny mie(cid:156)ci(cid:230) siŒ dzia‡ania podmiot(cid:243)w ko- rzystaj„cych z wizerunku. Niniejsza praca zawiera informacje cenne dla os(cid:243)b sporz„dza- j„cych i wykorzystuj„cych wizerunki w codziennej pracy: fotogra- f(cid:243)w, filmowc(cid:243)w i pracownik(cid:243)w stacji telewizyjnych. Mo¿e te¿ sta- nowi(cid:230) istotn„ pomoc dydaktyczn„ dla student(cid:243)w szk(cid:243)‡ filmowych. Podsumowanie Korzystanie z cudzego wizerunku jest jednym z wa¿nych instru- ment(cid:243)w stosowanych w dzia‡alno(cid:156)ci medi(cid:243)w, wydawc(cid:243)w itp. Wy- korzystywanie wizerunku reguluje prawo cywilne i prawo prasowe. Podstawow„ przes‡ank„ zgodnego z prawem korzystania jest zgoda uprawnionego. Nie trzeba jej uzyskiwa(cid:230) jedynie w sytuacjach wska- zanych w przepisach. Osoba przedstawiona na wizerunku mo¿e dochodzi(cid:230) ochrony, je- ¿eli ‡„cznie zosta‡y spe‡nione dwie przes‡anki: naruszenie dobra osobistego i bezprawno(cid:156)(cid:230) dzia‡ania sprawcy. Nale¿y pamiŒta(cid:230), ¿e naruszenie prawa do wizerunku najczŒ(cid:156)ciej wi„¿e siŒ z naruszeniem innego rodzaju d(cid:243)br osobistych (zw‡asz- cza czci i prywatno(cid:156)ci). Na tym tle czŒsto dochodzi do spor(cid:243)w przed s„dami. Zagadnienia om(cid:243)wione w niniejszym opracowaniu odgrywaj„ du¿„ rolŒ w dzia‡alno(cid:156)ci dziennikarzy, wydawc(cid:243)w, prawnik(cid:243)w, dla- tego zas‡uguj„ na pog‡Œbione studia. Piotr (cid:140)lŒzak La protection du droit (cid:224) son image R Ø s u m Ø Cette Øtude est consacrØe aux problŁmes choisis du droit (cid:224) son image, et particuliŁrement (cid:224) sa protection. Elle comprend deux parties. Dans la premiŁre, qui contient les chapitres 1(cid:151)3 l(cid:146)auteur dØfinit la reprØsentation physique, l(cid:146)image, le portrait et l(cid:146)exemplaire. Sa comprØhension de la notion de l(cid:146)image comprend cinq catØgories: image plastique, image auditive, masque artistique, image littØraire et art corporel. L(cid:146)auteur caractØrise deux conceptions de la pro- tection des biens personnels formulØes dans la doctrine polonaise du droit ci- vil: la protection dans le cadre du droit subjectif et de la protection institu- tionnelle. L(cid:146)Øtude comprend des rØflexions concernant la protection du droit (cid:224) son image qui reposent sur deux bases de droit: le code civil et le droit d(cid:146)au- teur. L(cid:146)auteur analyse des problØmes juridiques qui en rØsultent. Il se concen- tre particuliŁrement sur l(cid:146)analyse de la teneur du droit (cid:224) son image (spØciale- ment l(cid:146)autorisation (cid:224) son enregistrement et sa diffusion) et des restrictions de cette teneur (situations qui exigent l(cid:146)autorisation de la personne qui figure sur l(cid:146)image). Dans la seconde partie, qui comprend des chapitres 4(cid:151)7, l(cid:146)auteur explique des questions: du caractŁre du droit (cid:224) son image (comme un droit (cid:224) caractØre personnel), de la diffusion de l(cid:146)image aprŁs la mort du titulaire du droit et des prØmisses pour la poursuite de la protection. Piotr (cid:140)lŒzak Der Schutz des Abbildrechtes Z u s a m m e n f a s s u n g Die vorliegende, aus zwei Teilen bestehende Arbeit ist den ausgew(cid:228)hlten Problemen des Bildnisses und besonders dessen Schutz gewidmet. Im ersten Teil (Kapitel 1(cid:151)3) werden folgende Begriffe erl(cid:228)utert: physikalisches Bild, Bildnis, Abbild und Exemplar. Bei dem Begriff (cid:132)Bildnis(cid:147) unterscheidet der Verfasser zwischen den f(cid:252)nf Kategorien: plastisches Bildnis, auditives Bild- nis, k(cid:252)nstlerische Maske, schriftliches Bildnis und Body Art. Er bespricht die in polnischer Doktrin des Zivilrechtes geltenden Konzeptionen des Individu- alg(cid:252)terschutzes: den Schutz der subjektiven Rechte und den institutionellen Schutz. Der Verfasser st(cid:252)tzt sich auf zwei rechtliche Grundlagen: B(cid:252)rgerli- ches Gesetzbuch und das Urheberrecht. Besonders genau analysiert er das Bildnissesrecht (v.a. die Anfertigungsgenehmigung und Ver(cid:246)ffentlichung) und dessen Beschr(cid:228)nkungen (die F(cid:228)lle, in denen es nicht n(cid:246)tig ist, die Einwilli- gung der portr(cid:228)tierten Person einzuholen). Im zweiten Teil (Kapitel 4(cid:151)7) er(cid:246)rtert der Verfasser die Eigenschaften des Bildnisseschutzrechtes (als eines Pers(cid:246)nlichkeitrechtes), die Ver(cid:246)ffentli- chung des Abbildes nach dem Tod des Berechtigten und die Voraussetzungen f(cid:252)r die Geltendmachung des Abbildschutzes. Redaktor: Agnieszka Plutecka Projektant okladki: Paulina Tomaszewska-Cieply Redaktor techniczny: BarbaraArenhiivel Korektor: Barbara Jagoda Copyright © 2009 by Wydawnictwo Uniwersytetu Sla,skiego Wszelkie prawa zastrzezone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-1818-9 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-2359-6 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Sl~skiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 5,0. Ark. wyd. 4,0. Przekazano do Ia mania w kwietniu 2009 r. Pod pisano do druku w czerw(cid:173) cu 2009 r. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 7 zl La manie: Pracownia Skladu Komputerowego Wydawnictwa Uniwersytetu Sla.skiego Druk i oprawa: EXPOL, P. Rybinski, J. Da.bek, Sp61ka J awna ul. Brzeska 4, 87-800 Wloclawek ~·~ ~ ~ CENA 7 ZŁ ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-2359-6 -..- - -- . .
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ochrona prawa do wizerunku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: