Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00391 010971 10764835 na godz. na dobę w sumie
Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych - ebook/pdf
Ochrona prawna konsumenta na rynku mediów elektronicznych - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Liczba stron: 490
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7933-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozwój rynku mediów elektronicznych skłania do spojrzenia na ochronę prawną konsumenta globalnie, uwzględniając rozwój techniki cyfrowej. Rozwój technik teleinformatycznych, w tym sieci elektronicznych nie tylko wykształcił nowy rodzaj świadczeń tzw. świadczenia wyłącznie elektroniczne, ale stał się impulsem do dyskusji na temat przyszłości prawa konsumenckiego w społeczeństwie informacji, wiedzy i sieci. Istotnym elementem rozważań, zawartych w monografii, jest analiza ram prawnych w zakresie strategii jednolitego rynku cyfrowego, niebezpieczeństwa produktów medialnych, klauzul abuzywnych na rynku mediów, klauzul odmowy realizacji złożonego przez konsumenta zamówienia w transakcjach typu business to consumer, działania na zbiorach typu big data z perspektywy ochrony praw e-konsumenta, powierzanie przetwarzania danych medycznych w Internecie, problem zagubienia konsumenta w świecie mediów. W publikacji omówiono także m.in. ochronę konsumentów usług turystycznych, usług ubezpieczeniowych zawieranych za pośrednictwem Internetu, ochronę konsumenta książek i prasy w formie elektronicznej oraz ochronę małoletnich użytkowników gier video w Internecie. Przybliżono Czytelnikowi rynek e-papierosów, rynek „dopalaczy” czy suplementów diety w Internecie.

Publikacja adresowana jest do prawników, ekonomistów, urzędników, informatyków, przedsiębiorców i konsumentów, studentów i nauczycieli akademickich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o zakresie ochrony konsumentów w świecie mediów elektronicznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE OchrOna prawna kOnsumenta na rynku mediów elektrOnicznych Redaktorzy MaRia KRóliKoWsKa-olCzaK Beata PaCHuCa-sMulsKa Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE OCHRONA PRAWNA KONSUMENTA NA RYNKU MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH Redaktorzy Maria Królikowska-Olczak Beata Pachuca-Smulska Polecamy nowości w serii Monografie Prawnicze: prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak, dr Beata Pachuca-Smulska OCHRONA KONSUMENTA W PRAWIE POLSKIM I UNII EUROPEJSKIEJ dr Mateusz Dróżdż ZAWARCIE UMOWY W DRODZE OFERTY NA PODSTAWIE KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH O UMOWACH MIĘDZYNARODOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW dr Julia Chlebny WYNALAZEK PRACOWNICZY – STUDIUM PRAWNOPORÓWNAWCZE dr Karolina Muchowska-Zwara PRAWNE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA KONSORCJÓW UCZESTNICZĄCYCH W OBROCIE REGULOWANYM PRZEZ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH dr Bartłomiej Gadecki, dr hab. Wiesław Pływaczewski OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO I NATURALNEGO. PERSPEKTYWA PRAWNA I KRYMINOLOGICZNA www.ksiegarnia.beck.pl OCHRONA PRAWNA KONSUMENTA NA RYNKU MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH Redaktorzy MARIA KRÓLIKOWSKA-OLCZAK BEATA PACHUCA-SMULSKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. UG dr hab. Andrzej Powałowski Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7932-6 ISBN e-book 978-83-255-7933-3 Spis treści XIII Wstęp ........................................................................................................................... Notki biograficzne ................................................................................................... XVII Wykaz skrótów .......................................................................................................... XXIII XXIX Wykaz literatury ....................................................................................................... Część I. Przyszłość prawa konsumenckiego na rynku cyfrowym Rozdział 1. Konsument na jednolitym rynku cyfrowym ................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Geneza jednolitego rynku cyfrowego .................................................... § 3. Jednolity rynek cyfrowy – nowa jakość dla konsumentów ................ § 4. Zapewnienie konsumentom łatwiejszego dostępu do towarów i usług cyfrowych w całej Europie .......................................................... § 5. Zapobieganie nieuzasadnionemu blokowaniu geograficznemu ........ § 6. Ceny usług przesyłek transgraniczną barierą dla jednolitego rynku . § 7. Kultura na jednolitym rynku cyfrowym ............................................... § 8. Konsument jako podmiot sieci cyfrowej i usług innowacyjnych ...... § 9. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 2. Świadczenie wyłącznie elektroniczne w nowym prawie konsumenckim Unii Europejskiej .................................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Handel elektroniczny ................................................................................ § 3. Świadczenie wyłącznie elektroniczne ..................................................... § 4. Elektroniczny obrót konsumencki ......................................................... § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Część II. Zagubienie konsumenta w świecie mediów elektronicznych Rozdział 3. Czy reklama zobowiązuje? Treści zamieszczane w reklamach, które wchodzą do umowy zawartej z konsumentem. Uwagi na tle nowelizacji przepisów KC o rękojmi .............................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Wada fizyczna rzeczy sprzedanej ........................................................... § 3. Charakter prawny zapewnienia publicznego ........................................ 3 3 4 7 8 10 12 13 15 18 19 19 19 23 26 33 37 37 40 42 V Spis treści § 4. Przedmiot publicznych zapewnień ......................................................... § 5. Publiczny charakter zapewnień .............................................................. § 6. Podmioty składające publiczne zapewnienia ........................................ § 7. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność sprzedawcy ................... § 8. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 4. Niebezpieczeństwo produktów medialnych .................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Reklama produktów leczniczych ............................................................ § 3. Reklama pozostałych produktów ........................................................... § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 5. Reklama suplementów diety ............................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Reklama żywności ..................................................................................... § 3. Ograniczenia w reklamie suplementów diety ....................................... § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 6. Lokowanie produktu a rozszerzenie obowiązku informacyjnego wobec konsumenta ............................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Obowiązki informacyjne wobec konsumenta wynikające z KC ........ § 3. Obowiązki informacyjne wynikające z lokowania produktu a ustawa o prawach konsumenta ............................................................ § 4. Lokowanie produktu a regulacje w Stanach Zjednoczonych ............. § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 7. Zagubienie konsumenta w świecie mediów ................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Konsument i jego chronione prawnie interesy .................................... § 3. Prawa konsumenta w świecie mediów .................................................. § 4. Konsument a nierzetelne informowanie ............................................... § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Część III. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Rozdział 8. Działania na zbiorach typu big data z perspektywy ochrony praw e-konsumenta ............................................................................................ § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Eksploracja danych, konkurowanie analityką ...................................... § 3. Profilowanie konsumenta i przewidywanie zachowań konsumenckich .......................................................................................... § 4. Wybrane modele ochrony danych ......................................................... § 5. Podsumowanie ........................................................................................... VI 46 50 53 58 60 63 63 64 68 70 73 73 74 79 85 87 87 89 92 99 100 103 103 104 108 112 115 119 119 124 129 136 146 Spis treści Rozdział 9. Powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych pacjenta .................................................................................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Definicje ...................................................................................................... § 3. Zakaz przetwarzania danych osobowych .............................................. § 4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych ................................... § 5. Powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych ............ § 6. Powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych a ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ................... § 7. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 10. Ochrona danych osobowych konsumenta – wybrane zagadnienia procesowe ...................................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i jego kompetencje ................................................................................................ § 3. Kompetencje GIODO do władczego rozstrzygania spraw indywidualnych .......................................................................................... § 4. Środki prawne służące ochronie danych osobowych konsumenta ... § 5. Informowanie konsumenta o przysługujących mu środkach prawnej ochrony danych osobowych .................................................... § 6. Dezinformacja ograniczająca prawa konsumenta ............................... § 7. Podsumowanie ........................................................................................... Część IV. Aukcja internetowa, ochrona dóbr osobistych oraz klauzule niedozwolone w umowach zawieranych przez Internet Rozdział 11. Klauzule niedozwolone w umowach zawieranych przez Internet .................................................................................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Umowy zawierane na odległość ............................................................. § 3. Handel elektroniczny (e-commerce) ....................................................... § 4. Niedozwolone klauzule w handlu elektronicznym .............................. I. Badanie treści wzorca umownego ................................................. II. Grupy klauzul niedozwolonych .................................................... 1. Sąd właściwy dla rozstrzygania sporów ................................ 2. Zastrzeżenie prawa do zmiany regulaminu lub jego interpretacji ................................................................................ 3. Rękojmia ..................................................................................... 4. Wyłączenie odpowiedzialności za błędne opisy towaru ..... 5. Wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej .............. 6. Uprawnienie konsumenta do odstąpienia od umowy ........ 149 149 149 150 151 153 155 157 161 161 162 165 167 171 174 176 181 181 182 182 183 183 185 185 185 186 188 189 190 VII Spis treści 7. Odmowa realizacji świadczenia .............................................. § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 12. Klauzule odmowy realizacji złożonego przez konsumenta zamówienia w transakcjach typu business to consumer .............................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Związanie konsumenta umowami typu business to consumer ........... § 3. Przesłanki uznania klauzul za niedozwolone ....................................... § 4. Stanowisko judykatury wobec klauzul odmowy realizacji zamówienia ................................................................................................. § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 13. Aukcja internetowa – rozterki prawne uczestników ................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Zastosowanie do aukcji internetowych przepisów Kodeksu cywilnego o trybach zawierania umów .................................................. I. Administrator internetowej platformy aukcyjnej ....................... II. Uczestnicy aukcji internetowej ...................................................... 1. Aukcje „kup teraz” (sprzedaż po stałej cenie) ...................... 2. Aukcje licytacyjne ..................................................................... 2.1. Jedność miejsca i czasu aukcji ........................................ 2.2 Wystawienie towarów na aukcji ..................................... 2.3. Związanie ofertą ................................................................ 2.4. Przybicie ............................................................................. § 3. Błąd jako podstawa uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego na aukcji internetowej ........................................................... § 4. Zastosowanie regulacji ochrony praw konsumenta ............................ § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 14. Ochrona wizerunku konsumenta w Internecie – regulacje ustawowe a orzecznictwo sądowe ................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Definicja dóbr osobistych ........................................................................ § 3. Ochrona wizerunku .................................................................................. § 4. Dozwolony użytek ..................................................................................... I. Działalność publiczna ...................................................................... § 5. Brak możliwości zidentyfikowania danej osoby .................................. § 6. Sankcje ......................................................................................................... § 7. Pojęcie bezprawności ................................................................................ § 8. Legitymacja czynna ................................................................................... § 9. Legitymacja bierna .................................................................................... § 10. Ciężar dowodu ........................................................................................... § 11. Podsumowanie ........................................................................................... VIII 192 193 195 195 196 198 200 204 207 207 208 208 210 210 211 213 213 215 216 218 219 220 223 223 224 226 229 231 233 234 235 236 236 239 240 Spis treści Rozdział 15. Opinie blogerów i komentarze na forach a dobra osobiste przedsiębiorcy. Granice krytyki konsumenckiej w Internecie ................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Problem wyważenia różnych interesów ................................................ § 3. Kryteria oceny wypowiedzi godzących w dobra osobiste przedsiębiorcy ............................................................................................ § 4. Działalność blogerów i użytkowników forum internetowego a ochrona praw konsumentów ................................................................ § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Część V. Metody rozwiązywania sporów konsumentów z przedsiębiorcami Rozdział 16. Pozasądowe dochodzenie roszczeń przez konsumenta za pośrednictwem Internetu .................................................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Ewolucja regulacji ADR w UE ................................................................ I. Prawo do sądu – podstawowe prawo konsumenta .................... II. Ewolucja regulacji pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w społeczeństwie informacyjnym .................... III. Zielona Księga z 2002 r. .................................................................. IV. Dyrektywa 2008/52/WE .................................................................. V. Badania wykorzystania ADR w Unii Europejskiej w latach 2009–2011 ......................................................................................... § 3. Nowe regulacje prawne w zakresie pozasądowego dochodzenia roszczeń w UE – dyrektywa 2013/11/UE i rozporządzenie Nr 524/2013 ................................................................................................ § 4. Określenie pozasądowego rozstrzygania sporów ODR ....................... § 5. Organizacja ODR w rozporządzeniu Nr 524/2013/UE oraz dyrektywie 2013/11/UE ............................................................................ § 6. Procedura ODR i postępowanie przed podmiotami ADR ................. I. Rola platform ODR w procedurze ADR – uwagi wprowadzające .................................................................................. II. Przebieg procedury z udziałem platformy ODR ........................ III. Umowa o arbitraż oraz umowa o mediację jako podstawa ADR .................................................................................................... IV. Rozpoznanie sporu przez podmiot ADR ..................................... § 7. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 17. Badanie przestrzegania przepisów o jurysdykcji krajowej w sprawach konsumenckich w świetle rozporządzenia Nr 1215/2012 .... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... 243 243 244 246 249 252 255 255 256 256 259 262 263 264 266 267 268 269 269 272 276 279 283 287 287 IX Spis treści § 2. Wybrane zagadnienia badania jurysdykcji w sprawach konsumenckich przed sądem orzekającym w świetle rozporządzenia Nr 1215/2012 ................................................................. I. „Niewdanie się w spór” ................................................................... II. „Wdanie się w spór” ........................................................................ III. Podniesienie zarzutu braku jurysdykcji ....................................... IV. Pouczenie konsumenta – art. 26 ust. 2 rozporządzenia Nr 1215/2012 ..................................................................................... 1. Charakter pouczenia ................................................................. 2. Skutki prawne braku pouczenia w postępowaniu w państwie pochodzenia .......................................................... V. Konkluzja ........................................................................................... VI. Konieczność ustalenia terminowego doręczenia pozwu umożliwiającego pozwanemu możliwość przygotowania obrony ................................................................................................ § 3. Kontrola jurysdykcji pośredniej w państwie członkowskim uznającym lub wykonującym orzeczenie .............................................. I. Rys historyczny ................................................................................ 1. Konwencja brukselska i lugańska ........................................... 2. Rozporządzenie Nr 44/2001 .................................................... II. Regulacja rozporządzenia Nr 1215/2012 ...................................... III. Uwzględnienie przesłanki odmowy na zarzut czy z urzędu ...... IV. Wniosek o wydanie orzeczenia stwierdzającego, że nie zachodzą podstawy do odmowy uznania .................................... V. Procedura kontroli przed polskim sądem ................................... § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Część VI. Ochrona konsumenta w segmentach współczesnej gospodarki Rozdział 18. Ochrona konsumentów usług turystycznych nabywanych drogą elektroniczną w prawie Unii Europejskiej ........................................ § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Ochrona konsumentów imprez turystycznych .................................... § 3. Ochrona konsumentów usług łączonych przez organizatora lub sprzedawcę na życzenie klienta ............................................................... § 4. Ochrona konsumentów tzw. pakietów dynamicznych ....................... § 5. Ochrona konsumentów na gruncie projektowanej dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych .............................................................................................. § 6. Podsumowanie ........................................................................................... X 289 290 292 294 296 296 298 300 301 301 302 302 303 305 306 309 310 311 315 315 316 318 319 320 327 Spis treści Rozdział 19. Ochrona konsumenta w umowie ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Internetu w świetle prawa Unii Europejskiej oraz ustawy z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta .............................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Ochrona konsumenta w umowie ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Internetu w prawie Unii Europejskiej ....................... § 3. Ochrona konsumenta strony umowy ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Internetu w ustawie o prawach konsumenta ............ § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 20. Zawieranie umów przez banki z konsumentami, ze szczególnym uwzględnieniem składania oświadczeń woli na podstawie art. 7 PrBank .................................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Zawieranie umów przez banki z konsumentami ................................. § 3. Obowiązki kredytodawcy przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki .............................................................................................. § 4. Sposób zawarcia umowy .......................................................................... § 5. Oświadczenia składane drogą elektroniczną ........................................ § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 21. Umowy o dostarczanie energii elektrycznej zawierane z konsumentem .................................................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Umowy o dostarczanie energii elektrycznej i formy ich zawierania . § 3. Wymagania dotyczące umów o dostarczanie energii elektrycznej .... § 4. Ochrona konsumenta w świetle ustawy o prawach konsumenta ...... § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 22. Rynek e-papierosów. Analiza prawna i kryminologiczna zjawiska .................................................................................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Kontrowersje wokół e-papierosów ......................................................... § 3. Rynek e-papierosów w świetle regulacji krajowych, unijnych oraz międzynarodowych ................................................................................... § 4. Nowa dyrektywa tytoniowa wobec e-papierosów ............................... § 5. Perspektywy rynku e-papierosów w Polsce .......................................... § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 23. Rynek „dopalaczy” w Internecie a ochrona konsumenta ......... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Pojęcie „dopalaczy” ................................................................................... § 3. Dopalacze a regulacje prawne – podstawowe założenia ..................... 329 329 331 336 340 343 343 345 346 347 350 352 353 353 354 358 361 364 367 367 370 373 375 378 380 383 383 384 386 XI Spis treści § 4. Sprzedaż „dopalaczy” w Internecie – charakterystyka zjawiska ........ § 5. Przeciwdziałanie zjawisku „dopalaczy” ................................................. § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 24. Ochrona małoletnich użytkowników gier wideo w prawie Unii Europejskiej ................................................................................................ § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Podstawy prawne w zakresie ochrony małoletnich użytkowników gier wideo ................................................................................................... § 3. Akty prawa polskiego w zakresie ochrony małoletnich użytkowników gier wideo ........................................................................ § 4. Skuteczność stosowanych obecnie środków ochrony małoletnich użytkowników gier wideo ........................................................................ § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 25. Ochrona konsumentów w regulacji unijnej dotyczącej utworów osieroconych ....................................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Pojęcie konsumenta i przedsiębiorcy w regulacji dotyczącej utworów osieroconych ............................................................................. § 3. Gospodarka oparta na wiedzy a konieczność zapewnienia konsumentom prawnej ochrony na rynku praw autorskich .............. § 4. Ochrona praw konsumentów w dyrektywie 2012/28/UE ................... § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział 26. Ochrona konsumenta książek i prasy w formie elektronicznej ....................................................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Pojęcie treści cyfrowych ........................................................................... § 3. Obowiązki informacyjne dostawcy treści cyfrowych .......................... I. Funkcjonalność treści cyfrowych .................................................. II. Interoperacyjność ............................................................................. III. Sposób przekazywania informacji i jej zakres ............................. § 4. Prawo odstąpienia od umowy i jego wyłączenia .................................. § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ XII 393 400 404 405 405 406 413 414 415 417 417 418 421 422 425 427 427 429 430 431 432 432 433 435 439 Wstęp Rozwój rynku mediów elektronicznych skłania do spojrzenia na ochronę prawną konsumenta globalnie przez pryzmat rozwoju techniki cyfrowej. Szybko rozwijający się rynek cyfrowy przyczynił się do wydania szeregu dokumentów, które stały się pod- stawą budowania nowoczesnej gospodarki technologicznej w Unii Europejskiej. Komi- sja Europejska opublikowała „Europejską Agendę Cyfrową 2020”, która zakłada lep- sze wykorzystywanie potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla wsparcia innowacji, wzrostu gospodarczego i postępu. Rynek cyfrowy daje bowiem nie- ograniczone możliwości gospodarcze zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom. Techniki teleinformacyjne, w tym sieci elektroniczne nie tylko wykształciły nowy rodzaj świadczeń tzw. świadczenia wyłącznie elektroniczne, ale stały się impulsem do dysku- sji na temat przyszłości prawa konsumenckiego w społeczeństwie informacji, wiedzy i sieci. Część I monografii, obejmująca sześć rozdziałów wprowadza w strategię jednoli- tego rynku cyfrowego z punktu widzenia ochrony konsumentów i ich roli w budowa- niu nowoczesnej gospodarki cyfrowej dla Europy (Beata Pachuca-Smulska). Trudno nie zauważyć rosnącej liczby konsumentów w sieci oraz digitalizacji dóbr wykorzystywa- nych w życiu codziennym, które nazywa się świadczeniami wyłącznie elektronicznymi, realizowanymi w ramach bezpośredniego handlu elektronicznego (Anna Górska). W części II przybliżono problemy, które powodują zagubienie konsumenta w świe- cie mediów (Renata Tanajewska). Wskazuje się na niebezpieczeństwo produktów me- dialnych, wymieniając reklamę i zadając pytanie, czy reklama to produkt niebezpieczny (Agnieszka Malarewicz-Jakubów). W ostatnich latach wzrosło w Polsce zainteresowanie suplementami diety, a konsumenci w swoich decyzjach zakupu suplementów ulegają wpływom reklamy, często nie mając rzetelnej informacji na temat tych środków (Irena Ozimek, Natalia Przeździecka-Czyżewska). Na tle nowelizacji przepisów KC o rękojmi pojawiają się pytania o treści zamieszczone w reklamach, które wchodzą do umowy zawartej z konsumentem. Szczególnym rozwiązaniem przeznaczonym do stosowania w obrocie konsumenckim jest odpowiedzialność sprzedawcy za właściwości rzeczy wy- nikające z publicznych zapewnień składanych przez producenta i quasi-producentów oraz ich przedstawicieli (Jerzy Krzynówek). W świetle zmian w KC wprowadzonych ustawą z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta skoncentrowano się również na wzajem- nych relacjach pomiędzy konsumentem, przedsiębiorcą jako producentem i przedsię- biorcą sprzedawcą w zakresie lokowania produktu oraz na zagadnieniu czy zapewnie- XIII Wstęp nie publiczne i działanie promocyjne w postaci lokowania prowadzi do jakichkolwiek roszczeń (Edyta Sokalska, Magdalena Zielińska). Osią rozważań zawartych w części III książki jest analiza ram prawnych związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych w zakresie ochrony praw e-kon- sumenta poprzez wnikliwą analizę działania na zbiorach typu big data (Szymon Michał Buczyński) oraz powierzeniem przetwarzania danych medycznych pacjenta w Interne- cie (Jakub Rzymowski). Warto zauważyć, że konsument korzystający z możliwości, jakie daje Internet ma realnie ograniczoną możliwość skorzystania z gwarantowanej przez prawo ochrony swoich danych osobowych (Agnieszka Korzeniowska-Polak). Dynamiczny rozwój Internetu zdeterminował pojawienie się nowych aktywności społeczno-gospodarczych, wpływając również na sposób zawierania umów. Część IV monografii otwiera problematyka klauzul niedozwolonych w umowach zawieranych przez Internet (Ewa Lewandowska). Zagadnienie wydaje się istotne w związku z lawi- nowo rosnącą liczbą postanowień abuzywnych ujętych w tej materii w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych, jak też wejściem w życie ustawy o prawach konsumenta i nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Klauzule ochrony realizacji złożonego przez konsumenta zamówienia w transakcjach typu business to consumer (Michał Hej- budzki) to kolejne opracowanie wskazujące na skalę możliwości związanych z wyko- rzystaniem Internetu jako medium, przy wykorzystaniu którego zawierane są czynno- ści prawne. W praktyce handlu elektronicznego, jak podnosi Sylwia Łazarewicz w na- stępnym tekście, znaczącą rolę odgrywają dziś aukcje organizowane w sieci. Na tym tle prowadzone jest rozważanie miejsca tradycyjnych instytucji prawa cywilnego oraz ochrony konsumentów w procedurze zawierania umów w trybie aukcyjnym. Zawarte w tej części wywody zamykają opracowania dotyczące opinii blogerów i komentarzy na forach przez pryzmat dóbr osobistych przedsiębiorcy, z uwzględnieniem granic krytyki konsumenckiej (Katarzyny Ciućkowskiej-Leszczewicz) oraz ochrona wizerunku konsu- menta w Internecie z wykorzystaniem regulacji ustawowych i orzecznictwa sądowego (Maria Jasińska). Przyjęcie dwóch fundamentalnych aktów prawnych z punktu widzenia pozasą- dowych metod rozwiązywania sporów konsumentów z przedsiębiorcami: dyrektywy 2013/11/UE oraz rozporządzenia Nr 524/2013/UE, które zmierzają do wzmocnienia ochrony konsumentów i realizacji postanowień Traktatu o funkcjonowaniu UE, Eu- ropejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Karty Praw Podstawowych, stanowi przed- miot dociekań części V monografii. Celem przyjętych rozwiązań prawnych jest stwo- rzenie wysokiego poziomu ochrony konsumentów na rynku wewnętrznym przez bu- dowanie mechanizmów zapewniających konsumentom dostęp do sądu oraz przyjęcie warunków do dobrowolnego składania skarg na zachowania przedsiębiorców do pod- miotów oferujących alternatywne metody rozstrzygania sporów (Anna Franusz, Beata Pachuca-Smulska). Badanie przestrzegania przepisów o jurysdykcji krajowej w spra- wach konsumenckich w państwie wykonania stanowi w świetle europejskich norm ju- rysdykcyjnych ważne odstępstwo od zasady swobodnego przepływu orzeczeń (Jacek Kudła). Celem szczególnej ochrony konsumenta, badanie przestrzegania jurysdykcji XIV Wstęp może mieć miejsce dwukrotnie – na potrzeby procesu przed sądem w państwie pocho- dzenia, oraz przed sądem w państwie wezwanym, w razie złożenia przez konsumenta wniosku o odmowę uznania lub wykonania orzeczenia, względnie wniosku o stwier- dzenie braku podstaw do odmowy uznania. Opracowania części VI monografii odnoszą się do ochrony konsumenta w różno- rodnych dziedzinach. Obejmują: usługi i imprezy turystyczne nabywane drogą elek- troniczną (Katarzyna Frączak), umowy ubezpieczenia zawarte za pośrednictwem In- ternetu (Wioleta Baranowska-Zając), umowy bankowe o kredyt konsumencki (Jakub Jan Zięty), umowy o dostarczanie energii elektrycznej zawierane z konsumentem (Mag- dalena Brodawka). Przedmiotem analizy tej części jest także dynamicznie rozwijający się rynek „dopalaczy” w Internecie (Anna Chodorowska). Ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo tych produktów, ich obecność w obrocie stała się wyzwaniem za- równo dla organów ścigania, jak i służby zdrowia w kwestii sądowej i toksykologicznej identyfikacji nowych produktów, szybkiej oceny ryzyka oraz wprowadzenia środków kontroli. Do najmłodszych segmentów współczesnej gospodarki należy rynek e-papie- rosów (Wiesław Pływaczewski). W rozdziale tym przedstawiono współczesne uwarun- kowania branży tytoniowej, wskazując na źródła pojawiających się konfliktów pomię- dzy producentami e-papierosów oraz koncernami tytoniowymi i farmaceutycznymi. Nie pominięto problemów odnoszących się do zagrożeń identyfikowanych przez nauki kryminologiczne jako czyny zabronione. Do nich można zaliczyć fałszerstwa, oszustwa, korupcję oraz przemyt. Kolejny rozdział poświęcono ochronie małoletnich użytkow- ników gier wideo (Kamil Olczak). Konsument może korzystać z wirtualnego świata na komputerach osobistych, specjalnych automatach, konsolach do gier, telewizorach, te- lefonach komórkowych oraz innych mobilnych urządzeniach nazywanych łącznie plat- formami sprzętowymi. Mimo że gry wideo prezentują często treści nieodpowiednie, zwłaszcza w zakresie przemocy czy erotyki unijne regulacje prawne nie odnosiły się do ochrony osób małoletnich. Pojawia się również potrzeba dostosowania istniejących regulacji do nowych okoliczności w odniesieniu do praw autorskich dzieł funkcjonu- jących w Internecie (Agata Sobusiak). Zaakcentować trzeba, że unijny prawodawca po- stawił sobie za zadanie uregulowanie rynku dzieł osieroconych, a ochronę konsumenta potraktował jako jeden z celów przyjętej regulacji. Unormowanie praw autorskich w In- ternecie, dotychczas znikome, jest istotne nie tylko dlatego, że pozwala na osiągnięcie pewnych celów gospodarczych i chroni przyjęte przez społeczeństwo wartości, ale rów- nież dlatego, że kształtuje akceptowane przez ogół wartości. Zjawisko społeczeństwa informacyjnego i technologii komunikacyjno-informacyjnych jest efektem rozwoju In- ternetu oraz mobilnych urządzeń elektronicznych, które odnosi się także do kierowanej do konsumentów oferty w zakresie czytelnictwa. W związku z rozwojem rynku e-bo- oków oraz e-gazet pojawia się problem zapewnienia ochrony konsumentom. W zakre- sie korzystania z elektronicznych książek, gazet i czasopism regulacje prawne słusznie określają jedynie ramowo pojęcie treści cyfrowych, funkcjonalności i interoperacyjno- ści (Anna Górczyńska). XV Wstęp Publikacja adresowana jest do prawników, ekonomistów, informatyków, urzędników, przedsiębiorców i konsumentów, nauczycieli akademickich i studentów, wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie ochrony konsumentów w świecie me- diów elektronicznych. Maria Królikowska-Olczak Olsztyn, grudzień 2015 r. XVI Notki biograficzne Wioleta Baranowska-Zając − doktor nauk prawnych, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze UE w Uniwersytecie Łódzkim i studiów podyplomowych Ubezpieczenia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie i Polish-British School of In- surance (dyplom polsko-angielski), stypendystka Uniwersytetu w Bresci we Włoszech (2012 r.) oraz Uniwersytetu w St. Gallen w Szwajcarii, Rządu Szwajcarii i Komisji We- neckiej Rady Europy (2010 r.), autorka publikacji z zakresu prawa działalności gospo- darczej przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa konkurencji i prawa ochrony konsumentów, prelegent na międzynarodowych i ogól- nopolskich konferencjach naukowych, pracownik kancelarii radców prawnych, pra- cownik administracji samorządowej. Magdalena Brodawka − doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego na Wy- dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Szymon Michał Buczyński − doktorant w Katedrze Kryminologii i Polityki Krymi- nalnej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz- tynie. Przygotowuje dysertacje pod opieką naukową dr hab. Wiesława Pływaczew- skiego, prof. UWM. W pracy naukowo-badawczej koncentruje się na zagadnieniu white collar crimes, kryminologii kulturowej, ekokryminologii i problematyce ochrony dziedzictwa kulturowego. Autor oraz współautor szeregu publikacji w tym prac wy- różnianych przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne. Stypendysta Fundacji Ful- brighta oraz Fundacji im. Lesława A. Pagi. Anna Chodorowska − doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Admi- nistracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń oraz innych dziedzin prawa. Jej naukowe zainteresowania skupiają się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z szeroko pojętym prawem wykroczeń oraz na problematyce przestępstw seksualnych. Katarzyna Ciućkowska-Leszczewicz − doktor nauk prawnych, adiunkt w Kate- drze Prawa Cywilnego WPiA UWM w Olsztynie, radca prawny, obecnie radca PGSP, członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, uczestnik Polish Law Economics Seminars. Anna Franusz − doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywil- nego, autorka publikacji z zakresu prawa postępowania cywilnego. Katarzyna Frączak − magister prawa, doktorantka w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, absolwentka Szkoły XVII Notki biograficzne Prawa Niemieckiego organizowanej przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z West- fälische Wilhelms-Universität Münster, Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z IIT Chicago-Kent College of Law and Emer- ging Markets Foundation, Szkoły Praw Własności Intelektualnej organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie oraz Podyplo- mowego Studium Prawnej Obsługi Przedsiębiorców organizowanego przez Uniwersy- tet Łódzki, zainteresowania naukowe skupiają się na prawie konsumenckim, żywno- ściowym oraz zagadnieniach związanych z ochroną zdrowia publicznego i środowiska naturalnego, współautorka publikacji „Obrót gospodarczy dopalaczami w prawie Unii Europejskiej na przykładzie prawa polskiego” oraz autorka publikacji z zakresu prawa żywnościowego i ochrony konsumentów. Anna Górczyńska − doktor nauk prawnych adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Studiowała również na uni- wersytetach w Niemczech (Muenster, Giessen, Bonn) oraz odbyła staże w instytucjach lobbingowych w Brukseli. Specjalizuje się przede wszystkim w polskim i europejskim prawie zamówień publicznych, partnerstwie publiczno-prywatnym, funduszach struk- turalnych UE, e-administracji oraz szeroko rozumianym europejskim prawie gospo- darczym. W latach 2007−2012 kierownik Studium Podyplomowego Fundusze UE, a od 2013 r. – kierownik Studium Podyplomowego E-administracja. Regularnie uczestniczy jako wykładowca w konferencjach zagranicznych oraz prowadzi gościnne wykłady na uczelniach zagranicznych (m.in. w Niemczech, GB, Danii, Chinach). Doświadczony trener na szkoleniach adresowanych do administracji samorządowej i rządowej oraz przedsiębiorców. Autorka licznych polskich i zagranicznych publikacji naukowych. Anna Górska − Radczyni prawna, pasjonatka prawa cyberprzestrzeni (w tym prawa handlowego). Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu elektronicznych aspek- tów prawa. Autorka bloga prawniczego www.lawschool.edu.pl. Obecnie pracuje w In- stytucie Prawa i Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Reali- zuje się również jako założyciel oraz pracownik Kancelarii Prawnej LegisLatte. Michał Hejbudzki − doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospo- darczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, adwokat, specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Maria Jasińska − radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym, w szcze- gólności ochronie praw wierzycieli i problematyce ochrony dóbr osobistych. Au- torka publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego w szczególności dotyczących skargi pauliańskiej i odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania przedsiębiorców Uczestniczyła w wielu projektach związanych z podziałami i połączeniami spółek. Była również członkiem zarządu spółki giełdowej i członkiem rad nadzorczych. Od kilku lat prowadzi własną kancelarię. Agnieszka Korzeniowska-Polak − doktor prawa, adiunkt w Katedrze Administra- cji w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, radca prawny, od 1995 r. członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, członek Polskiego Towarzystwa XVIII Notki biograficzne Legislacji, członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, członek wspiera- jący Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, licencjo- nowany wykładowca zagadnień samorządowych, autorka ponad 50 publikacji nauko- wych. Maria Królikowska-Olczak − profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Eu- ropejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiń- sko-Mazurskiego w Olsztynie. Adwokat. Prezes Sądu Arbitrażowego Polski Central- nej przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Łodzi. Autorka licznych polskich i zagranicznych publikacji, opracowań, ekspertyz z zakresu polskiego i europejskiego prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa pomocy publicznej, prawa zamówień publicznych, prawa farmaceutycznego. Wykładała na zaproszenie organizacji pozauni- wersyteckich, w tym m.in. Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi, Instytutu Europejskiego w Łodzi; prowadziła szkolenia dla sędziów, prokuratorów, notariuszy, przedsiębiorców. Wykładała jako visitig professor na Wydziałach Prawa w: Hiszpanii w Burgos, San Sebastian, Walencji; we Włoszech w Bari, w Lecce; w Finlandii w Helsinkach. Jerzy Krzynówek − doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UWM, kierow- nik Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiń- sko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowania naukowe obejmują prawo rzymskie, historię i teorię prawa cywilnego. Jacek Kudła − doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent prawa na Uniwersytecie War- szawskim oraz Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (LL.M.), aplikant ad- wokacki (ORA w Warszawie), specjalizujący się w prawie cywilnym, prawie własności intelektualnej i prawie ubezpieczeń gospodarczych. Ewa Lewandowska − doktor nauk prawnych asystent w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła z tytułem magistra dwa kierunki studiów prawo i ekonomię (UWM w Olsz- tynie). Realizowała wykłady, jako visiting professor, na uniwersytecie Instituto Politec- nico do Cavado e do Ave w Barcelos (Portugalia) oraz University of Pécs (Węgry). Członek Komisji ds. Kategoryzacji i Ankietyzacji WPiA UWM w Olsztynie. Autorka prowadzi badania naukowe w obszarze prawa cywilnego, w tym prawa kontraktów, prawa spadkowego oraz dóbr osobistych. Autorka publikacji w języku polskim i an- gielskim w tym zakresie. Sylwia Łazarewicz − absolwentka Wydziałów: Prawa i Administracji oraz Dzienni- karstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, asystent w Katedrze Prawa Gospodarczego WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ukończyła studia po- dyplomowe z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej na Uniwersytecie War- szawskim oraz Akademię Spółek w Szkole Głównej Handlowej, członek OIRP w War- szawie. Prowadzi badania naukowe w obszarze prawa gospodarczego. Autorka publi- kacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: