Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00077 007942 21003370 na godz. na dobę w sumie
Ochrona spółki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niewłaściwym wykonywaniem prawa - ebook/pdf
Ochrona spółki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niewłaściwym wykonywaniem prawa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 263
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7483-142-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja stanowi pogłębione studium możliwych do zastosowania metod chroniących spółkę akcyjną i jej akcjonariuszy przed niewłaściwym wykonywaniem prawa. Zawiera analizę typowych przypadków nadużyć i konfliktów pomiędzy akcjonariuszami oraz pomiędzy członkami organów spółek akcyjnych funkcjonujących na młodym polskim rynku, o niewykształconych jeszcze standardach dobrych obyczajów. Prezentacja poszczególnych 'pól' konfliktów odbywa się przez wskazanie istoty i celu prawa, a następnie wskazanie konkretnych sytuacji niewłaściwego jego wykonywania i możliwych do zastosowania metod zapobiegających tym nieprawidłowościom. Szczegółowe rozważania poprzedzone są ustaleniem konstrukcji niewłaściwego wykonywania prawa oraz omówieniem zasad kształtujących naturę spółki akcyjnej.
Opracowanie jest nieocenionym przewodnikiem dla praktyków zajmujących się problematyką spółek kapitałowych, adresowanych do szerokiego grona akcjonariuszy, członków rad nadzorczych, członków zarządów spółek akcyjnych, jak również dla sędziów i arbitrów rozstrzygających spory korporacyjne oraz radców prawnych, adwokatów i mediatorów poszukujących skutecznych metod rozwiązywania sporów powstałych na tle wykonywania prawa w spółce akcyjnej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE Ochrona spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœciwym wykonywaniem prawa Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: Robert Pabis SPÓ£KA AKCYJNA. £¥CZENIE, PODZIA£, PRZEKSZTA£CANIE SPÓ£EK. TOM 4, wyd. 2 Pisma Spó³ek Handlowych S. So³tysiñski, A. Szajkowski, A. Szumañski, J. Szwaja KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ. TOM I, wyd. 2 Du¿e Komentarze Becka Pod red. S. W³odyki PRAWO UMÓW HANDLOWYCH, TOM 5, wyd. 2 System Prawa Handlowego Pod red. M. Steca oraz T. Mróz PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE Studia Prawnicze A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 6 Studia Prawnicze A. Szajkowski, M. Tarska PRAWO SPÓ£EK HANDLOWYCH, wyd. 5 Zarys Prawa KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH, wyd. 12 z wprowadzeniem A. Szajkowskiego Teksty Ustaw Becka USTAWA O SWOBODZIE DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ z wprowadzeniem, wyd. 2 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Olga Lipiñska-D³ugosz ¨ Ochrona spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœciwym wykonywaniem prawa Seria Prawo Gospodarcze i Handlowe pod redakcj¹ Profesora Stanis³awa W³odyki Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych, Sp. z o.o. w Krakowie Redakcja: Joanna Cybulska © Wydawnictwo C. H. Beck 2006 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01-518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 83-7483-142-1 moim bliskim Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wstêp............................................................................................................... XIII Wykaz skrótów ............................................................................................ XVII Wykaz orzecznictwa ...................................................................................... XIX Wykaz literatury ......................................................................................... XXIII Rozdzia³ 1. Zagadnienia ogólne ................................................................... 1.1. Konstrukcja niew³aœciwego wykonywania prawa w spó³ce akcyjnej......... 1.2. Zakres zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego do ochrony 1 1 spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœciwym wykonywa- niem prawa ........................................................................................... 1.3. Natura spó³ki akcyjnej jako wyznacznik niew³aœciwego wykonywa- nia prawa .............................................................................................. Rozdzia³ 2. Zasady kszta³tuj¹ce naturê spó³ki akcyjnej ........................... 2.1. Zasada „rz¹dów” akcjonariuszy wiêkszoœciowych nad mniejszoœcio- wymi ..................................................................................................... 2.1.1. Pojêcie, Ÿród³a i cel obowi¹zywania zasady „rz¹dów” akcjona- riuszy wiêkszoœciowych nad mniejszoœciowymi...................... 2.1.2. Prawa akcjonariuszy mniejszoœciowych jako instytucja ochro- ny przed niew³aœciwym wykonywaniem prawa przez akcjona- riuszy wiêkszoœciowych ............................................................ 2.1.3. Ograniczony zakres obowi¹zywania zasady „rz¹dów” akcjona- riuszy wiêkszoœciowych nad mniejszoœciowymi...................... 2.2. Zasada równego traktowania akcjonariuszy ........................................ 2.2.1. Pojêcie, Ÿród³a i cel obowi¹zywania zasady równego traktowa- nia akcjonariuszy ....................................................................... 2.2.2. Przyk³ady niew³aœciwego wykonywania zasady równego trak- towania akcjonariuszy ............................................................... 2.3. Zasada proporcjonalnoœci praw i wk³adów.......................................... 2.3.1. Pojêcie, Ÿród³a i cel obowi¹zywania zasady proporcjonalnoœci praw i wk³adów.......................................................................... 2.3.2. Przyk³ady niew³aœciwego wykonywania zasady proporcjonal- noœci praw i wk³adów ................................................................ 2.4. Zasada rozdzielnoœci kapita³u od zarz¹dzania ..................................... 2.4.1. Pojêcie, Ÿród³a i cel obowi¹zywania zasady rozdzielnoœci kapi- ta³u od zarz¹dzania .................................................................... 2.4.2. Przyk³ady niew³aœciwego wykonywania zasady rozdzielnoœci kapita³u od zarz¹dzania ............................................................. 4 7 11 11 11 14 19 23 23 29 30 30 33 34 34 37 VII Spis treœci Rozdzia³ 3. Szczególne Ÿród³a ochrony spó³ki akcyjnej i jej akcjona- riuszy przed niew³aœciwym wykonywaniem prawa ................................... 3.1. Lex contractus jako Ÿród³o ochrony spó³ki akcyjnej i jej akcjonariu- szy przed niew³aœciwym wykonywaniem prawa ................................ 3.1.1. Zasady nadzoru korporacyjnego OECD .................................... 3.1.2. Prawo gie³dowe jako Ÿród³o ochrony spó³ki akcyjnej i jej ak- cjonariuszy przed niew³aœciwym wykonywaniem prawa......... 3.1.3. Szczególny charakter prawny zasad ³adu korporacyjnego........ 3.2. Statut spó³ki akcyjnej jako Ÿród³o ochrony spó³ki akcyjnej i jej ak- cjonariuszy przed niew³aœciwym wykonywaniem prawa ................... 3.2.1. Charakter prawny statutu spó³ki akcyjnej ................................. 3.2.2. Szczególna wyk³adnia postanowieñ statutu spó³ki akcyjnej..... 3.3. Regulaminy organów spó³ki akcyjnej jako Ÿród³o ochrony spó³ki ak- cyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœciwym wykonywaniem pra- wa.......................................................................................................... 3.3.1. Charakter prawny regulaminów organów spó³ki akcyjnej........ 3.3.2. Zakres ochrony spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy w drodze re- gulaminu .................................................................................... 3.4. Klauzule generalne jako Ÿród³o ochrony spó³ki i jej akcjonariuszy przed niew³aœciwym wykonywaniem prawa ....................................... 3.4.1. Zagadnienia ogólne .................................................................... 3.4.2. Klauzula generalna zasad wspó³¿ycia spo³ecznego w Kodeksie cywilnym a klauzula dobrego obyczaju w Kodeksie spó³ek handlowych................................................................................ 3.4.3. Klauzula interesu spó³ki............................................................. 39 39 39 42 44 48 48 52 53 53 56 59 59 61 64 3.5. Zwyczaj jako Ÿród³o ochrony spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœciwym wykonywaniem prawa ....................................... 67 Rozdzia³ 4. Ochrona spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœciwym wykonywaniem prawa przez akcjonariuszy...................... 4.1. Wykonywanie przez akcjonariusza prawa do uczestnictwa w wal- nym zgromadzeniu ............................................................................... 4.1.1. Istota i cel prawa akcjonariusza do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu............................................................................. 4.1.2. Niew³aœciwe wykonywanie przez akcjonariusza prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu..................................... 4.1.3. Ochrona spó³ki akcyjnej przed niew³aœciwym wykonywaniem prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu..................... 4.2. Wykonywanie przez akcjonariusza prawa g³osu na walnym zgroma- dzeniu.................................................................................................... 4.2.1. Istota i cel prawa akcjonariusza do g³osu na walnym zgroma- dzeniu......................................................................................... 4.2.2. Niew³aœciwe wykonywanie przez akcjonariusza prawa g³osu na walnym zgromadzeniu.......................................................... 4.2.3. Ochrona spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœci- wym wykonywaniem prawa g³osu na walnym zgromadzeniu . 69 69 69 70 71 75 75 76 78 VIII Spis treœci 4.3. Wykonywanie przez akcjonariusza prawa do informacji na walnym zgromadzeniu lub poza nim ................................................................. 4.3.1. Istota i cel prawa akcjonariusza do informacji na walnym zgro- madzeniu lub poza nim.............................................................. 4.3.2. Niew³aœciwe wykonywanie przez akcjonariusza prawa do in- formacji na walnym zgromadzeniu lub poza nim..................... 4.3.3. Ochrona spó³ki akcyjnej przed niew³aœciwym wykonywaniem prawa do informacji na walnym zgromadzeniu lub poza nim 4.4. Wykonywanie przez akcjonariusza prawa do zaskar¿ania uchwa³ walnego zgromadzenia......................................................................... 4.4.1. Istota i cel prawa akcjonariusza do zaskar¿ania uchwa³ walne- go zgromadzenia........................................................................ 4.4.2. Niew³aœciwe wykonywanie przez akcjonariusza prawa do za- skar¿ania uchwa³ walnego zgromadzenia ................................. 4.4.3. Ochrona spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœci- wym wykonywaniem prawa akcjonariusza do zaskar¿ania uchwa³ walnego zgromadzenia ................................................. 4.5. Wykonywanie przez akcjonariuszy mniejszoœciowych prawa do ¿¹dania zwo³ania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia................ 4.5.1. Istota i cel prawa akcjonariuszy do ¿¹dania zwo³ania nadzwy- czajnego walnego zgromadzenia............................................... 4.5.2. Niew³aœciwe wykonywanie przez akcjonariuszy prawa do 79 79 81 82 85 85 94 96 99 99 ¿¹dania zwo³ania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ..... 101 4.5.3. Ochrona spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœci- wym wykonywaniem prawa do ¿¹dania zwo³ania nadzwyczaj- nego walnego zgromadzenia ..................................................... 103 4.6. Wykonywanie przez akcjonariuszy mniejszoœciowych spó³ki pu- blicznej prawa do z³o¿enia wniosku o powo³anie rewidenta do spraw szczególnych.............................................................................. 105 4.6.1. Istota i cel prawa akcjonariuszy do z³o¿enia wniosku o powo³anie rewidenta do spraw szczególnych ....................... 105 4.6.2. Niew³aœciwe wykonywanie przez akcjonariuszy prawa do z³o¿enia wniosku o powo³anie rewidenta do spraw szczegól- nych............................................................................................ 109 4.6.3. Ochrona spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœci- wym wykonywaniem prawa do z³o¿enia wniosku o powo³anie rewidenta do spraw szczególnych ............................................. 110 4.7. Wykonywanie przez akcjonariuszy wiêkszoœciowych prawa do przy- musowego wykupu akcji...................................................................... 112 4.7.1. Istota i cel prawa akcjonariuszy do ¿¹dania przymusowego wy- kupu akcji................................................................................... 112 4.7.2. Niew³aœciwe wykonywanie przez akcjonariuszy prawa do ¿¹dania przymusowego wykupu akcji ..................................... 115 IX Spis treœci 4.7.3. Ochrona spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœci- wym wykonywaniem prawa akcjonariuszy do ¿¹dania przy- musowego wykupu akcji ........................................................... 117 4.8. Zagadnienia koñcowe ........................................................................... 122 Rozdzia³ 5. Ochrona spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœciwym wykonywaniem prawa przy podejmowaniu uchwa³ przez walne zgromadzenie ............................................................................ 127 5.1. Wykonywanie prawa do podejmowania uchwa³ przez walne zgroma- dzenie.................................................................................................... 127 5.1.1. Istota i cel prawa do podejmowania uchwa³ przez walne zgro- madzenie .................................................................................... 127 5.1.2. Niew³aœciwe wykonywanie prawa przy podejmowaniu uchwa³ przez walne zgromadzenie ........................................................ 128 5.1.3. Ochrona akcjonariuszy przed niew³aœciwym wykonywaniem prawa przy podejmowaniu uchwa³ przez walne zgromadzenie . 129 5.2. Wykonywanie prawa do podjêcia przez walne zgromadzenie uchwa³y o podziale zysku .................................................................... 134 5.2.1. Istota i cel uchwa³y walnego zgromadzenia o podziale zysku.. 134 5.2.2. Niew³aœciwe wykonywanie prawa przy podejmowaniu przez walne zgromadzenie uchwa³y o podziale zysku ....................... 136 5.2.3. Ochrona spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœci- wym wykonywaniem prawa przy podejmowaniu przez walne zgromadzenie uchwa³y o podziale zysku.................................. 137 5.3. Wykonywanie prawa do podjêcia przez walne zgromadzenie uchwa³ w zwi¹zku z wyborem rady nadzorczej w drodze g³osowa- nia oddzielnymi grupami ..................................................................... 142 5.3.1. Istota wyboru przez walne zgromadzenie rady nadzorczej w drodze g³osowania oddzielnymi grupami ............................. 142 5.3.2. Niew³aœciwe wykonywanie prawa przy podejmowaniu przez walne zgromadzenie uchwa³ w zwi¹zku z wyborem rady nad- zorczej w drodze g³osowania oddzielnymi grupami................. 145 5.3.3. Ochrona spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœci- wym wykonywaniem prawa przy podejmowaniu przez walne zgromadzenie uchwa³ w zwi¹zku z wyborem rady nadzorczej w drodze g³osowania oddzielnymi grupami ............................. 151 5.4. Zagadnienia koñcowe ........................................................................... 152 Rozdzia³ 6. Ochrona spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœciwym wykonywaniem prawa przez cz³onków rady nadzorczej 154 6.1. Wykonywanie prawa do nadzoru nad spó³k¹ akcyjn¹ ......................... 154 6.1.1. Istota i cel prawa do nadzoru nad spó³k¹ akcyjn¹ ..................... 154 6.1.2. Niew³aœciwe wykonywanie prawa do nadzoru nad spó³k¹ ak- cyjn¹ ........................................................................................... 156 6.1.3. Ochrona spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœci- wym wykonywaniem prawa do nadzoru nad spó³k¹ akcyjn¹ 160 X Spis treœci 6.2 .Wykonywanie prawa do delegowania cz³onków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoœci cz³onków zarz¹du ..................... 162 6.2.1. Istota i cel prawa do delegowania cz³onków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoœci cz³onków zarz¹du .......... 162 6.2.2. Niew³aœciwe wykonywanie prawa do delegowania cz³onków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoœci cz³on- ków zarz¹du ............................................................................... 163 6.2.3. Ochrona spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœci- wym wykonywaniem prawa do delegowania cz³onków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoœci cz³onków zarz¹du ....................................................................................... 164 6.3. Wykonywanie prawa do sprawowania funkcji cz³onka rady nadzor- czej spó³ki akcyjnej .............................................................................. 166 6.3.1. Istota i cel pe³nienia funkcji cz³onka rady nadzorczej spó³ki ak- cyjnej.......................................................................................... 166 6.3.2. Niew³aœciwe wykonywanie prawa do sprawowania funkcji cz³onka rady nadzorczej ............................................................ 168 6.3.3. Ochrona spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœci- wym wykonywaniem prawa do sprawowania funkcji cz³onka rady nadzorczej.......................................................................... 170 6.4. Wykonywanie prawa do sta³ego indywidualnego wykonywania czynnoœci nadzorczych przez cz³onka rady nadzorczej ...................... 175 6.4.1. Istota i cel prawa do sta³ego indywidualnego wykonywania czynnoœci nadzorczych przez cz³onka rady nadzorczej............ 175 6.4.2. Niew³aœciwe wykonywanie prawa do sta³ego indywidualnego wykonywania czynnoœci nadzorczych przez cz³onka rady nad- zorczej ........................................................................................ 177 6.4.3. Ochrona spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœci- wym wykonywaniem prawa do sta³ego indywidualnego wy- konywania czynnoœci nadzorczych przez cz³onka rady nadzor- czej ............................................................................................. 178 6.5. Zagadnienia koñcowe ........................................................................... 183 Rozdzia³ 7. Ochrona spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœciwym wykonywaniem prawa przez cz³onków zarz¹du............... 188 7.1. Wykonywanie prawa do prowadzenia spraw spó³ki akcyjnej ............. 188 7.1.1. Istota i cel prawa do prowadzenia spraw spó³ki akcyjnej ......... 188 7.1.2. Niew³aœciwe wykonywanie prawa do prowadzenia spraw spó³ki akcyjnej ........................................................................... 193 7.1.3. Ochrona spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœci- wym wykonywaniem prawa do prowadzenia spraw spó³ki ak- cyjnej.......................................................................................... 197 7.2. Wykonywanie prawa do reprezentacji spó³ki akcyjnej ....................... 205 7.2.1. Istota i cel prawa do reprezentacji spó³ki akcyjnej ................... 205 7.2.2. Niew³aœciwe wykonywanie prawa do reprezentacji spó³ki ak- cyjnej.......................................................................................... 205 XI Spis treœci 7.2.3. Ochrona spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœci- wym wykonywaniem prawa do reprezentacji spó³ki akcyjnej 206 7.3. Wykonywanie prawa do sprawowania funkcji cz³onka zarz¹du ......... 207 7.3.1. Istota i cel pe³nienia funkcji cz³onka zarz¹du ........................... 207 7.3.2. Niew³aœciwe wykonywanie prawa do sprawowania funkcji cz³onka zarz¹du ......................................................................... 209 7.3.3. Ochrona spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœci- wym wykonywaniem prawa do sprawowania funkcji cz³onka zarz¹du ....................................................................................... 209 7.4. Zagadnienia koñcowe ........................................................................... 212 Rozdzia³ 8. Zakoñczenie................................................................................ 215 8.1. Wnioski de lege lata ............................................................................. 215 8.2. Wnioski de lege ferenda ....................................................................... 219 Indeks rzeczowy ............................................................................................. 223 XII Wstêp Praca stanowi próbê opracowania skutecznych metod ochrony spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœciwym wykonywaniem prawa rozumianym jako jego naruszenie, nadu¿ycie b¹dŸ te¿ obejœcie. Pos³ugiwanie siê tak szerokim pojê- ciem niew³aœciwego wykonywania prawa zapewni³o objêcie przedmiotem badañ wszystkich kategorii wadliwego wykonywania prawa w spó³ce akcyjnej. WstêpWstêp Inspiracjê do monograficznego opracowania zagadnienia niew³aœciwego wy- konywania prawa w spó³ce akcyjnej stanowi³y liczne – zw³aszcza w ostatnich la- tach – przyk³ady nadu¿yæ i konfliktów pomiêdzy akcjonariuszami oraz pomiêdzy cz³onkami organów spó³ek akcyjnych funkcjonuj¹cych na m³odym polskim ryn- ku, o niewykszta³conych jeszcze standardach dobrych obyczajów kupieckich. Dotychczasowa praktyka wykonywania prawa w spó³ce akcyjnej ujawnia wiele w¹tpliwoœci, co do interpretacji odpowiednich przepisów Kodeksu spó³ek handlo- wych oraz ustaw szczególnych. Przyk³adem tego jest czêsta rozbie¿noœæ pogl¹dów judykatury i doktryny w zakresie wyk³adni podstawowych praw. Wyborowi tematu rozprawy doktorskiej sprzyja³a równie¿, trwaj¹ca po dziœ dzieñ, dyskusja nad zasadami ³adu korporacyjnego. Z tej perspektywy praca stanowi rozwiniêcie trze- ciej zasady ogólnej, zawartej w stworzonym pod auspicjami Gie³dy Papierów War- toœciowych w Warszawie S.A. dokumencie zatytu³owanym „Dobre praktyki w spó³kach publicznych 2005 r.”1, zgodnie z któr¹ wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opieraæ siê na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie mo¿e wykraczaæ poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze wzglêdu na które in- stytucje te zosta³y ustanowione. W³aœciwe badania poprzedzam ustaleniem konstrukcji niew³aœciwego wyko- nywania prawa w spó³ce akcyjnej, wskazaniem zakresu zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego do ochrony spó³ki akcyjnej jej akcjonariuszy przed niew³aœciwym wykonywaniem prawa oraz omówieniem natury spó³ki akcyjnej (Rozdzia³ 1). Przyjmuj¹c, ¿e natura spó³ki akcyjnej determinuje w³aœciwe wyko- nywanie prawa w spó³ce akcyjnej, omawiam poszczególne zasady kszta³tuj¹ce naturê spó³ki akcyjnej (Rozdzia³ 2). Analizê stanu ochrony spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœciwym wykonywaniem prawa dokonujê nie tylko z punktu widzenia obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, lecz równie¿ Ÿróde³ o szcze- gólnym charakterze, jakimi s¹: normy lex contractus, mo¿liwe do zastosowania „ochronne” postanowienia statutu i regulaminów oraz zwyczaje (Rozdzia³ 3). i Badania oparte s¹ na schemacie sprowadzaj¹cym siê do wskazania istoty i celu prawa, wskazania konkretnych sytuacji niew³aœciwego wykonywania prawa, a na- stêpnie postawienia wniosków, co do stanu ochrony spó³ki akcyjnej i jej akcjonariu- 1 www.gpw.com.pl. XIII Wstêp szy przed takimi nieprawid³owoœciami. W ten sposób sporz¹dzam czêœciowe wnio- ski, które zbiorczo prezentujê w podsumowaniu (Rozdzia³ 4, Rozdzia³ 5, Roz- dzia³ 6, Rozdzia³ 7, Rozdzia³ 8). Wnioski te stanowi¹ odpowiedŸ na pytanie, czy w celu ochrony spó³ki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niew³aœciwym wykonywa- niem prawa de lege lata wystarczaj¹ce jest propagowanie tzw. dobrej praktyki sto- sowania prawa poprzez dokonywanie prawid³owej jego wyk³adni, ewentualnie po- przez wprowadzanie ochronnych postanowieñ do aktów wewnêtrznych spó³ki, czy te¿ nale¿y uznaæ, ¿e ochrona taka mo¿liwa jest jedynie w drodze nowelizacji przepi- sów Kodeksu spó³ek handlowych lub ustaw szczególnych. Prace badawcze prowadzê metod¹ dogmatyczn¹ poprzez: 1) interpretacjê wybranych przepisów aktów normatywnych, takich jak: Kodeks spó³ek handlowych1, Kodeks cywilny2, Kodeks karny3, ustawa o nadzorze nad rynkiem kapita³owym4, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi5, ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych6 wraz z roz- porz¹dzeniami wykonawczymi, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkuren- cji7, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów8, ustawa o rachunkowo- œci9, ustawa o Krajowym Rejestrze S¹dowym10; 2) interpretacjê wybranych przepisów prawa gie³dowego, takich jak: Regulamin Gie³dy11, Regulamin S¹du Gie³dowego12, Uchwa³y Rady i Zarz¹du Gie³dy Pa- pierów Wartoœciowych w Warszawie S.A.; 3) analizê orzeczeñ s¹dów powszechnych oraz S¹du Najwy¿szego wydanych pod rz¹dami obowi¹zuj¹cego Kodeksu spó³ek handlowych, jak równie¿ tych spo- œród wydanych w okresie obowi¹zywania Kodeksu handlowego13, które za- chowa³y do dziœ swoj¹ aktualnoœæ; 4) analizê pogl¹dów doktryny wyra¿onych w komentarzach, monografiach, arty- ku³ach oraz glosach; 1 Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). 2 Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 3 Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.). 4 Ustawa z 29.7.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapita³owym (Dz.U. Nr 183, poz. 1537). 5 Ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538). 6 Ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó³kach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), zwana dalej ustaw¹ o ofercie publicznej. 7 Ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 8 Ustawa z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080). 9 Ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowoœci (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694). 10 Ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹dowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.). 11 Wprowadzony uchw. Rady Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie Nr 1/ 1110/2006 z 4.1.2006 r. 12 T.j. og³oszony uchw. Nr 260/2000 Zarz¹du Gie³dy z 14.6.2000 r. 13 Rozp. Prezydenta RP z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.). XIV Wstêp 5) analizê wybranych statutów i regulaminów spó³ek akcyjnych. Przedmiot badañ – którym jest analiza stanu niew³aœciwego wykonywania pol- skiego prawa – sprawi³, i¿ niecelowe sta³o siê stosowanie metody prawno-porów- nawczej. Ponadto uzna³am, ¿e wzbogacenie rozprawy o rozwa¿ania prawno-po- równawcze doprowadzi³oby do nadmiernej jej objêtoœci. W pracy ograniczam siê jedynie do przytoczenia, opracowanych przez Organizacjê Wspó³pracy Gospo- darczej i Rozwoju, Zasad nadzoru korporacyjnego OECD1, na których wzorowa- ne s¹ polskie kodeksy „dobrych praktyk”, w tym uchwalony przez Gie³dê Papie- rów Wartoœciowych S.A. dokument pod tytu³em „Dobre praktyki w spó³kach pu- blicznych w 2002 roku” oraz jego znowelizowana wersja z 2005 r. Poza zakresem niniejszego opracowania pozostaje analiza wykonywania pra- wa regulowana przepisami Kodeksu spó³ek handlowych o ³¹czeniu, podziale i przekszta³ceniach spó³ki akcyjnej oraz przepisami szczególnymi o narodowych funduszach inwestycyjnych, spó³kach prowadz¹cych dzia³alnoœæ bankow¹, spó³kach prowadz¹cych gie³dy albo rynki pozagie³dowe, spó³kach prowadz¹cych domy maklerskie, Krajowym Depozycie Papierów Wartoœciowych S.A., spó³kach prowadz¹cych dzia³alnoœæ ubezpieczeniow¹, towarzystwach funduszy inwesty- cyjnych, towarzystwach emerytalnych, spó³kach publicznej radiofonii i telewizji, spó³kach powsta³ych w wyniku komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych. Niniejsza praca zosta³a przygotowana na podstawie rozprawy doktorskiej na- pisanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloñskiego pod kie- runkiem Prof. dr. hab. Andrzeja Szumañskiego, któremu w tym miejscu dziêkujê za nieocenion¹ pomoc, wielk¹ przychylnoœæ i ¿yczliwoœæ. Sk³adam równie¿ po- dziêkowania Prof. dr. hab. Wojciechowi Popio³kowi oraz Prof. dr. hab. Wojciecho- wi Pyzio³owi za cenne uwagi i wskazówki, którymi kierowa³am siê w przygoto- waniu tego opracowania. Niniejsze wydanie dedykujê moim bliskim, a szczególnie mojemu Tacie oraz mojemu Mê¿owi Tomaszowi, którzy wsparciem i osobistym zaanga¿owaniem mobilizowali mnie w pracy naukowej. W trakcie pisania pracy dosz³o do zmiany stanu prawnego poprzez uchwalenie w dniu 29.7.2005 r. ustaw zastêpuj¹cych ustawê – Prawo o publicznym obrocie pa- pierami wartoœciowymi. Stan prawny bêd¹cy przedmiotem analizy zosta³ uwzglê- dniony na dzieñ 15.3.2006 r. 1 Zasady nadzoru korporacyjnego OECD z 2004 r., www.msp.gov.pl. XV Wykaz skrótów 1. Fród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów KC . . . . . . . . . . . . . . KPC . . . . . . . . . . . . KSH . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilne- go (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) 2. Organy orzekaj¹ce NSA . . . . . . . . . . . . . SA . . . . . . . . . . . . . . SN . . . . . . . . . . . . . . SO . . . . . . . . . . . . . . SR . . . . . . . . . . . . . . TK . . . . . . . . . . . . . . 3. Czasopisma Biul. SN . . . . . . . . . . Dz.U. . . . . . . . . . . . . KPP . . . . . . . . . . . . . MoP . . . . . . . . . . . . MP . . . . . . . . . . . . . OSA . . . . . . . . . . . . . OSN . . . . . . . . . . . . . Pal. . . . . . . . . . . . . . PiP . . . . . . . . . . . . . . PPH . . . . . . . . . . . . . PPW . . . . . . . . . . . . . PrBank . . . . . . . . . . . PrGosp . . . . . . . . . . . Prok.i Pr. . . . . . . . . . PS. . . . . . . . . . . . . . . PUG . . . . . . . . . . . . . RPEiS . . . . . . . . . . . RzP . . . . . . . . . . . . . Naczelny S¹d Administracyjny S¹d Apelacyjny S¹d Najwy¿szy S¹d Okrêgowy S¹d Rejonowy Trybuna³ Konstytucyjny Biuletyn Informacyjny S¹du Najwy¿szego Dziennik Ustaw Kwartalnik Prawa Prywatnego Monitor Prawniczy Monitor Prawny Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Palestra Pañstwo i Prawo Przegl¹d Prawa Handlowego Prawo Papierów Wartoœciowych Prawo Bankowe Prawo Gospodarcze Prokuratura i Prawo Prawo Spó³ek Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczpospolita XVII Wykaz skrótów 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . cz. . . . . . . . . . . . . . . jw. . . . . . . . . . . . . . . m.in. . . . . . . . . . . . . nast. . . . . . . . . . . . . . niepubl. . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . red. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. t.j. . . . . . . . . . . . . . . tzw. . . . . . . . . . . . . . t. . . . . . . . . . . . . . . . UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ust. wyd. . . . . . . . . . . . . z. . . . . . . . . . . . . . . . zob. . . . . . . . . . . . . . zd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ze zm. artyku³ czêœæ jak wy¿ej miêdzy innymi nastêpny niepublikowany Numer redakcja strona tekst jednolity tak zwane tom Unia Europejska ustêp wydanie zeszyt zobacz zdane ze zmianami XVIII Wykaz orzecznictwa 1. Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Wykaz orzecznictwa Wykaz orzecznictwa Orzeczenie SN z 20.4.1934 r., III K 1238/33, OSP 1935/1/665. Orzeczenie SN z 5.11.1936 r., I C 2810/35, OSN 1937/9/330. Orzeczenie SN z 17.11.1938 r., C I 1691/37, PPH 1939/98. Orzeczenie SN z 13.5.1957 r., 2 Cr 343/57, OSN 1958/3/19. Orzeczenie SN z 24.9.1958 r., 3 CR 552/58, OSN 1960/1/19. Orzeczenie SN z 7.12.1965 r., III CR 287/65, OSNCP 1966/7/130. Orzeczenie SN z 8.11.1985 r., III CRN 343/85, OSNCP 1986/10/161. Uchwa³a SN z 1.9.1993 r., III CZP 114/93, OSNC 1994/4/73. Uchwa³a SN z 21.6.1995 r., I KZP 22/95, OSNKW 1995/9/1. Uchwa³a SN z 20.8.1996 r., III CZP 67/96, PPH 1997/7/41. Uchwa³a SN z 11.3.1997 r., III CZP 6/97, OSN 1997/6–7/73. Uchwa³a SN z 15.4.1999 r., I KZP 8/99, OSNKW 1999/5–6/31. Uchwa³a SN z 5.12.2002 r., III CZP 70/02, Biul. SN 2002/12. Uchwa³a SN z 9.2.2005 r., III CZP 82/04, Prok. i Pr. 2005/7–8/50. Wyrok SN z 11.3.1949 r., Wa.c. 292/48, PN 1950/1–2/149. Wyrok SN z 4.1.1979 r., III CRN 273/78. Wyrok SN z 20.12.1979 r., III PR 78/79, OSP 1980/11/196. Wyrok SN z 14.4.1992 r., I CRN 38/92, OSNC 1993/3/45. Wyrok SN z 14.7.1994 r., I CRN 75/94, niepubl. Wyrok SN z 31.1.1997 r., II CKN 68/96, niepubl. Wyrok SN z 29.3.1997 r., III CRN 59/79, niepubl. Wyrok SN z 13.3.1998 r., I CKN 563/97, OSNC 1998/12/205. Wyrok SN z 22.7.1998 r., I CKN 807/97, OSNC/2/33. Wyrok SN z 24.9.1998 r., I CKN 517/98, PS 2001/03/56. Wyrok SN z 22.11.1998 r., I CKN 807/98, PS 1999/7–8/95. Wyrok SN z 8.12.1998 r., I CKN 243/98, PPH 2000/4/47. Wyrok SN z 26.5.1999 r., III CKN 261/98, OSNC 2000/1/7. Wyrok SN z 22.3.2000 r., I CKN 450/98, OSNC 2000/9/170. Wyrok SN z 31.3.2000 r., II CRN 749/98, OSNC 2000/7–8/135. Wyrok SN z 6.4.2000 r., II CKN 268/00, Biul. SN 2000/7/10. Wyrok SN z 10.4.2000 r., V CKN 14/00, PPH 2001/7/41. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ochrona spółki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niewłaściwym wykonywaniem prawa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: