Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00081 009734 11018451 na godz. na dobę w sumie
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie karnym materialnym i procesowym - ebook/pdf
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie karnym materialnym i procesowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 503
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7915-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja poświęcona jest problematyce ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie karnym materialnym i procesowym. Jej zasadnicza teza, która określiła sposób podejścia i konstrukcję pracy, opiera się na obserwacji, iż przy wyraźnej identyfikacji i stosunkowo silnej ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa na mocy przepisów prawa karnego materialnego, dobro to nie jest bezpośrednio rozpoznawane i nie doznaje wystarczającego wsparcia na gruncie karnoprocesowym. Może to rodzić istotne konsekwencje z punktu widzenia systemowej spójności jego ochrony, nie wspominając już o implikacjach natury praktycznej. Występujący de lege lata brak wystarczającego zorientowania instytucji karnoprocesowych na dostrzeganie doniosłości ochrony tajemnic przedsiębiorstwa może powodować, że w łańcuchu prawnego zabezpieczenia tych dóbr dziedzina procesu karnego będzie wyjątkowo słabym ogniwem, które wydatnie obniży sumaryczną skuteczność ochrony prawnej budowanej na innych polach. Co więcej, może nawet dochodzić do niebezpiecznych i bardzo niepożądanych sytuacji, w których podmioty zainteresowane konkurencyjnie uzyskaniem dostępu do tajemnicy cudzego przedsiębiorstwa będą starały się tego dokonać poprzez instrumentalne wykorzystanie instytucji karnoprocesowych.

'Monografia autorstwa Pana dr. Szymona Pawelca wypełnia lukę, jaką w piśmiennictwie karnistycznym dało się już obecnie zauważyć. Ta cenna pozycja znaleźć się powinna nie tylko na półkach bibliotecznych karników – materialistów i formalistów, ale także praktyków pełniących wszystkie funkcje procesowe w postępowaniu. Jej lekturę należy wszystkim wymienionym gorąco polecić.'

prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adre- sujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. Publikacja poświęcona jest problematyce ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie karnym materialnym i procesowym. Jej zasadnicza teza, która określiła sposób podejścia i konstrukcję pracy, opiera się na obserwacji, iż przy wyraźnej identyfikacji i stosunkowo silnej ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa na mocy przepisów prawa karnego materialnego, dobro to nie jest bezpośrednio rozpo- znawane i nie doznaje wystarczającego wsparcia na gruncie karnoprocesowym. Może to rodzić istotne konsekwencje z punktu widzenia systemowej spójności jego ochrony, nie wspominając już o implikacjach natury praktycznej. Wystę- pujący de lege lata brak wystarczającego zorientowania instytucji karnoproce- sowych na dostrzeganie doniosłości ochrony tajemnic przedsiębiorstwa może powodować, że w łańcuchu prawnego zabezpieczenia tych dóbr dziedzina pro- cesu karnego będzie wyjątkowo słabym ogniwem, które wydatnie obniży suma- ryczną skuteczność ochrony prawnej budowanej na innych polach. Co więcej, może nawet dochodzić do niebezpiecznych i bardzo niepożądanych sytuacji, w których podmioty zainteresowane konkurencyjnie uzyskaniem dostępu do tajemnicy cudzego przedsiębiorstwa będą starały się tego dokonać poprzez in- strumentalne wykorzystanie instytucji karnoprocesowych. „Monografia autorstwa Pana dr. Szymona Pawelca wypełnia lukę, jaką w piśmien- nictwie karnistycznym dało się już obecnie zauważyć. Ta cenna pozycja znaleźć się powinna nie tylko na półkach bibliotecznych karników – materialistów i for- malistów, ale także praktyków pełniących wszystkie funkcje procesowe w postę- powaniu. Jej lekturę należy wszystkim wymienionym gorąco polecić”. prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek Szymon Pawelec – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Międzynarodowe- go Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw- skiego, jest adwokatem w Izbie Adwokackiej w Warszawie oraz wiceprezesem Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury Naczelnej Rady Adwokackiej. Absol- went Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Cambrige oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda. Stypendysta m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-7914-2 Cena: 129,00 zł M Y W O S E C O R P I M Y N L A I R E T A M M Y N R A K E I W A R P W A W T S R O I B Ę I S D E Z R P Y C N M E J A T A N O R H C O I C E L E W A P . Z S MONOGRAFIE PRAWNICZE OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA W PRAWIE KARNYM MATERIALNYM I PROCESOWYM SZYMON PAWELEC Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE SZYMON PAWELEC • OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA W PRAWIE KARNYM MATERIALNYM I PROCESOWYM Polecamy nasze publikacje w serii Monografie Prawnicze: M. Czerwińska, P. Czarnecki (red.) KATALOG DOWODÓW W POSTĘPOWANIU KARNYM J. Skorupka, A. Drozd (red.) NOWE SPOJRZENIE NA MODEL ZAKAZÓW DOWODOWYCH W PROCESIE KARNYM Ł. Cora ZATRZYMANIE OSOBY W POLSKIM PROCESIE KARNYM E. Hryniewicz-Lach KARA KRYMINALNA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP J. Konikowska-Kuczyńska WYKONYWANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W SYSTEMIE TERAPEUTYCZNYM WOBEC SKAZANYCH UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH www.ksiegarnia.beck.pl OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA W PRAWIE KARNYM MATERIALNYM I PROCESOWYM SZYMON PAWELEC WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7914-2 ISBN e-book 978-83-255-7915-9 Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  XI Wykaz literatury   ........................................................................................................  XVII Wykaz orzecznictwa   ................................................................................................. XXXVII Opis założeń badawczych oraz wprowadzenie w strukturę pracy   .................  1 Rozdział I. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa   .................................................  10 10 § 1.  Uwagi wprowadzające .................................................................................  § 2.  Tajemnica ......................................................................................................  13 15 § 3.  Przedsiębiorstwo ..........................................................................................  22 § 4.  Tajemnica przedsiębiorstwa w świetle ZNKU ........................................  23 I.  Charakter informacji ........................................................................  1.  Wartość gospodarcza informacji ..............................................  23 2.  Inne informacje posiadające wartość gospodarczą     w rozumieniu art. 11 ust. 4 ZNKU a tajemnica   przedsiębiorstwa w świetle art. 551 KC ....................................    3.  Rodzaje informacji, problem oceny ich wartości   gospodarczej .................................................................................  II.  Szczególne warunki dostępności informacji ................................  1.  Podjęcie niezbędnych działań w celu zachowania   poufności.......................................................................................  2.  Brak ujawnienia do wiadomości publicznej ............................  § 5.  Informacja nieujawniona w rozumieniu TRIPS a tajemnica   przedsiębiorstwa w rozumieniu ZNKU ...................................................  § 6.  Pozycja TRIPS w polskim systemie prawnym ........................................  § 7.  Projekt dyrektywy z 28.11.2013 r. i jego geneza na tle gospodarczej  doniosłości problemu ochrony tajemnic przedsiębiorstw .....................  Rozdział II. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w aspekcie prawnoporównawczym   .....................................................................................  § 1.  Uwagi wprowadzające .................................................................................      I.  Zastrzeżenia dotyczące charakteru prezentowanych   rozważań.............................................................................................  II.  Modele ochrony tajemnic przedsiębiorstwa i uwagi   terminologiczne .................................................................................  26 31 35 35 43 53 59 65 71 71 71 73 V Spis treści § 2.  Prawo niemieckie .........................................................................................  § 3.  Prawo amerykańskie ...................................................................................  § 4.  Prawo angielskie ...........................................................................................  § 5.  Prawo francuskie ..........................................................................................  Rozdział III. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie karnym materialnym   ........................................................................................................  § 1.  Uwagi wprowadzające .................................................................................  § 2.  Problem samodzielności przepisów karnych art. 23 ZNKU na tle         ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ........................................  I.  Uwagi wprowadzające ......................................................................  II.  Relacja art. 23 ust. 2 ZNKU do art. 11 ust. 3 zdanie pierwsze   ZNKU .................................................................................................  1.  Problem późniejszej utraty dobrej wiary przez nabywcę   tajemnicy przedsiębiorstwa .......................................................  2.  Sposób rozumienia odpłatności – sygnalizacja   zagadnienia ...................................................................................  3.  Interpretacja przesłanki dobrej wiary ......................................  4.  Problem poszanowania reguły nullum crimen sine lege .......  III.  Przesłanka zagrożenia lub naruszenia interesu   przedsiębiorcy z art. 11 ust. 1 oraz art. 3 ZNKU..........................  § 3.  Wybrane zagadnienia interpretacyjne dotyczące znamion typów   czynów zabronionych z art. 23 ust. 1 i 2 ZNKU .....................................          I.  Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego z art. 23   ust. 1 ZNKU .......................................................................................  1.  Ujawnienie innej osobie .............................................................  2.  Wykorzystanie we własnej działalności gospodarczej ..........  3.  Wyrządzenie poważnej szkody przedsiębiorcy ......................  II.  Strona przedmiotowa typu czynu zabronionego z art. 23   ust. 2 ZNKU .......................................................................................  III.  Podmioty typów czynów zabronionych z art. 23 ust. 1 i 2   ZNKU .................................................................................................  IV.  Strona podmiotowa typów czynów zabronionych   z art. 23 ust. 1 i 2 ZNKU ..................................................................  § 4.  Dylematy dotyczące zbiegu przepisów art. 23 ZNKU z niektórymi  przepisami .....................................................................................................  I.  Z problematyki zbiegu przepisów art. 23 ZNKU w ogólności ..  II.  Dylematy interpretacyjne dotyczące zbiegu art. 23   ust. 1 ZNKU i art. 266 § 1 KK .........................................................  III.  Relacja art. 23 ust. 2 ZNKU do art. 267 § 1 KK – częściowa   analogia problemu ............................................................................        VI 74 80 88 91 94 94 96 96 100 106 113 116 119 122 126 126 127 138 144 164 171 176 179 179 186 199 Spis treści Rozdział IV. Uwarunkowania wprowadzania tajemnicy przedsiębiorstwa do postępowania karnego   .................................................................................  § 1.  Uwagi wprowadzające .................................................................................  § 2.  Zeznania świadków .....................................................................................        I.  Ogólne uwagi na temat doniosłości zeznań na okoliczność   tajemnicy przedsiębiorstwa .............................................................  II.  Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle art. 180   § 1 KPK ...............................................................................................  1.  Tajemnica przedsiębiorstwa jako tajemnica związana  z wykonywaniem zawodu lub funkcji – problemy   definicyjne ....................................................................................  2.  Źródło tajemnicy zawodowej i funkcyjnej ..............................  3.  Względne prawo odmowy zeznań a względny zakaz   przesłuchania ...............................................................................  4.  Procedura i przesłanki uchylania tajemnicy związanej  z wykonywaniem zawodu lub funkcji z art. 180 § 1 KPK  w świetle ostatnich nowelizacji art. 180 KPK .........................  A. Uwagi wprowadzające ...........................................................  B.  Zaskarżalność postanowień .................................................  C. Przesłanka dobra wymiaru sprawiedliwości .....................  III.  Proponowane zmiany w zakresie ochrony tajemnicy   przedsiębiorstwa na gruncie art. 180 KPK ....................................  IV.  Tajemnica przedsiębiorstwa a waga sprawy i ustalanych           okoliczności ........................................................................................  V.  Tajemnica przedsiębiorstwa a zeznania świadka incognito .......  § 3.  Wyjaśnienia oskarżonego ...........................................................................  I.  Wokół problemu swobody wyjaśniania ........................................  II.  Nowa regulacja art. 168a KPK a wyjaśnienia oskarżonego .......  § 4.  Opinie biegłych ............................................................................................  § 5.  Dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa ............................  I.  Wokół pojęcia dokumentu w procesie karnym............................  II.  Ograniczenia w sposobie pozyskiwania dokumentów   zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa wynikające   z art. 225 § 1 KPK ..............................................................................  1.  Problem kwalifikacji tajemnicy przedsiębiorstwa      jako przedmiotu ochrony ...........................................................  2.  Uwagi na temat konstrukcji art. 225 § 1 KPK ........................  3.  Wyłączenie przewidziane w art. 225 § 2 KPK ........................  4.  Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie   art. 225 § 1 w zw. z art. 236a KPK .............................................  201 201 203 203 210 210 215 216 224 224 226 230 236 247 254 256 256 265 275 281 282 292 292 294 297 299 VII Spis treści         III.  Żądanie wydania korespondencji...................................................  1.  Ogólna regulacja kodeksowa .....................................................  2.  Żądanie wydania korespondencji przesyłanej pocztą   elektroniczną ................................................................................  IV.  Żądanie zabezpieczenia danych informatycznych ......................  V.  Kontrola i utrwalanie rozmów ........................................................  VI.  Ograniczenia w dowodowym wykorzystaniu dokumentów  zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa – problem   stosowania art. 226 KPK ..................................................................  1.  Miejsce art. 226 KPK w systemie prawa dowodowego ..........  2.  Zakres zakazów ujętych w art. 226 KPK .................................  3.  Problem odpowiedniego stosowania art. 180 KPK ................  A. Niedoskonałości odpowiedniego stosowania przepisów   o świadkach .............................................................................  B.  Wybór pomiędzy uchyleniem tajemnicy   przedsiębiorstwa względem świadka a uchyleniem   względem dokumentu ...........................................................    VII.  Przekazanie dokumentu zawierającego tajemnicę   przedsiębiorstwa z własnej inicjatywy...........................................    VIII.  Procedowanie z dokumentami zawierającymi tajemnicę  przedsiębiorstwa, które nie mogą stanowić dowodu ..................  Rozdział V. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa wprowadzonej do procesu karnego w świetle wybranych aspektów jawności postępowania   .......................................................................................................  § 1.  Uwagi wprowadzające .................................................................................  § 2.  Wyłączenie jawności zewnętrznej rozprawy ...........................................      I.  Wyłączenie jawności w związku z przesłuchaniem   na okoliczność tajemnicy przedsiębiorstwa i dowodowym  wykorzystaniem dokumentów zawierających tę tajemnicę .......  II.  Wyłączenie jawności na mocy przepisów art. 360 KPK .............  1.  Ważny interes prywatny a tajemnica przedsiębiorstwa ........  2.  Wyłączenie jawności na żądanie osoby, która złożyła   wniosek o ściganie .......................................................................  § 3.  Problem jawnego ogłaszania wyroku .......................................................  § 4.  Nowa regulacja jawności zewnętrznej posiedzeń sądowych ................  § 5.  Dostęp do akt sprawy przez inne osoby niż strony, obrońcy,   pełnomocnicy i przedstawiciele ustawowi ...............................................  I.  Uwagi wprowadzające ......................................................................  II.  Kodeksowe reguły dostępu do akt sprawy a ustawa o dostępie   do informacji publicznej ..................................................................      VIII 301 301 302 306 307 310 311 316 317 317 320 321 324 330 330 334 335 340 341 350 351 356 359 359 362 Spis treści   III.  Kodeksowe reguły dostępu do akt sprawy przez osoby inne   niż strony, obrońcy, pełnomocnicy i przedstawiciele   ustawowi a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa ........................  1.  Zezwalanie na wgląd w akta przez osoby inne niż strony,   obrońcy, pełnomocnicy i przedstawiciele ustawowi   a tajemnica przedsiębiorstwa .....................................................  2.  Przeglądanie akt przez osoby pośrednio dotknięte   skutkami przestępstwa na podstawie art. 306 § 1b KPK ......  3.  Techniczne zasady przechowywania i udostępniania   protokołów oraz innych dokumentów zawierających   tajemnicę przedsiębiorstwa ........................................................  § 6.  Wybrane postulaty dotyczące problemu ochrony tajemnicy   przedsiębiorstwa w świetle jawności wewnętrznej postępowania  przygotowawczego .......................................................................................  I.  Uwagi ogólne .....................................................................................  II.  Należyta weryfikacja statusu pokrzywdzonego ..........................  III.  Dostęp do akt postępowania ...........................................................  IV.  Uczestnictwo w czynnościach procesowych ................................  Rozdział VI. Wnioski końcowe   ..............................................................................  Indeks rzeczowy  .........................................................................................................          373 375 381 393 401 401 410 414 420 425 457 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie karnym materialnym i procesowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: