Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00253 005514 13432671 na godz. na dobę w sumie
Ochrona wierzycieli łączących się spółek kapitałowych - ebook/pdf
Ochrona wierzycieli łączących się spółek kapitałowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 441
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8907-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka stanowi pierwsze w polskiej doktrynie prawnej kompleksowe opracowanie monograficzne poświęcone ochronie wierzycieli łączących się spółek kapitałowych. Zawiera zarówno pogłębioną analizę zagadnień teoretyczno-prawnych, jak i omawia szereg praktycznych kwestii. Zagadnienie ochrony wierzycieli zostało przedstawione na tle prawno-porównawczym obejmującym wybrane systemy prawne państw unijnych. Omówiono szczegółowo problematykę sukcesji uniwersalnej, wyjaśniono rolę oddzielnego zarządu majątkami połączonych spółek, w sposób nowatorski przedstawiono problematykę przywileju pierwszeństwa zaspokojenia z majątku pierwotnej dłużniczki oraz kompleksowo odniesiono się do zagadnienia odpowiedzialności członków organów za prowadzenie oddzielnego zarządu. Autor wskazuje także na istotne kwestie dotyczące uprawnienia wierzycieli do żądania zabezpieczenia roszczenia zagrożonego przez połączenie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE OchrOna wierzycieli łączących się spółek kapitałOwych Krzysztof fliszKieWiCz Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KRZYSZTOF FLISZKIEWICZ • OCHRONA WIERZYCIELI ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Grzegorz Klich ZMIANA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Małgorzata Sieradzka CHARAKTER PRAWNY POSTĘPOWANIA I RODZAJE ROZSTRZYGNIĘĆ WYDAWANYCH W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW Konrad Jan Marciniak MORSKIE ZASOBY GENETYCZNE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM Sebastian Koczur AKSJOLOGIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ PRACOWNIKA Marcin Kamiński MECHANIZM I GRANICE WERYFIKACJI SĄDOWOADMINISTRACYJNEJ A NORMY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I ICH KONKRETYZACJA Andrzej Olaś UMORZENIE PROCESU CYWILNEGO www.ksiegarnia.beck.pl OCHRONA WIERZYCIELI ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH KRZYSZTOF FLISZKIEWICZ WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk Prof. KA dr hab. Konrad Kohutek, Prof. UwB dr hab. Anna Piszcz Recenzenci: Publikacja dofinansowana przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8906-6 ISBN e-book 978-83-255-8907-3 Książkę tę dedykuję moim Rodzicom Spis treści XV Wykaz skrótów .......................................................................................................... Bibliografia ................................................................................................................ XIX Wprowadzenie ........................................................................................................... XXXIII Rozdział I. Ochrona wierzycieli łączących się spółek kapitałowych w wybranych systemach prawnych państw europejskich ......................... § 1. Regulacja prawa europejskiego a modele ochrony wierzycieli .......... I. Trzecia dyrektywa dotycząca łączenia się spółek akcyjnych ..... II. Rodzaje systemów ochrony wierzycieli ........................................ § 2. Systemy prawne umożliwiające wierzycielom wstrzymanie procedury połączenia ................................................................................ I. Włochy ............................................................................................... II. Wielka Brytania ................................................................................ § 3. Systemy prawne przyznające wierzycielom ochronę przed zakończeniem procedury połączenia (bez możliwości wstrzymania połączenia) .................................................................................................. I. Francja ................................................................................................ II. Belgia .................................................................................................. § 4. Systemy prawne przewidujące ochronę wierzycieli po połączeniu ... I. Niemcy ............................................................................................... II. Szwajcaria .......................................................................................... Rozdział II. Pozycja prawna wierzycieli w sytuacji łączenia się spółek ....... § 1. Wpływ łączenia się spółek na sytuację wierzycieli .............................. I. Istotna zmiana aktywów i pasywów spółki przejmującej .......... II. Zmiana dłużnika bez zgody wierzyciela ...................................... 1. Kilka uwag o zmianie dłużnika w prawie cywilnym ........... 2. Zmiana dłużnika w sytuacji łączenia spółek ......................... III. Okoliczności mogące stanowić podstawę zróżnicowania ochrony wierzycieli .......................................................................... 1. Zagadnienie odmiennego traktowania wierzycieli spółki przejmującej i przejmowanej ................................................... 2. Kondycja finansowa łączących się spółek ............................. A. Zakaz łączenia się spółek w upadłości ........................... B. Kryteria formalne a kryteria finansowe ........................ 1 2 2 8 9 10 12 14 14 19 20 21 23 29 29 30 33 33 35 37 37 40 40 43 VII Spis treści IV. Ocena zasadności braku zróżnicowania ochrony wierzycieli łączących się spółek ......................................................................... § 2. Znaczenie szczególnych okoliczności prawnych towarzyszących łączeniu się spółek ..................................................................................... I. Dopłaty w gotówce dla wspólników łączących się spółek ......... 1. Połączenie per incorporationem .............................................. A. Bilansowe źródła finansowania dopłat .......................... B. Wysokość kwot przeznaczonych na dopłaty ................ 2. Połączenie per unionem ........................................................... A. Bilansowe źródła finansowania dopłat .......................... B. Wysokość kwot przeznaczonych na dopłaty ................ II. Połączenie bez podwyższenia kapitału zakładowego ................. 1. Spółka przejmująca będąca wspólnikiem spółki przejmowanej ............................................................................. 2. Spółka przejmująca posiadająca udziały własne .................. 3. Nabycie udziałów własnych w celu wydania ich wspólnikom spółki przejmowanej .......................................... III. Żądanie wykupienia przez spółkę przejmującą udziałów wspólnika ........................................................................................... IV. Prawa osób trzecich związane z udziałami łączących się spółek ................................................................................................. 1. Prawa związane z udziałami spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki ............ 2. Prawa związane z udziałami spółki przejmującej w przypadku łączenia per incorporationem ........................... V. Uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwały o połączeniu ...................................................................................... § 3. Wierzyciel jako podmiot trzeci w sytuacji łączenia się spółek ........... I. Brak możliwości wstrzymania procedury połączenia lub zaskarżenia uchwały o połączeniu ................................................ II. Obowiązki informacyjne wobec wierzycieli ................................ 1. Ogłoszenie planu połączenia ................................................... 2. Wpisanie wzmianki o podjęciu uchwały łączeniowej w rejestrze przedsiębiorców ..................................................... 3. Ogłoszenie o połączeniu .......................................................... III. Odpowiedzialność względem wierzycieli za szkody wyrządzone w związku z połączeniem ......................................... § 4. Środki kontraktowe zabezpieczenia wierzycieli na wypadek połączenia .................................................................................................... I. Zastrzeżenie zgody wierzyciela na połączenie ............................ II. Umowne obowiązki informacyjne ................................................ 45 46 47 47 48 53 57 57 58 60 60 62 65 68 70 70 74 74 77 78 79 79 81 82 84 86 87 89 VIII Spis treści Rozdział III. Wstąpienie w prawa i obowiązki spółki ulegającej rozwiązaniu w wyniku połączenia ................................................................. § 1. Następstwo prawne w sytuacji łączenia się spółek .............................. I. Konstrukcja prawna przyjęta w art. 494 § 1 KSH ...................... II. Następstwo prawne pod tytułem ogólnym w prawie cywilnym ............................................................................................ III. Charakter następstwa prawnego pod tytułem ogólnym w sytuacji łączenia się spółek ......................................................... IV. Uzasadnienie konstrukcji prawnej przyjętej w art. 494 § 1 KSH .................................................................................................... § 2. Zakres następstwa prawnego w stosunkach prywatnoprawnych ...... I. Sukcesja w odniesieniu do praw spółki tracącej byt prawny .... 1. Prawo podmiotowe a uprawnienie ........................................ 2. Prawa majątkowe ...................................................................... A. Prawa rzeczowe ................................................................. B. Wierzytelności ................................................................... C. Prawa majątkowe na dobrach niematerialnych ........... D. Prawa członkostwa w spółkach handlowych ................ 3. Prawa niemajątkowe ................................................................. II. Sukcesja w odniesieniu do obowiązków spółki tracącej byt prawny ............................................................................................... 1. Obowiązki w rozumieniu art. 494 § 1 KSH .......................... A. Rodzaje obowiązków, które mogą ciążyć na spółce przejmowanej (spółkach łączących się przez zawiązanie nowej spółki) ................................................. B. Obowiązki, które mogą być objęte następstwem prawnym ............................................................................. 2. Dług inny aniżeli wynikający z papierów wartościowych .. A. Dług jako przedmiot następstwa prawnego ................. B. Dług obejmujący non facere albo pati. Obowiązek złożenia oświadczenia woli o określonej treści ............ C. Dług związany z cechami osobistymi dłużnika ............ D. Dług naturalny .................................................................. E. Zagadnienie nabycia uprawnień kształtujących ........... F. Zabezpieczenia długu ....................................................... 3. Dług wynikający z papierów wartościowych emitowanych przez spółkę przejmowaną (spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki) ......................................................... A. Zakres zastosowania art. 511 § 2 KSH .......................... B. Znaczenie pojęcia „praw co najmniej równoważnych” ................................................................. 91 92 92 95 99 103 108 108 108 112 114 115 120 121 128 131 131 132 133 135 135 136 137 139 139 140 142 143 146 IX Spis treści C. Zmiana lub zniesienie zobowiązań z papierów wartościowych w drodze umowy ................................... D. Konstrukcja prawna przyjęta w art. 511 § 2 i 3 KSH .. III. Adekwatność terminu „prawa i obowiązki” do określenia zakresu następstwa prawnego ........................................................ § 3. Wpływ połączenia na niektóre zobowiązania umowne ...................... I. Konflikt obowiązków ciążących na łączących się spółkach ....... II. Szczególne regulacje prawa niemieckiego i holenderskiego ..... III. Stan obecny w prawie polskim ...................................................... § 4. Skutki sukcesji uniwersalnej .................................................................... I. Wygaśnięcie niektórych praw i obowiązków .............................. 1. Konfuzja ...................................................................................... 2. Konsolidacja ............................................................................... 3. Wygaśnięcie zabezpieczeń osobistych ................................... II. Ujawnienie przejścia praw w księgach i rejestrach ..................... § 5. Sytuacje prawne i faktyczne dotyczące spółki ulegającej rozwiązaniu w wyniku połączenia .......................................................... I. Posiadanie .......................................................................................... II. Pełnomocnictwo i prokura ............................................................. III. Podstawowe kwestie dotyczące postępowań sądowych ............. Rozdział IV. Obowiązek oddzielnego zarządu majątkami połączonych spółek .................................................................................................................... § 1. Cel prowadzenia oddzielnego zarządu .................................................. I. Zasada jedności majątku stanowiącego przedmiot odpowiedzialności dłużnika ........................................................... II. Odrębność majątków połączonych spółek .................................. III. Uzasadnienie celowościowe prowadzenia oddzielnego zarządu w sytuacji łączenia się spółek .......................................... § 2. Zgłoszenie żądania w trybie art. 495 § 1 KSH ...................................... I. Przedmiot zgłoszenia ....................................................................... II. Prawa podmiotowe podlegające ochronie ................................... III. Charakter zgłaszanych roszczeń .................................................... 1. Roszczenia obejmujące świadczenie dłużnika polegające na dare ......................................................................................... A. Roszczenia pieniężne ........................................................ B. Roszczenia dotyczące rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku ......................................................................... C. Roszczenia dotyczące rzeczy oznaczonych co do tożsamości .......................................................................... 2. Roszczenia obejmujące świadczenie dłużnika polegające na facere ....................................................................................... X 149 152 154 156 157 159 161 164 164 164 168 169 169 172 173 176 179 183 184 184 186 188 190 190 193 196 198 198 199 199 201 Spis treści 3. Roszczenia obejmujące świadczenie dłużnika polegające na non facere albo pati ............................................................. 4. Podsumowanie dotyczące zakresu roszczeń majątkowych podlegających zgłoszeniu ......................................................... IV. Czas powstania roszczeń ................................................................ 1. Roszczenia ze stosunków prawnych ze świadczeniem jednorazowym ............................................................................ 2. Roszczenia ze stosunków prawnych ze świadczeniem okresowym .................................................................................. 3. Roszczenia ze stosunków prawnych ze świadczeniem ciągłym ........................................................................................ 4. Roszczenia odszkodowawcze .................................................. V. Roszczenia sporne ............................................................................ § 3. Sposób prowadzenia oddzielnego zarządu ........................................... I. Możliwość identyfikacji składników aktywów i pasywów oddzielonych mas majątkowych .................................................... II. Stosowanie zasady surogacji .......................................................... III. Zagadnienia szczególne ................................................................... § 4. Czas trwania oddzielnego zarządu ......................................................... I. Powstanie obowiązku ...................................................................... II. Wygaśnięcie obowiązku .................................................................. 1. Określenie ogólnych ram czasowych prowadzenia oddzielnego zarządu ................................................................. 2. Zaspokojenie lub zabezpieczenie wierzycieli ........................ III. Brak obowiązku prowadzenia oddzielnego zarządu .................. Rozdział V. Pierwszeństwo zaspokojenia z majątku pierwotnej dłużniczki ............................................................................................................. § 1. Konstrukcja prawa polskiego na tle dawnego prawa niemieckiego i szwajcarskiego .......................................................................................... I. Dawna regulacja prawa niemieckiego i szwajcarskiego ............. 1. Zarys historyczny ...................................................................... 2. Negatywne implikacje rozwiązania przyjętego w dawnym prawie niemieckim i szwajcarskim ......................................... II. Prawo polskie ................................................................................... 1. Uwagi ogólne ............................................................................. 2. Konstrukcja prawna wprowadzona w Kodeksie handlowym ................................................................................. § 2. Treść przywileju pierwszeństwa zaspokojenia ...................................... I. Znaczenie pojęcia pierwszeństwa zaspokojenia .......................... II. Przedmiot ochrony .......................................................................... 1. Uwagi ogólne ............................................................................. 204 205 207 207 208 211 211 212 213 213 216 219 220 220 226 226 227 229 233 234 234 234 237 238 238 239 241 241 246 246 XI Spis treści 2. Zgłoszenie żądania zapłaty a objęcie przywilejem pierwszeństwa ............................................................................ 3. Czas powstania roszczeń ......................................................... 4. Zakres czasowy ochrony .......................................................... III. Konsekwencje prawne przyznania przywileju pierwszeństwa pierwotnym wierzycielom .............................................................. § 3. Charakter cywilnoprawny pierwszeństwa z art. 496 § 1 KSH ............ I. Pierwszeństwo w prawie prywatnym ........................................... II. Pierwszeństwo z art. 496 § 1 KSH ................................................. § 4. Pierwszeństwo zaspokojenia w wybranych sytuacjach prawnych ..... I. Prowadzenie egzekucji .................................................................... 1. Dopuszczalność egzekucji ........................................................ 2. Poglądy doktryny dotyczące podziału sumy uzyskanej z egzekucji ................................................................................... 3. Analiza możliwych stanów faktycznych ................................ 4. Konsekwencje konstrukcji prawnej przyjętej w art. 496 § 1 KSH ....................................................................................... 5. Realizacja przywileju pierwszeństwa w postępowaniu egzekucyjnym – próba znalezienia właściwego rozwiązania ................................................................................. II. Ogłoszenie upadłości ....................................................................... 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości ............ 2. Podział funduszów masy upadłości ....................................... III. Likwidacja spółki przejmującej ..................................................... § 5. Pierwszeństwo zaspokojenia a inne instytucje służące ochronie wierzycieli .................................................................................................... I. Dotychczasowe poglądy doktryny prawa .................................... II. Akcja pauliańska .............................................................................. 1. Zaskarżana czynność prawna ................................................. 2. Niewypłacalność ........................................................................ 3. Świadomość pokrzywdzenia wierzycieli ................................ 4. Postawa wierzyciela innej łączącej się spółki ........................ III. Powództwo o uznanie umowy za bezskuteczną ......................... § 6. Akcja pauliańska jako niezależny sposób uzyskania pierwszeństwa zaspokojenia ............................................................................................... I. Celowość zastosowania akcji pauliańskiej do połączenia .......... II. Dopuszczalność zastosowania akcji pauliańskiej w sytuacji łączenia się spółek ............................................................................ III. Pierwszeństwo zaspokojenia w sytuacji braku oddzielnego zarządu ............................................................................................... 248 250 251 251 252 253 253 256 257 257 258 259 262 263 266 267 269 275 276 276 280 281 282 283 283 284 285 286 287 289 XII Spis treści Rozdział VI. Odpowiedzialność za prowadzenie oddzielnego zarządu ....... § 1. Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia odpowiedzialności z art. 495 § 2 KSH ....................................................................................................... I. Odpowiedzialność na zasadach ogólnych .................................... II. Przepisy Kodeksu spółek handlowych ustanawiające odpowiedzialność wobec wierzycieli ............................................ § 2. Przesłanki odpowiedzialności .................................................................. I. Brak oddzielnego zarządu albo jego wadliwe prowadzenie ...... 1. Brak prowadzenia oddzielnej rachunkowości ...................... 2. Dowolne zaspokajanie wierzycieli .......................................... 3. Dowolne ustanawianie zabezpieczeń ..................................... 4. Prowadzenie egzekucji z majątku spółki niebędącej pierwotną dłużniczką ............................................................... II. Istnienie wierzytelności objętej pierwszeństwem zaspokojenia 1. Wymagalność wierzytelności .................................................. 2. Objęcie pierwszeństwem zaspokojenia .................................. 3. Pieniężny charakter wierzytelności ........................................ § 3. Zakres podmiotowy odpowiedzialności ................................................ I. Członek organu spółki w rozumieniu art. 495 § 2 KSH ............ 1. Zarząd .......................................................................................... 2. Rada Nadzorcza ......................................................................... 3. Komisja rewizyjna ..................................................................... 4. Inne podmioty odpowiedzialne .............................................. II. Znaczenie wpisu do rejestru .......................................................... III. Ograniczenie czasowe odpowiedzialności ................................... § 4. Charakter prawny odpowiedzialności z art. 495 § 2 KSH .................. I. Brak obowiązku wykazania szkody – odpowiedzialność za długi ............................................................................................... II. Niezależność od winy – gwarancyjny charakter odpowiedzialności ............................................................................ III. Akcesoryjność odpowiedzialności ................................................. IV. Współodpowiedzialność spółki i członków jej organów ........... V. Solidarna odpowiedzialność członków organów ........................ Rozdział VII. Uprawnienie wierzycieli do żądania zabezpieczenia roszczenia ............................................................................................................ § 1. Przedmiot zabezpieczenia ........................................................................ I. Rodzaje roszczeń podlegających zabezpieczeniu ........................ 1. Roszczenia wynikające z innych aniżeli wierzytelności praw podmiotowych ................................................................. 2. Roszczenia niemajątkowe ........................................................ 3. Roszczenia wcześniej zabezpieczone ...................................... 291 292 292 296 299 300 301 302 307 307 308 309 310 310 311 311 312 312 314 316 317 320 322 322 325 328 330 335 337 338 339 339 341 342 XIII Spis treści 4. Roszczenia zabezpieczone na podstawie odrębnych przepisów .................................................................................... 5. Roszczenia objęte przywilejem zaspokojenia ....................... 6. Roszczenia sporne ..................................................................... II. Czas powstania i wymagalność roszczeń ..................................... 1. Data powstania roszczenia a etapy procedury łączenia ...... 2. Znaczenie wymagalności roszczenia ...................................... 3. Roszczenia warunkowe i roszczenia przyszłe ze stosunków prawnych o charakterze ciągłym ................... § 2. Zagrożenie zaspokojenia roszczenia przez połączenie ........................ I. Znaczenie pojęcia „zagrożenie zaspokojenia” ............................. II. Wpływ połączenia na powstanie zagrożenia zaspokojenia ....... III. Uprawdopodobnienie zagrożenia ................................................. § 3. Zgłoszenie żądania zabezpieczenia roszczenia ..................................... I. Termin zgłoszenia żądania ............................................................. II. Forma zgłoszenia ............................................................................. § 4. Realizacja obowiązku zabezpieczenia .................................................... I. Podmiot udzielający zabezpieczenia ............................................. II. Wybór zabezpieczenia ..................................................................... III. Dobrowolna realizacja obowiązku zabezpieczenia ..................... IV. Dochodzenie uprawnienia na drodze sądowej ........................... § 5. Sposób zabezpieczenia wierzycieli .......................................................... I. Sposoby zabezpieczenia w przypadku dobrowolnej realizacji obowiązku zabezpieczenia .............................................................. 1. Zabezpieczenia rzeczowe ......................................................... 2. Zabezpieczenia osobiste ........................................................... II. Sposoby zabezpieczenia w przypadku realizacji uprawnienia na drodze sądowej ........................................................................... III. Sposób zabezpieczenia a jego przedmiot ..................................... 1. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych .................................... 2. Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych .............................. § 6. Zabezpieczenie roszczenia w trybie art. 496 § 2 KSH a oddzielny zarząd majątkami ....................................................................................... I. Zakres zastosowania ........................................................................ II. Udzielenie zabezpieczenia w trybie art. 496 § 2 KSH a przywilej pierwszeństwa zaspokojenia ...................................... III. Zabezpieczenie roszczenia a oddzielny zarząd majątkami w sytuacji upadłości ......................................................................... Zakończenie ............................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 343 344 345 346 347 349 351 354 354 355 358 360 361 362 362 362 364 368 370 373 373 374 375 376 381 381 382 384 384 386 389 393 397 XIV Wykaz skrótów 1. Źródła prawa ADHGB .......................................... Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch z 31.5.1861 r. (Niemcy) CO ................................................... Code des Obligations z 30.3.1911 r. (Szwajcaria) Dziesiąta dyrektywa ...................... dyrektywa 2005/56/WE z 26.10.2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz.Urz. UE L Nr 310, s. 1) HGB ................................................. Handelsgesetzbuch z 10.5.1897 r. (Niemcy) KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny KH ................................................... (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) rozporządzenie Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) Prezydenta KP .................................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- KRSU ............................................... ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- wilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KSH ................................................. ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych wym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 687) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) KWU ............................................... ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo- tece (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 790 ze zm.) LFus ................................................. Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transfor- mation et le transfert de patrimoine z 3.10.2003 r. (Szwajcaria) PrAut ............................................... ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych PrRestr ............................................ ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne z 4.2.1994 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) PrUpad ............................................ ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) wej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410) PrWłPrzem ..................................... ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysło- XV Wykaz skrótów RachU ............................................. ustawa z (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) 29.9.1994 r. o rachunkowości Trzecia dyrektywa ......................... dyrektywa 78/855/EWG z 9.10.1978 r. o łączeniu się spółek, w brzemieniu dyrektywy 2011/35/UE z 5.4.2011 r. dotyczącej łączenia się spółek akcyj- nych (Dz.Urz. UE L Nr 110, s. 1) UmwG ............................................. Umwandlungsgesetz z 28.10.1994 r. (Niemcy) ZastRejU ......................................... ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i reje- strze zastawów (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 297 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory Bull. Joly ......................................... Bulletin Joly Sociétés (Francja) Cass. com. ...................................... Cour de cassation, chambre commerciale (Francja) KRS .................................................. Krajowy Rejestr Sądowy MoP ................................................. Monitor Prawniczy MPH ................................................ Monitor Prawa Handlowego MRiF ............................................... Monitor Rachunkowości i Finansów MSiG ............................................... Monitor Sądowy i Gospodarczy NP .................................................... Nowe Prawo Pal. ................................................... Palestra PB ..................................................... Prawo Bankowe PiP ................................................... Państwo i Prawo PiZS ................................................. Praca i Zabezpieczenie Społeczne PP ..................................................... Przegląd Podatkowy PPH ................................................. Przegląd Prawa Handlowego Pr. Sp. .............................................. Prawo Spółek PUG ................................................. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. ................................................... Rejent RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny R.Pr. ................................................. Radca Prawny SC ..................................................... Studia Cywilistyczne SN .................................................... Sąd Najwyższy SPE ................................................... Studia Prawno-Ekonomiczne ZNUŁ .............................................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego 3. Inne skróty art. .................................................... artykuł (-y) nast. ................................................. następna (-y, -e) niepubl. ........................................... niepublikowany (-e) Nr ..................................................... numer XVI Wykaz skrótów rok strona (-y) pkt .................................................... punkt (-y) por. .................................................. porównaj poz. .................................................. pozycja r. ....................................................... red. ................................................... redakcja s. ....................................................... SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy SO .................................................... Sąd Okręgowy t.j. ..................................................... tekst jednolity TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny uchw. ............................................... uchwała UE .................................................... Unia Europejska wyd. ................................................. wydanie z. ....................................................... zeszyt ze zm. .............................................. ze zmianami zob. .................................................. zobacz XVII Bibliografia A. Literatura w języku polskim Monografie, komentarze i podręczniki Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz, Bielsko-Biała 1998 (reprint) Allerhand M., Prawo upadłościowe z komentarzem, Bielsko-Biała 1994 (reprint) Barta J., Markiewicz R. (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, War- szawa 2011 Bączyk M., Odpowiedzialność cywilna poręczyciela, Toruń 1982 Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G., Oplustil K., Pabis R., Rachwał A., Spyra M., Suliński G., Tofel M., Zawłocki R., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, War- szawa 2014 Bieniek G. (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I, Warszawa 2003 Błaszczyk P., Odpowiedzialność cywilna osób działających za spółkę handlową w pro- cesie jej łączenia się, podziału i przekształcenia, Warszawa 2011 Borkowski M., Łącznie się spółek akcyjnych, Warszawa 2002 Burian B., Pierwszeństwo nabycia nieruchomości, Kraków 2004 Chojnowski W., Prawo spadkowe, Warszawa 1951 Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2002 Czerniawski R., Dziedziczenie papierów wartościowych, Warszawa 2012 Dąbrowa J., Wina jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej, Wrocław 1968 Dobrakowski R., Tomaszek P., Przekształcenia spółek handlowych, Kraków 1996 Domański L., Instytucje Kodeksu zobowiązań. Komentarz teoretyczno-prawny. Część ogólna, Warszawa 1936 Drapała P., Zwalniające przejęcie długu, Warszawa 2002 Dulęba D., Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych, Toruń 2008 Dziurzyński T., Fenichel Z., Honzatko M., Kodeks handlowy. Komentarz, Łódź 1995 (reprint) Frąckowiak J., Kidyba A., Kruczalak K., Opalski W., Popiołek W., Pyzioł W., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2001 Frąckowiak W., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Warszawa 1999 Gburzyńska-Dulewicz A., Pozycja prawna zarządu i członków zarządu spółek kapitało- wych, Warszawa 2006 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ochrona wierzycieli łączących się spółek kapitałowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: