Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00340 006897 20004343 na godz. na dobę w sumie
Ochrona własności intelektualnej - ebook/pdf
Ochrona własności intelektualnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3639-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Opracowanie ma charakter podręcznika akademickiego, zawiera podstawowe wiadomości z zakresu własności intelektualnej. Jest adresowane przede wszystkim do studentów szkół nieprawniczych, ale może zaciekawić również twórców, którzy bezpośrednio są zainteresowani ochroną swoich dzieł. Ponadto z pewnością każdy, kto korzysta z Internetu, powinien mieć podstawową wiedzę na temat zagrożeń, które może napotkać, gdyby chciał kopiować dane zamieszczone na serwerach.

Podręcznik zawiera nie tylko podstawowe informacje z zakresu własności intelektualnej, ale również interpretację dotyczącą przepisów regulujących tę dziedzinę prawa. Niezależnie od tego w pracy przedstawiono normy, które chronią własność intelektualną, co może być pewnym ułatwieniem w podjęciu decyzji roszczeniowych osobom, których własność intelektualna została lub może być naruszona.

Praca składa się z dwóch w wyraźny sposób nierozdzielnych części – pierwsza dotyczy praw autorskich i praw pokrewnych, druga – ochrony własności intelektualnej w przemyśle (wynalazki, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, znaki towarowe itp.).

 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wykłady Specjalizacyjne OchrOna własnOści intelektualnej Grzegorz Michniewicz 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Specjalizacyjne Wykłady Specjalizacyjne Ochrona własności intelektualnej W sprzedaży: J. Barta (red.) PRAWO AUTORSKIE. TOM 13, wyd. 2 System Prawa Prywatnego P. Kostański (red.) PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. KOMENTARZ Komentarze Becka R. Golat PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE, wyd. 7 Skrypty Becka K. Klafk owska-Waśniowska, J. Kępiński, R. Sikorski (red.) GRANICE PRAWA AUTORSKIEGO, T. 1 Zarys Prawa Własności Intelektualnej PRAWO AUTORSKIE I PRASOWE, wyd. 15 Twoje Prawo PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ, wyd. 5 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Wykłady Specjalizacyjne Wykłady Specjalizacyjne OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Dr Grzegorz Michniewicz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 2. wydanie Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012 Redakcja: Aneta Flisek Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3638-1 ISBN e-book 978-83-255-3639-8 Spis treści Wykaz skrótów .................................................................................................................... IX Wykaz podstawowych źródeł ............................................................................................ XI Przedmowa ........................................................................................................................... X Przedmowa do wydania drugiego .................................................................................... XII Rozdział I. Wprowadzenie do tematyki ........................................................................ 1 1 § 1. Podstawy prawa – pojęcia prawne, definicje ............................................. I. Prawo własności intelektualnej w polskim systemie prawa .............. 5 II. Pojęcie własności intelektualnej i praw autorskichoraz dóbr 9 12 14 23 23 26 30 32 34 40 41 49 50 54 55 56 57 58 61 61 62 65 68  intelektualnych .............................................................................................. § 2. Źródła prawa ........................................................................................................... § 3. Ochrona dóbr intelektualnych w pierwszych konwencjach ........................... Rozdział II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie ...................... § 1. Zakres prawa autorskiego ..................................................................................... I. Autorskie prawa osobiste ............................................................................ II. Ochrona autorskich praw osobistych ........................................................ III. Autorskie prawa majątkowe ........................................................................ I. Przeniesienie majątkowych praw autorskich ........................................... . Ochrona autorskich praw majątkowych ................................................... I. Ograniczenie ochrony majątkowego prawa autorskiego ....................... § 2. Prawa pokrewne ..................................................................................................... I. Prawa do wykonań artystycznych ............................................................. II. Prawa do fonogramów i wideogramów .................................................... III. Prawa do nadań programów przez organizacje radiowe i telewizyjne ................................................................................................... I. Prawa do pierwszych wydań ...................................................................... . Prawa do wydań naukowych i krytycznych ............................................ I. Ochrona praw pokrewnych ........................................................................ Rozdział III. Inne zagadnienia z zakresu własności intelektualnej ....................... § 1. Internet a prawo autorskie.................................................................................... I. Zamieszczenie w Internecie utworów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi ............................................................................... II. Zapisywanie w pamięci komputera utworów z Internetu ..................... III. Grafika stron internetowych ....................................................................... Spis treści § 2. Internet a umowy na odległość ........................................................................... § 3. Ochrona baz danych .............................................................................................. § 4. Kontrola produkcji nośników optycznych ......................................................... § 5. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami 78 pokrewnymi ............................................................................................................ 82 § 6. Komisja Prawa Autorskiego ................................................................................. 83 § 7. Fundusz Promocji Twórczości ............................................................................. Rozdział IV. Intelektualna własność przemysłowa ..................................................... 99 § 1. Zagadnienia ogólne ................................................................................................ 99 § 2. Patenty i wynalazki ................................................................................................ 109 I. Ograniczenia przedmiotowe ....................................................................... 110 68 74 76 1. Wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami ....................... 110 2. Wynalazki biotechniczne, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami lub moralnością publiczną ..................................................................... 111 3. Odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt ................................................... 112 4. Sposoby leczenia ludzi i zwierząt ......................................................... 113 II. Ograniczenia formalne ................................................................................ 113 III. Uprawnienia z patentu ................................................................................ 114 I. Czym jest wynalazek? .................................................................................. 114 . Zgłoszenie wynalazku i uzyskanie patentu .............................................. 116 I. Dodatkowe prawa ochronne ....................................................................... 119 § 3. Ograniczenia patentowe ........................................................................................ 121 I. Zasada wyczerpania prawa ......................................................................... 121 II. Nadużywanie prawa ..................................................................................... 122 III. Licencja przymusowa ................................................................................... 122 I. Ograniczenia co do wynalazków dotyczących środków komunikacji ................................................................................................... 123 . Stan zagrożenia interesów państwa ........................................................... 124 I. Wynalazki do celów badawczych i doświadczalnych ............................. 124 II. Produkty ze względu na ich przeznaczenie ............................................. 124 III. Lek wykonany na receptę ............................................................................ 125 IX. Dobra wiara korzystającego ........................................................................ 125 X. Posiadanie prawa do patentu ..................................................................... 126 § 4. Unieważnienie i wygaśnięcie patentu ................................................................. 127 § 5. Licencje .................................................................................................................... 127 Rozdział V. Wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe..................... 131 § 1. Wzór użytkowy....................................................................................................... 132 § 2. Wzór przemysłowy ................................................................................................ 135 § 3. Znak towarowy ....................................................................................................... 140 I Spis treści Rozdział VI. Topografia układów scalonych, projekty racjonalizatorskie, oznaczenia geograficzne ............................................................................................. 149 § 1. Topografia układów scalonych ............................................................................. 149 § 2. Projekty racjonalizatorskie .................................................................................... 153 § 3. Oznaczenia geograficzne ....................................................................................... 156 Indeks rzeczowy .................................................................................................................. 167 II Wykaz skrótów 1. Akty prawne KC .................................. Kodeks cywilny Konstytucja RP ............ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej KP .................................. Kodeks pracy KPA ............................... Kodeks postępowania administracyjnego PrAut ............................. ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrWłPrzem ................... ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) 2. �zasopisma i pu�likatory �zasopisma i pu�likatory Dz.U. .............................. Dziennik Ustaw Dz.Urz. .......................... Dziennik Urzędowy Biul. UP ......................... Biuletyn Urzędu Patentowego M.P. ................................ Monitor Polski OTK ............................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A .......................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A 3. Instytucje, organy i organizacje Instytucje, organy i organizacje EFTA ............................. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu RM ................................. Rada Ministrów RP .................................. Rzeczypospolita Polska TK .................................. Trybunał Konstytucyjny UE .................................. Unia Europejska WIPO ............................ Światowa Organizacji Własności Intelektualnej 4. Inne skróty Inne skróty art. .................................. artykuł (-y) itp. .................................. i tym podobne nast. ............................... następny (-a, -e) np. .................................. na przykład Nr ................................... numer IX Wykaz skrótów pok. . ............................... pokój poz. ................................ pozycja s. ..................................... strona (-y) tel. .................................. telefon ust. ................................. ustęp (-y) w. .................................... wiek X Wykaz podstawowych źródeł 1. Literatura podstawowa I. Barańczyk, Ochrona prawna oznaczeń geograficznych, Warszawa 2008 J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawa au- torskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011 L. Bieguński, Ochrona własności przemysłowej. Poradnik przedsiębiorcy, Wiadomości Urzędu Patentowego 2003, Nr 9 A. M. Dereń, Prawo własności przemysłowej. Wynalazki, wzory użytkowe, wzory prze- mysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych. Komentarz i omówienie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Bydgoszcz 2001 K. Golat, R. Golat, Prawo autorskie w praktyce. Nowe pola eksploatacji, opłaty, twór- cze bazy danych, obrót cywilno-prawny, opodatkowanie, ochrona prawa autorskiego, Warszawa 2003 R. Golat, Dobra niematerialne. Kompendium prawne, Bydgoszcz 2005 E. Góra, M. Kotula, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Gdańsk 2001 A. Karpowicz, Autor – wydawca. Poradnik prawa autorskiego, Warszawa 2009 W. Kotarba, Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu, Warszawa 2000 W. Kotarba, Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie, Warszawa 2001 G. Tylec, Ochrona tytułu w prawie polskim, Warszawa 2006 2. Literatura uzupełniająca J. Bafia, D. Egierska, I. Śmietanka, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 1980 W. Kocota (red.), Elementy prawa. Podręcznik, Warszawa 2004 J. Kuciński, S. Korycki (red.), Zarys prawa dla studentów kierunków nieprawniczych, Warszawa 2001 L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2009 Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2009 Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 1978 3. Źródła internetowe L. Bieguński, Ochrona własności przemysłowej. Poradnik przedsiębiorczy, http://kra- marz.pl/ochrona_wlasnosci.pdf XI Wykaz podstawowych źródeł E. Ferenc-Szydełko, Kształtowanie się praw autorskich do utworu fotograficznego, http:// www.prawo.lex.pl/czasopisma/znusrp/utw_foto.html hasło „układ elektroniczny” w http://pl.wikipedia.org hasło „układ scalony” w http://www.islownik.pl http://patenty.bg.agh.edu.pl/ipatenty.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Dysk_optyczny http://pl.wikipedia.org/wiki/Organoleptyka http://www.e-marketing.pl/artyk/artyk83.php http://www.gazobudowa.pl/www/nowetech.html http://www.komputerswiat.pl/ http://ec.europa.eu/agriculture/quality/database/index_en.htm A. Twardowska, T. Twardowski, Refleksje biotechnologa i rzecznika patentowego, http:// www.pfb.p.lodz.pl/main/artykuly_odslona.php?id=1 Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Urząd Patento- wy RP, http://www.uprp.pl M. Zaręba (oprac.), Urząd patentowy RP. Własność przemysłowa w działalności gospo- darczej. Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, http://64.233.183.104/ search?q=cache:qP3QKEFM71YJ:www.paton.tuilmenau.de/pdf/vorlesung/uprp2003.p df+Zarz C4 85dzenie+Prezesa+Urz C4 99du+Patentowego+RP+w+sprawie+och rony+uk C5 82ad C3 B3w+scalonych hl=pl ct=clnk cd=7 gl=pl lr=lang_pl F. Zoll, Zasady prawa autorskiego, http://www.adwokatura.pl/palestra/111205/pol.htm 4. Konwencje i traktaty międzynarodowe Konwencja berneńska z 9.9.1886 r. o ochronie dzieł literackich i artystycznych, zm. w Ber- linie 13.11.1908 r. i w Rzymie 2.6.1928 r. (Dz.U. z 1935 r. Nr 84, poz. 515 ze zm.) Konwencja Związkowa paryska z 20.3.1883 r. o ochronie własności przemysłowej, zm. w Brukseli 14.12.1900 r. i w Waszyngtonie 2.6.1911 r. (Dz.U. z 1932 r. Nr 2, poz. 8 ze zm.) Akt Sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z 20.3.1883 r. zmienioną w Brukseli 14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.6.1911 r., w Ha- dze 6.11.1925 r., w Londynie 2.6.1934 r., w Lizbonie 31.10.1958 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51, zał.) Konwencja o wystawach międzynarodowych i Protokół zmieniający tę Konwencję, pod- pisany w Paryżu 10.5.1948 r. (Dz.U. z 1961 r. Nr 14, poz. 76 oraz Dz.U. z 1994 r. Nr 56, poz. 232) Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) o prawie autorskim z 20.12.1996 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 12) 5. Ustawy Ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) XII Wykaz podstawowych źródeł Ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, Ustawa z 27.7.2001 r. o ochronie baz danych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 1117 ze zm.) poz. 925) poz. 925) Ustawa z 26.6.2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. Nr 137, poz. 1300 ze zm.) Ustawa z 11.4.2001 r. o rzecznikach patentowych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 155, Ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) Ustawa z 30.8.2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów ad- ministracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) Ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) Ustawa z 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) Ustawa z 14.3.2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 65, poz. 598 ze zm.) Ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) Ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) Ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) Ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 Ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 Ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, ze zm.) ze zm.) poz. 855 ze zm.) Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) Ustawa z 18.10.2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz.U. Nr 208, poz. 1539 ze zm.) 6. Rozporządzenia Rozporządzenie Prezesa RM z 20.5.2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 91, poz. 564) Rozporządzenie Prezesa RM z 19.10.2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń topografii układów scalonych (Dz.U. Nr 128, poz. 1413) Rozporządzenie RM z 26.2.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związa- nych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków XIII Wykaz podstawowych źródeł towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. Nr 41, poz. 241 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 28.4.2006 r. w sprawie samodziel- nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Kultury z 17.1.2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości oraz wymogów formalnych, jakim powinien odpowiadać ten wniosek (Dz.U. Nr 13, poz. 134) Rozporządzenie Prezesa RM z 23.7.2003 r. w sprawie składania i rozpatrywania wnio- sków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i pro- duktów ochrony roślin (Dz.U. Nr 141, poz. 1361) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 110/2008 z 15.1.2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficz- nych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1576/89 (Dz.Urz. UE L 39/2008, s. 16) 7. Inne źródła Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26.3.2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cof- nięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawa- mi autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. Nr 21, poz. 270) XI Przedmowa Przystępując do opracowania podręcznika z zakresu własności intelektualnej, nale- żało określić, komu ma on służyć oraz cele, jakie zamierza się osiągnąć. Przy tak sprecy- zowanych problemach pomysł wydawał się dość mało skomplikowany, aczkolwiek jego realizacja stawała się trudniejsza, albowiem należało dostosować jego treść na potrzeby studentów kierunków nieprawniczych, a ponadto, co wynikało z poprzedniego założe- nia, tak precyzować jego zawartość, aby była możliwie łatwo zrozumiała i przyswajalna. Jest to zadanie trudne do zrealizowania, gdyż mając do czynienia ze studentami praw- nikami, nie byłoby potrzebne zapoznawanie ich z ogólną terminologią prawniczą, jako że taką oni posiedli, studiując prawo. Znajomość terminologii jest konieczna do zrozumienia istoty terminu „własność intelektualna”, gdyż zarówno ustawa o prawie autorskim i pra- wach pokrewnych, jak i ustawa o prawie własności przemysłowej posługują się terminolo- gią ogólnoprawniczą oraz adekwatną do poszczególnych gałęzi prawa. Ustawy dotyczące własności intelektualnej również wprowadziły własne, nawet czasami dość specyficzne po- jęcia, których używają, wyjaśniając regulowane zagadnienia, jednak nie jest ich dużo. Wielu innych znaczeń słownikowych nie wyjaśniają, jako że pochodzą one z innych dziedzin pra- wa i do nich należałoby skierować tych, którzy pojęć owych nie znają. Dla studentów kie- runków nieprawniczych są one nieznane, a ponadto wyjaśnianie takich pojęć jest jak gdyby oderwane od kontekstu poszczególnych gałęzi prawa, a przez to i trudne w zrozumieniu. Tak więc opracowując podręcznik, z jednej strony należało wyjaśnić podstawowe pojęcia z dziedziny prawa, a drugiej przepisy prawne zawarte we wspomnianych usta- wach tak zinterpretować, aby zrozumienie ich przy użyciu owych pojęć było możliwe i zapamiętane. W realizacji tego celu przyjęto zasadę: relate and explain, czyli relacjonuj i wyjaśniaj. To znaczy należało przedstawić, z jednej strony, w jaki (prawniczy) sposób ustawodawca rozwiązuje problemy z omawianej dziedziny, a z drugiej – co to oznacza w zrozumiałym dla wszystkich języku. Siłą rzeczy trzeba było odrzucić wielość rozważań doktrynalnych, uznając je za mogące być niezrozumiałe dla studentów kierunków nie- prawniczych. W rozważaniach tych znajduje się bowiem słownictwo wybitnie specjali- styczne, co mogłoby utrudniać zrozumienie istoty problemu. Wyjaśniając zagadnienia szczególnie z zakresu przemysłowej własności intelektual- nej, ilustrowano je przykładami „wziętymi z życia”, tj. takimi, które w istocie zaistniały w praktyce stosowania ustawy. Powinny one dać wyobrażenie o określonym produkcie chronionym prawem. Zaprezentowano je w załącznikach zamieszczonych na końcu roz- działów oraz odesłaniach do literatury przedmiotu, ale także źródeł internetowych. Relacjonowanie i wyjaśnianie wydawało się więc najlepszym sposobem skonstru- owania podręcznika. Pozostałe sformułowania to tylko prosta konsekwencja przyjętej koncepcji, której dodatkowym elementem był zakres pracy. X Przedmowa Akty prawne przyjęte jako podstawa zakresu to, jak już wspomniano, dwie ustawy: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawa prawo własności prze- mysłowej. Ponadto wzięto pod uwagę ustawę o bazach danych oraz fragmentarycznie inne wymienione w trakcie relacjonowania i wyjaśniania zagadnień związanych z włas- nością intelektualną. Oczywiście wyjaśniając tę problematykę, należało ponadto sięgnąć do kilkunastu rozporządzeń, które wydane zostały z upoważnienia wspomnianych ustaw. Wszystko to razem dawało dużo materiałów. Omówienie wszystkich nie było możliwe ani potrzebne z uwagi na przyjęcie dodatkowego założenia, iż student kierunku nie- prawniczego powinien mieć dobrą, aczkolwiek ogólną wiedzę o zakresie terminu „włas- ność intelektualna”, która pozwoli mu orientować się w możliwościach wykorzystywania dzieł chronionych prawem autorskim, prawami pokrewnymi czy też patentem, prawem ochronnym czy prawem z rejestracji. Konieczne wydawało się również pokazanie pewnej ogólnej procedury, jaka jest niezbędna do dokonania zgłoszenia rejestracji i możliwości wykorzystania posiadanego uprawnienia. Natomiast mniej ważna, pamiętając o tym, iż nie są to studenci prawa, wydawała się potrzeba ukazania struktury Urzędu Patentowego, kolegiów i postępowania spornego przed nimi, postępowania przed sądem cywilnym czy też zasad uzyskania stanowiska uprawnień ekspertów czy asesorów. W ramach dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym ograniczono tematykę do określenia praw wynikających z ustawy dla twórcy lub innych osób uprawnionych z uwagi na fakt, że i tak przed sądem cywilnym występować musieliby oni z wykwalifikowanym prawnikiem. Podobne założenie przyjęto w przypadku występowania przed Urzędem Patentowym. Wprawdzie ustawa nie zabrania, aby uprawniony sam zgłosił swój projekt wynalazczy czy też dochodził roszczeń, ale i tak wiadomo, że w takich sprawach bardziej pomocny byłby rzecznik patentowy, posiadający stosowne kwalifikacje i praktykę. Toruń, marzec 2010 r. Grzegorz Michniewicz XI Przedmowa do wydania drugiego Każdego autora cieszy, gdy książka, którą napisał, spotkała się z takim zainteresowa- niem Czytelników, że Wydawca postanowił wydanie wznowić. Ochrona własności intelektualnej trafiła do księgarni na początku 2010 r. Stan praw- ny w tym czasie oczywiście był w pracy odzwierciedlony jako aktualny. Jednak ustawo- dawca stale coś poprawia w istniejących przepisach, zmieniając je i uzupełniając. Tak też było w przypadku przepisów dotyczących ochrony intelektualnej. Skoro nakład został wyczerpany, powstała więc możliwość uaktualnienia książki oraz usunięcia zauważo- nych już po jej wydaniu (drobnych) nieprawidłowości. Dokonano więc zmian i popra- wek, ufając, że tym razem ustawodawca nie będzie skory do wprowadzania nowelizacji dwóch ustaw, które – jak wiadomo – były podstawą opracowania, tj. ustawy o prawach autorskich i pokrewnych oraz ustawy prawo własności przemysłowej, dzięki czemu praca będzie aktualna (pod względem prawnym) przez dłuższy czas. Ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych zmieniła ustawa z 8.7.2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach są- dowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 152, poz. 1016). Ustawa ta dostosowała normy praw autorskich i pokrewnych do uwag określonych przez Trybunał Konstytucyjny, któ- ry uznał art. 108 PrAut za niekonstytucyjny. W ustawie – Prawo własności przemysłowej nastąpiły zmiany (art. 57, 266, 268, 270) wprowadzone przez ustawę z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228), których zapisy powinny być uwzględnione w normach (np. dotyczących wy- nalazków tajnych) ochrony własności intelektualnej. Uznając też, że skoro Unia Europejska wprowadziła tzw. dodatkowe świadectwa ochronne dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, a w Rzeczypospoli- tej Polskiej wprowadzono na tej podstawie dodatkowe prawa ochronne, rozszerzenie o tę problematykę podręcznika wydawało się również konieczne. Toruń, grudzień 2011 r. Grzegorz Michniewicz XII Rozdział I. Wprowadzenie do tematyki W dobie społeczeństwa informatycznego, czyli możliwości, jakie ono ze sobą niesie, znajomość zagadnień dotyczących ochrony wartości intelektualnych sta- je się nieodzowna do funkcjonowania każdego człowieka, który korzysta z moż- liwości uzyskiwania informacji, poznawania utworów muzycznych, literackich czy nawet programów komputerowych. Nieznajomość prawa w zakresie korzy- stania z różnego rodzaju utworów niesie za sobą niebezpieczeństwo odpowie- dzialności karnej czy materialnej. Oczywiście ochrona własności intelektualnej nie ogranicza się wyłącznie do utworów uzyskanych za pośrednictwem Inter- netu, ale w sytuacji gdy te utwory wykorzystujemy (np. kopiujemy czy rozpo- wszechniamy w jakikolwiek sposób), powinniśmy sobie zdawać sprawę z konse- kwencji, które mogą się z tym wiązać. Zakres podręcznika obejmuje niektóre zagadnienia własności intelektualnej: autorskie prawa oso�iste, autorskie prawa majątkowe, wraz z prawami po­ krewnymi, oraz prawo własności przemysłowej. § 1. Podstawy prawa – pojęcia prawne, definicje Do zrozumienia istoty niektórych zagadnień omawianych w podręczniku niezwykle ważna jest terminologia. Zdarza się bowiem często, że słowa używane potocznie mają w prawie zupełnie inne znaczenie. Bywa też i tak, że nie są one używane w języku potocznym, a tym samym są niezrozumiałe. Do jednej z tych grup pojęć można zaliczyć: normę prawną, przepis prawny, konwencję mię- dzynarodową, ustawę czy rozporządzenie, a także wiele pojęć z zakresu ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.; np. działalność gospodarcza, przedsiębiorca, przedsię- biorstwo, osoba zagraniczna), jak i z zakresu prawa cywilnego (np. firma, przed- siębiorstwo, własność, posiadanie itp.). Prawo własności intelektualnej trzeba najpierw umieścić w systemie pra- wa. Z kolei prawo też musi funkcjonować na jakimś gruncie. Tym gruntem dla 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ochrona własności intelektualnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: