Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00693 009396 10748182 na godz. na dobę w sumie
Ochrona własności intelektualnej. Wydanie 3 - ebook/pdf
Ochrona własności intelektualnej. Wydanie 3 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 205
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8679-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik ,,Ochrona własności intelektualnej” składa się z dwóch części: pierwsza – dotyczy praw autorskich i pokrewnych; druga – własności intelektualnej w przemyśle (projekty wynalazcze, znaki towarowe oraz oznaczenia geograficzne).

Trzecie wydanie zostało zaktualizowane i zmodernizowane w stosunku do poprzednich. Zawiera zmiany związane z pewną ingerencją ustawodawcy w ostatnią wersję wcześniej znowelizowanej ustawy. Została ona zawarta ostatecznie w Dz.U. z 2015 r. poz. : 932, 994, 1639 i 1923. Natomiast w przypadku ustawy – Prawo własności przemysłowej, po uwzględnieniu aktualizacji wcześniejszych (np. Dz.U. poz.: 1266, 1505 i 1615), która została zmieniona ustawą o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Ostatnia aktualizacja (Dz.U. z 2015 r. poz. 1615) weszła w życie od 15.4.2016 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE G. Michniewicz • Ochrona własności intelektualnej W sprzedaży: P. Kostański, Ł. Żelechowski PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Podręczniki Prawnicze P. Kostański (red.) PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka R. Golat PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE, wyd. 9 Skrypty Becka PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ, wyd. 10 Twoje Prawo dr Grzegorz Michniewicz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Ochrona własności intelektualnej 3. wydanie WYDAWNICTWO C. H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8678-2 ISBN e-book 978-83-255-8679-9 Przedmowa Kolejne, już trzecie wydanie to dla Autora duża przyjemność, a jednocześnie i wyzwanie zważywszy na duże zmiany jakie nastąpiły w tym zakresie od ostatniego wydania książki „Ochrona własności intelektualnej”. Dotyczyły one zarówno ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak i ustawy – Prawo własności przemysłowej. Ingerencja ustawodawcy, która była podstawą aktualizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych została ostatecznie zawarta w Dz.U. z 2015 r. poz. 932, 994, 1639 i 1923. Natomiast, w przypadku ustawy – Prawo własności przemysłowej, po uwzględnieniu aktualizacji wcześniejszych (np. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410), dokonano ostatecznej wersji ustawy w 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1266, poz. 1505 oraz poz. 1615), która została zmieniona ustawą o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Ostatnia aktualizacja (Dz.U. z 2015 r. poz. 1615) weszła w życie 15.4.2016 r. Dostosowanie książki do tych nowelizacji spowodowało, że należało wykreślić z zakresu praw autorskich tematykę Funduszu Promocji Twórczości jako, że w ogóle został on usunięty z ustawy. Natomiast przepisy prawne uzupełniono w zakresie „utworów osieroconych” o „utwory niedostępne w obrocie handlowym”, jak również o „postępowanie w sprawie uznawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowych znaków towarowych” oraz o nową możliwość, tj. uzyskiwanie tantiem (wynagrodzenie autorskie, honorarium autorskie) przez twórców dzieł umieszczanych w bibliotekach publicznych. Obowiązujące ustawy unowocześniły rozwiązania zarówno w zakresie prawa autorskiego, praw pokrewnych czy też w intelektualnej własności przemysłowej. Dostosowały je do potrzeb obrotu gospodarczego zarówno krajowego jak i zagranicznego. Wprowadziły też lepsze wyjaśnienie terminologii, którą się posługują i lepiej skorelowały z dyrektywami Unii Europejskiej. Aktualizacja podręcznika spowoduje możliwość przekazania Czytelnikom, a w szczególności studentom studiów nieprawniczych najnowszej wiedzy z zakresu własności intelektualnej, dzięki czemu uniemożliwi popełnianie plagiatu oraz bezprawnego wykorzystywania zarówno dzieł z zakresu prawa autorskiego czy praw pokrewnych, jak również i projektów wynalazczych, znaków towarowych/usługowych, czy też oznaczeń geograficznych. Toruń, czerwiec 2016 r. Grzegorz Michniewicz Spis treści Przedmowa ........................................................................................................................ V Wykaz skrótów .................................................................................................................. IX Wykaz podstawowych źródeł ........................................................................................... XI Rozdział I. Wprowadzenie do tematyki ....................................................................... 1 § 1. Podstawy prawa – pojęcia prawne, definicje ................................................... 1 I. Prawo własności intelektualnej w polskim systemie prawa ................... 5 II. Pojęcie własności intelektualnej i praw autorskich oraz dóbr intelektualnych ........................................................................................... 9 § 2. Źródła prawa ....................................................................................................... 12 § 3. Ochrona dóbr intelektualnych w pierwszych konwencjach .............................. 15 Rozdział II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie ....................... 23 § 4. Zakres prawa autorskiego .................................................................................. 23 I. Autorskie prawa osobiste .......................................................................... 26 II. Ochrona autorskich praw osobistych ........................................................ 30 III. Autorskie prawa majątkowe ...................................................................... 32 IV. Przeniesienie majątkowych praw autorskich ............................................ 35 V. Ochrona autorskich praw majątkowych .................................................... 41 VI. Ograniczenie ochrony majątkowego prawa autorskiego .......................... 42 § 5. Prawa pokrewne ................................................................................................. 53 I. Prawa do wykonań artystycznych ............................................................. 54 II. Prawa do fonogramów i wideogramów .................................................... 58 III. Prawa do nadań programów przez organizacje radiowe i telewizyjne ... 60 IV. Prawa do pierwszych wydań ..................................................................... 61 V. Prawa do wydań naukowych i krytycznych ............................................. 62 VI. Ochrona praw pokrewnych ....................................................................... 63 Rozdział III. Inne zagadnienia z zakresu własności intelektualnej .......................... 65 § 6. Internet a prawo autorskie ................................................................................. 65 I. Zamieszczenie w Internecie utworów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi .............................................................................. 66 II. Zapisywanie w pamięci komputera utworów z Internetu ........................ 69 III. Grafika stron internetowych ...................................................................... 72 § 7. Internet a umowy na odległość .......................................................................... 73 § 8. Ochrona baz danych ........................................................................................... 79 § 9. Kontrola produkcji nośników optycznych ......................................................... 82 VIII § 10. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi ........................................................................................................ 83 § 11. Komisja Prawa Autorskiego ............................................................................... 87 Rozdział IV. Intelektualna własność przemysłowa ..................................................... 107 § 12. Zagadnienia ogólne ............................................................................................ 107 § 13. Patenty i wynalazki ............................................................................................ 119 I. Ograniczenia przedmiotowe ...................................................................... 120 1. Wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami ........................... 121 2. Wynalazki biotechnologiczne inne (art. 932 PrWłPrzem) niż wymienione w I.2) ................................................................................ 123 3. Odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt .................................................................. 125 4. Sposoby leczenia ludzi i zwierząt ........................................................ 125 II. Ograniczenia formalne ............................................................................... 126 III. Uprawnienia z patentu ............................................................................... 126 IV. Czym jest wynalazek? ............................................................................... 127 V. Zgłoszenie wynalazku i uzyskanie patentu .............................................. 129 § 14. Ograniczenia patentowe ..................................................................................... 133 I. Zasada wyczerpania prawa ........................................................................ 133 II. Nadużywanie prawa ................................................................................... 134 III. Licencja przymusowa ................................................................................ 134 IV. Ograniczenia co do wynalazków dotyczących środków komunikacji .... 135 V. Stan zagrożenia interesów państwa ........................................................... 136 VI. Wynalazki do celów badawczych i doświadczalnych .............................. 136 VII. Produkty ze względu na ich przeznaczenie .............................................. 137 VIII. Lek wykonany na receptę ......................................................................... 137 IX. Dobra wiara korzystającego ...................................................................... 137 X. Posiadanie prawa do patentu ..................................................................... 138 § 15. Unieważnienie i wygaśnięcie patentu ................................................................ 139 § 16. Licencje ............................................................................................................... 140 Rozdział V. Wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe ....................... 143 § 17. Wzór użytkowy .................................................................................................. 144 § 18. Wzór przemysłowy ............................................................................................. 147 § 19. Znak towarowy ................................................................................................... 153 Rozdział VI. Topografia układów scalonych, projekty racjonalizatorskie, oznaczenia geograficzne. Produkty lecznicze oraz produkty ochrony roślin ................................................................................................................... 167 § 20. Topografia układów scalonych ........................................................................... 167 § 21. Projekty racjonalizatorskie ................................................................................. 172 § 22. Oznaczenia geograficzne .................................................................................... 174 § 23. Produkty lecznicze oraz produkty ochrony roślin ............................................ 183 Indeks rzeczowy ................................................................................................................ 187 Spis treści Wykaz skrótów 1. Akty prawne KC ................................. Kodeks cywilny Konstytucja RP ............. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej KP .................................. Kodeks pracy KPA ............................... Kodeks postępowania administracyjnego PrAut ............................. ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst PrWłPrzem .................... ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory Dz.U. ............................. Dziennik Ustaw Dz.Urz. .......................... Dziennik Urzędowy Biul. UP ......................... Biuletyn Urzędu Patentowego M.P. ............................... Monitor Polski OTK .............................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A .......................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A 3. Instytucje, organy i organizacje EFTA ............................. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu RM ................................ Rada Ministrów RP .................................. Rzeczypospolita Polska TK ................................. Trybunał Konstytucyjny UE ................................. Unia Europejska WIPO ............................ Światowa Organizacji Własności Intelektualnej 4. Inne skróty art. ................................. artykuł (-y) itp. ................................. i tym podobne nast. ............................... następny (-a, -e) np. .................................. na przykład Nr .................................. numer pok.................................. pokój poz. ................................ pozycja s. .................................... strona (-y) X tel. .................................. telefon ust. ................................. ustęp (-y) w. ................................... wiek Wykaz skrótów Wykaz podstawowych źródeł 1. Literatura podstawowa I. Barańczyk, Ochrona prawna oznaczeń geograficznych, Warszawa 2008 J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawa autor- skie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011 L. Bieguński, Ochrona własności przemysłowej. Poradnik przedsiębiorcy, Wiadomości Urzę- du Patentowego 2003, Nr 9 A. M. Dereń, Prawo własności przemysłowej. Wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemy- słowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych. Komen- tarz i omówienie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemy- słowej, Bydgoszcz 2001 E. Ferenc-Szydełko, Prawo autorskie na ziemiach polskich do 1926 r., ZNUJ PWiOWI, Kra- ków 2000 K. Golat, R. Golat, Prawo autorskie w praktyce. Nowe pola eksploatacji, opłaty, twórcze bazy danych, obrót cywilno-prawny, opodatkowanie, ochrona prawa autorskiego, Warszawa 2003 R. Golat, Dobra niematerialne. Kompendium prawne, Bydgoszcz 2005 E. Góra, M. Kotula, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Gdańsk 2001 A. Karpowicz, Autor – wydawca. Poradnik prawa autorskiego, Warszawa 2009 M. Knypl, K. Trzciński, Znaczenie zwyczajów i dobrych obyczajów w prawie cywilnym i handlowym, PPH 1997, Nr 8 C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa, 2005 W. Kotarba, Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej w dostosowaniu do wy- mogów Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu, Warszawa 2000 W. Kotarba, Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie, Warszawa 2001 G. Tylec, Ochrona tytułu w prawie polskim, Warszawa 2006 2. Literatura uzupełniająca J. Bafia, D. Egierska, I. Śmietanka, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 1980 W. Kocota (red.), Elementy prawa. Podręcznik, Warszawa 2004 J. Kuciński, S. Korycki (red.), Zarys prawa dla studentów kierunków nieprawniczych, War- szawa 2001 L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2009 Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2009 Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 1978 XII 3. Źródła internetowe A. Adamczyk (oprac.), Przykłady wzorów przemysłowych i ich wygląd – zob. Wzory przemy- słowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw; http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/25/99/25994/wzory_przemyslowe.pdf L. Bieguński, Ochrona własności przemysłowej. Poradnik przedsiębiorczy: http://www.parp. gov.pl/files/74/81/104/ochrona_wlasnosci.pdf Hasło„Strategia działania na rzecz ochrony własności intelektualnej w 2006r” https://www.google.pl/#q=Strategia+dzia C5 82a C5 84+na+rzecz+ochrony+w C5 8 2asno C5 9Bci+intelektualnej+w+Polsce+w+2006+r. hasłoraportoprawachautorskichw2007r http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/raporty/ra- port_prawo_autorskie_2007.pdf http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/konsultacje_-_program_na_rzecz_ochro- ny/2016_10_13_PROPOZYCJA_DZIALAN_obieg_wer_ost.pdf M. Lewandowski, Zasady współżycia społecznego i zasada słuszności – uwagi na tle art. 5 i art. 4172 Kodeksu cywilnego na przykładach z praktyki, Prawa człowieka w orzeczni- ctwie sądów polskich, 2015. http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=9aaa0b523023790b2cf1df9dc629ba14ab d0edd5-d3 hasło „układ elektroniczny” http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk C5 82ad_elektroniczny hasło „układ scalony” http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Uk C5 82ad_scalony hasło „Komisja standaryzacji nazw geograficznych” http://ksng.gugik.gov.pl http://patenty.bg.agh.edu.pl/ipatenty.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Dysk_optyczny http://pl.wikipedia.org/wiki/Organoleptyka http://www.e-marketing.pl/artyk/artyk83.php http://pl.wikipedia.org/wiki/Obyczaj http://www.gazobudowa.com.pl/ http://slownikkomputerowy.pl/hasla/n/nosnik-optyczny.aspx http://lucc.pl/inf/egzamin_inzynierski/kierunkowe/[K][10] 20Optyczne 20nosniki 20in- formacji/tekst/3.pdf http://ec.europa.eu/agriculture/quality/database/index_en.htm http://www.ppr.pl/ekonomia/unia-europejska/jaka-jest-roznica-miedzy-chroniona-nazwa-po- chodzenia-a-chronionym-oznaczeniem-geograficznym-103352 A. Twardowska, T. Twardowski, Refleksje biotechnologa i rzecznika patentowego, http://www.pfb.info.pl/files/artykuly/10.Refleksje_biotechnologa.pdf Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Urząd Patentowy RP, http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/25/99/25994/wzory_przemyslowe.pdf http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/25/99/25994/wzory_przemyslowe.pdf M. Zaręba (oprac.), Urząd patentowy RP. Własność przemysłowa w działalności gospo- darczej. Przewodnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, http://www.parp.gov.pl/fi- les/74/81/88/wlasnosc_przemyslowa.pdf F. Zoll, Zasady prawa autorskiego, http://palestra.pl/old/index.php?go=artykul id=1816 Wykaz podstawowych źródeł XIII 4. Konwencje i traktaty międzynarodowe Konwencja berneńska z 9.9.1886 r. o ochronie dzieł literackich i artystycznych, zm. w Berli- nie 13.11.1908 r. i w Rzymie 2.6.1928 r. (Dz.U. z 1935 r. Nr 84, poz. 515 ze zm.) Konwencja Związkowa paryska z 20.3.1883 r. o ochronie własności przemysłowej, zm. w Brukseli 14.12.1900 r. i w Waszyngtonie 2.6.1911 r. (Dz.U. z 1932 r. Nr 2, poz. 8 ze zm.) Akt Sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z 20.3.1883 r. zmienioną w Brukseli 14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.6.1911 r., w Ha- dze 6.11.1925 r., w Londynie 2.6.1934 r., w Lizbonie 31.10.1958 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51, zał.) Konwencja o wystawach międzynarodowych i Protokół zmieniający tę Konwencję, podpi- sany w Paryżu 10.5.1948 r. (Dz.U. z 1961 r. Nr 14, poz. 76 oraz Dz.U. z 1994 r. Nr 56, poz. 232) Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) o prawie autorskim z 20.12.1996 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 12) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25.10.2011 r. w sprawie praw konsumentów, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 22.11.2011, L 304/64 (PL). 5. Ustawy Ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. Ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 poz. 666 ze zm.) ze zm.) ze zm.) Ustawa z 27.7.2001 r. o ochronie baz danych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402) Ustawa z 26.6.2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 843 Ustawa z 11.4.2001 r. o rzecznikach patentowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 221 ze zm.) Ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.) Ustawa z 30.8.2002 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administra- cyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) Ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 499 ze zm.) Ustawa z 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Fundu- szu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 392 ze zm.) Ustawa z 14.3.2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach pa- tentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2) Ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) Ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1225 ze zm.) Ustawa z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) Ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) Wykaz podstawowych źródeł Ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) Ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 639 ze zm.) Ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1393 Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 Ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) Ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. XIV ze zm.) ze zm.) poz. 23 ze zm.) Ustawa z 18.10.2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie ozna- czeń geograficznych napojów spirytusowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 822 ze zm.) 6. Rozporządzenia Rozporządzenie Prezesa RM z 20.5.2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 91, poz. 564) Rozporządzenie Prezesa RM z 19.10.2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgło- szeń topografii układów scalonych (Dz.U. Nr 128, poz. 1413) Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.1.2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz.U. Nr 40, poz. 358 zm. z Dz.U. z 2005 r. Nr 106, poz. 893). Rozporządzenie RM z 26.2.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towaro- wych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. Nr 41, poz. 241 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Kultury z 17.1.2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do wy- stępowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości oraz wy- mogów formalnych, jakim powinien odpowiadać ten wniosek (Dz.U. Nr 13, poz. 134) Rozporządzenie Prezesa RM z 23.7.2003 r. w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin (Dz.U. Nr 141, poz. 1361 ze zm.) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 110/2008 z 15.1.2008 r. w spra- wie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napo- jów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1576/89 (Dz.Urz. UE L 39/2008, s. 16) 7. Inne źródła Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26.3.2009 r. w sprawie ogło- szenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu ze- zwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. Nr 21, poz. 270) Wykaz podstawowych źródeł Rozdział I. Wprowadzenie do tematyki 1 2 W dobie społeczeństwa informatycznego, czyli możliwości, jakie ono ze so- bą niesie, znajomość zagadnień dotyczących ochrony wartości intelektualnych staje się nieodzowna do funkcjonowania każdego człowieka, który korzysta z możliwości uzyskiwania informacji, poznawania utworów muzycznych, lite- rackich czy nawet programów komputerowych. Nieznajomość prawa w zakresie korzystania z różnego rodzaju utworów stwarza niebezpieczeństwo odpowie- dzialności karnej czy materialnej. Oczywiście ochrona własności intelektu- alnej nie ogranicza się wyłącznie do utworów uzyskanych za pośrednictwem Internetu, ale w sytuacji gdy te utwory wykorzystujemy (np. kopiujemy czy rozpowszechniamy w jakikolwiek sposób), powinniśmy sobie zdawać sprawę z konsekwencji, które mogą się z tym wiązać. Zakres podręcznika obejmuje niektóre zagadnienia własności intelektualnej: autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, wraz z prawami po- krewnymi oraz prawo własności przemysłowej. § 1. Podstawy prawa – pojęcia prawne, definicje Do zrozumienia istoty niektórych zagadnień omawianych w podręczniku nie- zwykle ważna jest terminologia. Zdarza się bowiem często, że słowa używane potocznie mają w prawie zupełnie inne znaczenie. Bywa też i tak, że nie są one używane w języku potocznym, a tym samym są niezrozumiałe. Do jednej z tych grup pojęć można zaliczyć: normę prawną, przepis prawny, konwencję między- narodową, ustawę czy rozporządzenie, a także wiele pojęć z zakresu ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zmianami zawartymi w Dz.U. z 2015 r. poz.: 584, 699, 875, 978, 1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1712, 1844, 1893; z 2016 r. poz. 65; np. działalność gospodarcza, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, osoba zagranicz- na), jak i z zakresu prawa cywilnego (np. firma, przedsiębiorstwo, własność, posiadanie itp.). Nb. 1–2 3 2 Prawo własności intelektualnej trzeba najpierw umieścić w systemie pra- wa. Z kolei, prawo też musi funkcjonować na jakimś gruncie. Tym gruntem dla prawa jest państwo. Państwo to organizacja polityczna realizująca swoje cele na określonym terytorium wobec określonego społeczeństwa tam zamieszkują- cego, z możliwością stosowania w stosunku do niego przymusu niezbędnego do sprawowania władzy. Taka definicja państwa sugeruje, że państwo istniało zawsze. Tak jednak nie było, chociaż nikt nie potrafi określić, jak daleko w przeszłość państwo sięga. Zaczątki państwowości umieszczane są w tzw. zamierzchłej przeszłości, co wca- le nie oznacza, że nie można, oczywiście hipotetycznie, odtworzyć jego począt- ku, przy czym nie chodzi tutaj o początek państwa w sensie historycznym, lecz raczej w sensie organizacyjnym. Powstanie państwa można przedstawić w uproszczonym schemacie: rodzina przekształciła się w ród (jako związek kilku rodzin), połączonych kilka rodów to plemię. Potem już wystarczył tzw. związek plemion, by można było zacząć mówić o państwie (ale tylko rozumianego w sensie terytorialno-społecznym). Oczywiście do owych prostych związków bliższego lub dalszego pokrewieństwa czy powinowactwa musiała zawsze dochodzić pewna organizacja władzy oraz dobrowolne (lub niedobrowolne) jej podporządkowanie się przez społeczeństwo. Duże związki plemienne potrzebowały ochrony (a więc drużyna, wojsko) oraz środków do ich utrzymania (podatki). Z podatkami i wojskiem związana była nieodzownie potrzeba ich ściągania i organizowania (a więc i administracja). Do sprawnego zarządzania organizacją państwową niezbędne stawały się takie re- gulacje, które umożliwiały właściwe funkcjonowanie instytucji państwowej oraz społeczeństwa. Dotychczasowe zachowania oparte na zwyczajach, ukształtowa- nych przez lata i przekazywanych z pokolenia na pokolenie, okazały się niewy- starczające. Społeczeństwa zaczęły domagać się od suwerena (władcy) zawsze takich samych zachowań rozstrzygających spory lub karzących winnych w po- dobnych sytuacjach, niezależnie od tego, kogo dotyczą. Zaczęto tworzyć zasady regulujące zachowania społeczne oraz je spisywać. Powstawały kodyfikacje, na których oparte zostały wszystkie inne, później tworzone prawa (np. prawo rzymskie to podstawa wszystkich późniejszych kodeksów cywilnych). W taki sposób narodziło się prawo, które można zdefiniować jako zbiór wzorców za- chowań ludzkich, stworzonych przez państwo, których przestrzeganie może być wymuszone. Wzorzec zachowania przedstawiany jest pisemnie, więc nie jest to nic innego niż norma prawna. Jest to elementarna cząstka prawa składająca się z hipotezy (wskazanie adresata normy i okoliczności jej zastosowania), dyspozycji (nor- matywny skutek prawny, nakazane zachowanie się adresata normy) i sankcji Nb. 3 Rozdział I. Wprowadzenie do tematyki § 1. Podstawy prawa – pojęcia prawne, definicje 3 (reakcja organów państwowych w przypadku niezastosowania się adresata do dyspozycji normy). Norma może nie zawierać wszystkich elementów i składać się tylko z hipotezy i sankcji. Wśród norm prawnych wyróżnia się normy bezwzględnie obowiązujące (imperatywne) lub względnie obowiązujące (dyspozycyjne). Zbiór norm tworzy przepis prawny. Przepis prawny to normy ujęte w pewną „strukturę organizacyjną”, opatrzoną znakami, np. księga, część, rozdział, arty- kuł, paragraf, ustęp, punkt itp. Przepis i norma często są zarówno w słownictwie potocznym, jak i prawni- czym utożsamiane i traktowane zamiennie. Przepisy prawne regulują stosunki prawne między ludźmi, czyli dają wzorce zachowań niezbędnych do tego, aby dana czynność prawna dokonana między ludźmi była nie tylko prawidłowo wykonana, ale również dzięki temu usank- cjonowana przez państwo (np. przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu). Czynności prawne mogą być traktowane jako zdarzenia prawne (zależ- ne lub niezależne od woli ludzkiej), mogące wywołać (tylko te zależne od woli człowieka) skutki prawne w postaci powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego. Zbiór przepisów zawierających normy zachowań ludzkich w ramach jedno- rodnych stosunków prawnych mogą tworzyć i tworzą kodeksy. Regulują one stosunki międzyludzkie o różnym charakterze, np. cywilnym, karnym, handlo- wym itp. Jednak nie wszystkie jednorodne stosunki międzyludzkie są unormo- wane zwartym systemem – w postaci kodeksu (w polskim systemie prawa brak jest np. Kodeksu administracyjnego, ale jest Kodeks postępowania administra- cyjnego, podobnie nie ma kodeksu transportu, kodeksu gospodarczego). Przepisy prawa powinny być tak skonstruowane, aby nikt nie miał wątpli- wości co do znaczenia tekstu przepisu (normy) prawnego. W tym celu ten, kto go tworzy, czyli ustawodawca, stara się o jasność sformułowań i poprawność gramatyczno-prawniczą. Ponadto, jeżeli wprowadza jakieś pojęcia do tekstu przepisu, trzeba te pojęcia wyjaśnić w tzw. słowniczku. Słowniczek ów znajduje się w początkowej części przepisu prawnego. Bywają w przepisie terminy, co do których przyjmuje się, że są powszechnie znane lub też takie, których poznanie jest możliwe po przeczytaniu innego przepisu. Wówczas podaje się, gdzie owego znaczenia szukać. Samo czytanie przepisu może jednak nie wystarczyć w jego zrozumieniu. Potrzebny jest więc swoisty zabieg, który nazywamy wykładnią prawa lub interpretacją. Interpretacja to podjęcie takiego rozumowania, które dopro- wadza nas do zrozumienia, co ustawodawca chciał osiągnąć, formułując prze- pis w określony sposób. Istnieją różnego rodzaju wykładnie, np. autentyczna, Nb. 3 4 tj. taka, której dokonuje ten podmiot, który ustala akt (np. Prezydent RP, Sejm, minister itp.), czy operatywna, czyli dokonywana przez organ państwowy w trakcie stosowania w praktyce prawa lub doktrynalna – dokonywana przez przedstawicieli nauki. Uznaje się, że przepisy prawa są tworzone przez ustawodawcę w imieniu państwa. Ale zarówno państwo, jak i ustawodawca to pojęcia dość abstrakcyjne. Prawo musi być tworzone przez ludzi. Państwo przekazało więc uprawnienia w tej sprawie swoim organom1, które są personifikowane (tzn. w imieniu wo- jewody musi podpisać decyzje jakaś osoba, piastująca stosowne stanowisko). Owe organy tworzą prawo. Ranga owego prawa, aktu prawnego zależy od rangi organu, który go wydał (ale nie zawsze). Umowy międzynarodowe (konwencje) są ratyfikowane przez Prezydenta. Ustawy uchwala Sejm. Rozporządzenia wydają: Prezydent RP, Rada Minis- trów, Prezes RM oraz ministrowie – zawsze na podstawie ustawy. Wszystkie ustawy natomiast muszą mieć podstawę w Konstytucji RP. Wymienione przepisy stanowią źródła prawa (bardziej szczegółowo zostaną omówione w § 2), czyli tzw. prapoczątek jego powstania z jednej strony, z drugiej zaś są one tymi pierwotnymi formami, na których może oprzeć swoje działanie lub zaniechanie organ państwowy lub obywatel. Przepisów prawnych jest wiele. Ustawodawca grupował je według takich sa- mych stosunków prawnych, które należało unormować. W ten sposób powstały systemy i gałęzie prawa. Tworzyły je okoliczności faktyczne wynikające z życia społecznego, usystematyzowała je zaś nauka. System prawa to ogół gałęzi pra- wa w danym państwie, który reguluje stosunki społeczne. Gałąź prawa to zespół przepisów prawa, obowiązujących w określonym państwie, regulujących pewną dziedzinę życia społecznego, ustaloną według kryterium rozwiązywanych jednorodnych stosunków społecznych. Gdy gałąź prawa reguluje stosunki społeczne, do których odnosi się w sposób pełny i nie musi zapożyczać do regulacji stosunków norm z innej gałęzi prawa, określamy ją jako podstawową (kryterium „samowystarczalności”). Podstawowymi („samowystarczalnymi”) gałęziami prawa w Polsce są np.: prawo konstytucyjne (zwane też państwowym), prawo administracyjne, prawo finansowe, prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz prawo karne. Nauka rozróżnia również gałęzie kompleksowe („niesamowystarczalne”), biorąc za kryterium przedmiot regulacji prawnej, np. prawo gospodarcze, po- 1 Organ państwowy – celowo zorganizowany i wyraźnie wyodrębniony zespół ludzi i środków, utworzony i działający na podstawie prawa, wykonujący w imieniu państwa okreś- lone zadania i mogący dla ich realizacji korzystać ze środków władczych i stosować przymus państwowy (http://www.cotojest.info/organ_panstwowy_483.html); (Dostęp: 2.4.2016 r.). Nb. 4 4 Rozdział I. Wprowadzenie do tematyki 5 § 1. Podstawy prawa – pojęcia prawne, definicje 5 datkowe lub transportowe. Są to zespoły norm odnoszące się do jednego przed- miotu regulacji. Tak określona gałąź korzysta z norm należących do kilku innych gałęzi prawa. Gałęzi prawa, w szczególności kompleksowych, jest tak wiele, że nie sposób ich wszystkich w tym miejscu wymienić. Może być ich jeszcze więcej, ponieważ rozwój stosunków społecznych normowanych w jednej gałęzi może powodo- wać wyłanianie się z niej innej, bardziej szczegółowo regulującej wspomniane (określone) stosunki społeczne (np. z prawa finansowego wyodrębniło się prawo podatkowe, a z prawa cywilnego – prawo rodzinne i opiekuńcze). I. Prawo własności intelektualnej w polskim systemie prawa Wydaje się, że pomimo stosunkowo dużej liczby źródeł prawa, sięgających swoim uregulowaniem nawet XIX w., mówienie o prawie własności intelektual- nej jako o odrębnej podstawowej gałęzi prawa jest przedwczesne. Umieszczanie prawa własności intelektualnej w ramach prawa cywilnego czy gospodarczego jest raczej nieuprawnione z uwagi na daleko idące odrębności rozwiązań w cha- rakterze stosunków, które są poprzez nie – tj. prawo własności intelektualnej – normowane. Chociaż trzeba również pamiętać, że niektóre normy prawa cy- wilnego są stosowane pomocniczo przy rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa własności intelektualnej. W tej sytuacji prawo własności intelektualnej należałoby traktować jako gałąź kompleksową z uwagi na wiele „zapożyczeń” prawnych z innych dyscyplin (np. z prawa cywilnego, administracyjnego, go- spodarczego, pracy itp.). W tym miejscu wydaje się konieczne ukazanie pewnych pojęć, z których korzysta prawo własności intelektualnej, a które są wypracowane na gruncie innych dyscyplin. Do niektórych pojęć prawa cywilnego, jak również i innych gałęzi prawa, używanych w prawie własności intelektualnej zaliczamy następujące pojęcia: 1) osoba fizyczna – każdy człowiek od urodzenia (również osoba fizyczna, rozumiana niekiedy jako jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej, czyli przedsiębiorca); 2) osoba prawna – trwałe zespolenie pewnej grupy osób fizycznych i środ- ków majątkowych dla osiągnięcia określonych celów społecznych, której ustawa nadała zdolność bycia podmiotami praw i obowiązków. Osobami prawnymi według Kodeksu cywilnego1 (art. 33) są Skarb Państwa i jed- 1 Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.; ostatnia: Dz.U. z 2016 r. poz. 585). Nb. 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ochrona własności intelektualnej. Wydanie 3
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: