Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00363 007423 19931582 na godz. na dobę w sumie
Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia - ebook/pdf
Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 204
Wydawca: Universitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-832-421-099-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-9%), audiobook).

Książka „Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia” stanowi wprowadzenie do badań w dziedzinie komunikacji internetowej oraz wpływu tej komunikacji na utrzymywanie języków mniejszościowych. Zawiera przegląd współczesnej literatury z tego zakresu. Prezentuje oryginalne badania językoznawcze oraz ich syntezę, podaje też wskazówki dla przyszłych badaczy lub studentów interesujących się problematyką języków mniejszościowych.
Niektóre wskazówki zawarte w publikacji mogą być również przydatne dla rodziców wychowujących dzieci w środowiskach wielojęzycznych oraz dla nauczycieli języków mniejszościowych. Analiza tekstów elektronicznych produkowanych przez emigrantów może też służyć do zrozumienia zjawisk migracji, w taki sam sposób, jak analiza listów pisanych przez emigrantów służyła przez wiele lat do zgłębiania wiedzy na ten temat.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ISBN 97883-242-1099-2 Spis treści Wprowadzenie od Redaktora Serii Wstęp Rozdział 1 Znaczenie elektronicznych komunikatorów dla języków mniejszościowych Robert Dębski Rozdział 2 Witryny internetowe Polaków mieszkających za granicą Robert Dębski Rozdział 3 Użycie Internetu w języku polskim przez Polaków mieszkających w Melbourne Michael Fitzgerald i Robert Dębski Rozdział 4 Użycie elektronicznych komunikatorów w języku arabskim przez mniejszości etniczne w Melbourne Abdul Al-Asmari i Robert Dębski Rozdział 5 Język irlandzki w komunikacji elektronicznej: badania dzieci w trzech sytuacjach językowych Aisling Fleming i Robert Dębski Rozdział 6 Wpływ procesora tekstów na produkcję znaków kanji przez bilingwistów japońsko-angielskich Ayumi Sato i Robert Dębski 9 13 23 35 53 77 101 123 Rozdział 7 Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia: kierunki i narzędzia badań Robert Dębski Bibliografia Chapter Summaries Dodatki Dodatek A: Arkusz do kodowania danych użyty w projekcie „The Internet in Support of Community Languages – Web sites created by Poles living abroad” (Rozdział 2) Dodatek B: Pytania użyte w wywiadzie z działaczami społeczności arabskojęzycznej w Melbourne (Rozdział 4) Dodatek C: Jeden z kwestionariuszy użyty w projekcie „Attitudes to and usage of Irish in media and networked communications by schoolchildren from three linguistic backgrounds in Ireland” (Rozdział 5) Dodatek D: Przykład aplikacji do Komitetu ds. Etyki Badań z Udziałem Ludzi (Rozdział 5) 139 157 167 171 177 179 187 Dodatek E: Niespecjalistyczny opis badań przygotowany dla uczniów szkół średnich z regionu Kerry w Irlandii (Rozdział 5) 199 Dodatek F: Przykład pozwolenia na prowadzenie badań (Rozdział 5) 201 Contents Foreword (from the Series Editor) Introduction Chapter 1 The significance of electronic communication for minority languages Robert Dębski Chapter 2 Websites created by Poles living abroad Robert Dębski Chapter 3 Internet use in Polish by Polish Melburnians Michael Fitzgerald and Robert Dębski Chapter 4 The use of Arabic in communications technologies by Arabic-speaking Melburnians Abdul Al-Asmari and Robert Dębski Chapter 5 Irish language use in electronic communication: research of children in three linguistic situations Aisling Fleming and Robert Dębski 9 13 23 35 53 77 101 Chapter 6 Influence of the word-processor on kanji production by second-generation Japanese speakers in Australia Ayumi Sato and Robert Dębski 123 Chapter 7 From broadcasting media to participation media: directions and research instruments Robert Dębski Bibliography Chapter Summaries 139 157 167 Appendixes Appendix A: Coding sheet used in the project “The Internet in support of community languages – Web sites created by Poles living abroad” (Chapter 2) 171 Appendix B: Questions used for interviewing the leaders of the Arabic-speaking communities in Melbourne (Chapter 4) 177 Appendix C: One of the questionnaires used in the project “Attitudes to and usage of Irish in media and networked communications by schoolchildren from three linguistic backgrounds in Ireland” (Chapter 5) 179 Appendix D: An example application made to the Human Research Ethics Committee (Chapter 5) Appendix E: An example lay project description prepared for the schoolchildren living in Kerry in Ireland (Chapter 5) Appendix F: An example of research consent (Chapter 5) 187 199 201 OD REDAKTORA SERII Jako redaktor serii Metodyka nauczania języka polskiego jako obce- go mam kilka powodów do radości, że nowym tomem w tej serii jest książka prof. Roberta Dębskiego Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia: transmisja i nauczanie języków mniejszościowych. Najważ- niejszym jest to, że jej zasadniczym tematem jest wpływ komuni- kacji elektronicznej na języki mniejszości narodowych, w szerszej perspektywie zaś książka ta dotyczy nauczania i uczenia się języ- ków, ich używania oraz podtrzymywania ich znajomości. Jak pi- sze prof. R. Dębski, „w chwili obecnej brak w polskiej literaturze językoznawczej pozycji książkowych na temat wpływu komunika- cji elektronicznej na języki mniejszościowe” (s. 13). Za mało jest też w Polsce prac odnoszących się do wspomaganego komputerowo nauczania języków obcych (ang. computer-assisted language learning – CALL). Zabiegając o przygotowanie i wydanie tej książki, chciałem udostępnić polskim czytelnikom prace publikowane dotąd tylko po angielsku w czasopismach specjalistycznych. Chciałem też, by książka znakomitego specjalisty, jakim jest prof. R. Dębski, wpro- wadzała młodych polskich entuzjastów Internetu i komunikacji elektronicznej w problematykę ich badania. Celom tym służą dwa rozdziały: ostatni Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia: kie- runki i narzędzia badań oraz rozdział pierwszy Znaczenie elektronicz- nych komunikatorów dla języków mniejszościowych. Te dwa rozdziały zo- stały specjalnie napisane w 2007 r., gdy wykłady prof. R. Dębskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim pokazały, że istnieje zapotrzebowa- nie na takie prace. Jest grupa studentów studiów magisterskich 9 i doktoranckich, którzy chcieliby się zająć badaniem wpływu kom- puterów i Internetu na nauczanie języków obcych oraz podtrzymy- wanie znajomości języków mniejszości. Książka prof. R. Dębskiego będzie dla nich zachętą i pomocą w docieraniu do specjalistycznej literatury światowej, o której informuje bibliografia. Drugim powodem do radości jest to, że książką tą prof. R. Dęb- ski wraca na polski rynek glottodydaktyczny, wraca do problema- tyki nauczania języka polskiego w świecie, którą zajmował się w la- tach 1987–1993, gdy był asystentem w Instytucie Polonijnym UJ, gdy przygotowywał pod moją opieka doktorat poświęcony wyko- rzystaniu komputerów w nauczaniu pisania po polsku. Zaraz po obronie pracy doktorskiej Robert Dębski wyjechał do Uniwersy- tetu Stanforda w USA, gdzie nauczał polskiego, powiększając rów- nocześnie swój dorobek w zakresie wspomaganego komputerowo nauczania języków. Poziom, który osiągnął w tej dziedzinie, pozwo- lił mu wygrać w 1996 r. konkurs w Horwood Language Centre w University of Melbourne (Australia) na wykładowcę specjalizują- cego się w tematyce CALL. Od roku 2003 Robert Dębski jest pro- fesorem i dyrektorem w Horwood Language Centre w School of Languages and Linguistics Uniwersytetu w Melbourne. Zgadzając się na wyjazd doktora Roberta Dębskiego do Austra- lii, wierzyłem, że praca w University of Melbourne da mu szan- se rozwoju, jakich nie mógłby mieć w Polsce. Doktor Robert Dęb- ski wykorzystał te szanse, stając się znanym specjalistą w tematyce CALL. Niniejsza książka jest tego dowodem. Zgadzając się na jego wyjazd, wiedziałem jednak dobrze, że krąg specjalistów zajmujących się nauczaniem języka polskiego jako ob- cego jest tak niewielki, że w zasadzie nie powinienem się zgodzić na wyjazd najzdolniejszego ze swych asystentów. Zwyciężyła – jak wi- dać – wiara w przyszły rozwój Roberta Dębskiego. Jestem przekonany, że przygotowując tę książkę, prof. R. Dęb- ski chciał nawiązać bliższy kontakt z polskimi kolegami w zakresie nauczania języków obcych, chciał pomóc polskim studentom w na- wiązywaniu kontaktów ze znanymi w świecie specjalistami w za- 10 kresie CALL. Cieszę się, że dał się przekonać do przygotowania tej książki, że sam podjął się przygotowania polskiej wersji artykułów, których był współautorem, że napisał wreszcie dwa rozdziały spe- cjalnie do tej książki. Studentom polskim, którzy będą z tej książki korzystać, życzę, by ich prace były co najmniej tak ciekawe i odkrywcze, jak prace prof. R. Dębskiego, by ich prace szybko stawały się znane w global- nym świecie komunikacji elektronicznej. Że to jest możliwe, dowo- dzą publikacje Roberta Dębskiego. I jego osobisty przykład. Władysław T. Miodunka Kraków, w styczniu 2008 r. WSTĘP W chwili obecnej brak w polskiej literaturze językoznawczej po- zycji książkowych na temat wpływu komunikacji elektronicznej na języki mniejszościowe. Niniejsza praca wypełnia tę lukę. Jest ona zbiorem opracowań artykułów opublikowanych w języku angiel- skim przeze mnie i moich studentów w latach 2004–2007 oraz teks- tów do tej pory niepublikowanych, powstałych na podstawie prac magisterskich, których byłem promotorem w University of Mel- bourne w Australii. Ustanowiony i koordynowany przeze mnie w tych latach kurs nauczania języka wspomaganego komputero- wo (ang. computer-assisted language learning – CALL) w Szkole Języ- ków i Językoznawstwa (School of Languages and Linguistics) ukoń- czyła grupa utalentowanych studentów zagranicznych, mówiących różnymi językami i zainteresowanych tematyką języków mniejszoś- ciowych. Michael Fitzgerald, współautor Rozdziału 3, na przykład, przed przyjazdem do Australii studiował w Niemczech, a później nauczał języka angielskiego w Polsce. Jako dziecko wychował się w sąsiedz- twie Polaków i doszukiwał się polskości w swoim pochodzeniu. In- teresowały go języki egzotyczne, mało popularne. Na przykład za- czął uczyć się języka islandzkiego z materiałów internetowych. Po przyjeździe do Melbourne zajął się językiem polskim w Australii. Wszedł w ścisły kontakt z polskimi organizacjami i przeprowadził badania ankietowe, których wyniki stały się podstawą pracy dy- plomowej, później artykułu opublikowanego wspólnie z redakto- rem niniejszej pracy w międzynarodowym czasopiśmie „Language 13 Learning and Technology”, a po adaptacji rozdziałem w obecnym zbiorze. Michael powrócił do Stanów Zjednoczonych. W tej chwi- li naucza w ramach prestiżowego programu Teach for America, któ- rego celem jest objęcie nowoczesną edukacją najbardziej zagro- żonych regionów i obywateli Stanów Zjednoczonych. Marzeniem Michaela jest praca w terenie mająca na celu wzmacnianie i odno- wę kultur i języków Indian północnoamerykańskich. Z kolei współautorka Rozdzialu 5, Aisling Fleming, jest Irland- ką. Dla niej studia językoznawcze w Melbourne stały się motywacją do odnowienia zainteresowania sytuacją języka irlandzkiego w Ir- landii. W chwili przyjazdu do Melbourne sama dość słabo posługi- wała się językiem irlandzkim, choć pochodziła z rodziny, w której matce bardzo zależało na przekazaniu dzieciom języka etnicznego. Aisling powróciła do Irlandii, aby zgromadzić materiały do swo- jej pracy magisterskiej, a następnie przywiozła je do Melbourne w celu analizy. Wysoko oceniona praca magisterska stała się póź- niej podstawą artykułu, opublikowanego wspólnie z promotorem w prestiżowym czasopiśmie językoznawczym „Journal of Multilin- gual and Multicultural Development”. Swoją pracę studentka za- dedykowała chorej matce, a proces pisania był dla niej swoistym katharsis i odegrał ważną rolę w kształtowaniu własnej tożsamości etnicznej. Celowo napisałem na wstępie kilka słów o dwóch współauto- rach, aby wskazać na element łączący wszystkich autorów i wszyst- kie teksty zawarte w tej pracy, a nierzadko charakteryzujący rów- nież prace innych badaczy języków mniejszościowych. Elementem tym są przeżycia własne związane z emigracją, z codziennym do- świadczaniem wielojęzyczności i wielokulturowości, podejmowa- niem osobistych decyzji, jakiego języka używać w różnych sytua- cjach oraz wychowywaniem dzieci w środowisku wielojęzycznym. Z przeżyć takich wynika unikalny rodzaj zaangażowania w prze- kazywanie języka i kultury następnym pokoleniom i badanie zja- wisk z tym związanych. Wynika z nich również przeświadczenie, że różnojęzyczność w świecie jest zjawiskiem naturalnym, które nale- 14 ży wspierać, a ludziom przeżywającym dylematy związane z tożsa- mością kulturową i językową trzeba pomagać. Językoznawcy pracujący z mniejszościami narodowymi mają przywilej uczestniczenia w wielojęzycznym życiu osób, które zgo- dziły się brać udział w badaniach. Spada na nich również szcze- gólny obowiązek dzielenia się z tymi osobami rezultatami prac na- ukowych. Podążając tym właśnie tokiem myślenia, wielokrotnie wykorzystywałem badania własne i badania swoich studentów do pracy z rodzinami wielojęzycznymi w Australii. Od roku 2005 ko- ordynuję seminarium pt. „Raising children in more than one lan- guage” pod patronatem Research Unit for Multilingualism and Cross Cultural Communication, jednostki badawczej Melbourne University, oraz Community Languages Australia, przeznaczone dla rodziców i nauczycieli opiekujących się dwujęzycznymi, niekie- dy trójjęzycznymi dziećmi. Odbywające się 3–4 razy w roku w róż- nych miastach Australii seminaria przybliżają uczestnikom zjawi- ska wielojęzyczności i oferują praktyczne rady, na przykład jak mogą pomagać dziecku nauczyć się języka etnicznego, jak maksy- malnie wykorzystywać do nauki języka etnicznego pobyt dziecka w kraju pochodzenia i wizyty rodziny w kraju osiedlenia oraz jak wykorzystywać w tym celu nowoczesne technologie i komunikato- ry w domu i w szkole. Zawarte w niniejszym tomie rezultaty i prze- myślenia od kilku lat służą jako jedno ze źródeł wiedzy przekazy- wanej na forum wspomnianego seminarium. Studia przedstawione w niniejszym zbiorze bazują na materiale zebranym na temat trzech różnych języków (arabskiego, japońskie- go i polskiego) funkcjonujących jako języki mniejszości etnicznych w Australii oraz języka irlandzkiego w Irlandii. Wszystkie analizu- ją różne aspekty komunikacji internetowej oraz wpływu tej komu- nikacji na utrzymywanie języków mniejszościowych, bądź też na odchodzenie od nich i posługiwanie się językiem dominującym, w przypadku Australii i Irlandii – językiem angielskim. Książka ni- niejsza jest wprowadzeniem do badań w tej dziedzinie: zawiera za- tem przegląd współczesnej literatury, prezentuje oryginalne ba- 15 dania stanowiące wkład do literatury światowej oraz przedstawia syntezę tych badań i wskazówki dla przyszłych badaczy lub studen- tów interesujących się tą problematyką. Niektóre wskazówki mogą być również przydatne dla rodziców wychowujących dzieci w śro- dowiskach wielojęzycznych oraz dla nauczycieli języków mniejszoś- ciowych. Analiza tekstów elektronicznych produkowanych przez emigrantów może również służyć do zrozumienia zjawisk migracji, w taki sam sposób, jak analiza listów pisanych przez emigrantów (np. Tramontini, 2005) służyła przez wiele lat do zgłębiania wie- dzy na ten temat. Książka składa się z siedmiu rozdziałów. Otwierający ją roz- dział pod tytułem Znaczenie elektronicznych komunikatorów dla języków mniejszościowych jest wprowadzeniem do tematyki, zawiera przegląd literatury światowej, podaje definicje podstawowych pojęć używa- nych w tomie oraz nakreśla zakres badań dotyczących wpływu ko- munikacji elektronicznej na języki mniejszościowe. Rozdział 2 pod tytułem Witryny internetowe Polaków mieszkających za granicą jest adaptacją mojego artykułu zatytułowanego The In- ternet in support of community languages: Web sites created by Poles living abroad, opublikowanego na łamach „Information Technology, Edu- cation and Society” 5 (1), 5-20 (Dębski, 2004). Jest to jakościowa analiza witryn internetowych tworzonych przez Polaków mieszka- jących za granicą. Celem analizy jest określenie, w jaki sposób róż- ne atrybuty stron internetowych tworzonych przez Polonię mogą wspierać zachowanie lub uczenie się języka polskiego albo też sta- nowić barierę dla jego powszechności za granicą. Rozdział zawiera zalecenia dla szkół etnicznych oraz ludzi projektujących strony in- ternetowe w językach mniejszościowych. Rozdział 3 pod tytułem Użycie Internetu w języku polskim przez Po- laków mieszkających w Melbourne prezentuje rezultaty badań użycia nowoczesnych technologii w komunikacji po polsku przez Pola- ków mieszkających w Melbourne. Analiza kwestionariusza pokazu- je, kiedy używają oni języka polskiego, a kiedy języka angielskiego i czym dyktowany jest ten wybór. Badania opierają się na prze- 16 konaniu, że opis naturalnych sposobów użycia technologii komu- nikacyjnych przez mniejszości językowe może pomóc oszacować, w jaki sposób technologie te mogą być włączone do inicjatyw ma- jących na celu zwiększenie transmisji i zachowania języka. Rozdział opisuje kilka czynników wpływających na użycie Internetu w języ- ku etnicznym i rekomenduje stosowanie nowoczesnych technolo- gii w szkołach etnicznych i pracy językowej w domu. Został napisa- ny w oparciu o artykuł Internet use by Polish Melburnians: Implications for maintenance and teaching, opublikowany w „Language Learning and Technology” 10 (1), 121-145 (Fitzgerald i Dębski, 2006). Rozdział 4, Użycie elektronicznych komunikatorów w języku arabskim przez mniejszości etniczne w Melbourne, przedstawia badania analo- giczne do tych opisanych w Rozdziale 3, ale tym razem obejmują- ce próbę arabskojęzycznych mieszkańców Melbourne. Porównanie rezultatów badań przedstawionych w tych dwóch rozdziałach po- zwala wysunąć hipotezę, że społeczności emigracyjne różnych kul- tur inaczej posługują się kanałami komunikacji internetowej. Re- zultaty badań wskazują również, że umiejętność czytania i pisania w języku mniejszościowym, choć jest warunkiem koniecznym, je- dynie w niewielkim stopniu gwarantuje posługiwanie się komuni- kacją internetową w języku mniejszościowym. Stwierdza również, że użycie Internetu w języku mniejszościowym głównie zależy od motywacji, potrzeb komunikacyjnych i barier zewnętrznych. Roz- dział ten powstał na podstawie pracy magisterskiej pt. The use of Arabic in communications technologies by Arabic-speaking Melburnians obronionej na University of Melbourne (Al-Asmari, 2005). Rozdzial 5, Język irlandzki w komunikacji internetowej: badania dzie- ci w trzech sytuacjach językowych, opisuje użycie języka irlandzkiego w komunikacji elektronicznej przez dzieci w wieku szkolnym oraz ich postawy wobec języka irlandzkiego w oparciu o analizę kwestio- nariuszy wypełnionych przez 125 uczniów w trzech sytuacjach ję- zykowych w Irlandii: (1) w szkole położonej w rejonie irlandzkoję- zycznym (Gaeltacht), gdzie język irlandzki jest językiem nauczania, (2) w szkole położonej w rejonie angielskojęzycznym, gdzie język 17 irlandzki jest językiem nauczania, oraz (3) w szkole w rejonie an- gielskojęzycznym, gdzie angielski jest językiem nauczania, a język irlandzki jest jednym z przedmiotów szkolnych. Badania wykaza- ły wysoki stopień symbolicznego użycia (ang. token usage) języka irlandzkiego w środowiskach elektronicznych. Dzieci miały mało okazji do używania języka w sposób celowy, ze względu na brak śro- dowisk (ang. domains), gdzie można posługiwać się tym językiem. Badania pokazały również, iż w miarę zmniejszania się dostępu do języka, zmniejsza się stopień jego użycia w celach komunikacyj- nych. Respondenci zwykle używali nowoczesnych komunikatorów w języku irlandzkim z osobami, z którymi używaliby tego języka do komunikacji twarzą w twarz, a ci, którzy stosowali język irlandzki często i w różnych sytuacjach życiowych, wykorzystywali go rów- nież częściej do komunikacji elektronicznej. W odniesieniu do po- staw w stosunku do języka irlandzkiego, badania odnotowały naj- bardziej pozytywne postawy w szkołach, gdzie językiem nauczania był język angielski. Należy jednak zaznaczyć, że uczniowie z rejo- nów Gaeltacht oraz ze szkół z językiem wykładowym irlandzkim byli bardziej świadomi praktycznych korzyści wynikających z dwu- języczności. Rozdział ten to adaptacja artykułu pt. The use of Irish in networked communications: A study of schoolchildren in different langua- ge settings opublikowanego na łamach „Journal of Multilingual and Multicultural Development” 28 (2) (Fleming i Dębski, 2007). Język japoński przez długi czas cierpiał z powodu braku auto- matyzacji procesu tworzenia tekstów pisanych w tym języku. Prob- lem ten dotknął język japoński szczególnie mocno w pierwszej fazie ery komunikacji internetowej. Zbudowanie pierwszego pro- cesora tekstów japońskich miało duże znaczenie dla tego języka, wpływając na zmianę tradycyjnych postaw społeczeństwa w sto- sunku do umiejętności pisania oraz umożliwiając łatwą produkcję tekstów japońskich, również przez studentów języka japońskiego. Rozdział 6, Wpływ procesora tekstów na produkcję znaków kanji przez bilingwistów angielsko-japońskich, opisuje eksperyment badający wpływ procesora tekstów na produkcję znaków kanji przez bilin- 18 gwistów angielsko-japońskich urodzonych i wychowanych w Au- stralii oraz rodowitych Japończyków tymczasowo przebywających w Australii. Testy, badania kwestionariuszowe oraz wywiady poka- zały, że korzystając z edytora tekstów, osoby dwujęzyczne dorów- nywały rodowitym Japończykom w produkcji znaków kanji oraz że posługiwanie się edytorem tekstów wpłynęło pozytywnie na ich postawy w stosunku do pisania po japońsku. Rozdział ten powstał na podstawie adaptacji pracy magisterskiej pt. Influence of the word- processor on kanji production by English/Japanese bilinguals in Austra- lia (Sato, 2005), napisanej pod kierunkiem redaktora niniejszego tomu. Wreszcie ostatni rozdział zatytułowany Od mediów przekazu do środowisk uczestniczenia: kierunki i narzędzia badań jest syntezą opisy- wanych w niniejszej pracy badań oraz omawia metody i instrumen- ty badawcze stosowane przez autorów. Rozdział podkreśla zmianę, jaka dokonała się w ostatnim czasie w funkcji mediów dla mniejszo- ści narodowych oraz we wpływie nowoczesnych komunikatorów na języki mniejszościowe. Rozdział zawiera również omówienie za- gadnienia etyki badawczej. Stosowanie się do zasad etyki badaw- czej jest ważne we wszystkich badaniach naukowych z udziałem lu- dzi, a nabiera szczególnej wagi, kiedy uczestnikami badań są osoby niepełnoletnie lub znajdujące się w niekorzystnym położeniu z po- wodu choroby lub stresu, na przykład spowodowanego kłopotami z tożsamością, trudnościami adaptacyjnymi lub odczuwaniem do- minacji innej kultury. Ponieważ projekty prezentowane w tym to- mie obejmowały zarówno dzieci, jak i członków mniejszości etnicz- nych, wszystkie musiały uzyskać pozwolenie Komitetu ds. Etyki Badań Prowadzonych z Udziałem Ludzi (Human Research Ethics Committee) w University of Melbourne. Ostatni rozdział niniejszej pracy omawia tę problematykę i pokazuje wzorce dokumentów ba- dawczych stosowanych w badaniach terenowych przez naukowców pracujących w University of Melbourne. Książka w swojej znacznej części powstała od stycznia do mar- ca 2007 roku podczas pierwszej części mojego urlopu naukowego 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: