Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00642 009501 17347363 na godz. na dobę w sumie
Od zaciekawienia do zaangażowania - ebook/pdf
Od zaciekawienia do zaangażowania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 270
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3235-2605-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Studium dotyczące rozwoju samoregulacji u niemowląt urodzonych przedwcześnie jest podsumowaniem doświadczeń badawczych i klinicznych autorki z ostatnich lat jej pracy. Autorka wykracza poza ramy koncepcji 'traumy wcześniactwa' oraz odchodzi od tradycyjnego podejścia do badania rozwoju wcześniaków. Stawia i udowadnia tezę, że samoregulacja może stanowić klucz do zrozumienia zarówno trudności, jak i kompetencji rozwojowych wcześniaków, a rozwój kompetencji samoregulacji ma charakter społeczny, dokonuje się w interakcji z najbliższymi opiekunami i zależy zarówno od czynników biologicznych (zdrowotnych), jak i od charakteru więzi z rodzicami. Książka przeznaczona jest dla studentów psychologii, lekarzy-klinicystów zajmujących się problematyką rozwoju dzieci urodzonych skrajnie wcześnie, przedwcześnie i o czasie, a także dla rodziców takich dzieci, poszukujących porady i wyjaśnienia nurtujących ich kwestii.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wprowadzenie Oddawane do rąk Czytelnika studium dotyczy rozwoju samoregulacji u niemow- ląt urodzonych przedwcześnie, i jest próbą podsumowania moich doświadczeń ba- dawczych i klinicznych z ostatnich lat. Stanowi również próbę wyjścia poza koncepcję „traumy wcześniactwa”, zaproponowaną w moich wcześniejszych pracach (Kmita, 2002, 2003). Jednocześnie jest propozycją wykraczającą poza, i w dużej mierze uzu- pełniającą tradycyjne podejście do badania rozwoju wcześniaków, polegające na psy- chometrycznym pomiarze kolejnych osiągnięć rozwojowych tych dzieci, jak też prze- prowadzeniu analiz porównawczych w odniesieniu do dzieci donoszonych. W związku z tym stawiam dwie podstawowe tezy. Według pierwszej: samore- gulacja może stanowić klucz do zrozumienia zarówno trudności, jak i kompetencji rozwojowych wcześniaków. Zgodnie z drugą: samoregulacja rozwija się w relacji ro- dzice-dziecko. Chcę zaznaczyć, że tezy te były już przedmiotem analiz w psychologii. Pierwsza została sformułowana ponad 10 lat temu przez Deborah Winders Davis i Barbarę Burns (2001) jako hipoteza, jednak nadal wymaga udokumentowania. Dru- ga została wprawdzie dość dobrze udokumentowana, ale tylko w badaniach dzieci o prawidłowym rozwoju, bez dodatkowych zagrożeń medycznych czy biologicznych (np. Sroufe, 2005; Beebe, 2006). Nowością jest podjęta przeze mnie próba opisania procesów samoregulacji w ujęciu interakcyjno-relacyjnym w odniesieniu do dzieci urodzonych przedwcześnie, o zróżnicowanym poziomie biologicznego ryzyka zabu- rzeń rozwoju. Co więcej, stawiam następną tezę, że różnice w przebiegu procesów samoregulacji u dzieci urodzonych skrajnie wcześnie, przedwcześnie i o czasie nie są wyłącznie ilościowe. Powstaje zatem pytanie o specyfikę tych różnic, zwłaszcza w odniesieniu do niemowląt skrajnie wcześniaczych, jak również o związki procesów samoregulacji z dalszym funkcjonowaniem psychicznym tych dzieci. Warto zauważyć, że w swoich rozważaniach próbuję łączyć perspektywę kliniczną i rozwojową, a na poziomie metody odwołuję się do dwóch perspektyw czasowych: mikroanalitycznie uchwyconej dynamiki „obecnej chwili” (ang. present moment, Stern, 2004), jak i zmian zachodzących na przestrzeni pierwszych 12 miesięcy życia dziecka. 10 Wprowadzenie Przyjęte w tej pracy dynamiczne, transakcyjne podejście do rozumienia samoregula- cji uzasadnia użycie alternatywnego tłumaczenia angielskiego terminu self-regulation, a mianowicie w formie czasownikowej jako „regulowanie się” czy „regulowanie sie- bie”, co wyjaśnię dokładniej w kolejnych rozdziałach. Co jeszcze można napisać na temat, który w ostatnich latach zyskał tak dużo uwagi? Ogromne zainteresowanie badaczy problematyką samoregulacji znajduje od- zwierciedlenie w liczbie publikowanych artykułów, dwóch w ciągu pięciu lat wyda- niach klasycznego już podręcznika na temat samoregulacji pod redakcją Roya Baume- ister’a i Kathleen Vohs (2007) i ukazaniu się co najmniej kilku lub kilkunastu innych, nie mniej istotnych prac. Warto wymienić chociażby wydany w roku 2007 podręcznik Handbook of Emotion Regulation pod redakcją Jamesa J. Grossa, w roku 2009 Self- and Social-Regulation.The Development of Social Interaction, Social Understanding, and Executive Functions pod redakcją Bryana Sokola, Ulricha Mullera, Jeremy’ego Carpendale’a, Ar- lene Young i Grace Iarocci, jak również w tym samym roku Biopsychosocial Regulatory Processes in the Development of Childhood Behavioral Problems pod redakcją Sheryl Olson i Arnolda Sameroffa, czy w roku 2010 Handbook of Personality and Self-regulation pod redakcją Ricka H. Hoyle’a. To zaledwie kilka przykładów. Przy tej mnogości prac nie dziwi różnorodność perspektyw teoretycznych, w jakich ujmowana jest samoregula- cja lub procesy na nią się składające (np. regulacja emocji, samokontrola, regulacja uwagi, itd.). Również w polskim piśmiennictwie psychologicznym ukazały się bardzo inte- resujące prace na ten temat, jak choćby mieszczące się w nurcie poznawczym mo- nografie Małgorzaty Święcickiej (2005) czy Krzysztofa Jodzio (2008), jak również publikacja pod redakcją Agnieszki Niedźwieńskiej (2008) oraz np. w nurcie psycho- dynamicznym – liczne prace dotyczące między innymi regulacji emocji autorstwa Ka- tarzyny Schier. A zatem, czy jest jeszcze coś do dodania? Myślę, że jednak tak, gdyż jedynie niewielka część tych prac, głównie artykułów, dotyczy okresu niemowlęctwa, a zwłaszcza w odniesieniu do tak szczególnej grupy, jaką stanowią dzieci przedwcze- śnie urodzone. Temat i tytuł książki może się wydać nieco zaskakujący. Wielu auto- rów, zwłaszcza tych utożsamiających samoregulację z samokontrolą, nie zgodziłoby się zapewne na interpretowanie procesów regulacyjnych dających się zaobserwować w 1. roku życia, jako przejawów regulowania się. Spróbuję wykazać, że tak wczesne umiejscowienie omawianego zjawiska znajduje uzasadnienie zarówno na gruncie teo- retycznym, jak i empirycznym, a może przy tym mieć ważne implikacje kliniczne.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Od zaciekawienia do zaangażowania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: