Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00502 009561 17344954 na godz. na dobę w sumie
Odbiór lokalu mieszkalnego w świetle umowy deweloperskiej - ebook/pdf
Odbiór lokalu mieszkalnego w świetle umowy deweloperskiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 161
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8211-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przedmiotem niniejszej książki jest przedstawienie problematyki odbioru lokalu mieszkalnego na tle rozwiązań przyjętych w ustawie deweloperskiej. Intencją wprowadzenia ustawy deweloperskiej było zapewnienie skutecznej ochrony nabywcom lokali mieszkalnym. Jednym z takich ustawowych środków ochrony nabywców jest odbiór lokalu mieszkalnego. Nie mniej jednak w toku dokonywania czynności odbioru często pojawiają się wątpliwości co do przysługujących praw i obowiązków leżących zarówno po stronie nabywcy, jak i dewelopera.

Książka obejmuje przedstawienie w zarysie wybranych zagadnień dotyczących umowy deweloperskiej, omówienie istoty, procedury oraz skutków prawnych odbioru, a także cechy wyróżniające tę instytucję na tle innych stosunków cywilnoprawnych. Na uwagę zasługuje podjęcie analizy zagadnienia zastosowania przepisów prawnych tyczących się odbioru, które nie zostały uregulowane w ustawie deweloperskiej oraz ważnego dla nabywców tematu odpowiedzialności za usunięcie wad w lokalu mieszkalnym. Omawiana w książce problematyka jest ważna zarówno dla dewelopera, jak i nabywcy, dla którego odbiór stanowi przełomowy moment w realizacji celu zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej. Może też stanowić cenne źródło informacji dla wszystkich, którzy zainteresowani są tematyką rynku mieszkaniowego

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Edyta Targońska Odbiór lokalu mieszkalnego w świetle ustawy deweloperskiej Procedura odbioru lokalu mieszkalnego Odpowiedzialność odszkodowawcza Umowa o roboty budowlane NIERUCHOMOŚCI Odbiór lokalu mieszkalnego w świetle umowy deweloperskiej Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa nieruchomości: Katarzyna Siwiec NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH – WZORY UMÓW, DOKUMENTÓW I PISM PROCESOWYCH Maciej J. Nowak SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU Stella Brzeszczyńska UMOWY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI. ASPEKTY PODATKOWE I CYWILNOPRAWNE Marian Wolanin PODZIAŁY, SCALENIA I ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ PROCEDURY EWIDENCYJNE Dariusz Okolski UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Piotr Kunicki UMOWA DEWELOPERSKA. CHARAKTER PRAWNY I ZASTOSOWANIE PRAKTYCZNE www.ksiegarnia.beck.pl Odbiór lokalu mieszkalnego w świetle umowy deweloperskiej Edyta Targońska WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2018 Wydawca: Izabela Sachajdakiewicz, Andrzej Hołownia © Wydawnictwo C.H.Beck 2018 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-812-8210-9 ISBN e-book 978-83-812-8211-6 Spis treści Wykaz skrótów ............................................................................... VII Bibliografia ..................................................................................... XI Wstęp ............................................................................................... XXV 1. Umowa deweloperska w świetle OchrNabLokU ..................... 1.1. Pojęcie i charakter umowy deweloperskiej ....................... 1.2. Treść umowy deweloperskiej ............................................. 1.3. Deweloper i nabywca jako podmioty umowy deweloperskiej .................................................................... 1.4. Przedmiot świadczenia w umowie deweloperskiej ............ 2. Istota odbioru na tle umowy deweloperskiej ........................... 2.1. Pojęcie i charakter odbioru w umowie deweloperskiej ...... 2.2. Koncepcja odbioru w świetle innych typów stosunków cywilnoprawnych ............................................................... 2.2.1. Umowa o roboty budowlane ................................... 2.2.2. Umowa o dzieło ...................................................... 2.3. Problematyka stosowania przepisów prawnych dotyczących zagadnień odbioru nieuregulowanych w ustawie deweloperskiej ................................................... 2.4. Wyznaczenie terminu odbioru ............................................ 2.5. Procedura odbioru .............................................................. 2.6. Problematyka odbioru budynku i innych części wspólnych nieruchomości .................................................................... 3. Skutki prawne odbioru .............................................................. 3.1. Konsekwencje niestawiennictwa nabywcy na odbiór ........ 3.2. Uprawnienie nabywcy do zgłaszania wad .......................... 3.3. Odmowa odbioru ................................................................ 3.4. Związek pomiędzy odbiorem i wydaniem lokalu .............. 3.5. Odbiór jako moment rozpoczęcia okresu odpowiedzialności za wady lokalu ..................................... 3.6. Odpowiedzialność za usunięcie wad w lokalu mieszkalnym ....................................................................... 1 1 11 19 27 34 34 44 44 49 52 57 60 66 69 69 73 86 91 94 98 VI 3.6.1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ......................... 98 3.6.2. Odpowiedzialność odszkodowawcza ...................... 106 3.6.3. Kary umowne .......................................................... 111 4. Podsumowanie ............................................................................ 116 Załącznik Nr 1 – Przykładowe standardy wykończenia lokali i części wspólnych ........................................................................... 121 Załącznik Nr 2 – Wzór protokołu odbioru lokalu mieszkalnego ................................................................................... 127 Spis treści Wykaz skrótów 1. Źródła prawa DziałGospU ............. ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324) GospNierU .............. ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) KC ........................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) KPA ......................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania ad- ministracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) KWU ....................... ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hi- potece (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1007 ze zm.) OchrNabLokU, ustawa deweloperska ustawa z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 555) OdbRobBudZ ........... zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z 31.7.1952 r. w sprawie trybu odbioru robót bu- dowlanych i instalacyjnych (MP z 1952 r. Nr 67, poz. 1024) PrBud ...................... ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) PrKonsumU ............. ustawa z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) SpMieszkU .............. ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszka- niowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) SprzedKonsumU ..... ustawa z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodek- su cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) SwobDziałGospU .... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) VIII WarTechR ................. rozporządzenie MI z 12.4.2002 r. w sprawie wa- runków technicznych, jakim powinny odpowia- dać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) WłLokU ................... ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. ZakrProjBudR .......... z 2015 r. poz. 1892 ze zm.) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.4.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budow- lanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) 2. Organy orzekające NSA ......................... Naczelny Sąd Administracyjny SA ............................ Sąd Apelacyjny SN ........................... Sąd Najwyższy SN (7) ...................... Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SO ........................... Sąd Okręgowy SOKiK ..................... Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów TK ........................... Trybunał Konstytucyjny WSA ........................ wojewódzki sąd administracyjny 3. Instytucje KIO ......................... Krajowa Izba Odwoławcza MI ............................ Minister Infrastruktury UOKiK .................... Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 4. Czasopisma i publikatory Biul. SN ................... Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. ........................ Dziennik Ustaw MoP .......................... Monitor Prawniczy MP ............................ Monitor Polski NPN.......................... Nowy Przegląd Notarialny OSAB ....................... Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockich OSNC ....................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna (od 1962 r. do końca 1994 r. – OSNCP) Wykaz skrótów IX OSNCP .................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Pracy OSNP ....................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy (od 1994 r. do początku 2003 r. – OSNAP) OSP ......................... Orzecznictwo Sądów Polskich PiP ............................ Państwo i Prawo POSAG ................... Przegląd Orzecznictwa Sądu Administracyjnego w Gdańsku PPH .......................... Przegląd Prawa Handlowego PPiA ........................ Przegląd Prawa i Administracji PRM ......................... Problemy Rozwoju Miast PS ............................. Przegląd Sądowy PUG ......................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. .......................... Rejent 5. Inne skróty art. ........................... artykuł cz. ............................ część litera lit. ............................ łac. ........................... łacina nast. ......................... następne niepubl. .................... niepublikowany (-a, -e) Nr ............................ numer pkt ........................... punkt por. .......................... porównaj post. ......................... postanowienie poz. .......................... pozycja s. .............................. t. .............................. t.j. ............................ tj. ............................. uchw. ....................... uchwała ust. ........................... ustęp uzas. ........................ uzasadnienie w zw. ....................... w związku ww. .......................... wyżej wymieniony (-a, -e) strona tom tekst jednolity to jest Wykaz skrótów X wyr. .......................... wyrok z. .............................. zeszyt zd. ............................ zdanie ze zm. ...................... ze zmianami zob. .......................... zobacz Wykaz skrótów Bibliografia Publikacje książkowe i artykuły N. Banaś, M. Krześ, Umowa deweloperska jako nowa umowa nazwana – wybrane uwagi na temat ustawy z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Rej. 2012, Nr 2 G. Basty, Der Bauträgervertrag, Kӧln–München 2009 W. Białończyk, Glosa do wyroku SN z 19.3.2004 r., IV CK 172/03, OSP 2006, Nr 2, poz. 18c W. Białończyk, E. Strzępka-Frania, Przedmiot świadczenia wykonawcy (ge- neralnego wykonawcy) w umowie o roboty budowlane, MoP 2006, Nr 15 G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zo- bowiązania, t. 2, Warszawa 2011 G. Bieniek, Ustawa o własności lokali w praktyce notarialnej (wybrane zagadnienia), NPN 2000, Nr 5–6 G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sy- chowicz, T. Wiśniewski, C. Żuławska (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2, Warszawa 2009 G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sy- chowicz, T. Wiśniewski, C. Żuławska (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 2, Warszawa 2008 A. Bieranowski, Charakter prawny i konstrukcja umowy deweloperskiej – głos w dyskusji, Rej. 2013, Nr 12 E. Bończak-Kucharczyk, Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Ko- mentarz, Warszawa 2010 A. Brzozowski, Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie za wady dzieła, Warszawa 1986 S. Buczkowski, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1972 A. Burzak, M. Okoń, P. Pałka, Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Komentarz, Warszawa 2012 H. Ciepła, B. Szczytowska, Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu miesz- kalnego lub domu jednorodzinnego. Pytania i odpowiedzi. Wzory umów. Przepisy, Warszawa 2013 XII H. Ciepła, B. Szczytowska, Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu miesz- kalnego i domu jednorodzinnego. Komentarz. Wzory umów dewelo- perskich i pism, Warszawa 2012 K. Ciućkowska-Leszczewicz, Wpływ wad na odbiór przez nabywcę przed- miotu umowy od dewelopera, [w:] M. Królikowska-Olczak, A. Biera- nowski., J.J. Zięty (red.), Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego, Warszawa 2014 W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009 T. Czech, Ustawa deweloperska. Komentarz, Warszawa 2013 A. Czyż, Odpowiedzialność dewelopera z tytułu rękojmi za wady fizyczne lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego, [w:] M. Królikowska- -Olczak, A. Bieranowski, J.J. Zięty (red.), Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego, Warszawa 2014 A. Damasiewicz, M. Olczyk, S. Szuster, M. Wyrwiński, Umowy deweloper- skie, Warszawa 2006 B. Dębski, Powrót sprzedaży konsumenckiej do kodeksu cywilnego – prak- tyczne implikacje i teoretyczne problemy, Palestra 2016, Nr 5 S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga 1. Część ogólna, Warszawa 1998 L. Dominik, M. Namysłowska (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta, [w:] Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, Warszawa 2015 E. Drozd, Lokal jako przedmiot regulacji ustawy o własności lokali, Rej. 1994, Nr 11 A. Falkowska, Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, Warszawa 2010 J. Fisiak, A. Adamsa-Sałaciak, M. Idzikowski, M. Jankowski (red.), Pod- ręczny słownik angielsko-polski i polsko-angielski, Warszawa 1999 J. Frąckowiak, Uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej, Przegląd Prawa i Administracji 2004, Nr 64 B. Gliniecki, Charakterystyczne elementy treści umowy deweloperskiej, Rej. 2011, Nr 7–8 B. Gliniecki, Umowa deweloperska. Konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron, Warszawa 2012 B. Gliniecki, Ustawa deweloperska. Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Warszawa 2012 B. Gliniecki, Ustawa deweloperska. Komentarz, Warszawa 2013 Bibliografia XIII E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006 E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2011 E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, War- szawa 2014 M. Goettel, M. Lemonnier (red.), Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków, Warszawa 2011 A. Goldiszewicz, Treść i charakter prawny umowy deweloperskiej, War- szawa 2013 A. Goldiszewicz, A. Niewęgłowski, Glosa do wyroku SN z 4.6.2009 r., III CSK 337/08, PiP 2011, Nr 9 M. Gostkowska-Drzewicka, Istota działalności deweloperskiej w literaturze przedmiotu, PRM 2007, Nr 4 S. Grzybowski (red.), System Prawa Cywilnego. Część ogólna, t. I, Wro- cław 1985 M. Gutowski, Nieważność czynności prawnej, Warszawa 2006 E. Habryn-Motawska, Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, Warszawa 2010 J. Ignatowicz (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobo- wiązania, t. II, Warszawa 1972 J. Jezioro (red.), Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenc- kiej. Komentarz, Warszawa 2010 B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek (red.), Ustawa o prawach konsu- menta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, Warszawa 2014 M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, rozdział 2.I.7, Legalis 2011 W.J. Katner, Kontrowersje związane z pojęciem umowy deweloperskiej i jej treścią, Rej. 2013, Nr 12 A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, t. I, Warszawa 2012 A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część szcze- gólna, t. III, Warszawa 2010 A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Tom III. Zobowiązania – część szcze- gólna, Lex/el. 2014 K. Koch, Charakter i treść uprawnienia do żądania obniżenia ceny w reżimie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, PPH 2008, Nr 3 J. Krauss, Nowa regulacja rękojmi przy sprzedaży w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami – zmiany Kodeksu cywilnego wprowadzone ustawą o prawach konsumenta, PPH 2015, Nr 3 Bibliografia XIV M. Królikowska-Olczak, A. Bieranowski, J.J. Zięty, Działalność deweloper- ska w praktyce obrotu gospodarczego, Warszawa 2014 B. Książek, Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości i lokalu będącego przedmiotem spółdzielczego własno- ściowego prawa, Palestra 2006, Nr 7–8 P. Księżak (red.), M. Pyziak-Szafnicka (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, Lex/el. 2014 W. Kubala, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 5.3.1997 r., II CKN 28/97, OSNC 1997, Nr 6–7, poz. 90 P. Kunicki, Umowa deweloperska, Warszawa 2007 J. Lic, Pojęcie umowy deweloperskiej i jej charakter prawny, Rej. 2013, Nr 12 L. Ligęza, Umowa realizatorska (deweloperska), PUG 1999, Nr 6 E. Łętowska, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002 I. Machnio, Kara umowna, Zamówienia Publiczne. Doradca 2011, Nr 5 A. Machowska, Należyte wykonanie zobowiązania w świetle przepisów ko- deksu cywilnego i prawa budowlanego. Odbiór dzieła a odbiór obiektu w umowie o roboty budowlane, MoP 2010, Nr 14 K. Maj, Praktyczne aspekty umowy deweloperskiej w rozumieniu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzin- nego, Rej. 2012, Nr 10. K. Majewski, K. Stolarski, Charakter prawny odbioru robot, Przetargi Pu- bliczne 2015, Nr 6 A. Mamcarz, Umowa deweloperska jako nowy typ umowy nazwanej na gruncie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, [w:] A. Szymańczyk (red.), Umowa deweloperska w praktyce, Warszawa 2014 M. Manowska, Rękojmia i gwarancja, Prawo Spółek 1997, Nr 10 M. Modrzejewska, Regulacja ustawowa umowy deweloperskiej, PPH 2012, Nr 5 M. Namysłowska, D. Lubasz (red.), Ustawa o prawach konsumenta. Ko- mentarz, Warszawa 2015 J.P. Naworski, Uprawnienia zamawiającego z tytułu wad obiektu budowla- nego (uwagi na marginesie wyroku SN z 12.2.1991 r., III CRN 500/90), PUG 1992, Nr 10–12 J.P. Naworski, W sprawie uprawnień kupującego z tytułu rękojmi do żądania obniżenia ceny oraz terminu z art. 568 § 1 KC, PS 2004, Nr 1 Bibliografia XV A. Olejniczak (red.), Prawo zobowiązań – część ogólna. System Prawa Prywatnego, t. 6, Warszawa 2014, Legalis J. Olszewski, Pojęcie przedsiębiorca w świetle ustawy o ochronie konku- rencji i konsumentów, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2004, z. 4 K. Osajda, P. Sobolewski, Komentarz do Kodeksu cywilnego, Legalis 2012 M. Pecyna, Ustawa o sprzedaży konsumenckiej – komentarz, Kraków 2007 K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 2008 J. Pisuliński, Dlaczego umowa deweloperska nie jest umową nazwaną?, Rej. 2013, Nr 12 J. Pisuliński, Odpowiedzialność dewelopera za wady lokalu lub budyn- ku, [w:] A. Dańko-Roesler, M. Pazdan, W. Popiołek (red.), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Aleksandrowi Oleszce, Warszawa 2012 J. Pisuliński, Sprzedaż konsumencka, [w:] J. Rajski (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. 7, Warszawa 2004 P. Płaksej, Nowe regulacje w obrocie nieruchomościami mieszkalnymi w Polsce zawarte w ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu miesz- kalnego lub domu jednorodzinnego z 16.9.2011 r., Rej. 2012, Nr 11 M. Podhorecka, Rękojmia za wadę prawną przy sprzedaży rzeczy rucho- mych, PS 2006, Nr 11–12 M. Pyziak-Szafnicka (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2009 Z. Radwański (red.), Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2002 Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2008 J. Rajski (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. 7, Warszawa 2011 S. Rudnicki, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępo- waniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz, Warszawa 2010 A. Springer, Odpowiedzialność cywilna wynikająca z umowy deweloper- skiej, [w:] A. Szymańczyk (red.), Umowa deweloperska w praktyce, Warszawa 2014 R. Stefanicki, Sprzedaż konsumencka w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, MoP 2004, Nr 7 R. Strzelczyk, Glosa do postanowienia SN z 19.5.2004 r., I CK 696/03, OSP 2005, z. 5, poz. 61 Bibliografia XVI R. Strzelczyk, Obligatoryjność ujawnienia w księdze wieczystej rosz- czenia nabywcy z umowy deweloperskiej w świetle art. 23 ustawy z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, PPH 2012, Nr 10 R. Strzelczyk, Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jed- norodzinnego (ustawa deweloperska). Komentarz, Warszawa 2013 R. Strzelczyk, Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jed- norodzinnego. Komentarz, Warszawa 2012 R. Strzelczyk, Prawo nieruchomości, Warszawa 2014 R. Strzelczyk, Umowa deweloperska w systemie prawa prywatnego, War- szawa 2013 R. Strzelczyk, A. Turlej, Własność lokali. Komentarz, Warszawa 2010 E. Strzępka-Frania, Umowa o generalne wykonawstwo robót budowlanych, Warszawa 2010 J.A. Strzępka, B. Sagan, E. Zielińska (red.), Prawo umów budowlanych, Warszawa 2012 M. Szydło, Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, PS 2002, Nr 7–8 A. Śmieja, Odpowiedzialność z art. 471 KC a kara umowna. Wady i zalety z punktu widzenia przedsiębiorcy, PPiA 2016, Nr 103 Z. Truszkiewicz, Charakter prawny umowy deweloperskiej, [w:] J. Pisu- liński, P. Tereszkiewicz, F. Zoll (red.), Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego, War- szawa 2012 R. Uliasz, Komentarz do art. 556–582 Kodeksu cywilnego, Lex/el. 2013 W. Warkałło, Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje. Rodzaje. Gra- nice, Warszawa 1972 I. Weiss, J. Jaruga, Inwestycje budowlane, Warszawa 2005 J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 1980 J. Winiarz, Ustalenie wysokości odszkodowania, Warszawa 1962 S. Włodyka (red.), Prawo umów handlowych, Warszawa 2006 M. Wojewoda, Umowa deweloperska i przedawnienie wynikających z niej roszczeń, PPH 2010, Nr 10 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne, Warszawa 2001 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1996 Bibliografia XVII Ł. Wroński, Treść umowy deweloperskiej, [w:] A. Szymańczyk (red.), Umo- wa deweloperska w praktyce, Warszawa 2014 J. Wszołek, Ochrona nabywców lokali w budowie w ustawodawstwach wybranych państw europejskich, Rej. 2011, Nr 1 J.J. Zięty, B. Pawluk, Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku, PiP 2013, Nr 2 C. Żuławska, Problematyka umów o podwykonawstwo robót budowlano- -montażowych, Studia Prawnicze 1965, Nr 8 C. Żuławska, Zabezpieczenie jakości świadczenia, Studia Cywilistyczne 1978, t. XXIX C. Żuławska, R. Trzaskowski (aktualizacja), [w:] J. Gudowski (red.), Ko- mentarz do Kodeksu cywilnego. Zobowiązania. Księga III, cz. 2, War- szawa 2013 Strony internetowe Decyzja Prezesa UOKiK Nr RPZ 10/2012 z 19.6.2012 r., http://decy- zje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/0/3C2A50E2CFEB0D77C1257E- C6007B9980/$file/Decyzja 20nr 20RPZ 2010-2012 20z 20 19.06.2012r. 20_Budrem_.pdf; dostęp: 2.12.2016 r. Decyzja Prezesa UOKiK Nr RWA 9/2012 z 19.7.2012 r., http://decyzje. uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/43104c28a7a1be23c1257eac006d8dd4/ b045c4ee10444075c1257ec6007b99a9/$FILE/decyzja 20rebud 20 wersja 20ostateczna 20wersja 20Bip.pdf; dostęp: 2.12.2016 r. Gliniecki B., Dłuższy okres odpowiedzialności dewelopera za wady na www.umowadeweloperska.pl; dostęp: 12.10.2016 r. Gliniecki B., Mniejsza powierzchnia stanowi wadę przedmiotu umowy, http://www.umowadeweloperska.pl/artykuly-lista/mniejsza-powierzch- nia-stanowi-wade-przedmiotu-umowy/; dostęp: 2.12.2016 r. Kamińska A., Odbiór robót wciąż wywołuje spory, http://www.budownic- two.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/odbior-robot-budowlanych-wciaz-wy- woluje-spory; dostęp: 29.11.2016 r. Konieczny T., Odbiór robót budowlanych i jego znaczenie, Gazeta Podatkowa Nr 80 z 4.10.2012 r., http://www.kodekscywilny.pl/artykul,1689,2907,od- bior-robot-budowlanych-i-jego-znaczenie.html; dostęp 28.11.2016 r. Maruta M., Serafin M., Siła wyższa i jej skutki prawne, http://maruta.pl/pl/ baza-wiedzy/373-sila-wyzsza-i-jej-skutki-prawne; dostęp: 4.12.2016 r. Rotkiewicz M., Obowiązek odebrania dzieła przez zamawiającego, http:// www.podatki.biz/artykuly/10_10428.htm; dostęp: 29.11.2016 r. Bibliografia XVIII Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/; dostęp: 2.10.2016 r. Snakowska-Estorninho E., Nowe regulacje odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej – zagadnienia wy- brane, http://www.temidium.pl/artykul/nowe_regulacje_odpowiedzial- nosci_sprzedawcy_z_tytulu_rekojmi_za_wady_fizyczne_rzeczy_sprze- danej_zagadnienia_wybrane-955.html; dostęp: 2.10.2016 r. Wiluś-Antoniuk A., Jednostronny protokół odbioru robót budowlanych w świetle obowiązujących przepisów, http://www.anwkancelaria.pl/ artykuly/1-jednostronny-protokol-odbioru-robot-budowlanych-w-swie- tle-obowiazujacych-przepisow.html#ftn1; dostęp: 29.11.2016 r. Wołoszczak W., Odmowa odbioru dzieła a termin do zgłaszania wad dzieła w relacjach profesjonalistów, artykuł na stronie: https://biuletyn.piszcz. pl/prawo-cywilne/459-odmowa-odbioru-dziela-a-termin-do-zglaszania- -wad-dziela-w-relacjach-profesjonalistow-przedsiebiorcow; dostęp: 29.11.2016 r. Akty prawne Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zo- bowiązań (Dz.U. z 1933 r. Nr 82, poz. 598) Rozporządzenie MI z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) Ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380) Ustawa z 21.6.1869 r. Reichsgesetzblatt (RGBl.) (t.j. z 22.2.1999 r. Bun- desgesetzblatt BGBl. I, ze zm.) Ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.790) Ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) Ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) Ustawa z 19.12.1997 r. o umowie deweloperskiej Bundesgesetz, mit dem Regelungen über den Erwerb von Rechten an Gebäuden und Wohnun- gen von Bauträgern getroffen werden – BTVG (Bautrӓgervertragsge- setz) und das Wohnungseigentumsgesetz 1975 geändert wird (BGBl. I Nr 7/1997 ze zm.) Bibliografia XIX Ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769) Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) Ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178) Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578) Ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222) Ustawa z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176) Ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829) Ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) Ustawa z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynko- wym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206) Ustawa z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 555) Ustawa z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar- czego z 11.1.1952 r. w sprawie zasad i trybu zawierania umów o wyko- nanie robót budowlano-montażowych, objętych planem inwestycyjnym (MP z 1952 r. Nr A–5, poz. 53, Nr A–20, poz. 246, Nr A–89, poz. 1383 i MP z 1953 r. Nr A–42, poz. 505) Zarządzenie Ministra Budownictwa Miast i Osiedli z 31.7.1952 r. w spra- wie trybu odbioru robót budowlanych i instalacyjnych (MP z 1952 r. Nr 67, poz. 1024) Orzeczenia sądowe Postanowienie SA w Szczecinie z 28.8.2012 r., I Acz 399/12, Legalis Postanowienie SN z 3.10.2000 r., I CKN 940/00, Legalis Postanowienie SN z 5.10.2007 r., I CKS 229/07, niepubl. Uchwała SN (7) z 30.11.1994 r., III CZP 130/94, OSNC 1995, Nr 3, poz. 42 Uchwała SN (7) z 6.11.2003 r., III CZP 61/03, OSNC 2004, Nr 5, poz. 69 Bibliografia
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odbiór lokalu mieszkalnego w świetle umowy deweloperskiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: