Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00206 003268 18639333 na godz. na dobę w sumie
Odnajdź swoją drugą połówkę - książka
Odnajdź swoją drugą połówkę - książka
Autor: Liczba stron: 312
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1425-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> relacje damsko-męskie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Miłosna diagnoza

Zawiera System Pełnej Kompatybilności DuetTM, z którego skorzystały już ponad trzy miliony osób

Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wzajemnie wspierają
Rainer Maria Rilke

1 + 1 = Duet

Życie jest zbyt krótkie, by tracić czas na nieudane związki i bezczynne czekanie na prawdziwą miłość. Szukanie księcia z bajki czy też pogoń za księżniczką na ziarnku grochu mogą przynieść Ci wyłącznie frustrację i narastające uczucie niespełnienia. Tymczasem Twoja zagubiona druga połówka wypatruje za Tobą oczy i też tęskni. Zamiast więc rozglądać się za plastikowym ideałem z okładek czasopism czy romantycznych komedii, znajdź kogoś, kto perfekcyjnie dopełni Twoją osobowość, stając się brakującym elementem w harmonijnej układance życia.

Jak rozpoznać kogoś, kto nadaje na tych samych falach? Zadajesz sobie to pytanie od dawna, tym razem jednak masz okazję znaleźć na nie odpowiedź. W sukurs przychodzi Ci psychologia, a dokładniej rzecz biorąc System Pełnej Kompatybilności Duet™. Za jego pomocą lepiej poznasz siebie, swoje oczekiwania i pragnienia. Dzięki niemu nauczysz się szybko rozpoznawać w nowo poznanej osobie cechy osobowości doskonale zgrane z Twoim charakterem. Dowiesz się, jak stworzyć, a potem również pielęgnować swój doskonały związek. Brzmi jak bajka? Okazuje się jednak, że niektóre bajki są prawdziwe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis tre(cid:156)ci Katalog ksiazek Nowo(cid:156)ci Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowo(cid:156)ciach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Odnajd(cid:159) swoj„ drug„ po‡(cid:243)wkŒ Autor: Pepper Schwartz T‡umaczenie: Monika Raulinajtys ISBN: 978-83-246-1425-7 Tytu‡ orygina‡u: Finding Your Perfect Match Format: A5, stron: 312 Mi‡osna diagnoza (cid:149) Zaufaj sprawdzonym technikom psychologii uczu(cid:230) (cid:149) Upewnij siŒ, ¿e jeste(cid:156)cie dla siebie stworzeni (cid:149) Zr(cid:243)b wszystko, aby uczucie by‡o wieczne Zawiera System Pe‡nej Kompatybilno(cid:156)ci DuetTM, z kt(cid:243)rego skorzysta‡y ju¿ ponad trzy miliony os(cid:243)b Mi‡o(cid:156)(cid:230) to dwie samotno(cid:156)ci, kt(cid:243)re spotykaj„ siŒ i wzajemnie wspieraj„ Rainer Maria Rilke 1 + 1 = Duet flycie jest zbyt kr(cid:243)tkie, by traci(cid:230) czas na nieudane zwi„zki i bezczynne czekanie na prawdziw„ mi‡o(cid:156)(cid:230). Szukanie ksiŒcia z bajki czy te¿ pogoæ za ksiŒ¿niczk„ na ziarnku grochu mog„ przynie(cid:156)(cid:230) Ci wy‡„cznie frustracjŒ i narastaj„ce uczucie niespe‡nienia. Tymczasem Twoja zagubiona druga po‡(cid:243)wka wypatruje za Tob„ oczy i te¿ tŒskni. Zamiast wiŒc rozgl„da(cid:230) siŒ za plastikowym idea‡em z ok‡adek czasopism czy romantycznych komedii, znajd(cid:159) kogo(cid:156), kto perfekcyjnie dope‡ni Twoj„ osobowo(cid:156)(cid:230), staj„c siŒ brakuj„cym elementem w harmonijnej uk‡adance ¿ycia. Jak rozpozna(cid:230) kogo(cid:156), kto nadaje na tych samych falach? Zadajesz sobie to pytanie od dawna, tym razem jednak masz okazjŒ znale(cid:159)(cid:230) na nie odpowied(cid:159). W sukurs przychodzi Ci psychologia, a dok‡adniej rzecz bior„c System Pe‡nej Kompatybilno(cid:156)ci Duet(cid:153). Za jego pomoc„ lepiej poznasz siebie, swoje oczekiwania i pragnienia. DziŒki niemu nauczysz siŒ szybko rozpoznawa(cid:230) w nowo poznanej osobie cechy osobowo(cid:156)ci doskonale zgrane z Twoim charakterem. Dowiesz siŒ, jak stworzy(cid:230), a potem r(cid:243)wnie¿ pielŒgnowa(cid:230) sw(cid:243)j doskona‡y zwi„zek. Brzmi jak bajka? Okazuje siŒ jednak, ¿e niekt(cid:243)re bajki s„ prawdziwe. (cid:149) Odkryj osiem cech niezbŒdnych dla pe‡nego zrozumienia. (cid:149) Odnajd(cid:159) sw(cid:243)j idea‡ w oparciu o atrybuty zgodno(cid:156)ci i cechy dope‡niaj„ce. (cid:149) Zdefiniuj fundamentalne warto(cid:156)ci w Waszym wsp(cid:243)lnym ¿yciu. (cid:149) Poznaj podstawowe zasady funkcjonuj„ce na randkach i w zwi„zku. (cid:149) Niweluj odmienno(cid:156)ci, kt(cid:243)re mog‡yby Was por(cid:243)¿ni(cid:230), i buduj przysz‡o(cid:156)(cid:230). Spis treĂci CzÚĂÊ pierwsza Dlaczego potrzebujecie tej ksiïŢki 1. Miķosna diagnoza idealnego partnera 2. Osiem podstawowych cech zgodnoŎci CzÚĂÊ druga Zrozumienie i wykorzystanie Systemu Peīnej Kompatybilnołci Duet® Podobnym byø 3. ImpulsywnoŎý uczuciowa 4. Energia osobista 5. Nastawienie do Ůycia 6. PrzewidywalnoŎý 7. Doskonaķy wybór oparty na podobieĹstwie charakterologicznym 7 13 19 41 45 47 57 69 83 95 6 | ODNAJD½ SWOJk DRUGk PO’ÓWK} Róũnym byø 8. ElastycznoŎý 9. Styl podejmowania decyzji 10. EmocjonalnoŎý 11. Samowychowanie 12. Doskonaķy wybór oparty na odmiennoŎci charakterologicznej CzÚĂÊ trzecia Miīołñ a styl Ţycia 121 123 135 149 163 177 213 13. Kwestie finansowe 217 14. Znaczenie seksu 227 15. Kochanie, bďdzie nas troje, czworo, a moŮe nawet wiďcej... 239 16. Fundamentalne wartoŎci 249 17. ŭycie towarzyskie 259 CzÚĂÊ czwarta Jak wykorzystañ to, czego siă nauczyīeł 18. Jak szukaý idealnego partnera 19. Aby uczucie byķo wieczne PodziĊkowania Skorowidz 269 271 287 297 301 2 Osiem podstawowych cech zgodnoĂci ImpulsywnoĂÊ uczuciowa • Energia osobista • Nastawienie do ĝycia • PrzewidywalnoĂÊ • ElastycznoĂÊ • Styl podejmowania decyzji • EmocjonalnoĂÊ • Samowychowanie Pierwsze cztery z oĂmiu kluczowych cech charakteru sÈ powiÈzane z sobÈ, poniewaĝ zwykle wtedy skutkujÈ porozumieniem, gdy wy- stÚpujÈ u obojga partnerów. Natomiast w przypadku kolejnych czterech cech zwiÈzek moĝe siÚ znakomicie rozwijaÊ nawet wtedy, gdy taka zgodnoĂÊ nie wystÚpuje. WrÚcz przeciwnie — róĝnice mogÈ zwiÚkszyÊ atrakcyjnoĂÊ i poprawiÊ chemiÚ zwiÈzku. 20 | ODNAJD½ SWOJk DRUGk PO’ÓWK} Czynniki zgodnoĂci 1. ImpulsywnoĂÊ uczuciowa Lepiej kochaÊ i straciÊ, niĝ nigdy nie kochaÊ. — Alfred Tennyson, In Memoriam A.H.H. Powyĝszy cytat pochodzi z twórczoĂci Alfreda Tennysona, ale tego rodzaju sentymentalizm jest typowy dla Bridget Jones, nieszczÚsnej bohaterki literatury brytyjskiej, rozpaczliwie i gorÈczkowo szukajÈ- cej miïoĂci caïym swoim otwartym i bezbronnym sercem. Bohater- ka PamiÚtnika Bridget Jones zakochuje siÚ w Marku Darcy, który pod wzglÚdem emocjonalnym jest jej caïkowitym przeciwieñstwem. Jako czïowiek rozwaĝny Darcy jest zdolny do wielkiej lojalnoĂci i uczuÊ, ale nie naleĝy osób, które skaczÈ do basenu bez uprzedniego sprawdzenia poziomu wody. W kulturze popularnej czÚsto propa- gowany jest typ impulsywnego kochanka, który w sposób szalony i pe- ïen napiÚcia stara siÚ zdobyÊ partnera bÚdÈcego emocjonalnym konserwatystÈ. W rzeczywistoĂci, inaczej niĝ w filmach czy powie- Ăciach romantycznych, taka dysharmonia moĝe byÊ bardzo ryzykowna. ImpulsywnoĂÊ uczuciowa jest istotnÈ cechÈ, poniewaĝ charak- teryzuje proces zakochiwania siÚ. JeĂli osobowoĂci partnerów sÈ róĝne pod tym wzglÚdem, mogÈ siÚ oni nawzajem zniechÚciÊ, zanim ich zwiÈzek otrzyma szansÚ sprawdzenia siÚ. Osoby impulsywne, które nie sÈ w stanie narzuciÊ sobie kontroli, bywajÈ zwykle ryzykantami. Kiedy ktoĂ lub coĂ je fascynuje, odczu- wajÈ to caïym ciaïem, a przejawia siÚ to szybszym biciem serca, ury- wanym oddechem lub odczuwaniem przytïaczajÈcej potrzeby zdo- bycia obiektu uczuÊ. W poczÈtkach zauroczenia osoba cechujÈca siÚ impulsywnoĂciÈ jest emocjonalnie i fizycznie bardzo aktywna. CzÚste telefony, czuïe sïówka, poleganie na instynktach i podÈĝanie za nimi niezaleĝnie Osiem podstawowych cech zgodnoĂci | 21 od konsekwencji nie sÈ niczym nietypowym we wczesnej fazie zwiÈzku. Jednak osoby, które ceniÈ rozwagÚ bardziej niĝ instynkt, uwaĝajÈ, ĝe próba czasu oraz lepsze zrozumienie drugiej osoby powinny byÊ waĝniejsze niĝ gwaïtowne uczucie czy zïudzenie na- tychmiastowego porozumienia. Tacy ludzie mogÈ postrzegaÊ osoby impulsywne jako nieszczere, powierzchowne czy odpychajÈce. Moĝna wiÚc natknÈÊ siÚ na dwa sposoby reagowania. Pierwszy reprezentujÈ ci, którzy natychmiast po spotkaniu drugiej osoby uwa- ĝajÈ jÈ za tÚ jedynÈ. Natomiast przedstawiciele drugiego z nich sÈ- dzÈ, ĝe jedynym sposobem, aby zaufaÊ wïasnym uczuciom, jest danie sobie czasu i nieodkrywanie wszystkich kart aĝ do momentu, gdy pojawi siÚ przekonanie, ĝe uczucie do drugiej osoby trwale opiera siÚ na gruntownej wiedzy i doĂwiadczeniu. Programy i czasopisma rozrywkowe peïne sÈ przykïadów obu typów bohaterów. OczywiĂcie felietoniĂci zdecydowanie wolÈ gwiaz- dy impulsywne, o których moĝna opowiedzieÊ wiele barwnych hi- storii, niĝ skryte i ceniÈce swojÈ prywatnoĂÊ. Najciekawsze historie miïosne — oraz skandale — majÈ ěródïo wïaĂnie w impulsywnoĂci. Dlaczego impulsywnoĂÊ jest waĝna dla kompatybilnoĂci Znaczna róĝnica w poziomie impulsywnoĂci partnerów moĝe rów- nie szybko zakoñczyÊ zwiÈzek, jak teĝ go rozpaliÊ. Jeden partner instynktownie prze naprzód, podczas gdy drugi odruchowo siÚ cofa. Nawet jeĂli dwoje ludzi szczÚĂliwie przejdzie przez fazÚ umizgów, w której zdarza siÚ, ĝe nawet osoba najbardziej niechÚtna ryzyku rezygnuje ze swoich przyzwyczajeñ pod wpïywem odurzajÈcego za- strzyku adrenaliny, to wspomniana róĝnica moĝe powodowaÊ pro- blemy w dalszych etapach ich relacji. Istnieje prawdopodobieñ- stwo, ĝe wrodzone reakcje danej osoby w sytuacjach, gdy do gïosu dochodzÈ uczucia, bÚdÈ przekïadaïy siÚ takĝe na inne aspekty ĝycia. Dwoje ludzi, wyznajÈcych do tej pory zasadÚ, ĝe miïoĂÊ wszystko pokona, moĝe wkrótce zaczÈÊ nawzajem siÚ draĝniÊ i frustrowaÊ. Istnieje wiele osób, których naturalne skïonnoĂci — zbytnia im- pulsywnoĂÊ lub nadmierna powĂciÈgliwoĂÊ — przyczyniïy siÚ do upadku potencjalnie wspaniaïego zwiÈzku. MogÈ one czyniÊ starania, 22 | ODNAJD½ SWOJk DRUGk PO’ÓWK} by planowaÊ dïugofalowo i szukaÊ partnera, który bÚdzie stanowiï dla nich przeciwwagÚ. Jednak zwykle ludziom majÈcym podobny tem- perament ïatwiej jest stworzyÊ dïugotrwaïy zwiÈzek, poniewaĝ po- trafiÈ budowaÊ wzajemnÈ wiÚě i odczuwaÊ zaufanie do siebie na- wzajem. 2. Energia osobista JeĂli czïowiek za wszelkÈ cenÚ chce byÊ powaĝny i nie pozwala sobie nigdy na chwilÚ zabawy czy odpoczynku, oszaleje lub straci równowagÚ wewnÚtrznÈ, nawet o tym nie wiedzÈc. — Herodot Odgryě wiÚcej, niĝ jesteĂ w stanie przeĝuÊ, a nastÚpnie to przeĝuj. Zaplanuj wiÚcej, niĝ jesteĂ w stanie wykonaÊ, a nastÚpnie to zrób. — Autor nieznany Wyobraě sobie maïĝeñstwo królika z reklamy baterii Energizer z leniwcem. Przypomnij sobie równieĝ klasyczne pary oglÈdane na scenach teatru, w kinie czy telewizji, wykorzystujÈce zróĝnicowane poziomy aktywnoĂci w celu uzyskania Ămiesznego i bïyskotliwego dialogu. Chociaĝ wzajemne relacje tego rodzaju wydajÈ siÚ wielce zabawne, w rzeczywistoĂci to partnerzy o podobnym poziomie ener- gii majÈ wiÚksze szanse na porozumienie, jak na przykïad Hillary i Bill Clintonowie czy Elizabeth i Bob Dole — wzorcowe pary ludzi wïadzy. Jakkolwiek dobrze lub ěle bywajÈ dobrani pod wzglÚdem in- nych cech, nawet przeciÚtny obserwator moĝe z ïatwoĂciÈ zauwaĝyÊ, ĝe obie strony w tych zwiÈzkach ĝyjÈ na wysokich obrotach i pre- zentujÈ podobny poziom energii i ambicji. ¿adna nie naciska na Osiem podstawowych cech zgodnoĂci | 23 zwiÚkszenie intensywnoĂci wspólnego ĝycia ani nie nalega, aby byïo ono mniej dynamiczne. Partnerzy w tych zwiÈzkach wiodÈ ĝycie, którego wartkoĂÊ i in- tensywnoĂÊ sÈ dla nich naturalne. W zasadzie nie moĝna obiektyw- nie oceniÊ, ĝe jakieĂ tempo jest lepsze niĝ inne, ale posiadanie takie- go samego podejĂcia moĝe byÊ istotne. Ludzi z natury cechujÈ róĝne poziomy energii. Natomiast jeĂli jedna strona czuje siÚ szczÚĂliwa w zwiÈzku, gnajÈc naprzód, podróĝujÈc i podbijajÈc Ăwiat, podczas gdy druga chciaïaby siÚ zatrzymaÊ, upajaÊ zapachem róĝ i wieĂÊ proste i spokojne ĝycie, istnieje ryzyko, ĝe któryĂ z partnerów poczuje siÚ powstrzymywany albo poganiany. Dlaczego energia osobista jest waĝna CzÚsto myĂlimy o róĝnych poziomach energii w ten sposób, ĝe przy- pisujemy je zachowaniom typu A lub B. Dysponujemy nadmiernÈ wrÚcz liczbÈ badañ na temat, czym siÚ one róĝniÈ i dlaczego mogÈ powodowaÊ tarcia. Za kaĝdym razem, kiedy partnerzy spÚdzajÈ ra- zem czas, znaczenie ma to, jaki poziom energii ich cechuje. PoczÈw- szy od tego, jak wczeĂnie rano wstaje kaĝdy z nich lub czy wykazuje tolerancjÚ dla lenistwa, a koñczÈc na bardziej istotnych kwestiach, takich jak rozwój wïasnej kariery, partnerstwo i inne. Chociaĝ za- kochani mogÈ poczÈtkowo dostosowywaÊ siÚ do wspólnych prze- chadzek wzdïuĝ plaĝy bÈdě forsownego marszu na szczyt najbliĝ- szej góry, to jednak na dïuĝszÈ metÚ ciÈgïe ustÚpowanie wymaga wiele wysiïku i moĝe byÊ frustrujÈce. Niewykluczone, ĝe jeden z partnerów zmieni swoje przyzwycza- jenia — pobudzony do dziaïania nieznanÈ dotychczas formÈ ak- tywnoĂci lub przekonany dobroczynnymi skutkami medytacji. Jednak tempo ĝycia i poziom posiadanej energii naleĝÈ do grupy cech, które najbardziej adekwatnie okreĂlajÈ charakter czïowieka. KsztaïtujÈ one sposób postÚpowania, cele i zamiary, oddziaïujÈ na sposób pro- wadzenia rozmów i wreszcie — majÈ wpïyw na osobowoĂÊ. Ponadto sÈ jednym z kluczowych elementów, które determinujÈ kompatybilnoĂÊ z drugim czïowiekiem. Ale podobnie jak wszystkie inne cechy osobo- woĂci, naturalny poziom energii osobistej nie moĝe byÊ oceniany po- 24 | ODNAJD½ SWOJk DRUGk PO’ÓWK} zytywnie bÈdě negatywnie — on po prostu jest. Jedna z par, którÈ dobrze znam, wydawaïa siÚ idealnie dobrana: partnerzy byli po- dobni pod wzglÚdem wyznawanych wartoĂci, inteligencji, wyksztaï- cenia i podzielali miïoĂÊ do podróĝy, sztuki i zwierzÈt. Jednak problem Gene’a i Patti polegaï na tym, ĝe on chciaï w danym dniu skupiÊ siÚ wyïÈcznie na jednym z zajÚÊ, podczas gdy ona staraïa siÚ je wszystkie ïÈczyÊ. „Ona mnie mÚczyïa ʊ zwierzaï siÚ Gene. — Miaïem wraĝenie, ĝe nie potrafi cieszyÊ siÚ ĝyciem. Ja podczas weeken- dów chciaïem po prostu odpoczÈÊ, a ona nie mogïa znieĂÊ tego, ĝe siedzÚ, czytam gazety i po prostu leniuchujÚ. Kiedy pojechaliĂmy do Nowego Jorku, Patti musiaïa zwiedziÊ wszystkie galerie, zamiast po prostu wybraÊ tylko niektóre z nich. Czuïem respekt dla jej energii i podziwiaïem jÈ, ale po prostu nie chciaïem tak ĝyÊ”. 3. Nastawienie do ĝycia Mimo wszystko jutro bÚdzie nowy dzieñ. — Scarlett O’Hara w PrzeminÚïo z wiatrem Istnieje caïy wachlarz ludzkich zachowañ i nastrojów — od ra- dosnego i optymistycznego aĝ do powaĝnego i opanowanego. Na jednym krañcu znajdujÈ siÚ Pollianny tego Ăwiata, dla których szklanka jest do poïowy peïna, po deszczu zawsze wyjdzie sïoñce, a kaĝda historia ma szczÚĂliwe zakoñczenie. Na drugim z kolei pla- suje siÚ Kïapouchy, osioïek o smutnym pysku z Kubusia Puchatka, dla którego wszystko jest ponure. WiÚkszoĂÊ z nas mieĂci siÚ gdzieĂ poĂrodku i unika skrajnej euforii czy depresji. Ale sposób postrze- gania Ăwiata ʊ przez róĝowe okulary bÈdě w ciemnych barwach ʊ ma na dïuĝszÈ metÚ znaczenie w kaĝdym zwiÈzku. Nie ma nic zïego w ĝadnym z tych dwóch podejĂÊ do ĝycia, ale ciÈgïe odczucie, ĝe partner zawsze sprowadza nas na ziemiÚ, widzi wyïÈcznie negatywne strony ĝycia i nigdy nie daje siÚ ponieĂÊ urokowi Osiem podstawowych cech zgodnoĂci | 25 chwili, moĝe byÊ frustrujÈce, a nawet prowokujÈce. Tymczasem zdarza siÚ, ĝe druga strona traktuje optymizm partnera jako objaw nazbyt trywialny czy nawet wrÚcz niepokojÈcy. Dostrzega negatywne aspekty takiej postawy, które wymagajÈ uwagi (aby uniknÈÊ rozcza- rowania), i w efekcie przestaje ufaÊ instynktownym odruchom part- nera, dopatrujÈcego siÚ we wszystkim pozytywnych aspektów. Ke- enan, prawnik, z którym przeprowadzaïam wywiad, szczyciï siÚ swoim cynicznym i przyziemnym podejĂciem do rzeczywistoĂci. Zakochaï siÚ w modelce o imieniu Lila — jej wyglÈd odpowiadaï jego ideaïowi, ale miaïa caïkiem inny temperament niĝ on. Byïa od niego duĝo mïodsza i nie wyksztaïciïa w sobie jeszcze cynicznego stosunku do ĝycia. Za kaĝdym razem, kiedy on mówiï o polityce, prezentujÈc jÈ w samych ciemnych barwach, lub krytykowaï poczynania rzÈdu, ona staraïa siÚ znaleěÊ powody, dla których nie jest tak ěle, oraz proponowaïa moĝliwe rozwiÈzania. Wydawaïo jej siÚ, ĝe Keenan widzi wyïÈcznie negatywne strony rzeczywistoĂci i nigdy nie pozostawia nadziei na poprawÚ sytuacji. On z kolei odnosiï siÚ do niej lekce- waĝÈco, kiedy rozmowa w towarzystwie schodziïa na tematy poli- tyczne. Gwoědziem do trumny w ich zwiÈzku byïo publiczne nazwanie Lili „PannÈ BÈděmy Wszyscy Przyjacióïmi”. Oboje postrzegali Ăwiat inaczej i z biegiem czasu staïo siÚ to dla nich aĝ nazbyt oczywiste. Dlaczego nastawienie do ĝycia jest waĝne Temperament okreĂla uczucia, jakie towarzyszÈ kaĝdego dnia przeĝywaniu waĝnych zdarzeñ i podejmowaniu decyzji. JeĂli jesteĂ pogodny, zwykle lepiej odnajdujesz siÚ w towarzystwie innych optymi- stów — czujecie siÚ wtedy razem doskonale. Nie chcecie byÊ sprowa- dzani na ziemiÚ — ludzie lubiÈ, by ich nastroje, dobre czy zïe, byïy potwierdzane i wzmacniane przez otoczenie. „Z czego tak siÚ cie- szysz, przecieĝ nic szczególnego siÚ nie staïo?” ʊ to dla optymisty pytanie, w którym dopatruje siÚ zbÚdnego okrucieñstwa. Nie wszy- scy jednak tolerujÈ Pollianny tego Ăwiata. ByÊ moĝe winÚ ponosi natura, byÊ moĝe woda, ale nowojorczycy znani sÈ z nieufnoĂci do nieznajomych uĂmiechajÈcych siÚ do nich na ulicy. Wszystko jest kwestiÈ podejĂcia. Jednakĝe pomyĂlcie o starym powiedzeniu, ĝe 26 | ODNAJD½ SWOJk DRUGk PO’ÓWK} nieszczÚĂcia chodzÈ parami. Urodzonym pesymistom moĝe byÊ wygodnie z ich ponurÈ wizjÈ Ăwiata i mogÈ nie chcieÊ, by ktoĂ usil- nie staraï siÚ poprawiaÊ im humor. Bycie w podobnym nastroju jest jednÈ z form wyznawania zbliĝonego ĂwiatopoglÈdu. Ludzie czÚsto chcÈ, by ich partner postrzegaï Ăwiat w podobny sposób. 4. PrzewidywalnoĂÊ OdkrywaÊ nowe, nieznane Ăwiaty; poszukiwaÊ nowych form ĝycia i nowych cywilizacji; docieraÊ tam, dokÈd nikt jeszcze nie dotarï. — Star Trek Sposób przystosowywania siÚ do nieznanego leĝy u podstaw stylu ĝycia. JeĂli dobre samopoczucie zapewniajÈ Ci znajome wzorce i miej- sca, nie bÚdziesz szczÚĂliwy z osobÈ, która na samÈ myĂl o przewi- dywalnych dniach, tygodniach i miejscach dostaje gÚsiej skórki. Czy pamiÚtasz film UciekajÈca panna mïoda? Gïówna bohaterka nie byïa gotowa na podjÚcie zobowiÈzania na caïe ĝycie. OczywiĂcie niektórzy ludzie uciekajÈ przed zbliĝajÈcym siÚ Ălubem, poniewaĝ zdajÈ sobie sprawÚ, ĝe zwiÈzaliby siÚ z niewïaĂciwym partnerem. Nierzadko to wïaĂnie sam akt zobowiÈzania, które ciÈĝy póěniej przez caïe ĝycie, oraz zwiÈzane z tym okreĂlone oczekiwania i rodzaj sta- bilizacji sprawiajÈ, ĝe potencjalni nowoĝeñcy wpadajÈ w panikÚ i wy- cofujÈ siÚ. Inni ludzie o analogicznych przekonaniach wprawdzie siÚ pobierajÈ, ale nigdy nie odwaĝÈ siÚ na tak powaĝne obciÈĝenie, jak zakup domu czy ustatkowanie siÚ na serio. Niepokoi ich sama perspektywa dïugiego i szczÚĂliwego ĝycia. Niektórzy wolÈ zaciÈ- gnÈÊ siÚ do wojska lub pracowaÊ dla korporacji miÚdzynarodowej, która co kilka lat wysyïa ich w róĝne czÚĂci Ăwiata, podczas gdy inni wpadajÈ w depresjÚ na samÈ myĂl o przeprowadzce na drugi kra- niec miasta. Osiem podstawowych cech zgodnoĂci | 27 Dla niektórych istota szczÚĂcia tkwi w moĝliwoĂci kontrolowa- nia sytuacji i przewidywania, co zdarzy siÚ w kolejnym dniu. Wielu pragnie iĂÊ w Ălady swoich rodziców: chcÈ mieszkaÊ w tej samej okolicy, chodziÊ do tego samego koĂcioïa, robiÊ zakupy w tych sa- mych sklepach i jeědziÊ na wakacje do miejsc, które odwiedzali jako dzieci. WolÈ uczÚszczaÊ do tych samych szkóï co ich rodzice i wy- jeĝdĝaÊ na wakacje do domku letniskowego stanowiÈcego od lat ro- dzinnÈ wïasnoĂÊ. MajÈ kilku bliskich przyjacióï (byÊ moĝe nawet wielu), ale sÈ to przyjaěnie z dzieciÚcych lat. Czasami próbujÈ na- wet czegoĂ nowego, ale nie dostarcza im to z zasady zbyt wiele sa- tysfakcji. Dobrze siÚ czujÈ, gdy wiedzÈ dokïadnie, dokÈd zmierzajÈ, i sÈ niemal pewni, ĝe gdy osiÈgnÈ cel, bÚdÈ zadowoleni. Zasadniczo sÈ w stanie przewidzieÊ, co przyniesie kolejny rok. Zmiany nie sÈ ich mocnÈ stronÈ. Oto historia z ĝycia wziÚta: Alan zakochaï siÚ w Misty, a ta odwzajemniïa jego uczucia. Jednak Alan ĝyï wedïug ustalonego porzÈdku, który mu odpowiadaï i z którym czuï siÚ dobrze. Misty uwaĝaïa jednak taki stan rzeczy za zbyt ograniczajÈcy i staraïa siÚ poszerzaÊ horyzonty Alana. Podczas gdy on lubiï spÚdzaÊ week- endy w domu, ona namawiaïa go do uczestnictwa w swoich zajÚ- ciach. Alan miaï kilku przyjacióï i to z nimi lubiï siÚ czÚsto spoty- kaÊ, zaĂ nie czuï siÚ dobrze w duĝym gronie znajomych Misty. Ona chciaïa podróĝowaÊ po Ăwiecie, podczas gdy on marzyï o corocznej wyprawie na ryby i domku letniskowym, gdzie mogliby zaszywaÊ siÚ w trakcie wakacji. Ostatecznie Alan zaczÈï wycofywaÊ siÚ z tego zwiÈzku, poniewaĝ zauwaĝyï, ĝe robiï wiele rzeczy, na które nie miaï ochoty, i nie wystarczaïo mu czasu na to, co go uszczÚĂliwiaïo. Krañcowo róĝne od potrzeby przewidywalnoĂci jest zamiïowanie do zmian. Kiedy ĝycie staje siÚ przewidywalne, ludzie szukajÈcy róĝno- rodnoĂci czujÈ siÚ osaczeni. MogÈ oni lubiÊ dotychczasowych przy- jacióï, ale równie mocno cieszÈ siÚ z poznawania nowych znajomych. Nie chcÈ siÚ cofaÊ, potrzebujÈ ĝycia w ruchu i zdecydowanie ïak- nÈ poznawania nowych miejsc, przygód i podróĝy. Osoba lubiÈca zmiany moĝe mieÊ problemy z osiedleniem siÚ, a kiedy juĝ poczyni zobowiÈzania, chce byÊ z osobÈ, dziÚki której jej ĝycie bÚdzie to- czyïo siÚ wartko, z którÈ zdobÚdzie kolejne doĂwiadczenia, która 28 | ODNAJD½ SWOJk DRUGk PO’ÓWK} bÚdzie gotowa na nowe przygody, hobby czy miejsce zamieszkania. Tacy ludzie bojÈ siÚ nudy i mogÈ nawet popaĂÊ w depresjÚ, jeĂli ich ĝycie stanie siÚ nazbyt monotonne. Zmiany nie tylko nadajÈ ich ĝy- ciu smak, to one wïaĂnie sprawiajÈ, ĝe jest ono przyjemne. Tacy ludzie nie czujÈ siÚ lepiej po zaciÈgniÚciu kredytu hipotecznego, nie majÈ wraĝenia wiÚkszej stabilnoĂci, gdy pracujÈ przez caïe ĝy- cie w jednej firmie. W krañcowych przypadkach sÈ to pracownicy sïuĝby dyplomatycznej, których praca wymaga przeprowadzania siÚ co kilka lat do róĝnych krajów. ByÊ moĝe regularnie zmieniajÈ oni pracÚ, hobby lub wykonywane zadania. Dlaczego przewidywalnoĂÊ jest waĝna Jednym z kluczowych elementów udanego zwiÈzku jest poczucie bezpieczeñstwa. Niektórzy amatorzy wraĝeñ upatrujÈ je w tym, ĝe zwiÈzek nigdy ich nie znuĝy. ChcÈ wiedzieÊ, ĝe osoba, z którÈ jeĝ- dĝÈ na nartach, biegajÈ czy wspinajÈ siÚ po górach, nie zrezygnuje z tych zajÚÊ i nie zacznie wieĂÊ osiadïego, przewidywalnego ĝycia. JeĂli kiedyĂ wyruszyli w spontanicznie zorganizowanÈ trzymie- siÚcznÈ podróĝ po Europie, chcÈ mieÊ pewnoĂÊ, ĝe coĂ podobnego moĝe mieÊ jeszcze miejsce w ich ĝyciu. Dla innych zaĂ jest to po- czucie absolutnej pewnoĂci, ĝe partner zawsze przy nich pozosta- nie, ĝe ulubione krzesïo bÚdzie staïo na swoim miejscu i ĝe co roku kupiÈ bilet okresowy. PewnoĂÊ, ĝe uda siÚ otrzymaÊ to, czego siÚ oczekuje, jest podstawowÈ wartoĂciÈ dla obu typów ludzi, jednak szczegóïy sÈ oczywiĂcie caïkowicie odmienne. I znów ʊ obie te postawy sÈ caïkowicie na miejscu, jeĂli jednak osoba poĝÈdajÈca zmian zwiÈĝe siÚ z osobÈ pragnÈcÈ spokoju, obie strony bÚdÈ siÚ czuïy oszukane, poirytowane i, co gorsza, osaczone. Rzecz nie sprowadza siÚ jedynie do róĝnic odnoĂnie stylu ĝycia; wynika to takĝe z istnienia gïÚbokiej psychicznej potrzeby, odci- skajÈcej piÚtno na decyzjach dotyczÈcych przyjÚcia takiego a nie innego stylu. OdmiennoĂÊ podejĂÊ w tej kwestii prawie zawsze skutkuje poczuciem niezadowolenia i zachwianiem równowagi. Jedy- ny sposób na unikniÚcie takich odczuÊ polega na tym, ĝe kaĝdy ĝyje dla siebie: jeden z partnerów pozostaje w znanym sobie otoczeniu, Osiem podstawowych cech zgodnoĂci | 29 a drugi realizuje swojÈ pasjÚ do zmian i wyzwañ. To rozwiÈzanie czasami siÚ sprawdza, ale zazwyczaj owocuje utratÈ bliskoĂci, rozej- Ăciem siÚ dróg albo prowadzi do zbliĝenia z kimĂ innym. Czynniki komplementarne Podobieñstwo pierwszych czterech cech w rezultacie czÚsto umoĝ- liwia powstanie lepszego zwiÈzku, jednak wiele zaleĝy od tego, jak ïÈczÈ siÚ one z sobÈ i jak siÚ do siebie dopasowujÈ. W rozdziaïach 7 – 12 powrócimy do profilów osobowoĂciowych odnoszÈcych siÚ do tych cech. Teraz zaĂ przyjrzymy siÚ kolejnym czterem cechom, które jeĂli wystÚpujÈ, to w dïugotrwaïym zwiÈzku, gdzie sprawdza siÚ raczej róĝnorodnoĂÊ niĝ podobieñstwo. OdnoszÈ siÚ one do czynni- ków okreĂlanych w naukach spoïecznych jako czynniki komplemen- tarne. 5. ElastycznoĂÊ NaprawdÚ trudno jest przestaÊ byÊ ideaïem i rozpoczÈÊ pracÚ nad byciem sobÈ. — Anna Quindlen Ten, kto kaĝdego ranka planuje swój dzieñ i póěniej przestrzega planu, trzyma niÊ, która poprowadzi go przez labirynt ĝycia. Kiedy jednak nie ma ĝadnego planu, kiedy harmonogramem dni i miesiÚcy rzÈdzi wyïÈcznie przypadek, szybko zapanuje chaos. — Victor Hugo Ludzi cechujÈ róĝne poziomy perfekcjonizmu, a takĝe w róĝnym stopniu chcÈ oni lub potrzebujÈ, by sprawy toczyïy siÚ w okreĂlo- nym porzÈdku. W rzeczywistoĂci niektórzy sÈ tak silnie przekonani 30 | ODNAJD½ SWOJk DRUGk PO’ÓWK} do danego sposobu myĂlenia czy wykonywania czynnoĂci, ĝe kaĝda inna droga jest dla nich nie do zaakceptowania. SÈ to ludzie z ma- ïych miasteczek, którzy by nie chcieli ani nie mogli ĝyÊ gdziekol- wiek indziej. Co rano wykonujÈ okreĂlone czynnoĂci i ĝaden inny schemat nie jest dla nich równie wygodny czy poĝÈdany. JeĂli ustalony porzÈdek zostanie naruszony, to w zaleĝnoĂci od tego, jak mocno byli do niego przywiÈzani, sytuacja taka moĝe doprowadziÊ u nich do napadu zïoĂci lub paniki. Przyzwyczajenia dotyczÈ rów- nieĝ takich drobiazgów, jak sposób koszenia trawy czy pielÚgnacji grzÈdek z kwiatami. Daniel byï zapalonym ogrodnikiem i doskonale wiedziaï, jak powi- nien wyglÈdaÊ jego ogród. Uwaĝaï, ĝe zieleñ musi byÊ zawsze w ideal- nym stanie. Poniewaĝ w zwiÈzku z obowiÈzkami zawodowymi mu- siaï czÚsto podróĝowaÊ, poprosiï swojÈ ĝonÚ MartÚ, by dbaïa o ogród podczas jego nieobecnoĂci. Marta nie zwracaïa uwagi, czy ogród wymagaï pielenia albo czy trawa zostaïa skoszona do odpowiedniej wysokoĂci. Nie miaïa do tych spraw takiego serca jak jej mÈĝ, w zwiÈz- ku z czym akceptowaïa pewien poziom nieïadu. Kiedy Daniel wróciï, cierpko zwróciï ĝonie uwagÚ, ĝe prosiï jÈ o pomoc w utrzymaniu ogrodu i trawników. Marta sÈdziïa, ĝe mÈĝ przesadza z troskÈ o ogród. Wówczas zrozumiaïa jednak, ĝe mÈĝ oskarĝa jÈ o lenistwo i ĝe kwestia zaniedbania ogrodu bardzo go poruszyïa. Nie potrafiïa tylko zrozu- mieÊ, dlaczego ma to dla niego aĝ tak duĝe znaczenie. Inni ludzie sÈ bardziej elastyczni w swoich oczekiwaniach. PotrafiÈ byÊ szczÚĂliwi zarówno na wsi, jak i w mieĂcie, wstawaÊ równie do- brze o 5, jak i o 7 rano, kïaĂÊ siÚ spaÊ póěno lub wczeĂnie. Na ich liĂcie ĝyczeñ znajduje siÚ niewiele punktów mówiÈcych o tym, co muszÈ zrobiÊ lub mieÊ. CzÚsto z ïatwoĂciÈ dostosowujÈ siÚ do po- trzeb innych osób i ta umiejÚtnoĂÊ daje im satysfakcjÚ. Z zasady ïatwo siÚ adaptujÈ i sÈ szczÚĂliwi w róĝnych warunkach. Tak bez- troskie podejĂcie moĝe draĝniÊ kogoĂ doskonale zorganizowanego, zwïaszcza gdy osoba elastyczna wysuwa kolejne propozycje („cóĝ, moĝemy to zrobiÊ w ten sposób, ale co by byïo, gdybyĂmy zrobili to tak albo tak, albo jeszcze inaczej...”) lub gdy odmawia podjÚcia de- cyzji w przekonaniu, ĝe zgodzi siÚ z kaĝdym rozwiÈzaniem zapro- Osiem podstawowych cech zgodnoĂci | 31 ponowanym przez drugÈ stronÚ. Mogïoby siÚ wydawaÊ, ĝe taki ukïad powinien odpowiadaÊ osobie akceptujÈcej jeden okreĂlony sposób postÚpowania, ale czasem sprowadza siÚ to takĝe do tego, ĝe osoba elastyczna nie ponosi odpowiedzialnoĂci za decyzje, co moĝe byÊ irytujÈce dla partnera odpowiedzialnego za planowanie. Sytuacja staje siÚ szczególnie skomplikowana, kiedy nie wszystko idzie wedïug planu i jego autor musi wziÈÊ na siebie winÚ. Dlaczego elastycznoĂÊ jest waĝna ZwiÈzek dwóch bardzo elastycznych osób moĝe okazaÊ siÚ bezkon- fliktowy. ’atwo bÚdzie im siÚ dogadaÊ, poniewaĝ ĝadna ze stron nie obstaje zbytnio przy swoim w trakcie podejmowania wiÚkszoĂci co- dziennych decyzji. JeĂli jednak, podobnie jak w przypadku analo- gicznych typów we wskaěniku Myers-Briggs, ĝaden z partnerów nie dÈĝy do zakoñczenia kwestii, moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe nigdy nie podejmÈ ĝadnych wiÈĝÈcych decyzji, takĝe dotyczÈcych utworzenia i trwania w zwiÈzku. Jednak naprawdÚ elastyczne osoby spotyka siÚ duĝo rzadziej niĝ takie, które dobrze wiedzÈ, jak ma wyglÈdaÊ ich ĝycie. Mocne przekonanie odnoĂnie tego, jak powinna ksztaïtowaÊ siÚ przyszïoĂÊ, moĝe siÚ uwidaczniaÊ z biegiem lat, kiedy emocjonalne i byÊ moĝe takĝe finansowe wybory ĝyciowe ludzie majÈ juĝ za sobÈ. Osobom, które od najmïodszych lat wykazujÈ okreĂlone oczekiwa- nia, trudno jest siÚ zmieniÊ. JeĂli spotkajÈ kogoĂ dokïadnie takiego jak oni, z takimi samymi celami, wartoĂciami i podejĂciem do wszyst- kich waĝnych spraw, stworzÈ niezwykle udany i dobrze dopasowa- ny zwiÈzek. Jednak szanse na spotkanie kogoĂ dokïadnie takiego samego sÈ znacznie mniejsze niĝ prawdopodobieñstwo spotkania kogoĂ, kto dopasuje siÚ do schematów i oczekiwañ. Taki ukïad mo- ĝe trwaÊ, o ile tylko nieelastyczny partner nie okaĝe siÚ caïkowitym egoistÈ i nie odmówi drugiej stronie prawa do wniesienia jakiego- kolwiek wkïadu w proces ksztaïtowania ich wspólnego ĝycia! JeĂli osoba o uporzÈdkowanej osobowoĂci zakocha siÚ po uszy i ěle do- bierze partnera pod wzglÚdem tej cechy, w najlepszym wypadku oznaczaÊ to bÚdzie ciÈgïÈ rywalizacjÚ, a w najgorszym — katastrofÚ. Relacja osoby nieelastycznej z kimĂ, kto nie znosi sprzeciwu i ponadto 32 | ODNAJD½ SWOJk DRUGk PO’ÓWK} prowadzi zupeïnie odmienny tryb ĝycia, z pewnoĂciÈ bÚdzie burzliwa i raczej krótkotrwaïa. Znacznie lepsze rozwiÈzanie stanowi zwiÈzek z partnerem, który z chÚciÈ dostosuje siÚ do osoby o innych oczeki- waniach. W tej sytuacji róĝnica miÚdzy dwojgiem ludzi umoĝliwia rozwój uczucia. Póěniej porozmawiamy, jaka grupa cech u po- tencjalnego partnera powinna odpowiadaÊ osobie zdecydowanie przywiÈzanej do danego trybu ĝycia oraz do okreĂlonych postaw i przekonañ. 6. Styl podejmowania decyzji Wiele kobiet uwaĝa, ĝe naradzanie siÚ z partnerem na kaĝdym kroku jest czymĂ naturalnym, podczas gdy wielu mÚĝczyzn automatycznie rozstrzyga problemy bez konsultacji z partnerkami. Moĝe to ĂwiadczyÊ o istnieniu bardziej zasadniczej róĝnicy co do stylu podejmowania decyzji. Kobiety oczekujÈ, ĝe najpierw siÚ dyskutuje, a dopiero potem realizuje postanowienie w duchu porozumienia”. — Debra Tannen, You Just Don’t Understand Kaĝda para musi odkryÊ najlepszy dla siebie sposób podejmowania decyzji, negocjowania róĝnic i radzenia sobie z rywalizacjÈ w zwiÈzku, w którym obie strony (Ăwiadomie lub podĂwiadomie) starajÈ siÚ osiÈgnÈÊ przewagÚ nad partnerem. Podczas gdy idealny wizerunek dïugotrwaïego zwiÈzku zakïada, ĝe wszystkie decyzje sÈ podejmo- wane wspólnie, a kaĝdy z kochajÈcych partnerów wykazuje siÚ ela- stycznoĂciÈ i zrozumieniem, rzeczywistoĂÊ wyglÈda nieco inaczej. Z biegiem lat ludzie przestajÈ byÊ tak ofiarni, wielkoduszni i bez- interesowni jak w pierwszej fazie zwiÈzku. Jest to bardzo ludzkie; wiÚkszoĂÊ z nas nie naleĝy do ĂwiÚtych i czasem po prostu kochamy siebie samych bardziej niĝ naszych partnerów. Nawet jeĂli jesteĂmy altruistami niczym Matka Teresa z Kalkuty, moĝemy dÈĝyÊ do po- Osiem podstawowych cech zgodnoĂci | 33 stawienia na swoim, kiedy wydaje nam siÚ, ĝe nasza opinia lepiej przysïuĝy siÚ partnerowi, dzieciom czy samemu zwiÈzkowi. Sposób radzenia sobie z konfliktem, forsowania wïasnego zdania i wycho- dzenia naprzeciw potrzebom innych ma kluczowe znaczenie. Ten czynnik dotyczy wïaĂciwie tego, jak zdobywamy wïadzÚ i jak siÚ niÈ potem dzielimy oraz jak waĝna jest ona w naszym ĝyciu. WystÚpuje caïy szereg zachowañ i preferencji dotyczÈcych po- dejmowania decyzji. Na jednym koñcu znajdujÈ siÚ tacy, którzy chcÈ byÊ gïównymi decydentami w zwiÈzku i ponosiÊ odpowiedzialnoĂÊ za sterowanie nim i przyszïoĂciÈ. Na drugim plasujÈ siÚ ci, którzy chcÈ, by to partner wziÈï na siebie odpowiedzialnoĂÊ za zwiÈzek, i sÈ mu za to wdziÚczni. Jedna strona chce kontrolowaÊ, a druga z chÚciÈ odda kontrolÚ w rÚce partnera i zaakceptuje jej rezultaty. Dwoje ludzi moĝe razem omawiaÊ decyzje i wspólnie je podejmo- waÊ bÈdě pozostawiaÊ ostatnie sïowo jednej ze stron. W niektórych udanych zwiÈzkach jedna osoba wyraěnie domi- nuje, a druga korzysta z takiego podziaïu wysiïku w sprawach prak- tycznych i uczuciowych. Gdy partnerzy ěle siÚ dobiorÈ, osoba domi- nujÈca jest postrzegana jako uparta i przytïaczajÈca, natomiast druga strona jako sïaba i kïótliwa. JeĂli ĝaden z partnerów nie wykazuje skïonnoĂci przywódczych, ich zwiÈzek opiera siÚ na zawieraniu kom- promisów i podejmowaniu negocjacji, a kaĝda ze stron na przemian bÈdě to ustÚpuje, bÈdě podejmuje decyzje, a nastÚpnie wdraĝa je w ĝycie. W tym przypadku wytwarza siÚ zwiÈzek koleĝeñski, oparty raczej na przyjaěni niĝ hierarchii. StronÈ dominujÈcÈ moĝe byÊ w za- leĝnoĂci od problemu czy wymaganych umiejÚtnoĂci jedna lub druga osoba lub teĝ partnerzy decydujÈ siÚ, ĝe bÚdÈ na przemian dzieliÊ siÚ odpowiedzialnoĂciÈ, rozwiÈzywaÊ problemy czy planowaÊ przy- szïoĂÊ. Niekiedy, wraz z upïywem czasu, zdarza siÚ, ĝe ludzie za- stÚpujÈ jeden styl decyzyjny innym. Weěmy taki przykïad: Bartek po- znaï SandrÚ, kiedy ona byïa studentkÈ, a on asystentem na wydziale. Sandra uwaĝaïa Bartka za chïopaka niezwykle bïyskotliwego i zwra- caïa siÚ do niego w kaĝdej sprawie. Chwaliïa przed swoimi znajo- mymi jego rozlegïÈ wiedzÚ z zakresu genetyki i byïa zafascynowana jego pracÈ dyplomowÈ. Po pewnym czasie zostaïa zauwaĝona przez 34 | ODNAJD½ SWOJk DRUGk PO’ÓWK} jednego z profesorów i uzyskaïa staĝ na jego wydziale. Wygraïa na- grodÚ za najlepszy projekt naukowy i w kolejnym roku zostaïa przyjÚta na studia podyplomowe. Sandra nadal czuïa szacunek do Bartka, ale raczej z perspektywy równorzÚdnej partnerki niĝ zafascynowa- nej mïodej studentki, którÈ byïa, kiedy siÚ poznali. Dziewczyna sÈdziïa, ĝe narastajÈcy miÚdzy nimi konflikt dotyczyï kwestii naukowych. Wynikaï on jednak raczej ze zmiany roli, jakÈ dziewczyna odgrywaïa w tym zwiÈzku. Ostatecznie Bartek zdecydo- waï siÚ na rozstanie i zwiÈzaï z innÈ partnerkÈ, która nie studiowaïa i nie rzucaïa mu wyzwañ. Sandra natomiast zbliĝyïa siÚ do kolegi ze studiów akceptujÈcego jej ambicje i bezpoĂrednioĂÊ. Dlaczego sposób podejmowania decyzji jest waĝny Z pewnoĂciÈ nieobce jest Ci wyraĝenie „walka o wïadzÚ”. Moĝesz zaobserwowaÊ, kiedy siÚ je stosuje. Dwie dominujÈce osoby nie drgnÈ ani na krok z raz obranych pozycji i uĝyjÈ wszelkich Ărodków (w ra- mach reguï etycznych), by osiÈgnÈÊ cel. DominujÈce osobowoĂci mogÈ nawet cieszyÊ siÚ z takiego konfliktu. JeĂli jednak wszystko sprowadza siÚ do rywalizacji, jeĂli obie strony sÈ nieszczÚĂliwe, gdy nie posiadajÈ wïadzy, to niezadowolenie i gniew zawsze bÚdÈ obecne w zwiÈzku. Tradycyjnie gniew uniemoĝliwia kompatybilnoĂÊ i dla- tego powinno siÚ, gdy tylko siÚ da, unikaÊ wszystkich dziaïañ, które stale wywoïujÈ zïoĂÊ i odwlekajÈ rozwiÈzanie problemu. Dlatego dla osoby o dominujÈcej osobowoĂci istotne moĝe byÊ wïaĂnie zwiÈza- nie siÚ z kimĂ chÚtnym do kompromisów, kto raczej woli podÈĝaÊ za innymi, niĝ kierowaÊ, i kto, choÊ nie jest popychadïem (to mogïoby rodziÊ pogardÚ), wie, kiedy zrezygnowaÊ. OczywiĂcie sprawdzajÈ siÚ równieĝ zwiÈzki, w których ĝadna ze stron nie pragnie dominowaÊ, obie natomiast sÈ skïonne do negocjacji i kompromisów. Jednak nawet w tym przypadku mogÈ wystÚpowaÊ problemy, gdy jedna ze stron chciaïaby podÈĝaÊ za partnerem i szuka osoby zdolnej do po- kierowania zwiÈzkiem. W tym przypadku odmienne podejĂcie jest rzeczÈ poĝÈdanÈ, poniewaĝ osoba, która chce byÊ prowadzona, moĝe odczuwaÊ pogardÚ dla partnera, który nie chce dowodziÊ lub po prostu siÚ do tego nie nadaje. Osiem podstawowych cech zgodnoĂci | 35 7. EmocjonalnoĂÊ Za pierwszym razem tego nie odczuïam, ale czujÚ to teraz: nie mogÚ zaprzeczyÊ, ĝe mnie lubicie w tej chwili, lubicie mnie. — Sally Fields podczas odbierania nagrody Oscara Wprawdzie podejĂcie do ĝycia na co dzieñ ma kluczowe zna- czenie dla postrzegania Ăwiata i innych ludzi, to jednak codzienny nastrój nie jest jedynym aspektem temperamentu majÈcym zasad- nicze znaczenie dla kompatybilnoĂci. Kolejnym powaĝnym zagad- nieniem jest to, w jaki sposób dana osoba zachowuje siÚ w sytu- acjach ekstremalnych: wtedy, gdy stawiane sÈ jej wyzwania, kiedy siÚ martwi, przestraszy, jest speszona — a takĝe szaleñczo zako- chana. Niektórzy ludzie majÈ gorÈcy temperament: reagujÈ poto- kiem sïów, ujawniajÈ gwaïtowne emocje, szybko wpadajÈ w gniew (który równie szybko przechodzi) i pochopnie wydajÈ zdecydowane opinie. Stereotypem takiej osoby jest porywczy latynoski kochanek, peïen ĝaru, namiÚtnoĂci i pasji. Stereotypem z drugiego koñca osi jest chïodna osobowoĂÊ nor- dycka czy peïne rezerwy zachowanie Azjatów. Osoby o takich cechach nie lubiÈ okazywania emocji i wydajÈ siÚ spokojne i zamyĂlone. Zwykle wolniej reagujÈ, trudniej teĝ wyprowadziÊ je z równowagi. Potrzeba czasu, ĝeby wpadïy w szaï, i dzieje siÚ to stosunkowo rzadko. W obliczu wyzwania majÈ zwyczaj zastanowiÊ siÚ przed wykonaniem jakiegoĂ kroku i zachowujÈ siÚ powĂciÈgliwie, dopóki nie sÈ pewne swoich uczuÊ. Ludzie o niewielkim stopniu emocjonalnoĂci czÚsto sÈ wybiera- ni na liderów w biznesie, poniewaĝ potrafiÈ spokojnie i logicznie myĂleÊ wtedy, gdy inni poddajÈ siÚ uczuciom. Ostatecznie byÊ moĝe nie zaprezentujÈ lepszych odpowiedzi, ale w momencie gdy inni tracÈ gïowy, oni majÈ bardziej obiektywny wglÈd w sytuacjÚ. Dobrym przy- kïadem moĝe byÊ historia Marka i Haliny, którzy pod tym wzglÚdem stanowili interesujÈcÈ mieszankÚ osobowoĂci. Pracowali razem jako architekci i dziÚki róĝnym charakterom Ăwietnie siÚ uzupeïniali. 36 | ODNAJD½ SWOJk DRUGk PO’ÓWK} Marek myĂlaï kreatywnie za nich oboje, wyrzucaï z siebie potoki sïów, dokonywaï najmniej oczekiwanych zmian w projektach i doznawaï codziennie poraĝek i frustracji. Halina natomiast negocjowaïa kon- trakty i ceny oraz uspokajaïa Marka, kiedy zdenerwowali go klienci — co miaïo miejsce niemal co dzieñ. Ona byïa chïodna, uporzÈdko- wana i zdeterminowana. On natomiast zdezorganizowany, impul- sywny i peïen zapaïu. Czuli, ĝe tworzÈ dobry zespóï projektowy, poniewaĝ równowaĝyli siÚ nawzajem. Dlaczego emocjonalnoĂÊ jest waĝna Róĝnice w reagowaniu na intensywne emocje lub kryzys wpïywajÈ na to, w jaki sposób ludzie rozwiÈzujÈ konflikty, a takĝe na to, jak pewnie czujÈ siÚ w zwiÈzku, kiedy robi siÚ gorÈco. Dwie porywcze osoby mogÈ dobrze czuÊ siÚ z sobÈ, poniewaĝ rozumiejÈ taki styl emocjonalnej ekspresji i potrzebÚ odreagowania zïoĂci, oburzenia czy smutku. Badania wykazujÈ, ĝe ludzie, którzy rozmawiajÈ o swoich uczuciach, skutecznie siÚ porozumiewajÈ, nawet jeĂli robiÈ to na caïe gardïo. Niemniej posiadanie równie gorÈcych temperamentów i dawanie upustu szybko narastajÈcym emocjom czasami skutkuje destrukcyjnym konfliktem. Podobieñstwo moĝe powodowaÊ pro- blemy równieĝ w przypadku spokojniejszych osobowoĂci. Partnerom o chïodnych temperamentach moĝe byÊ razem wygodnie. Jednak obie strony majÈ skïonnoĂÊ do odkïadania problemów w czasie, po- niewaĝ nie chcÈ zakïócaÊ spokoju albo czekajÈ, aĝ kïopoty same siÚ rozwikïajÈ w sensowny sposób. Bywa jednak tak, ĝe nigdy do tego nie dochodzi. Wiele takich par oddala siÚ od siebie, poniewaĝ uni- kajÈ konfrontacji z trudniejszymi problemami. Wiele spraw zaczyna siÚ komplikowaÊ, gdy w zwiÈzku brakuje porozumienia. Osoby poryw- cze mogÈ rozstaÊ siÚ, okazujÈc wĂciekïoĂÊ, a powĂciÈgliwe oddalÈ siÚ od siebie, poniewaĝ ich zwiÈzek straci na znaczeniu i zaĝyïoĂci. W obu przypadkach rezultat jest niepoĝÈdany: problemy, które naleĝaïo rozwiÈzaÊ, pozostajÈ, a zwiÈzek na tym cierpi. Porozu- mienie moĝna osiÈgnÈÊ najlepiej, kiedy ĝaden z partnerów nie jest zbyt impulsywny ani teĝ zbyt powĂciÈgliwy. Zdarza siÚ jednak, ĝe znaczna róĝnica temperamentów daje dobre efekty. Dlatego cza- Osiem podstawowych cech zgodnoĂci | 37 sami lepiej znaleěÊ kogoĂ, kto zrównowaĝy zbyt pobudliwÈ osobo- woĂÊ naturalnÈ powĂciÈgliwoĂciÈ. Podobieñstwo pod wzglÚdem tej cechy skutkuje niekiedy udanÈ relacjÈ, ale róĝnorodnoĂÊ takĝe nie- sie z sobÈ wiele plusów. Z jednej strony osoby spokojniejsze pró- bujÈ modyfikowaÊ gwaïtowne reakcje partnera i unikajÈ w ten spo- sób zbytniego dramatyzowania i rozdmuchiwania konfliktów. ZaĂ z drugiej — osoby spokojniejsze i powĂciÈgliwe emocjonalnie uczÈ siÚ rozumieÊ i wyraĝaÊ wïasne emocje oraz dogadywaÊ z partne- rem. Tego rodzaju róĝnica moĝe poczÈtkowo powodowaÊ konflikty, ale nierzadko równieĝ wpïywa na rozwój osobisty partnerów i zwiÈzku oraz wzrost ich wspóïzaleĝnoĂci. 8. Samowychowanie Przyjaciel, który siÚ liczy, to ten, do którego moĝesz zadzwoniÊ o czwartej nad ranem. — Marlena Dietrich Sukces zawdziÚczam temu, ĝe pokornie wysïuchujÚ najlepszych rad — i robiÚ dokïadnie odwrotnie. — G. K. Chesterton Prawdopodobnie podejĂcie do konfrontacji oraz sposób podej- mowania najgïÚbszych, osobistych wyzwañ emocjonalnych jest — a przynajmniej wydaje siÚ — najwaĝniejszÈ cech dla wiÚkszoĂci ko- biet. ByÊ moĝe równieĝ ta cecha jest najsilniej zdeterminowana przez pïeÊ. Oznacza to, ĝe jej wystÚpowanie uzaleĝnione jest od te- go, czy mamy do czynienia z mÚĝczyznÈ, czy kobietÈ. Czynnik ten odnosi siÚ do sposobu funkcjonowania psychiki: bada, jak dodajemy sobie otuchy i czy potrzebujemy obecnoĂci innych, gdy jesteĂmy zdezorientowani lub przygnÚbieni. Dla wielu ludzi, w tym dla wiÚk- szoĂci kobiet, dzielenie siÚ zmartwieniami jest esencjÈ zaĝyïoĂci: 38 | ODNAJD½ SWOJk DRUGk PO’ÓWK} czy kiedy spotyka CiÚ coĂ waĝnego i byÊ moĝe trudnego dzielisz siÚ tym z drugÈ osobÈ? Albo czy raczej wyciszasz siÚ, snujesz refleksje i polegasz wyïÈcznie na wïasnym zdaniu, zanim nie okreĂlisz swoich uczuÊ i nie zaplanujesz strategii dziaïania? Metoda samowychowania wiÈĝe siÚ z bardziej ogólnÈ cechÈ cha- rakteru — tym, czy jesteĂ intro- czy ekstrawertykiem. Intrower- tyzm moĝe byÊ definiowany na wiele sposobów, ale istotÈ tej kon- cepcji w psychologii spoïecznej jest to, ĝe introwertyk dÈĝy raczej do osiÈgniÚcia zrozumienia samego siebie niĝ potwierdzenia z ze- wnÈtrz. MówiÈc codziennym jÚzykiem, introwertyk sam zmaga siÚ z trudnymi problemami czy uczuciami, podczas gdy ekstrawertyk potrzebuje opinii innych ludzi, by zdecydowaÊ, co jest dla niego sïuszne lub nie, dobre albo zïe. Introwertycy zamykajÈ siÚ w sobie, by przeanalizowaÊ i rozwiÈzaÊ nurtujÈce ich kwestie. Zasadniczo potrzebujÈ jedynie kilku ludzi w swoim ĝyciu. EnergiÚ czerpiÈ ra- czej z niewielkiej liczby gïÚbokich relacji niĝ posiadania wielu zna- jomych. PrywatnoĂÊ jest dla nich waĝniejsza niĝ ĝycie towarzyskie. Ekstrawertycy zaĂ zyskujÈ emocjonalne zadowolenie i równo- wagÚ dziÚki innym ludziom. Niekoniecznie lubiÈ przebywaÊ zbyt dïugo w samotnoĂci, poniewaĝ pozbawia ich to siïy i wsparcia, któ- re zyskujÈ dziÚki interakcji z innymi. EnergiÚ czerpiÈ z wielu ěró- deï i czÚsto od wielu róĝnych osób. Kiedy sÈ smutni, podekscyto- wani lub spiÚci, potrzebujÈ porozmawiaÊ z co najmniej jednÈ bliskÈ osobÈ, a czÚsto z wieloma przyjacióïmi. MajÈ potrzebÚ zameldowa- nia siÚ, podzielenia siÚ emocjami, rozïadowania ich i omówienia moĝliwych rozwiÈzañ. Pozbawieni takiej sposobnoĂci mogÈ czuÊ siÚ osamotnieni, a nawet zdesperowani. Dlaczego samowychowanie jest waĝne Zasadniczo kobiety, nawet te z silnymi tendencjami introwertycznymi, definiujÈ zaĝyïoĂÊ jako poziom dzielenia siÚ emocjami w zwiÈzku. Wzajemne zwierzanie siÚ z sekretów, doĂwiadczeñ i uczuÊ jest dla wiÚkszoĂci kobiet esencjÈ miïoĂci i przyjaěni. Natomiast wiÚkszoĂÊ mÚĝczyzn nauczono, by zachowywali w ta- jemnicy to, co uwaĝajÈ za swoje sïaboĂci i czego nie sÈ pewni. Dziele- Osiem podstawowych cech zgodnoĂci | 39 nie siÚ najskrytszymi lÚkami i poraĝkami wywoïuje znacznie wiÚkszy lÚk u mÚĝczyzn niĝ u kobiet. Kobiety czÚsto czyniÈ powiernicami niedawno poznane koleĝanki, poniewaĝ istnieje miÚdzy nimi niÊ porozumienia. MÚĝczyěni uwaĝajÈ tÚ skïonnoĂÊ do zaĝyïoĂci, tak ty- powÈ dla kobiet, za ĝenujÈcÈ. CzÚsto sÈdzÈ oni, ĝe wiÈĝe siÚ to z niepotrzebnym odkrywaniem wïasnych sïabych stron. Kobiety majÈ zwyczaj zwierzania siÚ z najgïÚbszych uczuÊ, czego mÚĝczyěni zwykle nie robiÈ, a róĝnica w stopniu szczeroĂci bywa gïównym powodem braku porozumienia w zwiÈzku uczuciowym. NiechÚÊ jednego z partnerów do otwarcia siÚ moĝe byÊ minima- lizowana, gdy introwertyk czuje siÚ wystarczajÈco pewnie, by prze- ïamaÊ siÚ przynajmniej wobec najwaĝniejszej dla siebie osoby. Tak wiÚc, choÊ optymalne rozwiÈzanie mogïoby polegaÊ na tym, ĝe dwoje introwertyków lub dwoje ekstrawertyków jest razem, to biorÈc pod uwagÚ naturÚ wiÚkszoĂci mÚĝczyzn i kobiet, kobiety potrzebowaïy- by wiÚkszej liczby ekstrawertycznych mÚĝczyzn, niĝ w rzeczywisto- Ăci chodzi po ziemi. OczywiĂcie istnieje wielu mÚĝczyzn, którzy sÈ otwarci, ale to jest powierzchowna cecha, a nie umiejÚtnoĂÊ dzie- lenia siÚ najgïÚbszymi i najintymniejszymi uczuciami, o jakiej tutaj mówimy. W tej sytuacji najlepszÈ rzeczÈ dla kobiety jest znalezie- nie mÚĝczyzny Ăwiadomego swojej niechÚci do ujawniania uczuÊ i dzielenia siÚ nimi i szukajÈcego partnerki zdolnej mu w tym po- móc. Niezwykïym wyzwaniem jest znalezienie mÚĝczyzny, który potrafi byÊ równie wraĝliwy i otwarty jak kobieta. Autentyczne zwie- rzenia powinny opieraÊ siÚ na sile i pewnoĂci siebie, a nie nas poczu- ciu zagubienia. Kobieta nie szuka zwykle osoby niestabilnej emo- cjonalnie, lecz kogoĂ, kto potrafi wyraziÊ gïÚboko skrywane uczucia i otworzyÊ siÚ przed niÈ. Nie chciaïabym tu wyolbrzymiaÊ stereoty- pów pïci. Z pewnoĂciÈ istniejÈ mÚĝczyěni, którzy chcÈ siÚ otworzyÊ i podzieliÊ intymnymi szczegóïami swojego ĝycia, bo jest to wedïug nich budulec dïugotrwaïego zwiÈzku. IstniejÈ teĝ bardzo skryte ko- biety, które nie chcÈ, by ktokolwiek pytaï je o uczucia, poziom emocji, odgadywaï ich nastrój i domagaï siÚ szczegóïów. Rozmawiaïam kiedyĂ z parÈ lesbijskÈ — jedna z partnerek krytykowaïa drugÈ za nad- miernÈ inklinacjÚ do szczeroĂci i omawiania problemów. Mimo ĝe 40 | ODNAJD½ SWOJk DRUGk PO’ÓWK} wiÚkszoĂÊ mÚĝczyzn znajduje siÚ po jednej stronie, a wiÚkszoĂÊ ko- biet po drugiej, podziaï ten nie jest do koñca uzaleĝniony od pïci. Istotne jest, ĝe w wiÚkszoĂci zwiÈzków zwierzenia pozwalajÈ stworzyÊ i utrzymaÊ zaĝyïoĂÊ miÚdzy partnerami. Dlatego teĝ aby dïugotrwaïy zwiÈzek byï gïÚboki emocjonalnie, przynajmniej jeden z partnerów powinien byÊ ekstrawertykiem. To, czy ekstrawertyk bÚdzie szczÚĂliwy ze swoim partnerem, czy nie, zaleĝy od tego, na ile introwertyk bÚdzie w stanie przeïamaÊ siÚ i zaczÈÊ zwierzaÊ w celu nawiÈzania kontaktu. W drugiej czÚĂci tej ksiÈĝki bÚdziemy anali- zowaÊ tÚ i inne cechy, dlatego teĝ naszÈ dyskusjÚ w duĝym stopniu poĂwiÚcimy dopasowaniu ludzi podobnych i ludzi róĝnych pod tym wzglÚdem. Zastanowimy siÚ, jak wykorzystaÊ zdobytÈ wiedzÚ do stwo- rzenia jak najbardziej kompatybilnego zwiÈzku.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odnajdź swoją drugą połówkę
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: