Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00059 017325 20915747 na godz. na dobę w sumie
Odnieś sukces w sieci! Praktyczny przewodnik po e-marketingu dla małych i średnich firm - książka
Odnieś sukces w sieci! Praktyczny przewodnik po e-marketingu dla małych i średnich firm - książka
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-6739-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Śmiało ruszaj w świat Internetu!

Chodzi Ci po głowie pomysł na internetowy biznes? Rozkręcasz sklep internetowy? Masz firmową stronę i zastanawiasz się, jak ją wypromować? A może dopiero planujesz wesprzeć swoją firmę kanałem online i nie do końca wiesz, co jest ważne przy tworzeniu strony WWW? Autor tej książki zawodowo zajmuje się wspieraniem ludzi takich jak Ty, którzy zdają sobie sprawę z ogromnych możliwości promocyjnych i sprzedażowych, jakie niesie ze sobą internet, ale nie zawsze wiedzą, jak te możliwości wykorzystać. Takich, którzy chcą spróbować, jednak nie chcą popełnić błędów początkującego.

Krzysztof Morawski podpowie Ci, jak należy poprawnie przygotować się do promowania swojej oferty w Internecie. Odpowiednie przygotowanie promocji pozwala zaoszczędzić wiele pieniędzy na późniejszych działaniach marketingowych poprzez tzw. maksymalizację konwersji, czyli zwiększenie efektywności strony. Wspólnie z autorem przyjrzycie się 'grupie docelowej', czyli osobom, które kupują Twoje produkty lub usługi, oraz przeanalizujecie techniczne sposoby zwiększania skuteczności stron WWW. Czytając tę książkę, przekonasz się, jak wielką rolę odgrywa w sieci zaufanie i jak potężną moc ma dobrze pomyślany i zredagowany komunikat. Dowiesz się, jak poprawnie przygotować kampanię reklamową, jakie są plusy i minusy konkretnych form promocji online oraz czego należy się wystrzegać podczas reklamowania się w Internecie.Krzysztof Morawski - swoją pierwszą stronę WWW stworzył jeszcze w liceum. Od tego momentu świat wirtualny nieustannie go fascynuje - dziś zawodowo buduje serwisy internetowe i dba o ich popularność w sieci. Często śmieje się, że tworzenie i promowanie stron to jego druga prawdziwa miłość, zaraz po... żonie. W 2008 roku założył firmę Morekart, która skupia się na pomaganiu małym i średnim przedsiębiorstwom w jak najlepszym wykorzystaniu Internetu w celach biznesowych. Tematykę poruszaną w niniejszej książce autor rozwija na stronie www.odniessukceswsieci.pl.


Patron medialny:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?odsusi Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-6739-0 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści WstÚp CZ}¥m I PRZYGOTOWANIA Poznaj siebie Poznaj swojego klienta Bez zaufania nie ma sprzedaĝy! Sïów kilka o copywritingu CZ}¥m II PROMOCJA WstÚp do promocji w internecie Pozycjonowanie AdWords E-mail marketing Marketing szeptany Reklama w Google Maps 7 13 47 69 77 101 117 145 175 193 195 Poleć książkęKup książkę 6 Odnieś sukces w sieci! BÈdě tam, gdzie sÈ Twoi klienci Promocja przez media spoïecznoĂciowe Wzajemna promocja Czego nie warto robiÊ Co dalej? Jak formuïowaÊ i realizowaÊ postawione sobie cele? O autorze 205 221 235 241 247 249 259 Poleć książkęKup książkę 3 Bez zaufania nie ma sprzedaży! W poprzednich rozdziaïach mówiïem sporo o technicznych aspek- tach zwiÈzanych z tworzeniem stron WWW w celu maksymali- zacji sprzedaĝy czy pozyskania jak najwiÚkszej liczby zapytañ o ofertÚ. Wszystko to byïo w pewnym sensie jedynie wstÚpem do tego, o czym bÚdziemy mówiÊ teraz. Badania wykazaïy, ĝe zaufanie to podstawowy czynnik wpïywa- jÈcy na sprzedaĝ. Czy wiesz, ĝe 88 osób dokonujÈcych zakupów w sieci twier- dzi, iĝ zdarzyïo im siÚ opuĂciÊ koszyk zakupów w sklepie interne- towym bez dokoñczenia transakcji. Natomiast 70 stwierdziïo, ĝe odstÈpiïo od zakupu wïaĂnie ze wzglÚdu na brak zaufania1. W Ăwiecie, w którym przyszïo nam dziĂ ĝyÊ, transakcje nie sÈ juĝ przeprowadzane osobiĂcie. WiÚkszoĂÊ transakcji, jakich do- konujemy obecnie, odbywa siÚ zdalnie. Dlatego wïaĂnie zaufanie 1 ½ródïo: Jean-Marc Noël, wystÈpienie na Trusted Shops — Forum IAB 2010 (http://www.trustedshops.pl/wiadomosci/675-jak-budowac-zaufanie- -w-internecie-prezentacja-trusted-shops-z-forum-iab.html). Poleć książkęKup książkę 70 Przygotowania zaczyna ogrywaÊ tak kluczowÈ rolÚ. To ono sprawia, ĝe konsument jest w stanie podzieliÊ siÚ swoimi danymi osobowymi i dokonaÊ za- kupów, nie majÈc wïaĂciwie bezpoĂredniego kontaktu z towarem czy sprzedawcÈ. Dlaczego tak jest? Zaufanie to bardzo podstawowe uczucie, którego zaczynamy siÚ uczyÊ juĝ w dzieciñstwie. Zdobywamy zaufanie do rodziców, którzy pomagajÈ nam stawiaÊ pierwsze kroki w ĝyciu. Uczymy siÚ, ĝe nie kaĝdemu moĝemy zaufaÊ, gdy mama mówi nam: „Nie roz- mawiaj z nieznajomymi”. Proces ten jest nastÚpnie kontynuowa- ny i rozwijany w mïodoĂci, gdy zawieramy pierwsze znajomoĂci, przeĝywamy pierwsze zawody i rozczarowania. Wszystko, czego uczymy siÚ przez te dïugie lata, ma nastÚpnie wpïyw na decyzje, jakie podejmujemy, gdy jesteĂmy juĝ doroĂli. W pewnym sensie moĝemy wiÚc powiedzieÊ, ĝe ĝycie uczy nas tego, by nie ufaÊ wszystkim napotkanym osobom. Szczególnie gdy ich nie znamy. I tu wïaĂnie pojawia siÚ problem: o ile bowiem nie reprezentujesz ogólnoĂwiatowego koncernu, który jest powszech- nie znany, dla kaĝdego nowo pozyskanego klienta jesteĂ anonimo- wy. WïaĂnie dlatego budowanie zaufania do serwisu to krytyczne zadanie dla kaĝdego e-biznesu. Dlaczego naleĝy budowaÊ zaufanie do siebie i swojej oferty? Zaufanie budujemy, aby: „ PrzekonaÊ potencjalnego klienta do dokonania zakupu po- przez zmniejszenie niepewnoĂci oraz ryzyka zwiÈzanego z przeprowadzanÈ transakcjÈ. „ ZwiÚkszyÊ lojalnoĂÊ juĝ pozyskanych klientów. Poleć książkęKup książkę Bez zaufania nie ma sprzedaży! 71 „ ZwiÚkszyÊ udziaï sklepu internetowego w wydatkach klien- ta (wiÚkszoĂÊ klientów bowiem „uwalnia” swoje prawdziwe moĝliwoĂci zakupowe dopiero przy drugiej, trzeciej i kolej- nej transakcji). „ ZwiÚkszyÊ poziom zadowolenia klientów. „ ZebraÊ dane umoĝliwiajÈce pogïÚbienie relacji z klientami. Wspominaïem juĝ o pierwszym wraĝeniu. To wïaĂnie ono sprawia, ĝe nie masz duĝo czasu na zbudowanie zaufania. Nasze mózgi potrzebujÈ mniej niĝ poïowÚ sekundy na wytworzenie pierw- szego wraĝenia i przesïanie nam komunikatu typu: „OK, zobacz- my, co ta osoba (firma) ma mi do zaoferowania” lub „To raczej nie jest dobre miejsce do robienia interesów”. JeĂli wiÚc wyglÈdasz nieprofesjonalnie i mówisz: „Zaufaj mi, znam siÚ na tym”, w podĂwiadomoĂci Twojego klienta pojawia siÚ informacja ostrzegajÈca, ĝe mimo sïów, jakie wypowiadasz, nie moĝna Ci ufaÊ. Zaïóĝmy dla przykïadu, ĝe zamierzasz dokonaÊ zakupu no- wego komputera. Spójrz na rysunek 3.1 i odpowiedz sam sobie, z którÈ osobÈ byïbyĂ bardziej skïonny dokonaÊ takiej transakcji. A teraz powiedz, ile czasu potrzebowaïeĂ, by podjÈÊ decyzjÚ. Jak poprawnie budowaÊ zaufanie? Na poczÈtku dobra wiadomoĂÊ. JeĂli tylko wdroĝyïeĂ w ĝycie rady, które daïem Ci w dwóch poprzednich rozdziaïach, krok pierwszy masz juĝ za sobÈ. Twój serwis internetowy powinien bez proble- mu zrobiÊ dobre pierwsze wraĝenie, a jego odpowiednia konstruk- cja bÚdzie sprzyjaïa ïatwemu poszukiwaniu informacji istotnych z punktu widzenia odwiedzajÈcego CiÚ klienta. Poleć książkęKup książkę 72 Przygotowania wrangler - Fotolia.com vgstudio - Fotolia.com Rysunek 3.1. Wpïyw wyglÈdu na budowanie zaufania klienta Czas wiÚc przejĂÊ do kolejnych kroków budowania zaufania. Proces budowania zaufania moĝemy wspomagaÊ nastÚpujÈ- cymi elementami: 1. ObecnoĂÊ na stronie znaków budzÈcych zaufanie. Jest to tzw. transfer zaufania. JeĂli ludzie nie znajÈ jeszcze Twojej firmy, powinieneĂ zaprezentowaÊ na swojej stronie znaki towarowe firm, grup, stowarzyszeñ czy certyfikaty, do których Twój klient moĝe mieÊ zaufanie. JeĂli Twój sklep jest nieznany, ale handluje np. butami firm Nike, Adi- das czy Reebok, pokaĝ te logotypy juĝ na stronie gïównej. WzbudzÈ one zaufanie do Twojej oferty. JeĂli Twoja firma zdobyïa jakieĂ odznaczenia czy certyfikaty (np. certyfikat Rzetelna Firma2 czy odznaczenie www.trustedshops.pl), ko- niecznie pochwal siÚ tym na swojej stronie. 2 http://rzetelnafirma.pl/. Poleć książkęKup książkę Bez zaufania nie ma sprzedaży! 73 2. Bezpieczeñstwo przede wszystkim. PamiÚtaj, aby zadbaÊ o maksymalizacjÚ bezpieczeñstwa transakcji przeprowadzanych za poĂrednictwem Twojej strony. To uspokoi Twoich klientów i rozwieje ich obawy zwiÈzane z ochronÈ prywatnoĂci oraz bezpieczeñstwem podczas dokonywania pïatnoĂci czy dotyczÈcym przecho- wywania danych osobowych. Dobrym pomysïem moĝe byÊ wykupienie certyfikatu SSL. Jest to narzÚdzie zapewniajÈce ochronÚ stronie interne- towej oraz gwarantujÈce zachowanie poufnoĂci danych przesyïanych drogÈ elektronicznÈ. Bezpieczeñstwo w tym przypadku jest oparte na zastosowaniu szyfrowania komu- nikacji pomiÚdzy komputerami. JeĂli zechcesz udostÚpniÊ na swojej stronie moĝliwoĂÊ pïat- noĂci online, skorzystaj z usïug firm takich, jak payu.pl, dotpay.pl czy paypal.pl. SÈ to najpopularniejsze firmy spe- cjalizujÈce siÚ w realizacji pïatnoĂci bïyskawicznych. Gwa- rantujÈ one bezpieczeñstwo zarówno samej transakcji finansowej, jak i danych podczas jej dokonywania. Nie zapomnij wiÚc zamieĂciÊ na swojej stronie stosownego znaku sygnalizujÈcego klientom, ĝe nad bezpieczeñstwem transakcji czuwa jedna z tych firm. 3. Informacje o firmie, jej pracownikach i sposobie kontaktu. Czasem nawet duĝe firmy mogÈ nie byÊ znane wszystkim uĝytkownikom internetu. Warto wiÚc podkreĂlaÊ, ĝe Twój serwis jest elementem wiÚkszej organizacji. Przydatne bÚ- dzie przy tym podawanie adresów biur, danych personal- nych osób kontaktowych (najlepiej ze zdjÚciem) czy podkre- Ălanie funkcji kluczowych pracowników przedsiÚbiorstwa. Pomoĝe to w budowaniu pozytywnego obrazu Twojej firmy Poleć książkęKup książkę 74 Przygotowania i nadaniu jej „ludzkiego” charakteru. Twoi klienci bÚdÈ mogli skojarzyÊ TwojÈ firmÚ z fizycznymi osobami, które jÈ reprezentujÈ. Dobrym pomysïem moĝe byÊ umieszcze- nie w widocznym miejscu odnoĂnika do regulaminu (ko- niecznie bez kruczków) oraz do rejestru firmy (KRS lub CEIDG — w zaleĝnoĂci od formy prawnej). Sklepy inter- netowe mogÈ postaraÊ siÚ równieĝ o uzyskanie certyfika- tu „Przyjazny regulamin” (http://e-prawnik.pl/przyjazny- -regulamin/). 4. PowiÈzania rynkowe. Firma, która nie wspóïpracuje z innymi podmiotami go- spodarczymi, nie budzi zaufania. JeĂli wiÚc prowadzisz sklep internetowy, wystaw czÚĂÊ swojej oferty na Allegro albo zaprezentuj siÚ w porównywarce cen Ceneo.pl. Jest to nie tylko Ăwietny sposób na pozyskanie nowych klien- tów, ale równieĝ na zwiÚkszenie swojej wiarygodnoĂci. Moĝesz bowiem pokazaÊ klientom, ĝe mogÈ CiÚ znaleěÊ (i sprawdziÊ) równieĝ w innych miejscach, które sÈ im do- skonale znane. 5. AktualnoĂÊ informacji. Nie ma nic gorszego niĝ strona gïówna, na której znajdzie- my „aktualnoĂci” sprzed kilku miesiÚcy czy produkty lub usïugi, których nie ma juĝ fizycznie w naszej ofercie. Two- rzÈc serwis internetowy, musisz siÚ zastanowiÊ, ile czasu bÚdziesz mieÊ na jego aktualizacjÚ, oraz zadbaÊ o to, by szybko i sprawnie móc coĂ dodaÊ czy usunÈÊ z oferty. Nie- aktualne informacje prowadzÈ do nieporozumieñ, rozcza- rowañ i, co za tym idzie, utraty zaufania klientów. Poleć książkęKup książkę Bez zaufania nie ma sprzedaży! 75 6. Rekomendacje. Badania pokazujÈ, ĝe 70 konsumentów ufa opinii innych osób. Niekoniecznie muszÈ to byÊ eksperci z danej bran- ĝy. Równie chÚtnie ufamy opinii osób takich jak my sami. Zadbaj wiÚc, by Twoi klienci mogli komentowaÊ Twoje produkty czy usïugi. ZwiÚkszy to wiarygodnoĂÊ Twojej oferty oraz zmniejszy ryzyko popeïnienia bïÚdu (doko- nania niewïaĂciwego wyboru) przez klienta, co na pewno przeïoĝy siÚ na wzrost sprzedaĝy. Warto równieĝ wykorzystaÊ w tym celu potÚgÚ serwisów spoïecznoĂciowych, takich jak Facebook, Twitter czy Goo- gle Plus. Polecanie produktów, które kupili Twoi klienci, moĝe pomóc ich znajomym w podjÚciu decyzji o wyborze Twojej oferty. Nie do przecenienia jest równieĝ rola dziaïów PR i dbanie o to, by w miarÚ moĝliwoĂci przesyïaÊ jak najwiÚcej in- formacji do mediów — czy bÚdÈ to lokalne gazety, bloki tematyczne, czy inne serwisy. JeĂli tylko media zaintere- sujÈ siÚ TwojÈ firmÈ, bÚdzie to nie tylko Ăwietna reklama, lecz równieĝ szansa na zwiÚkszenie Twojej wiarygodno- Ăci. Warto wówczas wspomnieÊ o tym na swojej stronie. 7. Informacje dotyczÈce ochrony prywatnoĂci i zgodnoĂci z prawem. Jednym z kluczowych elementów budowania zaufania do serwisu jest zgodnoĂÊ z prawem oraz przejrzystoĂÊ reguï przestrzeganych w firmie. Napisz wiÚc kilka sïów o polityce prywatnoĂci i ochrony danych osobowych Twoich klien- tów. Wiedz równieĝ, ĝe jeĂli zbierasz dane o swoich uĝyt- kownikach, powinieneĂ zarejestrowaÊ ich bazÚ w GIODO, Poleć książkęKup książkę 76 Przygotowania czyli Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobo- wych (http://www.giodo.gov.pl/148/). 8. Gwarancja satysfakcji. Niezadowolony klient poinformuje o nieudanej transakcji przynajmniej kilkanaĂcie osób. 100-procentowa gwarancja satysfakcji (albo zwrot pieniÚdzy) daje klientowi poczucie bezpieczeñstwa. Dlatego jest ona narzÚdziem marketingo- wym, które skutecznie przyciÈga potencjalnych klientów i zachÚca ich do zakupów. Gïównym powodem jej niesto- sowania przez sprzedawców jest strach przed oszustami i utratÈ dochodów firmy. Naleĝy jednak pamiÚtaÊ, ĝe klient, który zapïaciï za nasz towar i jest zadowolony, doceni tÚ gwarancjÚ i teĝ bÚdzie chciaï byÊ uczciwy w stosunku do nas. DoĂwiadczenie pokazuje, ĝe korzysta z niej jedynie maïy procent klientów, natomiast doceniajÈ jÈ wszyscy. Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Odnieś sukces w sieci! Praktyczny przewodnik po e-marketingu dla małych i średnich firm
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: